Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jacek BERNACZEK"

ANALIZA PÓL ODKSZTAŁCEŃ I NAPRĘŻEŃ W POŁĄCZENIACH ŚRUBOWYCH Z WYKORZYSTANIEM ELASTOOPTYKI


  W artykule przedstawiono sposób wykorzystania metod elastooptycznych do określenia i oceny pól odkształceń i naprężeń występujących w połączeniach śrubowych poddanych obciążeniom zmiennym na przykładzie połączenia występującego w konstrukcji lotniczej — ramy silnika z kadłubem w małym samolocie szkolno‐treningowym z silnikiem tłokowym oraz na przykładzie połączenia elementów mostu napędowego. Obrazy izochrom uzyskane w teście elastooptycznym światłem przechodzącym w modelu połączenia elementów mostu napędowego oraz z wykorzystaniem powłok optycznie czynnych w modelu połączenia w konstrukcji lotniczej potwierdzają wpływ geometrii (wielkości i wykonania krawędzi) i materiału (twardość) zastosowanej podkładki na zachowanie się pozostałych elementów węzła. Słowa kluczowe: połączenie śrubowe, elastooptyka, izochromy Mgr inż. Janusz Czaja, mgr inż. Jacek Bernaczek, dr hab. inż. Romana Śliwa, prof. PRz — Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Rzeszów. Rudy Metale R56 2011 nr 11 UKD 620.18:539.4.012: :539.53:539-399:621.882 685 ANALYSIS OF STRAIN AND STRESS FIELDS OF SCREW JOINTS USING PHOTOELASTIC METHOD The results of the presented work demonstrates how to use photoelastic methods to identify and assess strain and stress fields occurring in the screw joints subjected to variable loads on the t example of a call occurring in the construction of aviation ‐ the engine frame to the hull in a small aircraft trainer ‐ training with a piston engine, and the example of a combination of elements of the bridge drive . Images of isochroms obtained in a photoelastic test transmitted light in the model, a combination of elements of the bridge driving and using optically active layers in the model in the aircraft design confirm the influence of the geometry (size and performance edge) and material (hardness) of the applied pad on the behavior of other elements of the node. Keywords: screw joints, photoe[...]

Obróbka numeryczna danych CAD/RP w procesie SLS EOS z zastosowaniem proszku ze stopu Ti6Al4V


  Prototypowanie części maszyn ze stopu Ti6Al4V może być realizowane z wykorzystaniem selektywnego warstwowego spajania proszków metali - SLS. Artykuł przedstawia proces obróbki numerycznej danych na drodze od modelu 3D-CAD do przygotowania modelu 3D-RP. Prace przeprowadzono na przykładzie technologii szybkiego prototypowania SLS z wykorzystaniem aparatury EOS Eosint M270 dla prosz- ku tytanowego EOS Titanium Ti64. Prototyping the machine parts of Ti6Al4V alloy can be realized with the use of selective bonding layer of metal powders (called Selective Laser Sintering - SLS). The article presents the process of numerical data processing, from 3D-CAD model to the preparation of the 3D-RP model. The works were conducted on the example of SLS rapid prototyping technology with the use of the apparatus Eosint EOS M270 for titanium powder EOS Titanium Ti64. Słowa kluczowe: szybkie prototypowanie - RP, tytan, SLS, CAD, STL Key words: rapid prototyping - RP, titanium, SLS, CAD, STL Rys. 1. Model badawczy w systemie 3D-CAD Fig. 1. Research model in a CAD system Rys. 2. Generowanie modelu STL Fig. 2. Generating an STL model S. 63 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 1 Inventor Professional, SolidWorks). Skomplikowane kształty mogą być wykonywane z zastosowaniem opcji modelowania powierzchniowego. Wytworzenie proto- typu fizycznego i eksport danych do formatu urządzeń RP wymaga przekształcenia modelu powierzchniowe- go czy krawędziowego w model bryłowy CAD (rys. 1). Ostatnim etapem pracy w środowisku systemu CAD jest wygenerowanie pliku w formacie *.stl (ang. STL - Standard Triangulation Language), na którym bazują programy narzędziowe SLS. Generowanie pli- ków STL nosi nazwę teselacji. Jest to proces, w[...]

ANALIZA PRZYROSTOWYCH METOD BUDOWY MODELI Z PROSZKU TYTANU


  Wytwarzanie elementów maszyn ze stopów tytanu może być realizowane z zastosowaniem przyrostowych metod szybkiego prototypowania. W artykule przedstawiona jest analiza wybranych metod szybkiego wytwarzania prototypów z proszków metali opartych głównie na dwóch procesach: selektywnego warstwowego spajania proszków metali - SLS (ang. Selective Laser Sintering) oraz selektywnego stapiania proszków metali - SLM (ang. Selective Laser Melting). Dokonano analizy poszczególnych metod RP. Przedstawiono charakterystykę materiałów modelowych oraz wykorzystywanej aparatury. Opisane zostały również wybrane parametry materiału stosowanego do wytwarzania prototypów w technologii EOSINT SLS. Słowa kluczowe: szybkie prototypowanie - RP, tytan, SLS, SLM ANALYSIS OF INCREMENTAL METHODS OF BUILDING MODELS OF TITANIUM POWDER The production of machine parts from titanium alloys can be achieved using incremental rapid prototyping methods. The article presents an analysis of selected methods of rapid prototyping of metallic powders based mainly on two processes: selective bonding layer of metal powders - SLS (called Selective Laser Sintering) and selective alloying of metal powders - SLM (called Selective Laser Melting). An analysis of the various methods of RP was conducted. The characteristics of model materials and used equipment was presented. Chosen parameters used for manufacturing prototypes in EOSINT SLS technology were also described. Keywords: rapid prototyping - RP, titanium, SLS, SLM Wprowadzenie Materiał modelowy w procesach szybkiego prototypowania z zastosowaniem tytanu stanowi proszek ze stopu Ti6Al4V spajany warstwowo za pomocą energii generowanej przez laser [1÷3]. Przyrostowe wytwarzanie prototypów polega na budowaniu modeli fizycznych na podstawie geometrycznego modelu trójwymiarowego 3D-CAD. Model kształtowany jest przez ciągły przyrost materiału do uzyskania wymaganego kształtu. Wytwarzanie pr[...]

Analiza wybranych parametrów wytrzymałościowych żywicy RGD720 DOI:10.15199/148.2018.11.9


  Techniki szybkiego prototypowania są szeroko stosowane w wielu gałęziach przemysłu, w tym w przemyśle lotniczym [1 - 3]. Ze względu na wysoką dokładność odwzorowania modelu CAD, techniki szybkiego prototypowania są wykorzystywane w procesie wdrażania do produkcji nowych elementów konstrukcji lotniczych [4, 5]. Dobór odpowiedniej techniki RP uwarunkowany jest wieloma czynnikami [3, 6], takimi jak: wymiary prototypu, jakość powierzchni, dokładność geometryczna czy rodzaj planowanych do wykonania badań stanowiskowych. Najczęściej stosowane są techniki przyrostowe, w których materiałem modelowym są żywice optycznie czynne (fotopolimery) [3, 4, 7, 8]. Należą do nich: stereolitografia, PolyJet, 3SP. Dodatkowo, metody te umożliwiają wykonanie modeli do badań elastooptycznych [9] - na powierzchni prototypów wykonuje się powłoki elastooptyczne wykorzystywane w metodzie światła odbitego lub na podstawie modeli wykonuje się formy silikonowe do odlewów z odpowiednich żywic do badań metodą światła przechodzącego [9]. Należy zaznaczyć, że nie wszystkie techniki RP mają zastosowanie w procesie odlewania próżniowego oraz w procesie wykonywania powłok elastooptycznych - bezpośrednią przyczyną jest nieodpowiednia jakość powierzchni, struktura materiału czy wytrzymałość termiczna i chemiczna. Do przeprowadzenia analizy rozkładu naprężeń z wykorzystaniem elastooptyki oraz metody elementów skończonych MES [9] niezbędna jest znajomość parametrów wytrzymałościowych materiałów stosowanych w metodach RP [3, 4, 8]. Obliczenia numeryczne wartości naprężeń oparte są na danych materiałowych. Przygotowanie modeli testowych Standardowe modele testowe zostały opracowane w systemie CAD [5, 8, 10]. Na podstawie modeli CAD zostały utworzone pliki w formacie STL [6] niezbędne do przeprowadzania procesu PolyJet. Proces RP został opracowany w programie Objet Studio. W celu zbadania wpływu parametrów dla różnych ustawień modelu, w stosunku do modułu drukując[...]

BADANIA MODELOWE W PROCESIE PROJEKTOWANIA I WDRAŻANIA DO PRODUKCJI ODKUWEK DŹWIGNI UKŁADU STEROWANIA ŚMIGŁOWCA DOI:11.15199/67.2015.10.14


  W artykule przedstawiono badania dźwigni układu sterowania śmigłowca przeprowadzone w oparciu o model wykonany techniką szybkiego prototypowania oraz odkuwki ze stopów magnezu i aluminium. Przedstawiono proces Jetting Systems - wydruku i polimeryzacji żywicy FC720 dla modelu dźwigni oraz opracowano technologię elastooptycznej analizy rozkładu naprężeń z zastosowaniem powłoki optycznie czynnej na powierzchni modelu. Przedstawiono stanowisko badawcze na którym obciążano dźwignię JS układu sterowania śmigłowca siłą pionową w zakresie od 1200 do 3200 N doprowadzając do jej zniszczenia w okolicy sworznia na krótkim ramieniu. Na podstawie warunku podobieństwa modelowego (stosunek modułów Young'a) wyznaczono zakres obciążenia dla odkuwek ze stopów Mg i Al dźwigni. Przeprowadzono badania niszczące odkuwek, które potwierdziły wyznaczoną zależność modelową. Słowa kluczowe: dźwignia układu sterowania śmigłowca, elastooptyka, analiza rozkładu naprężeń, odkuwki ze stopów Mg i Al, model RP. Prof. dr hab. inż. Romana Śliwa, prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, dr inż. Jacek Bernaczek, dr inż. Tomasz Kudasik — Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Rzeszów. e-mail: rsliwa@prz.edu.pl Rudy Metale R60 2015 nr 11 s. 619÷624 620 RP MODELLING IN DESIGNING AND IMPLEMENTATION INTO FORGING PROCESS OF HELICOPTER CONTROL SYSTEM LEVERS PRODUCTION The paper presents a study on the helicopter control system lever conducted based on a physical model obtained by rapid prototyping technique and production of magnesium and aluminium alloys forgings. The process of Jetting Systems - print and polymerization of the FC720 resin for lever model has been shown as support for developing technology using photoelastic stress distribution analysis basing on optically active coatings on the surface of the model. JS model of helicopter control system lever was loaded with vertical force in test stand within the range of 1200 to 3200 N,[...]

 Strona 1