Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"TADEUSZ CHRAPEK"

Otrzymywanie nośnika węglowodorowego do specjalnych preparacji włókienniczych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania nad otrzymywaniem podstawowego składnika preparacji, którą stosuje się podczas formowania włókien poliamidowych metodą DSD. Stwierdzono, iż dobre właściwości mają oleje otrzymywane metodą eliminacji węglowodorów aromatycznych. Oleje wytworzone zarówno w drodze bezpośredniej rafinacji kwasowej, jak i metodą wieloetapowego odaromatyzowania mogą być stosowane w technologii DSD. W przemyśle włókienniczym do przędzenia i obróbki włókien stosuje się preparacje będące mieszaninami emulgatorów, antystatyków, stabilizatorów i - ewentualnie - innych dodatków uszlachetniających włókna. Zwykle dodatki te rozpuszcza się lub dysperguje w olejach mineralnych. Wymagania w stosunku do preparacji i oleju (główny składnik preparacji) zmieniają się w szerokim zakresie, w zależności od rodzaju włókien i stosowanego sposobu przędzenia. Metoda DSD (Direct Spinning Drawing) formowania włókien poliamidowych charakteryzuje się m.in. bardzo dużą szybkością przędzenia (ok. 50 m/s) oraz usuwaniem nośnika olejowego z włókna przez odparowanie. Metoda ta jest wykorzystywana w Zakładach Włókien Chemicznych "Stilon" w Gorzowie Wielkopolskim do wytwarzania jedwabiu poliamidowego o bardzo dobrej jakości. W wyniku wcześniejszych badań ustalono, że olej będący składnikiem preparacji używanej w metodzie DSDJ) powinien mieć następujące właściwości: - minimum 90% obj. powinno destylować w zakresie temp. 230 h- -r- 260°C; - lepkość w temp. 30°C musi być większa niż 2,5 mm2/s; - zawartość węglowodorów aromatycznych - 0,1 -ь 10% mas.; - zawartość węglowodorów tworzących kompleks z mocznikiem - 45 -f- 65% mas. Jak widać, olej ten jest niskoaromatyczną frakcją o wąskim zakresie temperatury wrzenia i ma charakter parafinowy. Otrzymywanie niskoaromatycznych olejów zwykle sprowadza się do zmniejszenia ilości węglowodorów aromatycznych i ewentualnie innych zanieczyszczeń (np. związków zawierających heteroatomy) w odpowiednich frakcjach nafty. Z[...]

Otrzymywanie rozpuszczalnika naftowego do offsetowych farb graficznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Stwierdzono, że rozpuszczalnik węglowodorowy do offsetowych farb graficznych powinien mieć charakter parafinowy i zakres temperatury wrzenia 280-^310°C. Opracowano metodę ekstrakcyjnego wydzielania węglowodorów aromatycznych i naftenowych za pomocą acetonu o zawartości 10% mas. wody w obecności 20% mas. frakcji heksanowej, co umożliwiło wytworzenie rozpuszczalnika o odpowiedniej jakości. Postęp techniczny w przemyśle poligraficznym wiąże się przede wszystkim z ciągłym zwiększaniem szybkości druku, ulepszaniem jego jakości, zwiększaniem ilości zadrukowywanego papieru oraz ze wzrostem wymagań dotyczących ochrony środowiska. Dąży się do udoskonalenia jakości farb graficznych, co jest szczególnie istotne w offsetowej technice druku. Farby graficzne stanowią kompozycję pigmentów (barwników), środków wiążących i dodatków wprowadzanych w celu polepszenia poszczególnych właściwości farb4 Środek wiążący stosowany w offsetowych farbach graficznych zawiera makrocząsteczkową substancję błonotwórczą (żywicę) o cząsteczkach na tyle dużych, aby nie wnikały w kapilary papieru oraz mieszaninę olejów stanowiących fazę rozpraszającą. Farba offsetowa jest stabilnym koloidalnym roztworem żywicy i pigmentów w olejach. Stabilność takiego układu jest utrzymywana dzięki solwatacji makrocząsteczek żywicy i pigmentu. Istotnym wymaganiem stawianym farbom graficznym jest krótki czas ich schnięcia. W wypadku farb offsetowych schnięcie odbitki przebiega w dwu etapach. Są to: - koagulacja farby naniesionej na papier następująca w wyniku desolwatacji i odfiltrowania żywicy i pigmentu od rozpuszczalnika, który jest wchłaniany przez pory papieru ("wsiąkanie"); - ostateczne utrwalenie druku przez utlenienie i polimeryzację nienasyconych składników substancji błonotwórczej. Chcąc spełnić tak przeciwstawne wymagania, jakimi są jednoczesne zapewnienie stabilności farby graficznej i krótkiego czasu jej schnięcia (w nowoczesnych maszynach arkuszowych wymagany czas w[...]

Badania katalizatora CoMo-Al2O3 do procesu hydrorafinacji mieszaniny oleju krakingowego i oleju próżniowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań aktywności katalizatora CoMo-Al2O3, oznaczonego symbolem K-6, opracowanego w Politechnice Wrocławskiej. W wyniku długotrwałych badań żywotności oraz półtechnicznych badań procesu hydrorafinacji surowca zawierającego 60% mas. lekkiego oleju pochodzącego z krakingu katalitycznego i 40% mas. oleju próżniowego stwierdzono dużą aktywność odsiarczającą katalizatora K-6 [...]

Badania katalizatora CoMo-Al2O3 do procesu hydrorafinacji mieszaniny oleju krakingowego i oleju próżniowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań aktywności katalizatora CoMo-Al2O3, oznaczonego symbolem K-6, opracowanego w Politechnice Wrocławskiej. W wyniku długotrwałych badań żywotności oraz półtechnicznych badań procesu hydrorafinacji surowca zawierającego 60% mas. lekkiego oleju pochodzącego z krakingu katalitycznego i 40% mas. oleju próżniowego stwierdzono dużą aktywność odsiarczającą katalizatora K-6 [...]

 Strona 1