Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"STANISLAV RUSZ"

The influence of the surface defects concerning upsetting and extrusion processes of the micro-alloyed steel

Czytaj za darmo! »

this paper investigates behaviour of bolts’ defects (cracks) of varying magnitude that may occur in bolt production processes (compression, upsetting). the objective has been to determine whether surface micro-cracks in the bolt semi-products can be a source of macro-cracks that might occur during the further processing stages leading to a serious damage of the material utilised [1]. Principal attention was paid to determining of the extreme limit deformation as a result of the upsetting and compression stages of the bolt semiproduct forming; at which point propagation of cracks - causing the material brittleness - may start. note that it concerns production of high-strength bolts for automobile industries that demand extreme strength and finest surface qualities of components u[...]

Application of modern technique to set the parameters of the monocrystalline solar cell and its structure

Czytaj za darmo! »

The paper shows that co-firing in the furnace of silicon elements of solar cells from monocrystalline silicon including co-firing of the front electrode to its surface using the conveyor-type IR furnace influences the quality improvement by minimization of the resistance of a joint between the electrode and substrate. The influence of therefore obtained front electrode on electrical properties of solar cells was estimated. In order to manufacture the front electrode commercial silver paste was applied. The photovoltaic cell was performed from monocrystalline silicon p type boron doped in a form of wafers of ~230 μm thickness and the area of 100 cm2. Streszczenie. Artykuł pokazuje że dodatkowe nagrzewanie krzemowych elementów baterii fotowoltaicznej w piecu podczerwieni poprawia jakość baterii przez minimalizację rezystancji połączenia między elektrodami i podłożem. (Zastosowanie nowej technologii do poprawy parametrów monokrystalicznej baterii słonecznej) Keywords: Electrical Properties, Silicon solar cell, Screen printing, Front electrode Słowa kluczowe: bateria słoneczna, technologia, elektrody baterii słonecznej Introduction The research studies in the photovoltaic field are oriented to reduce the costs of electrical energy produced with the use of photovoltaic cells to the level competitive to the costs of energy produced from conventional energy sources. To obtain the above objective it is necessary to eliminate the technological process with expensive and difficult to automate operations and replace them with cheap ones whose production can be automated. One of such emerging production operations of photovoltaic cells is the deposition of electrical contacts. As it has been found by numerous research studies, electrode coating should satisfy different requirements to ensure low resistance between the interface zones of the electrode with the substrate. Of particular importance is the proper selection of material (of elec[...]

Deformation resistance and structure of a hot-rolled aZ31 magnesium alloy

Czytaj za darmo! »

An experiment leading to obtaining the mathematical model of the mean equivalent stress (MES) of magnesium alloy AZ31 was realized in the laboratory rolling mill. Neglecting of the speed term in the resulting model of MES was possible by a relatively narrow range of applied strain rates, and also by the fact that a close relationship between height strain and strain rate exists. The paper also [...]

Laboratory simulation of hot rolling of trip steel in the twostand Steckel mill

Czytaj za darmo! »

The aim of the performed laboratory simulations was to verify chances of the production of hot rolled strips from a TRIP steel in conditions of the reversible rolling in the two-stand Steckel rolling mill. The unique experimental equipment was used for conducting these simulations. The laboratory hot rolled strips from the TRIP steel underwent subsequently the mechanical and microscopic analysis[...]

Influence of finish rolling temperature on properties of middleand high-carbon steels

Czytaj za darmo! »

The influence of a change of the finish rolling temperature on the structural characteristics and mechanical properties of 3 selected types of the medium to high-carbon steel (H02C050, H09C070, H09C080) in relation to the intended normalized or thermomechanical rolling in the continuous wire rod mill at Třinecké železárny a.s. (further TŽ) was assessed. The laboratory rolling mill Tandem in the[...]

Effect of finish-rolling conditions on properties of HSLA Steel QStE460N

Czytaj za darmo! »

The research, carried out on the basis of the laboratory rolling, led to finding that the finish-rolling conditions in the Universal rolling mill (Třinecké železárny a.s.) cannot in general influence the resulting structural and mechanical properties of the rolled product very much. The decrease in the finish rolling temperature from 960 °C to 810 °C resulted in the increase of the yield stress [...]

Quantification of influence of the deformation heat in the high reduction rolling

Czytaj za darmo! »

The laboratory rolling mill TANDEM was equipped with a pair of the high-speed temperature scanners LANDSCAN, enabling the accurate computer recording of surface temperatures of the rolling stocks with relatively small dimensions and the high speed of movement. By means of the used software, the task was managed, consisting in the on-line computing and displaying the maximum value of the tempera[...]

The influence of the heat treatment on structure and properties of copper after DRECE process


  Several types of SPD technologies serving for production of UFG metals was developed already at the beginning of the nineties. One of them is new type of equipment DRECE (Dual Rolling Equal Channel Extrusion), designated for obtaining UFG structure in strip of sheet. Experiments with use of material Cu 99.5% were made on the DRECE machines in order to achieve grain refinement in the strip of sheet with dimensions 58x2x1000 mm. For orientation information, whether grain was refined preliminary metallographic analysis was made on optical microscope NEOPHOT 2. Structure was analysed on the surface in longitudinal direction in respect to direction of rolling, and also in cross section and longitudinal section. After DRECE machinery the annealing on part of extruded sheets was applied. Two procedure 400 and 450oC/15min/air were selected. Obecnie rozwinięte kilka technologii SPD przy wytwarzaniu metali UFG. Jedną z nich jest urządzenie DRECE (Dual Rolling Equal Channel Extrusion), opracowane w celu uzyskania struktury UFG w taśmach stalowych. Badania przy zastosowaniu miedzi 99,5% przeprowadzono na maszynie DRECE. Umożliwiło to rozdrobnienie ziarna w taśmach stalowych o wymiarach 58x2x1000 mm. W celu uzyskania informacji czy ziarno zo[...]

Wpływ temperatury i prędkości odkształcenia na mikrostrukturę stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al


  W pracy przedstawiono analizę wpływu temperatury i prędkości walcowania na gorąco na ewolucję mikrostruktury wcześniej uplastycznio- nego, drobnoziarnistego stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al z dodatkami stopowymi cyrkonu i boru. W efekcie przeprowadzonej obróbki plastycznej na gorąco stwierdzono istotny przyrost umocnienia, względem materiału wyjściowego. Analiza EBSD wykazała lokalną przebudowę struktury materiału na drodze rekrystalizacji dynamicznej w temperaturze 1280OC i przy prędkości odkształcania 17 m/min. Temperature and deformation strain rate structure changes in hot-rolled, fine-grained Ni3Al-based intermetallic alloy with zyrconium and boron addition were analyzed in the paper. The conducted hot-working leads to significant increase of hardening level than for material in “initial" stage. The EBSD analysis shows structure change by dynamic recrystallization at temperature 1280OC and strain rate 17 m/min. Słowa kluczowe: obróbka plastyczna na gorąco, stopy Ni3Al Key words: hot-working, Ni3Al alloys, structural changes.Wprowadzenie. Stopy na osnowie fazy między- metalicznej Ni3Al wykazują, w porównaniu do po- wszechnie stosowanych żarowytrzymałych stopów na bazie niklu, znacznie wyższą wytrzymałość w pod- wyższonej temperaturze, relatywnie niską gęstość, a także wysoką odporność na oddziaływanie środo- wiska aktywnego korozyjnie. Intermetale Ni3Al prze- znaczone są głównie: na elementy turbosprężarek, zawory, gniazda zaworowe, elementy matryc i tłocz- ników, osprzęt pieców do obróbki cieplno-chemicznej a także - po krystalizacji kierunkowej - na łopatki turbin silników odrzutowych [1, 2]. Główną przeszko- dę w przemysłowym zastosowaniu tych stopów sta- nowi ich potencjalnie mała plastyczność i skłonność do kruchego pęka[...]

Walcowanie wysokotemperaturowe taśm ze stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al DOI:10.15199/24.2016.9.6


  High temperature rolling of Ni3Al - based intermetallic alloy strips W pracy przedstawiono wyniki badań efektów walcowania wysokotemperaturowego taśm ze stopu na osnowie fazy międzymetalicznej Ni3Al z dodatkami stopowymi cyrkonu i boru. Proces odkształcania plastycznego realizowano w dwóch etapach, w temperaturze 1000 i 1100OC z prędkością obwodową walców roboczych 4, 10 i 15 m/min. Efekty przebudowy struktury obserwowano przy użyciu skaningowej mikroskopii elektronowej sprzężonej z układem do analizy dyfrakcji elektronów wstecznie rozporoszonych (EBSD), a także wykonano pomiary twardości. Stwierdzono przebudowę struktury taśm na drodze rekrystalizacji dynamicznej, której udział rósł wraz ze wzrostem prędkości i temperatury walcowania. Najsilniejsze efekty dynamicznej odbudowy struktury (powyżej 50% objętości taśm z parametrem GOS < 2O) obserwowano po drugim etapie walcowania wysokotemperaturowego realizowanego w temperaturze 1100OC z prędkością 15 m/min. The results of high temperature rolling of Ni3Al-based strips with zirconium and boron addition are shown in the paper. The deformation process was realized by two step rolling at temperature 1000 and 1100OC, with a speed: 4, 10 or 15m/min. The effects of Ni3Al strips structure rebuilding were observed by using a scanning electron microscopy coupled with an electron backscatter diffraction system (EBSD) and a hardness tests were done. The effects of growing up participation of recrystallization with rising a temperature and speed rolling were obtained. The largest effects of dynamic processes of structure recovery (approx. 50% of alloy volume with GOS < 2O) was observed after the second stage of the high temperature rolling conducted at the temperature of 1100°C with the speed of 15 m/min. Słowa kluczowe: walcowanie wysokotemperaturowe, taśmy Ni3Al, rekrystalizacja, zdrowienie Key words: high temperature rolling, Ni3Al foils, recrystallization, recovery Wprowadzenie. Stopy na bazie uporząd[...]

 Strona 1