Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Łukasz Kopeć"

Mikroorganizmy błony biologicznej w złożach zraszanych


  W niniejszej pracy przeprowadzono analizę mikroskopową mikroorganizmów żyjących w błonie biologicznej w złożach zraszanych. Próbki błony biologicznej pochodziły z pięciu oczyszczalni typu Bioclere® oczyszczających ścieki bytowe z terenów niezurbanizowanych. W badaniach określono zależności pomiędzy występującymi w błonie biologicznej mikroorganizmami wskaźnikowymi, a warunkami panującymi w złożu.Podczas oczyszczania ścieków w złożach biologicznych mikroorganizmy są przytwierdzone do podłoża stałego. Tworzy się swoista narośl lub powłoka na materiale wypełniającym złoże - tzw. błona biologiczna (ang. biofilm). Błona biologiczna jest nagromadzeniem aktywnych i nieaktywnych mikroorganizmów na powierzchni podłoża w miejscach styku ścieków z powietrzem. Rozwijanie się błony biologicznej uzależnione jest między innymi od rodzaju narastanej powierzchni, rodzaju zanieczyszczeń obecnych w ściekach, temperatury i warunków hydrodynamicznych. Błony biologiczne składają się w 70-95% z wody i mogą wskazywać częściowo na warunki zarówno aerobowe, jak i anaerobowe [8]. Zawierają zewnątrzkomórkowe substancje polimeryczne (ang. 54 GAZ, WODA I TECHNIKA SANITARNA ■ Lut y 2013 nych układów podano w kgBZT5/d na objętość złoża [m3]. Stosowane układy dzielą się następująco [7]: ● układ jednostopniowy (podstawowy) pracuje przy obciążeniu 0,4 kgBZT5/m3·d i umożliwia obniżenie ładunku zanieczyszczeń o 90% (rys. 1a); ● układ dwustopniowy bez nitryfikacji, gdzie złoże I - stopnia przyjmuje około 0,8 kgBZT5/m3·d, a złoże II - stopnia około 0,4 kgBZT5/m3·d. Takie rozwiązanie pozwala na obniżenie ładunku o 95% (rys. 1b); ● układ dwustopniowy z nitryfikacją, gdzie złoże I - stopnia przyjmuje około 0,4 kgBZT5/m3·d, a złoże II - stopnia (złoże nitryfikacyjne) poniżej 0,1 kgBZT5/m3·d. W tym rozwiązaniu można uzyskać obniżenie wartości substancji organicznej wyrażonej w BZT5 do 15 mgO2/dm3 i stężenia azotu a[...]

Zastosowanie reaktora ze złożem ruchomym do procesu denitryfikacji w ściekach po złożach zraszanych DOI:10.15199/17.2015.7.6

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono prototypowe urządzenie do denitryfikacji - reaktor ze złożem ruchomym (ang. Moving Bed Biofilm Reactor - w skrócie MBBR). Urządzenie zastosowano do procesu denitryfikacji wtórnej w ściekach po zraszanych złożach biologicznych typu Bioclere. Przeprowadzono analizy stężeń azotanów V i stężeń biomasy w czasie rozruchu reaktora i podczas stabilnej pracy. Określono zależność szybkości denitryfikacji od dostępnego węgla organicznego wyrażonego w ChZT i dokonano oceny urządzenia w kontekście zastosowania w inżynierii środowiska.Wprowadzenie Polska jest krajem narażonym na eutrofizację. Zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE Polska w najbliższych latach musi zapewnić 75% usuwanie związków azotu i fosforu ze ścieków bytowych w odniesieniu do ładunku doprowadzonego do oczyszczalni. Nowe i zmodernizowane oczyszczalnie ścieków obsługujące miejscowości do 2000 mieszkańców (w tym również obiekty wykorzystujące złoża biologiczne) w najbliższym czasie powinny w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy jakości wód powierzchniowych na obszarze kraju. Problem oczyszczania ścieków w małych gminach i miejscowościach do 2000 mieszkańców wymaga pilnych rozwiązań. Między innymi należy zapewnić możliwość usuwania związków biogennych w małych oczyszczalniach ścieków, aby spełnić wymogi wynikające z obowiązującej dyrektywy (Obarska-Pempkowiak i in., 2010). W Polsce na terenach o rozproszonej zabudowie istnieje wiele oczyszczalni ścieków wykorzystujących złoża biologiczne. Liczba tych urządzeń systematycznie wzrasta. Rocznie przybywa około 7000 nowych obiektów. Przeprowadzona wstępna analiza wykazała, że proces denitryfikacji w małych oczyszczalniach zachodzi w ograniczonym stopniu, przede wszystkim ze względu na dużą nierównomierność dopływającego ładunku zanieczyszczeń. W niniejszej pracy opisano działanie prototypowego urządzenia do denitryfikacji - reaktora ze złożem ruchomym (ang. Moving Bed Biofilm Reactor -[...]

Usuwanie zdyspergowanych tłuszczów i skrobi ze ścieków komunalnych metodą biologiczną na złożu zraszanym

Czytaj za darmo! »

Korzyści wynikające ze stosowania technologii złoża zraszanego do oczyszczania ścieków znane są od początku rozwoju technik sanitarnych w XIX wieku. Do najważniejszych zalet należy niezwykła odporność na wszelkie zmiany w ilości i jakości dopływających ścieków. Ma to olbrzymie znaczenie przy oczyszczaniu niewielkich ilości ścieków, w szczególności w oczyszczalniach nie przekraczających wielko[...]

 Strona 1