Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN GRYTA"

Badania nad syntezą żywic fenolowo-formaldehydowych z użyciem trietanoloaminy jako katalizatora DOI:

Czytaj za darmo! »

Zaprezentowano wyniki badań nad wpływem temperatury i czasu kondensacji rezolowych żywic fenolowo-formaldehydowych na ich właściwości użytkowe. Jako katalizatora używano trietanoloaminy. Stwierdzono, że uzyskiwane produkty rokują nadzieję na ich zastosowanie, w postaci dyspersji, jako lepiszcze do produkcji wyrobów izolacyjnych z wełny mineralnej lub szklanej. Małocząsteczkowe żywice fenolowo-formaldehydowe są zwykle syntezowane z użyciem katalizatorów nieorganicznych. Do najczęściej stosowanych należą wodorotlenki: sodowy1-2’, barowy3’, magnezowy4’, a przede wszystkim wodorotlenek wapniowy5^ 8). Używanie katalizatorów nieorganicznych powoduje jednak wiele niedogodności w przetwórstwie żywic. Należy do nich m.in. zmniejszenie odporności na starzenie się wyrobów z wełny mineralnej lub szklanej, do produkcji których wykorzystuje się żywice rezolowe. W wypadku stosowania lepiszczy z żywic syntezowanych z udziałem wodorotlenków metali ziem alkalicznych obserwuje się w roztworach wodnych wypadanie osadów węglanów tych metali w wyniku przyłączania dwutlenku węgla obecnego w atmosferze. Aby temu zapobiec, najczęściej przeprowadza się wodorotlenki w sole nierozpuszczalne w żywicy, a powstające osady oddziela się dzięki filtrowaniu lub wirowaniu bądź dysperguje się w żywicy 9,10). Jeśli stosuje się wodorotlenek barowy, to konieczność jego neutralizacji i przeprowadzenia w nierozpuszczalne sole wynika również z trujących właściwości tego związku. Wskazane metody wydzielania katalizatorów po zakończeniu procesu kondensacji nie są w pełni skuteczne i niewielkie ilości osadów zawsze w żywicach pozostają. Nawet ta względnie mała zawartość osadów jest niepożądana, ponieważ pow oduje zakłócenia równomiernej pracy dysz rozpylających lepiszcze w procesie jego nanoszenia, metodą pulweryzacyjną, na włókna mineralne. W celu wyeliminowania wymienionych trudności od wielu lat prowadzone są badania nad otrzymywaniem żywic dyspersyjn[...]

Żywica fenolowo-formaldehydowa modyfikowana melaminą i mocznikiem

Czytaj za darmo! »

Wykonano badania w celu określenia najistotniejszych parametrów syntezy żywicy fenolowo-formaldehydowej modyfikowanej melaminą i mocznikiem umożliwiające otrzymanie produktu o zminimalizowanej zawartości wolnego fenolu i formaldehydu oraz o małej podatności zżelowanej żywicy na rozkład termiczny. Żywice fenolowo-formaldehydowe należą do najstarszych tworzyw sztucznych. Mimo to są prowadzone[...]

Żywica rezolowa do chemoutwardzalnych mas rdzeniowych i formierskich

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prac dotyczących sposobu otrzymywania nowoczesnej, modyfikowanej żywicy rezolowej przeznaczonej do sporządzania form i rdzeni odlewniczych. Żywica ta - poddana procesowi modyfikacji i stabilizacji wykazuje dobre właściwości użytkowe i zachowuje je przez 18 tygodni. Jest produktem mniej zagrażającym środowisku naturalnemu niż żywice dotychczas stosowane. ywice fenolowe s[...]

Żywica nowolakowa modyfikowana komponentem dianowym

Czytaj za darmo! »

Opisano przebieg badań nad doborem warunków syntezy żywicy nowolakowej prowadzonych w skali laboratoryjnej i przemysłowej. Część wsadu fenolowego zastąpiono tańszym surowcem - komponentem dianowym ubocznie wytwarzanym przy produkcji bisfenolu A. Wyznaczono technologiczne parametry przemysłowego procesu wytwarzania modyfikowanej żywicy nowolakowej o pożądanych właściwościach. ywice fenolowo-[...]

Żywica nowolakowa do produkcji epoksynowolaku DOI:

Czytaj za darmo! »

Badano przebieg syntezy żywicy fenolowo-formaldehydowej typu nowolakowego, przeznaczonej do produkcji epoksynowolaku. Przedstawiono optymalne warunki syntezy umożliwiające otrzymanie produktu o największej zawartości izomerów difenylometanu oraz ściśle określonej ilości wolnego fenolu. Żywice epoksynowolakowe są produktami reakcji epichlorohydryny z żywicami fenolowo-formaldehydowymi typu nowolakowego. Stosuje się je w przemyśle elektronicznym, odlewniczym i klejowym1,2'. Przebieg procesu otrzymywania żywicy epoksynowolakowej, obejmującego syntezę odpowiedniej żywicy nowolakowej i jej epoksydację, ukazują następujące równania2’:Żywica nowolakowa powinna się charakteryzować masą cząsteczkową w zakresie 270 -=- 6003), maksymalną zawartością izomerów difenylometanu (DFM) wynoszącą co najmniej 16% (m/m) oraz względnie małą zawartością wolnego fenolu - mniejszą niż 25%(m/m)4). Rodzaj uzyskiwanych izomerów DFM zależy głównie od pH środowiska reakcji. W silnie kwaśnym środowisku o pH < 0,5 tworzą się />,/>-nowolaki, gdy pH wynosi 0,5 -г- 1 powstają również o,p-nowolaki,w środowisku o pH w zakresie 1 4- 5 uzyskuje się przede wszystkim o,/?-nowolaki5). Przedstawiona praca jest tylko fragmentem badań nad otrzymywaniem żywicy nowolakowej61. Została ona zrealizowana we współpracy z Zakładowym Laboratorium Badawczym Zakładów Chemicznych "Organika-Sarzyna" w Nowej Sarzynie, w którym określono przedstawione wcześniej wymagania dla nowolaku oraz zweryfikowano właściwości wybranych próbek żywicy. Część doświadczalna Surowce Do badań użyto następujących surowców: fenolu (PN-85/C[...]

Modernizacja technologii wytwarzania żywicy rezolowej dla odlewnictwa DOI:

Czytaj za darmo! »

Zmodernizowano technologię produkcji rezolowej żywicy FOSO. Usunięto ze składu żywicy alkohol furfurylowy stosowany dotychczas jako modyfikator i skorygowano warunki syntezy. Otrzymany produkt zawiera mniej wolnego fenolu, ma większą zdolność wiązania i lepsze właściwości użytkowe. Światowa produkcja żywic fenolowych, która w latach 1979 h- 1983 charakteryzowała się stagnacją, zaczęła później powoli wzrastać i w 1985 r. osiągnęła 2,5 min M g 4 Żywice te są stosowane m. in. w odlewnictwie jako lepiszcza w postaci nowolaku w roztworze lub ciekłego rezolu2). W kraju najbardziej znanymi rezolami są żywice F-110 i F-130 produkowane przez Zakłady Tworzyw Sztucznych "Erg" w Pustkowie oraz FOSO wytwarzane w Zakładach Tworzyw Sztucznych "Gamrat- Erg" w Jaśle. Otrzymuje się je przez kondensację fenolu z formaldehydem w obecności ługu sodowego jako katalizatora. Skład i właściwości żywic FOSO i F-130 dodatkowo modyfikuje się alkoholem furfurylowym. Względy ekonomiczne, a w szczególności konieczność importu alkoholu furfurylowego, zadecydowały o podjęciu przez Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej (ICSO) "Blachownia" wspólnie z Zakładem Tworzyw Sztucznych "Gamrat-Erg" prac badawczych nad modernizacją technologii wytwarzania żywicy FO-80. Dotychczas syntetyzowano ją w ciągu 90 min w temperaturze wrzenia mieszaniny o składzie molowym C6H5O H : CH20 : N aOH = 1:1,4:0,01, po czym w temp. ok. 60°C oddestylowywano część wody pod zmniejszonym ciśnieniem aż do uzyskania cieczy o lepkości ok. 2000 mPa - s. Potem mieszano ją z alkoholem furfurylowym stosowanym w iloś[...]

Utylizacja ścieków z produkcji żywic fenolowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Omówiono wyniki badań nad opracowaniem technologii odzysku fenolu ze ścieków powstających w produkcji żywic fenolowych, szczególnie nowolakowych. Technologia polega na wtórnej kondensacji fenolu z formaldehydem zawartych w ściekach, w temperaturze wrzenia mieszaniny i w obecności kwasu szczawiowego jako katalizatora, przy czym stosunek molowy formaldehydu do fenolu wynosi ok. 2. Otrzymany prekondensat nowolakowy przerabia się na pełnowartościową żywicę nowolakową. Można w ten sposób odzyskać 90 -r 95% fenolu zawartego w ściekach. Żywice fenolowo-formaldehydowe wciąż należą do grupy najważniejszych tworzyw sztucznych. Światowa produkcja tych żywic w 1985 r. wyniosła 2,5 min t, z czego ponad połowę wyprodukowano w USA4 Podczas wytwarzania żywic fenolowych, szczególnie żywic nowolakowych, powstaje duża ilość wodnych ścieków, które zawierają 1 + 6% (m/m) fenolu, 0,5 -h 2% (m/m) formaldehydu, 1 -h 4% (m/m) metanolu oraz ok. 1% (m/m) żywicy. Jest to konsekwencją stosowania formaliny zawierającej ok. 60% (m/m) wody. W literaturze opisano wiele metod utylizacji ścieków fenolowych2 3). Ogólnie metody te można podzielić na bezpośrednie (najczęściej ekstrakcyjne) i pośrednie (poprzez otrzymanie żywic fenolowych) metody odzyskiwania fenolu oraz metody usuwania fenolu bez odzysku (np. spalanie lub wytrącanie produktu przesyłanego następnie na składowisko odpadów stałych4)). Ta ostatnia metoda utylizacji ścieków fenolowych jest powszechnie stosowana w krajowym przemyśle fenoplastów. Polega ona na wtórnej kondensacji zanieczyszczeń zawartych w ściekach fenolowych prowadzonej aż do momentu wytrącenia się rezitu w środowisku zasadowym, przy dużym nadmiarze (molowym) formaldehydu w stosunku do fenolu, w temperaturze wrzenia mieszaniny. Metodą tą można utylizować praktycznie każdy rodzaj ścieków fenolowych i zmniejszyć zawartość fenolu do ok. 100 ppm. Umożliwia to skierowanie ścieków bezpośrednio do oczyszczalni biologicznej. Podstawową wadą te[...]

Żywica heksylofenolowa do lakierów DOI:

Czytaj za darmo! »

Zoptymalizowano warunki syntezy 100-proc. żywicy heksylofenolowoformaldehydowej, stosując metodę statystycznego planowania doświadczeń. Składnik fenolowy stanowiła frakcja heksylofenolowa otrzymana w wyniku alkilowania fenolu dimerem propylenu. Otrzymana żywica może być używana do sporządzania stopu z olejem tungowym i jest odpowiednim składnikiem farb i lakierów. Brak rozwiniętej krajowej bazy surowcowej jest dużym utrudnieniem w rozwoju przemysłu farb i lakierów. Dotyczy to również wytwarzania tych produktów, które zawierają m.in. rezolowe żywice fenolowo- -formaldehydowe uzyskiwane w reakcji podstawionych w pozycji para fenoli z formaldehydem. Podstawnikami mogą być grupy alkilowe, arylowe lub alkiloarylowe zawierające 4 -=-20 atomów węgla1). Proces otrzymywania tego typu żywic składa się z następujących etapów: - kondensacji alkilofenolu z formaldehydem w obecności katalizatora zasadowego, - neutralizacji katalizatora i jego odmycia, - eteryfikacji hydroksymetylofenoli w środowisku kwaśnym z jednoczesnym odwodnieniem żywicy pod zmniejszonym ciśnieniem. Tak otrzymane żywice nazwane są 100-proc., ponieważ nie zawierają dodatków innych żywic, np. kalafonii2). W podwyższonej temperaturze tworzą one z olejami tłuszczowymi związki typu chromanowego3). Następuje to w wyniku reakcji zachodzącej pomiędzy nienasyconymi wiązaniami glicerynowych estrów nienasyconych wyższych kwasów tłuszczowych i grupami hydroksymetylowymi obecnymi w żywicy. Poza tym 100-proc. żywice tworzą z olejem tungowym stopy służące do produkcji lakierów, farb podkładowych i pokostów cenionych ze względu na właściwości uzyskiwanych powłok, tj. odporność na działanie wody, chemikaliów i czynników atmosferycznych. Poszukując nowych surowców do otrzymywania tych żywic, po raz pierwszy w kraju użyto do ich syntezy w skali przemysłowej heksylofenolu, który jest produktem alkilacji fenolu frakcją zawierającą głównie dimer propylenu4). Wyprodukowany przez Zakłady Che[...]

Doskonalenie technologii wytwarzania rezolowej żywicy fenolowej jako podstawy lepiszcza do wyrobów z wełny mineralnej DOI:

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono statystyczną ocenę właściwości 95 przemysłowych szarż żywicy WR-3 przeznaczonej do produkcji izolacyjnych wyrobów z wełny mineralnej. Porównano jakość żywicy WR-3 syntezowanej w skali laboratoryjnej, średnią jakość 95 szarż przemysłowych i jakość żywicy z szarży o wydłużonym czasie syntezy. Płyty izolacyjne z wełny mineralnej należą do podstawowych materiałów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym na świecie. W naszym kraju w drugiej połowie lat osiemdziesiątych oddano do użytku dwie duże wytwórnie takich wyrobów. W każdej z nich są cztery równolegle działające linie technologiczne. Wytwórnie te znajdują się w Cigacicach k. Zielonej Góry oraz w Małkini Ч Technologia otrzymywania i klejenia włókien mineralnych w tych zakładach jest podobna, różny jest jednak sposób zaopatrywania w żywicę stanowiącą podstawowy składnik lepiszcza syntetycznego. W Mazowieckich Zakładach Przemysłu Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Małkini sprowadza się gotową żywicę z zakładów chemicznych, natomiast Zieleniogórskie Przedsiębiorstwo Materiałów Izolacji Budowlanej "Izolacja" w Cigacicach wytwarza ją u siebie. Ten drugi wariant organizacyjny zastosowano w kraju po raz pierwszy2). Ma on wiele zalet: - umożliwia wytwarzanie żywic wysokoreaktywnych o krótkiej żywotności, nie wymagających jej maksymalizowania związanego z transportem i magazynowaniem, - ułatwia modyfikacje żywicy i dostosowanie jej właściwości do asortymentu wyrobów izolacyjnych, - umożliwia szybkie sprawdzenie właściwości użytkowych żywicy i dzięki temu skorelowanie parametrów syntezy żywicy i właściwości wyrobów izolacyjnych. Zasadniczym mankamentem tych żywic fenolowych, których dotychczas używano do otrzymywania lepiszcza, jest względnie duża zawartość wolnego fenolu. Związek ten, stosunkowo trudno po[...]

Nowa instalacja produkcyjna lepiszcza fenolowego do płyt z wełny mineralnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zarys technologii otrzymywania żywicy fenolowej i preparacji lepiszcza fenolowego (wytwarzanego z tej żywicy) przeznaczonego do produkcji płyt izolacyjnych z wełny mineralnej. Opisano zasadnicze węzły nowo zbudowanej instalacji, zwracając szczególną uwagę na rozwiązania, które przyczyniły się do ochrony środowiska naturalnego (głównie ograniczenie emisji fenolu). Stwierdzono, że omawiana instalacja może być wykorzystana do wytwarzania wielu innych żywic rezolowych, mających różne zastosowanie. Jednym ze skutecznych sposobów oszczędzania surowców energetycznych jest poprawa cieplnej izolacji budynków. W związku z tym należy zwiększyć zużycie materiałów izolacyjnych stosowanych w tym celu (np. różnych wyrobów z wełny mineralnej). W ostatnich latach wybudowano w kraju dwie nowe fabryki płyt izolacyjnych - w Cigacicach i w Małkini. Ich docelowa, łączna zdolność produkcyjna wyniesie ok. 120 tys. t/r.1). Niezależnie od tego planuje się modernizację innych zakładów wytwarzających płyty z wełny mineralnej. W celu otrzymania płyt izolacyjnych należy przeprowadzić kilkanaście operacji technologicznych2). Do najważniejszych należą: topienie wsadu mineralnego w temperaturze większej od 1000°C, rozwłóknianie stopionej lawy, przygotowanie i nanoszenie lepiszcza fenolowego, formowanie kobierca na ruchomym transporterze, utwardzanie lepiszcza w podwyższonej temperaturze w celu ostatecznego ukształtowania wstęgi i pocięcie jej na płyty o znormalizowanych wymiarach. W trakcie wytwarzania płyt z wełny mineralnej następuje emisja pyłów, a także substancji chemicznych, takich jak fenol i formaldehyd, w związku z czym zostaje zanieczyszczone środowisko naturalne. Fenol PRZEMYSŁ CHEMICZNY 66/2 (1987) ' $ i formaldehyd stanowią nie przereagowane substraty używane do syntezy żywic fenolowych - głównego składnika lepiszcza. W trakcie nanoszenia rozpylonego (najczęściej powietrzem) lepiszcza na wełnę mineralną następuje odparowanie najba[...]

 Strona 1