Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Wincenty Skupiński"

I Międzynarodowe Sympozjum nt."Współdziałanie badań podstawowych i przemysłowych w katalizie"

Czytaj za darmo! »

Na Wydziale Inżynierii Chemicznej Negewskiego Uniwersytetu im. Ben Guriona w Beer- -Szeva powstało - dzięki zarówno subwencjom rządowym, jak i przede wszystkim dotacji przekazanej przez międzynarodowego finansistę Norberta Blechnera - Centrum Katalityczne im. Blechnera. Prowadzone są w nim badania w zakresie katalizy przemysłowej i procesów technologicznych; jego dyrektorem jest profesor [...]

Nitrowanie toluenu 65-proc. kwasem azotowym w obecności katalizatora MoO3/SiO2

Czytaj za darmo! »

Zbadano aktywność katalizatora 15% MoO3/SiO2 w reakcji nitrowania toluenu za pomocą 65-proc kwasu azotowego. Określono wpływ stosunku molowego substratów, ilości MoO3 osadzonego na krzemionce oraz ilości użytego do reakcji katalizatora na wydajność i skład produktów nitrowania. (NH4)6Mo7O24.4H2O, 1.83 g, dissolved in 15 mL H2O2, was deposited on 8.5 g of 0.5-1.0-mm SiO2 gel, dried 24 h at [...]

Wpływ warunków kalcynacji układu NH4Re04/AI203-SiO2 na aktywność katalizatora metatezy olefin

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań wpływu warunków kalcynacji układu NH4Re04/Al203-SiO2 na aktywność katalizatora metatezy olefin. Układ kalcynowano w ciągu 2 h, 6 h i 16 h w temp. 100÷800°C, a wytworzone w ten sposób katalizatory po aktywacji za pomocą tetraetyloołowiu zastosowano do metatezy heksenu-1 i eruczanu metylu. Kalcynacja prowadzona w niskiej temperaturze musi trwać dłużej, aby jej efekte[...]

Metateza heksenu-1 wobec układu katalitycznego WOCI4/AI2O3-SiO2/RnM

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania nad metateza heksenu-1 w temperaturze pokojowej w układzie stacjonarnym wobec układu katalitycznego WOCI4/Al2O3-SiO2/RnM (R = etyl, M = Al lub R = butyl, M = Sn). Stwierdzono, że reakcji tej towarzyszy izomeryzacja położenia wiązania C = C oraz kometateza tworzących się olefin. Wydajności poszczególnych reakcji zależą od składu nośnika i od rodzaju związku alkilometalo[...]

α,ω- Dihydroksypolibutadien (HTPB). Właściwości i otrzymywanie


  Omówiono fizykochemiczne i użytkowe właściwości α,ω-dihydroksypolibutadienu (HTPB), w tym także jego komercyjne formy. Ten specyficzny oligomer butadienu jest cennym monomerem stosowanym przede wszystkim do otrzymywania mrozoodpornych poliuretanów. Przedstawiono także własne wyniki otrzymywania HTPB metodą ciągłą w procesie inicjowanym rodnikami hydroksylowymi. A review, with 15 refs., of phys., chem. and operational properties of α,ω-dihydroxypolybutadiene and its com. forms. Results of authors’ own studies were also included. α,ω-Dihydroksypolibutadien (HTPB) jest cennym komonomerem do otrzymywania poliuretanów i poliestrów. Dzięki swoim specyficznym właściwościom, nadaje tym tworzywom mrozoodporność i świetne właściwości mechaniczne, szczególnie w niskich temperaturach. Tak otrzymywane poliuretany znajdują zastosowanie w produkcji mrozoodpornych klejów i lepiszcz, materiałów izolacyjnych, podeszw do obuwia1), a także są podstawą stałych paliw rakietowych używanych w napędach rakiet kosmicznych i wojskowych2). Otrzymuje się go trzema sposobami: poprzez polimeryzację inicjowaną rodnikami hydroksylowymi otrzymywanymi w termicznej dysocjacji nadtlenku wodoru, organicznymi związkami litoorganicznymi oraz rodnikami zawierającym grupy hydrolizowalne do grup hydroksylowych3). Przemysłowe znaczenie ma pierwszy sposób otrzymywania HTPB. Polimeryzacja butadienu za pomocą rodników hydroksylowych z punktu widzenia teorii4, 5) jest możliwa i powinna prowadzić do otrzymywania mało- i wielkocząsteczkowych Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Warszawa Michał chMielarek*, Wincenty SkupińSki, ZdZiSłaW WiecZorek, robert dZiura α,ω- Dihydroksypolibutadien (HTPB). Właściwości i otrzymywanie α,ω-Dihydroxypolybutadiene (HTPB). Properties and production Prof. dr hab. Wincenty SKUPIŃSKI w roku 1970 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.[...]

Kataliza przemysłowa w procesach syntezy organicznej

Czytaj za darmo! »

Podano informacje o pracach w dziedzinie katalizy prowadzonych w ostatnim piętnastoleciu w Instytucie Chemii Przemysłowej w Warszawie. Szczególną uwagę zwrócono na badania, których wyniki zostały wprowadzone do przemysłu. Prace te dotyczyły: procesów uwodornienia benzenu do cykloheksanu, otrzymywania poliacetali oraz utleniania benzenu do bezwodnika maleinowego. Przedstawiono również nowe ki[...]

 Strona 1