Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz straDoMsKi"

Zastosowanie narzędzi numerycznych w projektowaniu technologii walcowania normalizującego prętów płaskich 70×20

Czytaj za darmo! »

Celem pracy było opracowanie technologii walcowania normalizującego prętów płaskich walcowanych w ciągłych walcowniach bruzdowych. Zastosowanie walcowania normalizującego jest ze względu na szybkości odkształcenia występujące w ciągłych walcowniach bruzdowych znacznie utrudnione. W pracy przeprowadzono analizę intensywności odkształceń oraz wielkości ziarna austenitu uzyskanego w proponowanej i obecnie stosowanej technologii. The paper present results of researches with aim was the modification of flat bars rolling technology in continuous shape mill. The use of normalizing rolling in continuous rolling is difficult to implicate because of process high speed. In the work is made an analysis of strain rate intensity and obtained austenite grain size for both existing and proposed technology. On the base of researches made was proven that the use of such technology is possible to implicate in described rolling mill. Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, walcowanie normalizujące, ziarno austenitu Key word: numerical modelling, normalizing rolling, austenite grain size 2010 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 543 Parametrem szczególnie silnie wpływającym na wartość energii łamania, a także charakter przejścia stali w stan kruchy jest wielkość ziarna materiału oraz jego niejednorodność zarówno na przekroju poprzecznym, jak i na długości płaskownika. Badania numeryczne umożliwiają przyspieszenie i ograniczenie kosztów związanych z wprowadzaniem i opracowywaniem nowej technologii. 2. M ateriał i metodyka badań. Materiałem do badań były pręty płaskie ze stali gatunku S355J0, pochodzące z jednej z kra[...]

The influence of primary structure and strain conditions on the mechanical properties of smooth-rolled bars


  In this paper, were made studies which aim was to correlate the microstructure obtained with the mechanical properties of finished hot-rolled smooth bars. The mechanical properties of finished products is the result of microstructure obtained during the plastic working processes. The research has shown that the impact of primary structure in combination with increased share of perlite result in a large decrease in the mechanical properties of impact energy in particular. To the researches were used optical microscopy and scanning electron microscopy. W pracy przeprowadzono badania, których celem była korelacja uzyskanej mikrostruktury ze własnościami mechanicznymi gotowych gorąco walcowanych prętów gładkich. Jak wykazały badania wpływ struktury pierwotnej w połączeniu ze zwiększonym udziałem perlitu skutkują dużym spadkiem własności mechanicznych szczególnie energii łamania. Do badań wykorzystano mikroskopię optyczną oraz skaningową mikroskopię elektronową. Key words: continuous shape rolling mill, primary structure, mechanical properties Słowa kluczowe: ciągła walcownia bruzdowa, struktura pierwotna, własności mechaniczne 􀀩ig. 1. The scheme of the steel production cycle existing in the tested rods manufacturer Rys. 1. Schemat cyklu stalowniczego istniejącego u producenta badanych prętów S. 430 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 material used during researches was the steel in the grade S355 of J0 quality marked according to PN- -EN 10027, the steel was smelted in one of national producer, specializing in the production of bars. The steel was smelted in an electri[...]

Wpływ struktury pierwotnej stali duplex X2CrNiMo25-6-3 oraz X2CrNiMoCuN25-6-3-3 na jej plastyczność DOI:10.15199/24.2015.1.27


  Celem pracy było określenie wpływu mikrostruktury pierwotnej na własności plastyczne stali typu duplex. W pracy badano dwa gatunki różniące się jedynie zawartością miedzi X2CrNiMo25-6-3 oraz X2CrNiMoCuN25-6-3-3. Przedstawione wyniki wskazują bardzo wyraźnie, że zdolność do odkształcenia plastycznego badanych stopów jest bardzo silnie uzależniona od ich mikrostruktury. Innym czynnikiem, który wpływa na parametry plastyczne jest udział w strukturze i sposób wydzielenia się fazy sigma. Faza jak wykazali autorzy wielu prac cechuje się bardzo silnym oddziaływaniem niszczącym już na etapie stanu lanego. The aim of paper was to determine the influence of primary structure on the plasticity of duplex steels. In the paper were made analysis of two duplex X2CrNiMo25-6-3 and X2CrNiMoCuN25-6-3-3 steels grade with and without addition of copper. Presented results show clearly that on the plasticity of those materials have a very strong influence structure. Other parameter very strongly influencing this parameter is the presence and sigma phase method of formation. As it was presented by many authors this phase have a very strong destroying influence already at the stage of cast. Słowa kluczowe: stal duplex, mikrostruktura, faza sigma, odkształcenie plastyczne Key words: duplex steel, microstructure, sigma phase, plastic deformation.Wprowadzenie. Obecne przepisy proekologiczne dotyczące emisji CO2, a także sytuacja geopolityczna powodują wzrost zainteresowania tzw. alternatywnymi surowcami energetycznymi, takimi jak gaz łupkowy. Jak wskazują dane geologiczne publikowane w mediach znaczna część naszego kraju jest potencjalnym miejscem prowadzenia odwiertów przemysłowych. Podjęcie przemysłowego wydobycia gazu [...]

Teoretyczna analiza wpływu asymetrii kontaktowej na rozkład prędkości płynięcia na grubości blachy bimetalowej w płaszczyźnie wyjścia z kotliny walcowniczej

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono analizę teoretyczną asymetrycznego procesu walcowania blach dwuwarstwowych, mającą na celu określenie wpływu sił tarcia na rozkład prędkości płynięcia pasma w płaszczyźnie wyjścia ze strefy intensywnych odkształceń. Analiza teoretyczna została przeprowadzona na podstawie wyników obliczeń numerycznych. Badania komputerowe wykonano w programie Forge 2D. The paper presents [...]

Ocena jakości powłok ochronnych powlekanych blach cienkich trapezowych


  W artykule przedstawiono próbę oceny technologii kształtowania rolkowego blach cienkich trapezowych wykorzystywanych w budownictwie. Przeprowadzone badania powoli na ocenę powierzchni przed i po procesie produkcji oraz ocena struktury i jakości powłok zastosowanych ochronnych. Uzyskane wyniki przestawione w pracy świadczą o tym, że wybrana technologia jest nie tylko niezwykle szybka, ale i jakość gotowych wyrobów jest również w pełni zadowalająca. The article presents an attempt to assess the roll forming technology of thin trapezoidal metal sheets used in construction. The researches made gave the possibility to analyze the evaluation of the surface before and after the production process and the evaluation of the structure and quality of applied protective coatings. The results presented in this work show that the selected technology is not only extremely fast, but the quality of the finished product is also fully satisfactory. Słowa kluczowe: blachy cienki powlekane, blachy t[...]

Numeryczna analiza walcowania blachy trójwarstwowej tytan–tantal–stal


  W pracy przeprowadzono analizę teoretyczną procesu walcowania trójwarstwowych blach grubych Ti- Ta- S355J2G3. Celem pracy była oce- na stanu odkształceń i intensywności naprężeń, określanego również jako wartości naprężeń zredukowanych Huber-Misesa, występującego w poszczególnych warstwach. Proces prowadzono w warunkach symetrycznego jak i asymetrycznego walcowania. Założeniem podjętym w pracy było, że połączenie blachy trójwarstwowej odbywało się metodą zgrzewania wybuchowego. Drugim etapem pracy była analiza procesu walcowania blachy trójwarstwowej z gniotem względnym e=25% przy zastosowaniu asymetrii prędkości obwodowej walców robo- czych av=0,75÷1,25. In the work the theoretical analysis of the three-layer Ti-Ta-S355J2G3 plates rolling process has been presented. The aim of this study was to assess the state of strain and stress intensity, so called also as value of reduced stresses Huber-Mises stress occurring in the individual layers. The process was conducted for symmetric and asymmetric conditions of rolling. The assumption made for this study was that the three-layer sheet was connected with use of explosive welding method. The second stage of the study was to analyze the three-layer rolling process with relative deformation ε = 25% with use of the peripheral speed of the work rolls asymmetry av = 0.75÷1.25. Słowa kluczowe: numeryczna analiza walcowania, trójwarstwowe blachy grube Ti- Ta- S355J2G3, Key words: numerical analysis of rolling process, the three-layer Ti-Ta-S355J2G3.Wstęp. Wyroby płaskie stanowią znaczną część całościowego udziału produkcji uzyskiwanej drogą walcowania. Nowoczesne technologie, zarówno w odniesieniu do samego materiału, jak i sposoby wytwarzania zmuszają zarówno technologów jak i naukowców do poszukiwania coraz to nowych rozwiązań. Doskonale znane i na coraz większą skalę stosowane są wyroby bimetalowe, jednak nie wszystkie materiały metalowe są możliwe do połączenia, a często nawet jeżeli uzyskanie [...]

Analiza odporności erozyjnej materiałów spiekanych na bazie stali X2CrNi18-9 wykonanych różnymi technikami DOI:10.15199/24.2016.5.9


  Celem pracy było określenie wpływu zastosowanej technologii na własności erozyjne materiałów spiekanych na bazie stali X2CrNi18-9. W pracy analizie poddano dwa procesy: prasowanie izostatyczne na gorąco oraz spiekanie w głębokiej próżni. Do badań wykonano dwa komplety spieków o zmiennej zawartości węglika krzemu w zakresie 0-5%. Do badań erozyjnych wykorzystano stanowisko zaprojektowane w Politechnice Częstochowskiej. The aim of paper was to determine the influence of used technology on the erosive resistance of X2CrNi18-9 base sintered materials. In the work the processes of the high temperature isostatic pressing and sintering in a deep vacuum were analysed. For the erosion tests two sets of samples with variant SiC content in range 0-5% were made. To the erosive resistance analysis was used the designed in Czestochowa University of Technology device. Key words: stainless steel, sintering, HIP, erosive resistance Słowa kluczowe: stal nierdzewna, spiekanie, HIP, odporność erozyjna.Wprowadzenie. Dynamiczny rozwój techniki, jak również rosnące wymagania dotyczące opracowywanych materiałów pociągają za sobą potrzebę poszukiwania nowych, często alternatywnych sposobów wytwarzania. Metalurgia proszków jest dziedziną dającą niezwykle wiele możliwości i dróg rozwoju technologii. Nowoczesne materiały kompozytowe często wymagają łączenia ze sobą materiałów o całkowicie odmiennych właściwościach. Połączenie często całkowicie odmiennych materiałów oraz odpowiednich technologii wykonawczych daje najlepsze efekty [3]. Wśród materiałów wykonywanych w technologii metalurgii proszków ważną grupę stanowią materiały o zwiększonej odporności erozyjnej. [...]

WALCOWANIE BLACH BIMETALOWYCH Z ZASTOSOWANIEM ASYMETRII PRĘDKOŚCI OBWODOWYCH WALCÓW ROBOCZYCH

Czytaj za darmo! »

Walcowanie blach bimetalowych ze względu na specyfikę procesu jest trudne do rozwiązania na drodze teoretycznej. Głównym problemem utrudniającym prowadzenie procesu jest nierównomierne odkształcenie warstw blachy, a w rezultacie wyginanie swobodnego końca blachy po wyjściu ze strefy intensywnych odkształceń. W niniejszej pracy przedstawiono ana-lizę asymetrycznego procesu walcowania blach bimetalo[...]

WALCOWANIE DWUWARSTWOWYCH PRĘTÓW MIEDŹ-STOP ALUMINIUM WSTĘPNIE ZGRZANYCH WYBUCHEM

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono badania doświadczalne procesu walcowania prętów bimetalowych miedź‐stop aluminium, które wstępnie zgrzano wybuchem. Walcowanie próbek bimetalowych przeprowadzono w układzie wykrojów owal‐koło w walcarce laboratoryjnej duo D150. Pręty badano pod względem jakości połączenia komponentów bimetalu oraz zmian mikrostrukturalnych w obszarze złącza poszczególnych komponentów po zgrzewaniu wybuchowym i po walcowaniu na gorąco. Analizę jakości połączenia przeprowadzono na podstawie analizy mikrostruktury na przekroju poprzecznym próbki w miejscach połączenia komponentów bimetalu. Słowa kluczowe: pręty bimetalowe, zgrzewanie wybuchowe, walcowanie w wykrojach ROLLING PROCESS OF TWO LAYERS COPPER-ALUMINIUM ALLOY BARS JOINED BY THE EXPLOSIVE WELDING The paper presents experimental research of bimetallic copper‐aluminum alloy bars rolling, which were initially joined by explosive welding. The rolling of bimetal sample were made in the oval‐round passes on the D150 laboratory rolling mill. The bars were investigated in terms of bimetallic connection quality and microstructure changes of components after explosive welding and after hot rolling. The estimation of connection quality was made on the base of microstructure analysis of sample cross section in the locations of components connections. Keywords: bimetallic bars, explosive welding, groove‐rolling Wprowadzenie W wyniku ro[...]

Numeryczna analiza zmian mikrostruktury płaskownika 70 × 20 ze stali S355J0 walcowanego w ciągłej walcowni bruzdowej


  W artykule przedstawiono wyniki badań numerycznych analizy zmian mikrostruktury prętów płaskich 70 × 20mm. Do badań wyko- rzystano niezwykle popularną stal konstrukcyjną S355J0, materiał ten jest szczególnie przydatny na konstrukcje spawane. Ze wzglę- du na fakt, że nowoczesne ciągłe walcownie bruzdowe charakteryzują się niewielką różnicą między temperaturą początku i końca walcowania, często nie jest możliwe uzyskanie odpowiedniego rozdrobnienia wielkości ziarna. Badania prowadzone były w dwóch etapach, w pierwszym badano obecnie stosowaną technologię, w drugim proces walcowania normalizującego. Na podstawie danych zamieszczonych w pracach [1÷5] stwierdzono, że zastosowanie regulowanego walcowania, a w szczególności, walcowania normali- zującego, gwarantuje uzyskanie znacznego rozdrobnienia wielkości ziarna austenitu. W tych samych pracach udowodniono, że takie rozdrobnienie ziarna gwarantuje uzyskanie wysokich własności mechanicznych gotowych wyrobów. Należy również wspomnieć, że zastosowanie walcowania normalizującego obniża koszty, co podnosi konkurencyjność produkcji. The article presents results of numerical analysis of changes in the 70 × 20mm flat bars microstructure. The study was made for a very popular S355J0 structural steel, this material is a very popular for the welded constructions. Due to the fact that modern continuous shape mills are characterized by a small temperature difference between the beginning and end of rolling it is often not possible to obtain adequate refining of the grain size. The research was conducted in two stages, in the first nowadays used technology was tested out in the second the process of normalizing rolling was investigated. Based on the data given in [1÷5] it was found that the use of controlled rolling (in particular, normalizing), guarantees a significant refinement of the austenite grain size. In the same works it was demonstrated that such grain refinement guarantees a high mechanical propert[...]

 Strona 1  Następna strona »