Wyniki 1-10 spośród 40 dla zapytania: authorDesc:"DARIUSZ FELCENLOBEN"

Badanie dokumentacji z rozgraniczenia nieruchomości

Czytaj za darmo! »

Celem prezentowanej pracy jest analiza określonego w przepisach ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne z 17 maja 1989 r. (tj. z 2005 r., Dz. U. nr 240, poz. 2027) administracyjno-sądowego modelu postępowania rozgraniczeniowego i ocena jego konstrukcji w kontekście uzyskanych wyników z badania dokumentacji z rozgraniczenia nieruchomości, jaka w latach 2001-2006 przekazywana była do PODGiK w K[...]

Kto ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku wydania wadliwej dokumentacji z zasobu geodezyjnego i kartograficznego?

Czytaj za darmo! »

Celem niniejszego artykułu jest próba wyjaśnienia zagadnienia prawnego, związanego z odpowiedzialnością organu prowadzącego państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny (starosty) za wydawane dane osobom zainteresowanym ich pozyskaniem, w kontekście możliwości dochodzenia przez nie roszczeń odszkodowawczych w przypadkach udokumentowania poniesionej szkody z tytułu wydanej wadliwej dokumentac[...]

Ochrona znaków granicznych

Czytaj za darmo! »

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zasad prawnych regulujących zagadnienie związane z ochroną znaków granicznych. Zgłaszane bezpośrednio staroście przypadki niszczenia znaków granicznych w oczekiwaniu, iż podejmie on stosowne działania związane z wszczęciem postępowania w celu ustalenia sprawcy, czy też odtworzenia położenia znaku granicznego sprawiają, iż ciągle aktualnym pozostaje[...]

Pojęcie i funkcje katastru nieruchomości jako rejestru publicznego

Czytaj za darmo! »

W czasie, kiedy po raz kolejny w środowisku geodezyjnym toczy się szeroka dyskusja dotycząca usytuowania katastru nieruchomości w strukturach państwa, kiedy na nowo podejmowane są próby zdefiniowania roli i znaczenia katastru nieruchomości w kontekście oczekiwanych jego funkcji, warto, zanim sformułuje się propozycje zmiany istniejącego porządku prawnego w tym zakresie, dokonać próby określenia[...]

Kataster nieruchomości, ewidencja czy rejestr gruntów i budynków

Czytaj za darmo! »

W prezentowanym artykule podjęto się próby odpowiedzi na pytanie dotyczące zasadności, jak i poprawności używania nazwy "katastru nieruchomości" jako pojęcia definiującego zbiory danych ewidencyjnych o gruntach budynkach i lokalach, a także ich właścicielach, na tle innych terminów o ustalonych znaczeniach pojęciowych. Odwołując się do metody analizy porównawczej, dokonano także próby zdefiniowania pojęcia nieruchomości katastralnej, identyfikowanej z pojęciem jednostki rejestrowej na tle pojmowania nieruchomości w znaczeniu formalno-prawnym (wieczysto-księgowym). Cadastre of property, register or record of land and buildings Abstract. In presented article an attempt has been made to answer question regarding validity and correctness of using name “cadastre of property" as a [...]

Podmiotowe podstawy zawieszenia administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W artykule przedstawiono zagadnienie prawne związane z instytucją obligatoryjnego zawieszenia administracyjnego postępowania na tle ustalonych prawem procedur obowiązujących w postępowaniu rozgraniczeniowym. Przesłanki podmiotowe obligujące organ administracji do czasowego, ale bezwzględnego przerwania przebiegu postępowania, nabierają bowiem szczególnego znaczenia w postępowaniu, w efekcie którego dochodzi do ustalenia praw materialnych wyznaczających zasięg (granice) prawa własności. Z tego też powodu organ prowadzący postępowanie rozgraniczeniowe powinien z całą ostrożnością badać każdy przypadek związany z nieobecnością strony w czynnościach związanych z ustaleniem granic nieruchomości i w razie konieczności stosować instytucję zawieszenia postępowania, która gwara[...]

Granice działki ewidencyjnej desygnatem wiarygodności publicznej katastru nieruchomości – propozycje zmiany obowiązującego modelu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono propozycję zmiany istniejącego modelu katastru nieruchomości, zmierzającą do objęcia ujawnianych w rejestrze granic działek ewidencyjnych instytucją domniemania prawdziwości i wiarygodności publicznej. Stworzenie odpowiedniego modelu, w ramach którego rejestrowane byłyby dane ewidencyjne pozyskane w wyniku ustalonych prawem procedur, przy zachowaniu obowiązujących standardów technicznych, mogłoby stworzyć warunki do wyodrębnienia z istniejących baz danych rejestrów granicznych, które spełniałyby wymagane warunki sine qua non uzależniające objęcie ich domniemaniem prawdziwości i wiarygodności. Tak zdefiniowany kataster nieruchomości stanowić powinien wraz z księgami wieczystymi istotny systemowy element pozwalający na utrzymanie ładu prawnego na gruncie. Abs[...]

Dopuszczalność prowadzenia postępowania rozgraniczeniowego w sprawie uprzednio zakończonej ostateczną decyzją administracyjną czy postanowieniem sądu


  W prezentowanym artykule przedstawiono zagadnienie prawne, związane z dopuszczalnością prowadzenia kolejnego postępowania rozgraniczeniowego w sprawie rozstrzygniętej uprzednio w trybie administracyjnym lub cywilnym, w którym ustalony został przebieg granic nieruchomości. Poruszany problem omówiono na tle wyroku Sądu Najwyższego z 14 marca 2002 r. (IV CKN 809/00), dopuszczającego w określonych przypadkach taką możliwość.charakter Dr DARIUSZ FELCENLOBEN Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc.awiu Instytut Geodezji i Geoinformatyki Dopuszczalno.. prowadzenia post.powania rozgraniczeniowego w sprawie uprzednio zako.czonej ostateczn. decyzj. administracyjn. czy postanowieniem s.du Streszczenie. W prezentowanym artykule przedstawiono zagadnienie prawne, zwi.zane z dopuszczalno.ci. prowadzenia kolejnego post.powania rozgraniczeniowego w sprawie rozstrzygni.tej uprzednio w trybie administracyjnym lub cywilnym, w ktorym ustalony zosta. przebieg granic nieruchomo.ci. Poruszany problem omowiono na tle wyroku S.du Najwy.szego z 14 marca 2002 r. (IV CKN 809/00), dopuszczaj.cego w okre.lonych przypadkach tak. mo.liwo... Permissibility to maintain delimitation procedures in relation to procedures previously completed by the final administrative decision or a court sentence Abstract. In the presented article a legal issue has been submitted, that is related to admissibility of conducting subsequent demarcation procedure in the case that was previously resolved with a administrative or civil procedure, that sets boundaries of property. Discussed problem has been talked over against the background of Supreme Court verdict dated March 14, 2002 (IV CKN 809/00) allowing such a possibility in certain cases. 1) Tekst jednolity: Dz. U. nr 240, poz. 2027 z 2005 r. ze zm., dalej: Pgik. 2) Poza wyj.tkami, o ktorych mowa w art. 36 Pgik. 4 PRZEGL.D GEODEZYJNY ś ROK LXXXIII ś 2011 NR 7 materialno-techniczny3), zwi.zany z mo.liwo.ci. odtworzenia na pod[...]

Odpowiedzialność dyscyplinarna osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii


  W artykule przedstawiono zagadnienie prawne dotyczące trybu i sposobów ustalania odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii za naruszenie zasad określających pragmatykę zawodową, o których mowa w art. 42 ust. 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, nakładających obowiązek wykonywania zadań wymagających posiadania uprawnień zawodowych, z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa. Disciplinary responsibility of people performing independent functions in the field of geodesy and cartography Abstract. In the article a legal issue was presented regarding the course and manner of determining disciplinary responsibility of people performing independent functions in the field of geodesy and cartography for breach of rules defining the professional pragmatics referred to in article 42 paragraph 3 of Geodesy and Cartography Law, imposing an obligation to perform tasks that require professional qualifications, with due diligence, in accordance with the principles of modern technical knowledgePojęcie należytej staranności wykonania prac geodezyjnych Generalna norma ustalająca pragmatykę zawodową wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych zawarta została w art. 42 ust. 3 ustawy z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne1),w którym zapisano, że "osoby wykonujące samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii są zobowiązane wykonywać swoje zadania z należytą starannością, zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami prawa". Zauważyć przy tym należy, że nałożona na środowisko zawodowe cytowana norma generalna odwołuje się do pojęć nie zdefiniowanych w samej ustawie. Stąd też koniecznym dla jej zrozumienia staje się potrzeba odwołania do przepisów prawa cywilnego, w rozumieniu którego należyta staranność to "staranność ogólnie wymagana w stosunkach danego r[...]

 Strona 1  Następna strona »