Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH PIETRASZEK"

Wysokoobciążone oczyszczalnie beztlenowe dla sektora soków i koncentratów owocowych Sprawdzone i rozwojowe rozwiązania - opis technologii

Czytaj za darmo! »

Produkcja soków i koncentratów owocowych, napojów lub innych produktów związanych z sektorem owocowo-warzywnym wywiera intensywny wpływ na środowisko naturalne. Ścieki będące produktem ubocznym charakteryzują się dużymi stężeniami zarówno zawiesiny, jak i substancji rozpuszczonych (BZT, ChZT sięgające kilkunastu tysięcy mg/l), azotanów, a także innych substancji wpływających na proces oczyszcz[...]

Optymalne rozwiązania w gospodarce ściekowej

Czytaj za darmo! »

Przemysł papierniczy w Polsce, podobnie jak wiele innych branż wytwarzających w procesie produkcyjnym masy odpadowe, ma obecnie niełatwy orzech do zgryzienia - z jednej strony dekoniunktura wywołana światowym kryzysem ekonomicznym, z drugiej zaś rosnące wymagania środowiskowe, wynikające zarówno z krajowych, jak i unijnych regulacji, stanowione oraz egzekwowane bez względu na zmieniające się cykle gospodarcze. Problemy odpadowe papierni Papiernie, zarówno te opierające swoją produkcję na surowcu pierwotnym, jak i zajmujące się przerobem recyklingowym, charakteryzuje spora, a zarazem dość różnorodna ilość ścieków. Nawet mały zakład papierniczy generuje od kilkuset m3/d ścieków o dużym ładunku zanieczyszczeń. To odpowiada ładunkowi ścieków z miasta o ilości kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców. Skład ścieków z przemysłu papierniczego zależy od rodzaju przerabianego surowca i technologii produkcji. Niezależnie od rodzaju, ścieki te cechuje wysoka zawartość zawiesiny ogólnej, barwa (związki organiczne wyługowane z drewna w czasie jego roztwarzania na masę celulozową), stosunkowo wysokie ChZT, wysoka zawartość związków organicznych (w tym części trudno rozkładalnych) oraz pienienie się ścieków. Do tego należy dodać rosnącą rolę opomiarowania emisji CO2 i związane z tym ograniczenia produkcji. Stosowane technologie oczyszczania W Polsce wszystkie duże papiernie należące do międzynarodo[...]

Problem osadów papierniczych

Czytaj za darmo! »

10 ton odwodnionych osadów produkcyjnych wytwarza dziennie mała papiernia przerabiająca makulaturę. Utylizacja takiej ilości osadu może kosztować nawet 4000 zł na dobę. Koszty te można redukować wprowadzając specjalistyczne rozwiązania. Porównanie problematyki osadowej na rynku papierniczym w Polsce i np. w Niemczech pokazuje znaczące różnice w radzeniu sobie z problemem. W ostatnich latach w Niemczech główną metodą utylizacji osadów stało się wykorzystanie ich w celach energetycznych, natomiast składowanie stanowi zaledwie mały procent. W Polsce sytuacja wygląda odwrotnie. Osady papiernicze nazywane szlamami (dla odróżnienia od osadów ściekowych) są u nas utylizowane w najprostszy możliwy sposób, czyli wywożone na wysypiska. Traktowane są jako odpad. Nie jest to odpad niebezpieczny pod względem składu, ale niepokojący jeżeli chodzi o koszty utylizacji. Firmy papiernicze płacą niemało za składowanie go na wysypisku śmieci. Standardowe rozwiązania Wysokie koszty wymuszają na firmach pewne działania zmierzające do zmniejszenia objętości osadu. Standardowym rozwiązaniem w papierniach przetwarzających papier z recyclingu jest odwadnianie osadu poprzez mechaniczne wyciśnięcie wody na urządzeniach typu prasa komorowa lub taśmowa. Odwodnienie pozwala na dziesięciokrotne zmniejszenie obj[...]

 Strona 1