Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Joachim Kozioł"

Uogólnione zależności obliczeniowe wybranych właściwości fizycznych produktów w technologiach chłodniczych Część 1


  W opracowaniu podano uogólnione zależności pomocne do wyznaczenia pojemności cieplnej właściwej i współczynnika przewodzenia ciepła dla stanu przed i po zamrożeniu. Stwierdzono, że wspomniane właściwości w sposób dominujący zależą od udziału wody w produkcie. W trakcie zamrażania, na skutek przemian fazowych zachodzących w produkcie, powyższe właściwości zależą dodatkowo od temperatury. Ponadto, określono odpowiednie wzory do określenia współczynnika wnikania masy, związanego z procesem ususzki podczas zamrażania i przechowywania produktów mięsnych Generalized formulas to determine of selected physical properities in coo - ling technologies In the paper was given the generalized formulas helpful to designate the specific heat and the thermal conductivity for the products before and after the freezing process. Was found that these properties depend of dominate way from the water content in the product. During the freezing process, as a result of phase transformations, the properties also depend on the products temperature.Furthermore was determined the formulas to designate the coefficient of mass transfer, associated with the wither process during freezing and storage of meal products. 1. Wstęp W Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej od szeregu lat prowadzone są badania nad zastosowaniem metod numerycznych do analiz procesów związanych z ochładzaniem, zamrażaniem i rozmrażaniem produktów poddawanych technologiom chłodniczym [1-10, 16, 17, 21]. Dzięki temu, że metody numeryczne umożliwiają "śledzenie" historii (przebiegu) procesów w czasie, są szczególnie predysponowane do analiz prowadzących do ograniczenia kosztów realizacji procesów. Inny sposób postępowania polega na wykorzystaniu zależności całkowych np. [18, 20], stanowiących modyfikację rezultatów pionierskich badań teoretycznych i empirycznych np. przedstawionych w [22]. Przy prowadzeniu wszelkiego typu analiz teoretycznych konieczna jest znajomość właś[...]

Uogólnione zależności obliczeniowe wybranych właściwości fizycznych produktów w technologiach chłodniczych Część 2


  4. Współczynniki wnikania masy 4.1. Definicje współczynników Wywołany przez ususzkę ubytek masy produktów, zwłaszcza mięsnych, poddawanym technologiom chłodniczym jest jednym z podstawowych czynników decydujących o kosztach ich zamrażania oraz przechowywania[17]. Wykorzystując podstawowe prawa wymiany masy [22, 23] uzyskuje się następujące zależności określające wpływ sposobu realizacji procesu na intensywność ususzki: (18) gdzie: G- - intensywność ususzki, kg/s, G - ususzka, kg, τ - czas, s, Fz - powierzchnia parowania lub sublimacji, m2, Xz , Xa - masowy stopień zawilżenia powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie powierzchni produktu oraz stopień zawilżenia powietrza oziębiającego, kg H2O/kg powietrza suchego, σ - współczynnik wnikania masy odniesiony do masowych stopni zawilżenia, kg/(m2s). Stopnie zawilżenia mogą być wyrażone z wzorów: gdzie: psz - ciśnienie nasycenia pary wodnej dla temperatury powierzchni produktu, Pa, ( ) z z a F X X d G = dG = - - σ τ , a sz sz z p p X p - = 0,622 , a sa a sa a p p X p ϕ ϕ - = 0,622 , pa - ciśnienie powietrza schładzającego, Pa, psa - ciśnienie nasycenia pary wodnej dla temperatury powietrza schładzającego, Pa, φa - wilgotność względna produktu. Ze względu na małe wartości psz i psa można przyjąć, że: pa - psz = pa - φp = pa. Uzyskuje się wtedy następującą postać zależności (18):[...]

Zastosowanie pompy ciepła w utylizacji energii odpadowej ścieków komunalnych

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono analizę techniczno-ekonomiczną wykorzystania pompy ciepła do utylizacji energii odpadowej ścieków komunalnych. Uwzględniono wpływ temperatury otoczenia na zapotrzebowanie ciepła oraz na temperaturę ścieków. Application heat pump in utilization of waste energy in munici - pal wastewater The article presents the technical and economic analysis using a heat pump. For utilization of waste energy in municipal wastewater. Including the influence of external temperature for heat needing and wastewater temperature.Jednym ze sposobów racjonalizacji gospodarki energetycznej w obiektach komunalno- bytowych może być wykorzystanie energii odpadowej ścieków w sprężarkowych pompach ciepła. Ścieki przekazują najczęściej ciepło czynnikowi obiegowemu w wymienniku zanurzony[...]

Efektywność techniczno-ekonomiczna systemu współpracy autonomicznego wymiennika free-cooling z układem chłodzenia wyposażonym w ziębiarkę sprężarkową Część 1. Model matematyczny

Czytaj za darmo! »

Głównym celem pierwszej części artykułu jest przedstawienie modelu matematycznego systemu free-cooling i ziębiarki sprężarkowej. W modelu matematycznym sformułowano równania bilansowe. Ponadto, w artykule przedstawiono schemat współpracy systemu free-cooling z układem chłodzenia wyposażonym w ziębiarkę sprężarkową. Podano też przykładowe wyniki analizy obliczeniowej. TECHNICAL-ECONOMIC EFFICIENCY OF THE AUTONOMOUS FREE-COOLING SYSTEM COOPERATES WITH REFRIGERATION SYSTEM. PART 1. MATHEMATIC MODEL The main goal in first part of article was to presented a mathematic model of the free-cooling system and refrigeration system. In mathematic model formulated have been balance equations. This article shows a schematic diagram of the refrigeration system with freecooling system and presented instances results of the calculation analysis. Wstęp Nowoczesne urządzenia służące do przygotowania oraz dystrybucji wody lodowej wykorzystywanej w procesach technologicznych, wymagają rozwiązań zapewniających wysoką efektywność, małą energochłonność oraz możliwość właściwej adaptacji warunków ich pracy do obciążeń wynikających z bieżących parametrów eksploatacyjnych. Wymagania te spełnia sposób zwany free-cooling, wykorzystujący sprzyjające warunki atmosferyczne do realizacji procesu chłodzenia. Koszty jego realizacji, w porównaniu z procesem chłodzenia wody w ziębiarce sprężarkowej są stosunkowo małe. Na rynku chłodniczym istnieje wielu producentów agregatów chłodniczych ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem, które przewidziane są do różnych zastosowań i pracy w różnych konfiguracjach, w tym również z możliwością wykorzystania free-cooling’u [1]. System free-cooling pozwala na częściowe, bądź całkowite odciążenie instalacji chłodniczej, dzięki wykorzystaniu powietrza zewnętrznego o odpowiednio niskiej temperaturze. Znajduje on szerokie zastosowanie w nowoczesnych instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych, zwłaszcza tam, gdzi[...]

Efektywność techniczno-ekonomiczna systemu współpracy autonomicznego wymiennika free-cooling z układem chłodzenia wyposażonym w ziębiarkę sprężarkową Część 2. Efekty techniczno ekonomiczne

Czytaj za darmo! »

Głównym celem pierwszej części artykułu było przedstawienie modelu matematycznego systemu free-cooling i chłodziarki sprężarkowej. W drugiej części przedstawiono wyniki wielowariantowych obliczeń, ponadto dokonano oceny technicznej i ekonomicznej systemu sprężarkowego układu chłodzenia nie wyposażonego w system free-cooling z chłodziarką posiadającą system free-cooling. Uwzględniono również różne sposoby finansowania inwestycji. TECHNICAL-ECONOMIC EFFICIENCY OF THE AUTONOMOUS FREE-COOLING SYSTEM COOPERATES WITH REFRIGERATING SYSTEM PART 2.- TECHNICAL AND ECONOMIC EFFECT The main objective of the first part of this article was to present a mathematical model of the free-cooling system and compression-cooling system. The second part present the results of multi-variant calculations, also made assesses the technical and economic system of the compression-cooling system is not equipped with free-cooling system with chiller having a free-cooling system. Also presents different ways of financing investment.System free-cooling ochładzania wody lodowej jest coraz częściej przedmiotem analiz teoretycznych i praktycznych zastosowań [3, 4, 9]. W pierwszej części opracowania ("Chłodnictwo" nr 07/2010) przedstawiony został model matematyczny systemu współpracy autonomicznego wymiennika free-cooling wyposażonego w ziębiarkę sprężarkową. Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki wielowariantowych obliczeń przeprowadzonych dla zakresu temperatury otoczenia zmieniającej się od -20°C do +30°C, z uwzględnieniem możliwości wyłącznego funkcjonowania wymiennika free-cooling dla zakresu temperatury (od -20°C do +4°C), współpracy ziębiarki sprężarkowej z wymiennikiem freecooling (od +5°C do +14°C), wyłącznej pracy sprężarkowego agregatu ziębniczego (od +15°C do +30°C). W zakresie oceny technicznej określono strumienie czynników oraz moce napędowe wentylatorów i sprężarki. W zakresie oceny ekonomicznej dokonano porównania rocznyc[...]

Zastosowanie turbiny rozprężnej w ziębiarkowym obiegu sprężarkowym z CO2 jako czynnikiem chłodniczym DOI:10.15199/8.2016.1-2.3


  Jednym ze sposobów ograniczenia strat dławienia w lewobieżnym obiegu sprężarkowym jest wykorzystanie turbiny rozprężnej. Efekt energetyczny uzyskiwany dzięki stosowaniu turbiny zależy od rodzaju czynnika obiegowego oraz od jego parametrów termicznych. Szczególnie korzystny efekt występuje w przypadku stosowania dwutlenku węgla (R744). W opracowaniu przedstawiono efekty zastosowania turbiny rozprężnej w obiegu lewobieżnym z R744 jako czynnikiem obiegowym. Dla przykładowego obiegu przedstawiono metodę oceny optymalnych parametrów temperatury (ciśnienia) czynnika obiegowego doprowadzanego do turbiny. Słowa kluczowe: turbina rozprężna, obieg lewobieżny, efektywność energetyczna. One way to reduce throttling losses in compressor refrigeration cycle is to use the expansion turbine. The effect of energy obtained by the use of the turbine depends on the type of refrigerant used in the circulation. A particularly advantageous effect is obtained with the use of carbon dioxide (R744). The study shows an application variant of the expansion turbine. The example circuit presents a method to assess the optimal parameters -temperature (pressure) of circulating fluid supplied to the turbine. Key words: the expansion turbine, refrigeration cycle, energy efficiency 1. WSTĘP Dławienie strumienia czynnika obiegowego w zaworze rozprężnym jest powodem największej straty egzergii w lewobieżnych obiegach sprężarkowych (rys. 1). Dławienie jest szczególnie dotkliwym procesem w przypadku stosowania czynników chłodniczych, które w stanie skroplonym charakteryzują się dużymi wartościami pojemności cieplnej właściwej [6]. Do czynników takich zaliczamy coraz częściej stosowany w technice chłodniczej dwutlenek węgla R744. Jedną z możliwości ograniczenia strat dławienia jest stosowanie turbin rozprężnych. W niniejszym artykule przedstawiono analizę wpływu zastosowania turbin rozprężnych na poprawę sprawności energetycznej w obiegu sprężarkowym z R744, jako [...]

 Strona 1