Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"EWA MATYJASZCZYK"

Możliwości zapewnienia ochrony ekologicznym uprawom zbóż w świetle aktualnych przepisów

Czytaj za darmo! »

Celem rolnictwa ekologicznego jest poprawa jakości i zdrowotności produktów rolnych i artykułów żywnościowych oraz zahamowanie degradacji środowiska rolniczego. W rolnictwie ekologicznym stosuje się zatem jedynie wybrane agrochemikalia. Zarówno nawozy jak i środki służące ochronie upraw ekologicznych przed organizmami szkodliwymi dobierane są z zachowaniem specjalnej procedury i kwalifikowane przez jednostki do tego upoważnione. Obecnie do stosowania w rolnictwie ekologicznym jest zakwalifikowanych 27 środków ochrony roślin. Żaden z nich nie jest dopuszczony do ochrony zbóż. Należy podkreślić, że ekologiczne uprawy zbóż w Polsce są obecnie całkowicie pozbawione jakiejkolwiek możliwości chemicznej ochrony. Pozostają zatem inne sposoby ograniczania rozwoju organizmów szkodliwych. Szczegółowe i aktualne dane dotyczące produkcji ekologicznej w Polsce publikuje na swoich stronach internetowych Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych http://www.ijhar-s.gov. pl/index.php?idkat=122. Zgodnie z "Raportem o Stanie Rolnictwa Ekologicznego w Polsce w latach 2007-2008" opublikowanym przez IJHARS , w Polsce, w grudniu 2008 roku zarejestrowanych było 14 896 gospodarstw prowadzących produkcję metodami ekologicznymi na łącznej powierzchni 314 921,2 ha. Z grupy tej ponad połowa (8 685 gospodarstw) posiadała certyfikat, a pozostałe (6 211) były w okresie przestawiania. Produkcję ekologiczną wprowadzono na powierzchni 314 921,2 ha. Najwięcej gospodarstw produkujących metodami ekologicznymi w 2006 r., znajdowało się w województwach: małopolskim (1 627), podkarpackim (1 577), lubelskim (1 402), mazowieckim (1 215) i zachodniopomorskim (1 059). W 2008 r. działało w Polsce 236 przetwórni ekologicznych. Najwięcej w województwach: mazowieckim - 37, wielkopolskim - 33 i lubelskim - 30. Największy udział w przetwórstwie produktów ekologicznych w Polsce miało przetwórstwo owoców i warzyw - 25,0% oraz zbóż - 13,0%. Nies[...]

Możliwości chemicznej ochrony przed organizmami szkodliwymi produktów przechowywanych w magazynach

Czytaj za darmo! »

Produkcja płodów rolnych wymaga nie tylko zapewnienia roślinom uprawnym odpowiednich warunków do rozwoju, ale także umiejętnego zabezpieczania ich przed wieloma grupami organizmów szkodliwych, które powodują nie tylko obniżenie plonów, ale także pogorszenie ich jakości. W raporcie WHO (World Health Organization 1990: Public health impact of pesticidies used in agriculture, Geneva) dotyczącym środków ochrony roślin oszacowano, że straty plonów w wyniku oddziaływania organizmów szkodliwych wynoszą w krajach rozwiniętych od 10 do 30%, a w krajach rozwijających się nawet do 75%. Jednak zgodnie z raportem, w skali świata, jeszcze poważniejsze straty odnotowuje się po zbiorze, podczas transportu i magazynowania płodów rolnych. Jednym ze sposobów ograniczenia tych strat jest stosowanie w magazynach chemicznych środków ochrony roślin. Podobnie jak lekarstwa, środki te stosowane w sposób niewłaściwy mogą być niebezpieczne dla ludzi bądź środowiska, zatem są wprowadzane do obrotu dopiero po gruntownej ocenie i uzyskaniu ofi cjalnego dopuszczenia do obrotu, czyli tzw. rejestracji. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej obowiązuje dwuetapowa procedura rejestracji środków ochrony roślin: 1. Najpierw substancja aktywna (główny składnik, odpowiedzialny za działanie środka) jest oceniana i dopuszczona do stosowania na terenie UE. 2. Następnie państwa członkowskie mogą rejestrować środki, w których skład wchodzi ta substancja. Od przystąpienia Polski do UE widoczny jest systematyczny spadek dostępnych substancji aktywnych oraz ograniczanie zakresów etykiet środków ponownie rejestrowanych. Unia Europejska przeprowadziła przegląd ok. tysiąca używanych substancji aktywnych pod kątem ich bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. W wyniku tego przeglądu, zdecydowana większość substancji aktywnych (74%) została wycofana. Ilustruje to rysunek 1. Warto podkreślić że tylko niewielką cześć subst[...]

Zmiany w możliwościach ochrony rzepaku

Czytaj za darmo! »

Na początku 2010 roku w Polsce były dopuszczone do obrotu 863 środki ochrony roślin1/, czyli więcej niż rok i dwa lata wcześniej. Jest to skutek znacznego przyspieszenia prac nad ich rejestracją przez Ministerstwo Rolnictwa i R ozwoju Wsi, a także efekt bardzo sprawnego działania Komisji do Spraw Środków Ochrony Roślin działającej przy Ministrze Rolnictwa i podejmującej decyzje dotyczące rejestracji. Niestety, jednak wzrostowi liczby dostępnych środków ochrony roślin nie towarzyszy wzrost liczby dostępnych substancji aktywnych, co wpływa na wzrost zagrożenia występowaniem odporności u organizmów szkodliwych. Przyczynami zmian na liście środków ochrony roślin dopus[...]

Dostępność środków ochrony roślin dla zbóż w Polsce


  w artykule przedstawiono wszystkie środki zarejestrowane w Polsce do ochrony zbóż, według stanu na marzec 2013. Polska jest bardzo atrakcyjna dla producentów środków stosowanych do ochrony zbóż, ponieważ zboża uprawia się u nas na ogromnej powierzchni ponad 7,8 mln hektarów (dane głównego urzędu statystycznego za 2011 r.). na największej powierzchni (ponad 2,1 mln hektarów) uprawiana jest pszenica, dalsze miejsca zajmują pszenżyto, mieszanki zbożowe, żyto, jęczmień i owies. ze względu na duży areał rejestracja środków ochrony roślin do ochrony zbóż jest w Polsce w centrum zainteresowania większości producentów agrochemikaliów działających na naszym rynku. Duża powierzchnia wymagająca ochrony jak magnes przyciąga również firmy zajmujące się importem równoległym, a także (niestety) fałszerzy. obszerna tabela 1 przedstawia wszystkie środki zarejestrowane do ochrony zbóż w Polsce, w tabeli gwiazdkami zaznaczono preparaty zarejestrowane w ostatnim czasie (od stycznia 2012 do marca 2013 roku). analizując ją stwierdzamy, że łącznie w naszym kraju dla zbóż dostępnych jest 420 środków ochrony roślin, przy czym od stycznia 2012 do marca 2013 roku wydano 127 decyzji. Tradycyjnie do ochrony zbóż największa jest dostępność środków chwastobójczych - 183. zauważamy jednak, że liczba zarejestrowanych fungicydów rośnie, jest ich już 173, a w ciągu ostatniego roku wydano więcej decyzji dla fungicydów, co prawdopodobnie odzwierciedla rosnące znaczenie ochrony zbóż przed chorobami w naszym kraju. środków do ochrony zbóż przed szkodnikami mamy 41, a regulatorów wzrostu 23. wśród regulatorów wzrostu dominują desykanty (11), zawierające chlorek chlormekwatu. są wśród nich także antywylegacze, których działanie polega na skróceniu i usztywnieniu źdźbeł zbóż. regulatorem wzrostu dostępnym od dawna na rynku jest także asahi sL, zawierający w swoim składzie trzy substancje aktywne z grupy nitrofenoli i przeznaczony do stosowania w warun[...]

Możliwości chemicznej ochrony kukurydzy w Polsce


  Kukurydza to roślina wymagająca ochrony, uprawiana w Polsce na dużym areale, który w ostatnich latach nieustannie rósł. W roku 2012, ze względu na wymarznięcie wielu plantacji i konieczność przesiewów, kukurydza uprawiana była na szczególnie dużej powierzchni, według wstępnych szacunków przekraczającej 900 tys. hektarów. Kukurydza jest rośliną o szczególnej wrażliwości na zachwaszczenie. Ze względu na jej wolny wzrost i uprawę w szerokich rzędach, rozwój chwastów przez kilka pierwszych tygodni po siewie może przyczynić się do znacznego obniżenia plonów. Problemem jest głównie ochrona kukurydzy przed chwastami dwuliściennymi. Warto pamiętać, że kukurydza w fazie powyżej sześciu liści właściwych jest wrażliwa na większość herbicydów zwalczających chwasty dwuliścienne, a w trakcie oceny fazy rozwojowej kukurydzy łatwo o pomyłki i często gdy oceniamy fazę rozwojową kukurydzy na 5-6 liści ma ona w rzeczywistości 7-8 liści. W kukurydzy występują też chwasty jednoliścienne: chwastnica jednostronna, włośnice, perz właściwy. Najważniejszym - po chwastach - zagrożeniem dla plonów kukurydzy są szkodniki - zwłaszcza omacnica prosowianka i stonka kukurydziana. Choroby mogą również być przyczyną dużych strat na plantacjach kukurydzy, zwłaszcza przy braku odpowiedniego zmianowania i w niekorzystnych warunkach pogodowych, ale w naszym kraju mają one znacznie mniejsze znaczenie ekonomiczne niż pozostałe organizmy szkodliwe. Najważniejsze choroby kukurydzy to: zgorzel siewek i zgorzel podstawy łodyg, zgnilizna korzeni, fuzarioza kolb, głownia guzowata i drobna plamistość liści. Czym możemy chronić kukurydzę? Wszystkie zarejestrowane obecnie do ochrony kukurydzy środki ochrony roślin według stanu na koniec I kwartału 2013 r. oraz ich substancje aktywne prezentuje tabela 1. Jeżeli porównujemy środki ochrony roślin, to nazwa handlowa mówi nam stosunkowo niewiele. Środki mogą się różnić: 1. Substancją aktywną. Każda substancja aktywna należy d[...]

 Strona 1  Następna strona »