Wyniki 1-10 spośród 34 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz Borowski"

Otrzymywanie nowych układów elektrolitów kauczukowych jako materiałów do zabezpieczeń antystatycznych i antykorozyjnych zbiorników z materiałami łatwo palnymi

Czytaj za darmo! »

Kauczuk naturalny (NR) jako rozpuszczalnik i magazyn ładunków elektrycznych zaczyna posiadać te cechy, gdy zostanie do NR wprowadzony SnCl2 w postaci roztworu w alkoholu metylowym. Do tego polimeru dodaje się węgiel aktywny w celu polepszenia przewodnictwa. Konduktywność takiego układu NR z SnCl2 i węglem aktywny wynosi 10-6 S.cm-1 w temperaturze 293K i przy częstotliwości 10 kHz. Wymienione [...]

Odporność korozyjna stali wysokostopowej azotowanej jarzeniowo


  Stale odporne na korozję stosuje się na elementy, od których wymaga się dużej wytrzymałości mechanicznej, wysokiej odporności korozyjnej i odporności na zużycie przez tarcie. Są to m.in. zawory, łopatki turbin gazowych, narzędzia do cięcia, a także instrumentarium medyczne. W wielu przypadkach właściwości użytkowe tych stali nie są satysfakcjonujące. Poprzez wykorzystanie azotowania jarzeniowego i dobór temperatury procesu można kształtować właściwości stali wpływając na wzrost odporności korozyjnej. Procesy azotowania jarzeniowego stali AISI 420F prowadzono w temperaturze 350, 400, 450, 500 i 550°C. Przy pomocy mikroskopu optycznego na przekroju poprzecznym wykonano badania mikrostruktury wytworzonych warstw. Przeprowadzono analizę składu fazowego za pomocą dyfraktometru rentgenowskiego. Wykonano badania odporności korozyjnej metodą spektroskopii impedancyjnej i potencjodynamiczną oraz badania mikrotwardości wytworzonych warstw dyfuzyjnych. Uzyskane wyniki badań wykazują znaczący wpływ temperatury procesu azotowania jarzeniowego na właściwości elektrochemiczne warstwy powierzchniowej stali AISI 420F. Słowa kluczowe: stal odporna na korozję, azotowanie jarzeniowe, odporność korozyjna, mikrotwardość, ferryt azotowy Corrosion resistance of glow discharge nitrided highly alloyed steel Stainless steels are used for elements that must combine high mechanical strength with high corrosion and wear resistance. These are among others valves, gas turbine blades, cutting tools or even surgical equipment. In many cases functional properties of these steels are not satisfying. Application of glow discharge assisted nitriding and a choice of proper process temperature allows for modifying steel properties improving its corrosion resistance. In this project glow discharge assisted nitriding of AISI 420F steel was carried out at the temperature of 350, 400, 450, 500 and 550°C. A cross-section analysis of microstructure of produced layers was made[...]

Zmiany w strukturze strefy pośredniej podczas natryskiwania detonacyjnego

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono badania porównawcze mikrostruktury w strefie pośredniej powłoka (WC/Co)-podłoże stal Ni27Ti2AlMoNb o strukturze austenitycznej i martenzytyczno - austenitycznej. Przemysłowe warunki wytwarzania powłok powodowały zmiany w strukturze i składzie chemicznym tej strefy. Z powłoki do podłoża i w kierunku przeciwnym nastąpiło przemieszczenie i dyfuzja pierwiastków stopowych. ABSTRACT[...]

Synteza powłok wieloskładnikowych (Ti,Al)N, (Ti,Al)C, (Ti, Al)CN w plazmie niskociśnieniowego stałoprądowego wyładowania łukowego

Czytaj za darmo! »

W pracy pokazano możliwości otrzymywania powłok wieloskładnikowych typu (Ti,Al)N, (Ti,Al)C, (Ti,Al)CN, których synteza zachodzi w plazmie niskociśnieniowego wyładowania łukowego. Składniki metaliczne powłoki otrzymywanej w tradycyjnej metodzie PA PVD-Arc pochodzą z elektrod metalicznych, a ich koncentracja w powłoce zależna jest od składu elektrody. Celem prowadzonych badań była analiza probl[...]

Fotoakustyczne badanie materiałów piezoelektrycznych

Czytaj za darmo! »

Przetworniki piezoelektryczne są często wykorzystywane w pomiarach fotoakustycznych, zwłaszcza w przypadku fotoakustycznych pomiarów ciał stałych [1,2]. Jednakże liczba publikacji, które opisują badania materiałów piezoelektrycznych metodą fotoakustyczną jest znikoma. Za główną publikację odnoszącą się do tej tematyki należy uznać artykuł napisany przez Wetsela [3], jednak użyty przez niego zakres częstotliwości modulacji wiązki światła był stosunkowo wąski (17,3...250 Hz), co doprowadziło do uzyskania niemal idealnej zależności 1/f amplitudy sygnału fotoakustycznego w funkcji częstotliwości. Celem niniejszej pracy było określenie jak będzie wyglądała odpowiedź fotoakustyczna badanego materiału piezoelektrycznego dla znacznie szerszego zakresu częstotliwości modulacji wiązki ś[...]

Analiza struktury warstw azotowanych wytworzonych na stopie tytanu w różnych obszarach wyładowania jarzeniowego

Czytaj za darmo! »

Tytan i jego stopy ze względu na swoje korzystne właściwości, takie jak niska gęstość, wysoki współczynnik wytrzymałości właściwej oraz biozgodność, stosowane są szeroko w medycynie jako materiał konstrukcyjny na różnego rodzaju implanty oraz instrumentarium medyczne [1÷5]. Jednak ze względu na niską odporność na zużycie oraz występowanie metalozy, chociaż w najmniejszym stopniu w stosunku do biomateriałów ze stali austenitycznej czy też stopów CoCrMo, zjawiska przechodzenia składników stopowych do otaczających tkanek, opracowywanych jest szereg procesów obróbki powierzchniowej, mających na celu eliminację tych wad [5-13]. Jednym z procesów zwiększających twardość powierzchniową oraz ograniczających zjawisko metalozy jest proces wytwarzania na tytanie i jego stopach warstw azot[...]

Zastosowanie MFM do opisu struktury warstw azotowanych jarzeniowo na stali Fe27Ni2TiAlMoNb

Czytaj za darmo! »

W procesie azotowania stali zawierających ponad 25% Ni bardzo ważną rolę odgrywa przemiana odwrotna martenzytu atermicznego (α′) oraz odkształceniowego (α′d) w austenit. Austenit nawrotu, podobnie jak austenit wyjściowy, może być stabilny, może też posiadać zdolność do przemiany w martenzyt podczas odkształcania plastycznego (efekt TRIP) [1, 2]. Pierwiastki stopowe dyfundujące do miejsc odkształceń zmniejszają energię błędu ułożenia, tj. oddziałują na dysocjację dyslokacji i siłę napędową przemiany odwrotnej, która może mieć cechy martenzytyczne i dyfuzyjne. Umacniające wydzieleniowo fazy γ′-Ni3(Al, Ti) (RSC), η-Ni3Ti (HZ) oraz Fe2Mo (HZ) stabilizują austenit, a obniżając stężenie pierwiastków stopowych, powodując wzrost temperatury Ms, dest[...]

Kształtowanie właściwości austenitycznej stali REX 734 w procesach obróbek jarzeniowych połączonych z wytwarzaniem powłok węglowych

Czytaj za darmo! »

Stale austenityczne wykazują niezadowalającą twardość i odporność na korozję wżerową w środowisku płynów fi zjologicznych. Dlatego podejmowanych jest wiele przedsięwzięć w celu modyfi kacji ich właściwości oraz trwałości.W celu modyfi kacji właściwości użytkowych stali REX 734, takich jak odporność korozyjna i odporność na zużycie przez tarcie, zastosowano niskotemperaturowe (≤380°C) procesy azotowania i węgloazotowania w warunkach wyładowania jarzeniowego połączone z procesem wytwarzania powłoki węglowej w jednym cyklu technologicznym. W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury powierzchni wytworzonych warstw, składu chemicznego i fazowego oraz badania właściwości użytkowych takich jak twardość, odporność na zużycie przez tarcie i odporność korozyjna. Zastosowane węgloazotowanie jarzeniowe połączone z wytwarzaniem powłoki węglowej w jednym procesie technologicznym wpłynęło na poprawę odporności korozyjnej w roztworze Ringera oraz istotnie zwiększyło odporność na zużycie przez tarcie stali austenitycznej. Słowa kluczowe: stal austenityczna, obróbki jarzeniowe, powłoka węglowa, odporność korozyjna, odporność na zużycie przez tarcie Modifying of REX 734 austenitic steel properties in the glow discharge processes combined with producing of carbon coatings Austenitic stainless steels are characterized by unsatisfactory hardness and pitting corrosion resistance in a physiological liquid environment. In order to modify REX 734 steel functional properties, such as corrosion resistance and frictional wear resistance, low-temperature (≤380°C) glow discharge nitriding and carbonitriding processes were applied in combination with the process of producing carbon coating in one technological cycle. The work presents the results of examinations of produced layers surface microstructure, their chemical and phase composition as well as examinations of their functional properties, such as hardness, frictional wear resistance an[...]

 Strona 1  Następna strona »