Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"ADAM CWUDZIŃSKI"

Symulacja numeryczna mieszania się stali w kadzi pośredniej urządzenia do ciągłego odlewania

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej przepływu stali w sześciowylewowej kadzi pośredniej wyposażonej w system zatyczkowy. Przedmiot obliczeń - kadź pośrednia stosowana w jednej z krajowych hut stali do odlewania wlewków o przekroju prostokątnym. Do symulacji numerycznej procesu odlewania stali wykorzystano model matematyczny do rozwiązania, którego zastosowano program Fluent®. W symulacji numerycznej do modyfikacji przepływu stali w kadzi pośredniej zastosowano podstrumieniowy regulator turbulencji. W rezultacie obliczeń numerycznych otrzymano krzywe RTD (Residence Time Distributions) typu (F). Następnie dla kadzi pośredniej bez i z podstrumieniowym regulatorem turbulencji wyliczono zakres strefy przejściowej dla poszczególnych wylewów kadzi. The paper presents th[...]

Wpływ modyfikacji przestrzeni wewnętrznej jednowylewowej kadzi pośredniej przeznaczonej do odlewania wlewków płaskich na długość strefy przejściowej podczas procesu ciągłego odlewania stali

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej przepływu stali w jednowylewowej kadzi pośredniej z systemem zatyczkowym. Kadź pośrednia jest stosowana w jednej z krajowych hut stali do odlewania wlewków płaskich. Rozpatrywany obiekt poddano modyfikacji poprzez zabudowanie we wnętrzu kadzi dwóch rodzajów urządzeń sterujących przepływem (USP), tj. podstrumieniowego regulatora turbulencji i przegrody gazoprzepuszczalnej. Do symulacji numerycznej procesu odlewania użyto modelu matematycznego, do rozwiązania którego zastosowano program Fluent ®. W rezultacie obliczeń numerycznych otrzymano krzywe RTD (Residence Time Distributions) typu (F) oraz wyznaczono zakres strefy mieszania dla rozpatrywanych wariantów modyfikacji przestrzeni wewnętrznej kadzi pośredniej. The paper presents[...]

Wpływ urządzeń sterujących przepływem ciekłej stali w kadzi pośredniej na konwekcję naturalną

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej przepływu stali w jednowylewowej kadzi pośredniej wyposażonej w system zatyczkowy. Do symulacji numerycznej procesu odlewania stali wykorzystano model matematyczny do rozwiązania którego zastosowano program Fluent. W symulacji numerycznej do modyfikacji przepływu stali w kadzi pośredniej zastosowano podstrumieniowy regulator turbulencji i system iniekcji argonu. W rezultacie obliczeń numerycznych otrzymano: pola przepływu i temperatury ciekłej stali. Opis warunków hydrodynamicznych i termicznych w kadzi pośredniej posłużył do obliczenia bezwymiarowej liczby wyporu. Bezwymiarowa liczba wyporu stosowana jest do opisu konwekcji naturalnej i wymuszonej The paper presents the results of computer simulation of steel flow in the one-outlet tundish with stopper rod system. The Fluent program was used to solve the mathematical model of steel casting process. In numerical simulation to modification of steel flow in the tundish the subflux turbulence controller and system of argon injection were used. As a results of numerical simulation the fields of liquid steel flow and temperature have been obtained. The report of hydrodynamic and thermal condition in the tundish was employed to calculate a non dimensional buoyancy number. The buoyancy number is used to description natural and inertial convection Słowa kluczowe: jednowylewowa kadź pośrednia, podstrumieniowy regulator turbulencji, system iniekcji argonu, przepływ stali, liczba wyporu, modelowanie numeryczne Key words: one-outlet tundish, subflux[...]

Symulacja fizyczna i numeryczna przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej


  W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki symulacji numerycznej i fizycznej przepływu ciekłej stali. Do wirtualnego opisu przepływu ciekłej stali zastosowano program Ansys-Fluent, w tym zaawansowany model turbulencji Realizable k-e. Badanym obiektem była jedno wylewowa kadź pośrednia. Symulacje fizyczne wykonano za pomocą wodnego modelu kadzi pośredniej. Na podstawie wykonanych obliczeń komputerowych i eksperymentów laboratoryjnych opracowano pola przepływu ciekłej stali w przestrzeni roboczej kadzi pośredniej. The paper presents results of numerical and physical simulation of liquid steel flow. For virtual description of liquid steel flow Ansys-Fluent program with Realizable k-e high turbulence model was applied. The test facility was one strand slab tundish. Physical simulations were performed by using tundish water model. As a result of the computations and laboratory experiments carried out, fields of liquid steel flow in the internal tundish work space were prepared. Słowa kluczowe: ciekła stal, kadź pośrednia, modelowanie fizyczne i numeryczne Key words: liquid steel, tundish, physical and numerical modelling.1. Wstęp. Istotą prawidłowej pracy kadzi pośred- niej stosowanej w procesie ciągłego odlewania stali (COS) jest rozpoznanie zjawisk hydrodynamicznych występujących w trakcie pośredniczenia kadzi po- średniej w dozowaniu ciekłego metalu do krystaliza- tora. Minimalizacja stref przepływu stagnacyjnego i burzliwego w przestrzeni roboczej kadzi pośredniej jest możliwa poprzez zmianę geometrii wewnętrznej kadzi wprowadzoną na podstawie badań laboratoryj- nych i przemysłowych, w trakcie których uzyskuje się informację o strukturze ruchu ciekłej stali. Idealnymi narzędziami do analizy pracy kadzi pośredniej są pro- gramy komputerowe [...]

Numeryczny opis roztwarzania dodatku stopowego w ciekłej stali przepływającej przez kadź pośrednią


  W niniejszej pracy zaprezentowano wyniki symulacji numerycznej roztwarzania dodatku stopowego w ciekłej stali. Do opisu zachowania się dodatku stopowego w ciekłej stali skorzystano z programu Ansys-Fluent; i modelu "Species". Badanym obiektem była jednowylewowa kadź pośrednia. Do modyfikacji przestrzeni roboczej kadzi pośredniej zastosowano podstrumieniowy regulator turbulencji, przegrodę i prze- lew. W efekcie wykonanych obliczeń otrzymano: pola przepływu ciekłej stali i krzywe stężenia dodatku stopowego w ciekłej stali. The paper presents results of numerical simulation of alloy addition digest in liquid steel. For description of alloy addition behavior in the liquid steel Ansys-Fluent program with species model was applied. The test facility was one strand slab tundish. Subflux turbulence controller, dam and weir were used for modification of tundish internal working space. As a result of the computations carried out, liquid steel flow fields and curves of alloy addition concentration in liquid steel were obtained. Słowa kluczowe: ciekła stal, dodatek stopowy, kadź pośrednia, modelowanie numeryczne Key words: liquid steel, alloy addition, tundish, numerical modelling.1. Wstęp. Stal nadal pozostaje podstawowym materiałem konstrukcyjnym stosowanym w przemyśle motoryzacyjnym, zbrojeniowym, stoczniowym i w budownictwie. Prowadzone badania naukowe w zakresie funkcjonalności układów Fe-C-X, przyczyniają się do uzyskania nowych gatunków stali, plastycznych i odpornych na pękanie. Wprowadzenie do układu Fe-C: Si, Mn, Al oraz mikrododatków Nb, Ti, V, B, pozwala jednocześnie podwyższyć granicę wytrzymałości na rozciąganie i plastyczność stali. W związku z tym, stale wielofazowe typu TRIP, DP, CP i MART są stalami przyszłości [1÷2]. Dlatego uzasadnione jest doskonalenie technologii stalowniczych związanych z wprowadzaniem dodatków stopowych do stali. W praktyce przemysłowej dodatki stopowe są podawane do ciekłej stali podczas obróbki [...]

Struktura hydrodynamiczna przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej z podstrumieniowym regulatorem turbulencji


  W pracy przedstawiono symulację numeryczną przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej. Do opisu zachowania się ciekłej stali w przestrze- ni roboczej kadzi pośredniej zastosowano program Ansys-Fluent z modelem turbulencji Realizable k-e. Badanym obiektem była jednowy- lewowa kadź pośrednia przeznaczona do odlewania wlewków płaskich. Autor zaprojektował podstrumieniowe regulatory turbulencji (PRT), które zastosowano w wirtualnych modelach kadzi pośredniej podczas symulacji numerycznych. W efekcie przeprowadzonych obliczeń otrzymano: pola przepływu i temperatury ciekłej stali, krzywe czasu przebywania typu E i F, udział objętości przepływu aktywnego i stagna- cyjnego, zakres strefy przejściowej oraz liczbę Bu. The paper presents numerical simulation of liquid steel flow in tundish. For description of liquid steel behaviour in the internal working space of tundish Ansys-Fluent program with Realizable k-e turbulence model was applied. The tested facility was one strand slab tundish. Author designed a subflux turbulence controllers (STCs), which are intended for numerical simulation in the virtual tundish model. As a result of the computations carried out, fields of liquid steel flow, fields of liquid steel temperature, curves of residence time distribution type E and F, volume fraction of active and stagnant flow, transient zone and Bu number were obtained. Słowa kluczowe: kadź pośrednia, urządzenia sterujące przepływem, struktura przepływu, ciekła stal Key words: tundish, flow control devices, flow structure, liquid steel.1. Wstęp. Ciągłe odlewanie stali jest obec- nie najczęściej stosowanym procesem wytwarzania półwyrobów stalowych, dlatego badania związane z optymalizacją i doskonaleniem procesu odlewa- nia stali sposobem ciągłym są kluczem do wdraża- nia nowych i nowatorskich rozwiązań do prakty- ki przemysłowej. Pomimo faktu, że metoda ta od kilkudziesięciu lat jest stosowana na szeroką skalę w przemyśle stalowniczym, na[...]

Wpływ podstrumieniowego regulatora turbulencji na charakterystyki pracy kadzi pośredniej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej przepływu stali w sześciowylewowej kadzi pośredniej wyposażonej w system zatyczkowy. Przedmiotem obliczeń jest kadź pośrednia do odlewania wlewków o przekroju prostokątnym stosowana w jednej z krajowych hut stali. Do symulacji numerycznej procesu odlewania stali wykorzystano model matematyczny, do rozwiązania którego zastosowano program Fluent ®. W symulacji numerycznej do modyfikacji przepływu stali w kadzi pośredniej zastosowano podstrumieniowy regulator turbulencji. W rezultacie obliczeń numerycznych otrzymano: pola przepływu, temperatury i czasu przebywania stali w kadzi oraz bezwymiarową liczbę wyporu. The paper presents the results of computer simulation of steel flow in the six-outlets tundish with stopper rod system. Th[...]

Modelowanie matematyczne zjawiska wzrostu wtrąceń niemetalicznych podczas przepływu ciekłej stali przez kadź pośrednią

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki symulacji komputerowej zachowania się wtrąceń niemetalicznych w ciekłej stali podczas przepływu stali przez kadź pośrednią, wyposażoną w system zatyczkowy. Przedmiotem obliczeń jest kadź pośrednia do odlewania wlewków płaskich stosowana w jednej z krajowych hut stali. Do symulacji numerycznej przepływu stali i wtrąceń niemetalicznych wykorzystano model matematyczny bilansu populacji. Symulacje komputerowe wykonano w warunkach niestacjonarnych. W rezultacie obliczeń numerycznych otrzymano pola rozkładu frakcji wtrąceń niemetalicznych w ciekłej stali. The paper presents the results of computer simulation of non-metallic inclusions behaviour in the liquid steel during steel flow through the tundish with stopper rod system. The tundish is used in the polish steel mill to process of continuous casting slabs. The population balance model was used to solve the mathematical model of steel and non-metallic inclusions flow. Computing simulation was performed in the non-stationary conditions. As a results of numerical simulation the fields of non-metallic inclusions volume fraction in the liquid steel have been obtained. Słowa kluczowe: wtrącenia niemetaliczne, zjawisko wzrostu, kadź pośrednia, modelowanie matematyczne Key words: non-metallic inclusions, growth phenomenon, tundish, mathematical modelling.1. Wstęp. Ilość, rodzaj i wielkość wtrąceń niemetalicznych (WN) w ciekłej stali decyduje o jakości ciekłego metalu i jego przydatności do procesów odlewania i przeróbki plastycznej podczas, których metalurdzy otrzymują stalowe półprodukty lub produkty finalne. Wymagania dotyczące zawartości WN w ciekłej stali są zróżnicowane i zależą [...]

Wpływ głębokości zanurzenia wylewu osłonowego i konstrukcji kadzi pośredniej na zakres strefy przejściowej podczas ciągłego odlewania wlewków płaskich DOI:


  W niniejszej pracy zaprezentowano rezultaty symulacji numerycznych przepływu ciekłej stali przez kadź pośrednią. Autorzy zaproponowali osiem wariantów badawczych. Zastosowano cztery rodzaje głębokości zanurzenia wylewu osłonowego w ciekłej stali i dwa rodzaje zabudowy objętości roboczej kadzi pośredniej. Obliczenia wykonano symulując pro􀀐 ces odlewania sekwencyjnego wlewków płaskich. Celem pracy była ana􀀐 liza i porównanie zakresu strefy przejściowej pomiędzy proponowanymi wariantami. Rezultatem badań było uzyskanie krzywych czasu przeby􀀐 wania RTD (Residence Time Distributions) typu (F). Wykonane symu􀀐 lacje wykazały, iż zmiana głębokości zanurzenia wylewu osłonowego w ciekłej stali i konstrukcji kadzi pośredniej wpływają na formowanie się strefy przejściowej podczas odlewania kolejno po sobie gatunków stali o odmiennym składzie chemicznym. Obliczenia wykonano w programie komputerowym Ansys-Fluent. Słowa kluczowe: kadź pośrednia, wylew osłonowy, urządzenia stero􀀐 wania przepływem, przepływ stali, strefa przejściowa, symulacja nume􀀐 ryczna.1. Wstęp. Wiodącą technologią odlewania półwyrobów stalowych w świecie jest ciągłe odlewanie, które jest stale udoskonalane ze względu na rosnące wymagania klientów na rynku hutniczym. Jednym z głównych nurtów badań metalurgów jest poszukiwanie nowych gatunków stali, co powoduje dywersyfikację wyrobów stalowych w zróżni􀀐 cowanych branżach przemysłowych. Wynalezione nowe gatunki stali mogą różnić się składem chemicznym między sobą. Aspekt ten spowodował dostosowanie technologii COS do odlewania różnych gatunków stali, co przyczyni􀀐 ło się do stosowania procesu odlewania sekwencyjnego, czyli odlewania kolejno po sobie dwóch lub więcej ga􀀐 tunków stali bez potrzeby zatrzymywania urządzeń COS. Stosowanie takiej technologii w znacznym stopniu podno􀀐 si wydajność stalowni [5]. Głównym problemem podczas sekwe[...]

Wpływ głębokości zanurzenia wylewu osłonowego i typu przegrody w kadzi pośredniej na strukturę przepływu ciekłej stali podczas ciągłego odlewania stali DOI:10.15199/24.2017.9.2


  Wstęp. Produkcja stali metodą ciągłego odlewania sta li cechuje się niższymi kosztami własnymi w stosunku do odlewania metodą do wlewnic. Spowodowało to zastoso wanie metody COS na szeroką skalę. Zaletą tej metody jest brak konieczności zatrzymywania urządzeń COS pomiędzy odlewaniem różnych pod względem składu chemicznego gatunków stali. Jednym z głównych urządzeń linii ciągłego odlewania jest kadź pośrednia. Warunki pracy kadzi po średniej są charakterystyczne dla reaktora przepływowego, w którym definiuje się rodzaje przepływu cieczy (przepływ tłokowy, z idealnym mieszaniem, stagnacyjny), co szerzej opisano w pracy [7]. Objętość roboczą kadzi pośredniej wzbogaca się urządzeniami sterowania przepływem (USP), których zastosowanie oddziałuje na przepływ ciekłej stali przez kadź pośrednią. Słuszność stosowania USP można potwierdzić, opierając się na wynikach badań, które zapre zentowano w pracach [8-10]. Badania laboratoryjne opi sujące przepływ ciekłej stali przez kadź pośrednią muszą odzwierciedlać realne warunki odlewania. Dlatego zastoso wanie znalazły symulacje numeryczne i badania modelowe wykonywane na wodnych modelach fizycznych [11-14]. Realizowanie badań w warunkach przemysłowych jest utrudnione ze względu na wysoką temperaturę ciekłej stali i wysokie koszty eksperymentu. W niniejszym artykule zaprezentowano wyniki symu lacji numerycznych przepływu ciekłej stali przez kadź po średnią, uwzględniając dwa rodzaje przegrody i różne głę bokości zanurzenia wylewu osłonowego w ciekłej stali. W rezultacie przeanalizowano rozkłady pól przepływu ciekłej stali w kadzi pośredniej i porównano krzywe RTD typu E. Charakterystyka badanych obiektów. Symulacje nu meryczne wykonano na wirtualnym modelu jednowylewo wej kadzi pośredniej, cechującej się pojemnością 30 Mg. Proponowane warianty objętości roboczej kadzi pośredniej [...]

 Strona 1  Następna strona »