Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej W. Lipkowski"

Nowe biopaliwo estrowe Gliperol

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań reakcji krzyżowej transestryfikacji triacylogliceroli olejów roślinnych i tłuszczów zwierzęcych do kompleksu biopaliwowego pn. Gliperol. Transestryfikację prowadzono wobec kwasów toluenosulfonowych jako katalizatora, z zastosowaniem octanu metylu w ilości ok. 4-krotnego nadmiaru w stosunku do stechiometrii. Oczyszczanie produktu prowadzono przez odmywanie wodą i [...]

Kwas linolowy ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi w modyfikowanych olejach roślinnych i w tłuszczu mlekowym

Czytaj za darmo! »

Kwas linolowy ze sprzężonymi wiązaniami podwójnymi w modyfikowanych olejach roślinnych i w tłuszczu mlekowym. Przedstawiono wyniki badań procesu otrzymywania bioaktywnych izomerów kwasu linolowego 9c,11t i 10t,12cC18:2 z oleju makowego i z pestek winogron, oraz wzbogacania zmodyfikowaną metodą tłuszczu mlekowego w izomery, głównie 9c,11tC18:2 i izomer kwasu oleinowego 11tC18:1 (kwas wakcenowy). Produkt syntezy izomerów z oleju makowego zawierał 79,5% mas., a z oleju z pestek winogron 77,6% mas. sumy izomerów 9c,11t+10t,12c. W wyniku modyfikacji procesu wzbogacania tłuszczu mlekowego w bioaktywne izomery uzyskano produkt zawierający 15,8% mas. 9c,11tC18:2 i 13,2% mas. izomeru 11tC18:1. Sheep milk fat was enriched in bioactive conjugated linoleic acid (CLA) isomers by alk. [...]

Antiproliferative properties of lipoamino acids Właściwości antyproliferacyjne lipoaminokwasów DOI:10.12916/przemchem.2014.1178


  Llipoamino acids were synthesizd in reactions of satd. mono-, di- and trienoic fatty acids as well as conjugated linolenic acid isomers with arginine, tyrosine, serine, asparagine and tryptophan and then studied for antiproliferative properties on cells of human leukemia, lung, breast, colon and ovarian cancer also on mouse fibroblasts. The highest activity was obsd. for the compds. produced in reaaction of α-eleostearic acid with tyrosine and serine. Przedstawiono wyniki badań aktywności antyproliferacyjnej lipoaminokwasów otrzymanych w reakcji kwasów tłuszczowych: nasyconych, mono-, di- i trienowych, w tym izomerów CLnA (conjugated linolenic acid), z argininą, tyrozyną, seryną, asparaginą i tryptofanem. Aktywność cytotoksyczną oznaczano w stosunku do ludzkich linii komórkowych: białaczki (MV4-11) oraz nowotworów płuc (A549), piersi (T47D), okrężnicy (HT-29) i jajnika (ES-2), a także mysich fibroblastów (Balb3T3). Wśród przebadanych lipoaminokwasów największą aktywność wykazały związki otrzymane w wyniku syntezy kwasu α-eleostearynowego o wzorze 9c,11t,13t C18:3 z tyrozyną i seryną. Lipopeptydy oraz lipoaminokwasy są biosurfaktantami, produkowanymi przez mikroorganizmy. Charakteryzują się budową amfifilową, przez co posiadają zarówno właściwości hydrofobowe, jak i hydrofilowe i są powierzchniowo czynne. Dzięki temu mogą tworzyć stabilne emulsje, co wykorzystywane jest m.in. w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym1), spożywczym2), chemicznym oraz w rolnictwie3).Biologicznie nie są one toksyczne i szybko ulegają biodegradacji, wykazując jednocześnie właściwości antybakteryjne, antywirusowe, przeciwgrzybicze, a nawet antynowotworowe. Stosowane są głównie jako emulgatory i detergenty, ale również jako środki dyspergujące lub pochłaniające wilgoć4). Dodane do kosmetyków powodują wygładzanie i uelastycznianie skóry, działając przeciwzmarszczkowo5). Zdolność do obniżania napięcia powierzchniowego na granicy faz wpły[...]

Tung oil as a substrate for synthesis of nutraceutics containing new bioactive lipoamino acids Olej tungowy jako substrat do syntezy nutraceutyków zawierających nowe bioaktywne lipoaminokwasy DOI:10.12916/przemchem.2014.1482


  Tung oil acids (mainly alfa-elostearic acid) were esterified with N-hydroxysuccinimide and then converted to resp. imides in reactions with serine, arginine and aspargine. The reaction products were sepd. by high-performance liq. chromatog. and identified by mass spectroscopy as resp. lipoamino derivatives of alfa-elostearic, linoleic, palmitic, 9,10,13-trihydroxy-11-octadecanoic, stearic and isomeric eicosenoic acids. Opracowano nową metodę syntezy lipoaminokwasów. Może ona być stosowana z dużą wydajnością zarówno do otrzymywania odpowiednich pochodnych jednorodnych kwasów tłuszczowych, jak i mieszanin kwasów otrzymywanych z naturalnych tłuszczów. Metodę wstępnie przetestowano w syntezie palmitynianu argininy oraz linoleinianu argininy. Opracowane warunki zastosowano do syntezy pochodnych kwasów pochodzących z oleju tungowego z argininą, asparaginą i seryną. Opracowano również warunki analizy produktów metodą HPLC/MS. Tłuszcze naturalne stanowią estry glicerolu i często skomplikowanych mieszanin kwasów tłuszczowych. Enzymatyczne trawienie w przewodzie pokarmowym lub przetwarzanie pozaustrojowe powoduje uwolnienie mieszaniny kwasów tłuszczowych. Duże podobieństwo chemiczne kwasów tłuszczowych powoduje brak istotnej selektywności w reaktywności i tworzonych pochodnych. Dlatego często w przemianach biologicznych i chemicznych, tłuszcze i uwalniane z nich mieszaniny kwasów rozpatruje się jako określony układ komponentowy. W większości procesów lipidy stosuje się w formie ich naturalnych mieszanin. Proste przetwarzanie takich naturalnych mieszanin stosuje się m.in. w przemyśle spożywczym i chemicznym do otrzymywania nowych produktów. Do reakcji tych należy m.in. transestryfikacja1, 2) lub uwodornienie3) ("utwardzanie") lipidów. W przypadku pochodnych stosuje się natomiast metody chemiczne, wymagające na ogół wyodrębnienia w pierwszym etapie indywiduów chemicznych, kwasów tłuszczowych. Należy jednak brać pod uwagę, że w dz[...]

Współczesne procesy przerobu surowców naturalnych w lekkiej syntezie organicznej

Czytaj za darmo! »

Omówiono tematykę prac badawczych w zakresie przetwarzania naturalnych surowców do celów przemysłowych. Przedstawiono zagadnienia dotyczące przerobu olejów roślinnych i tłuszczów, substancji towarzyszących tłuszczom, substancji biologicznie czynnych roślinnych i zwierzęcych, olejków eterycznych, aromatów spożywczych i barwników naturalnych. W pracach badawczych prowadzonych w Instytucie Chemi[...]

 Strona 1