Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Marian MAZUR"

Problemy zanieczyszczenia powietrza Krakowa pyłem drobnym


  Stan jakości powietrza atmosferycznego jest ściśle związany z emisją ze źródeł lokalnych oraz z emisją napływową związaną z transportem zanieczyszczeń ze źródeł oddalonych, także ze znajdujących się poza Polską (transport transgraniczny). Pomiary stężenia cząstek pyłu drobnego w powietrzu są szczególnie istotne z uwagi na możliwość wywołania niekorzystnych skutków środowiskowych oraz zdrowotnych [1, 2]. Coraz rygorystyczniejsze wymogi, dotyczące poziomu imisji pyłów w państwach Unii Europejskiej, stawiają w niekorzystnym świetle lokalny przemysł, uważany za głównego winowajcę złego stanu jakości powietrza. Z uwagi na fakt, iż bardzo często w wielu miastach Polski dochodzi do nagminnych przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężenia pyłu PM2,51 i PM102 w powietrzu, szczególnie istotna jest identyfi kacja wielkości emisji pyłów z głównych źródeł występujących na danym obszarze. Pyły pierwotne, czyli takie, które trafi ają do atmosfery bezpośrednio ze źródła, są kontrolowane w miejscu powstawania np. przez obliczenia operatorów danej instalacji, a wyniki powinny odpowiadać danym monitoringowym rejestrowanym na danym obszarze. Natomiast wielkość emisji pyłów wtórnych, powstających w efekcie przemian i reakcji chemicznych w atmosferze, jest bardzo trudna do jednoznacznego określenia, a również i ta grupa stanowi ważną składową mieszaniny pyłów w powietrzu [3]. Według danych szacunkowych [4] w Polsce całkowita emisja pyłów do powietrza wyniosła 394 Gg w 2009 roku, co stanowiło spadek o około 15% względem roku 2000 (rysunek 1). W analizowanych latach 2000-2009 energetyka zawodowa wyemitowała o 64% mniej pyłów do powietrza, a energetyka przemysłowa o 58%. Natomiast emisja pyłu ze źródeł mobilnych systematycznie rosła, powodując wzrost emisji z 61 Gg pyłu w 2000 roku do 82 Gg w 2009. Emisja ze źródeł stacjonarnych (tj. kotłownie lokalne, paleniska domowe, warsztaty rzemieślnicze, rolnictwo i inne) w analizowanym okre[...]

 Strona 1