Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Jolanta Drabik"

Effect of modeling of the grease content in the metal-polymer composite on the tribological resistance. Modelowanie wpływu zawartości smaru plastycznego w kompozycie metalopolimerowym na odporność na zużycie


  Com. high-temp. grease was added to the Fe-reinforced PhOH/CH2O resin matrix composite (1-5%) to improve its wear resistance. The composite was tested by a std. method (friction pair with steel) at velocity 0.1-0.4 m/s and load 150-1200 N. The processes was modeled with the artificial neural network. The grease addn. up to 1,5% resulted in non-linear wear of the studied composite. At higher contents of the grease, the wear was increased. The wear increased also with increasing the load and velocity. Dokonano identyfikacji zawartości dodatku smaru w kompozycie metalopolimerowym poprawiającego jego zużyciowe charakterystyki badanych kompozytów. Przedstawiono wyniki badań procesów tribologicznych przeprowadzonych przy różnych prędkościach i naciskach. Badaniom poddano materiał kompozytowy na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej z dodatkiem żelaza oraz różną procentową zawartością wysokotemperaturowego smaru plastycznego. Przeprowadzono analizy wpływu parametrów procesu oraz zawartości procentowej dodatku na charakterystyki zużyciowe oraz zmianę temperatury w węźle tarcia. Na podstawie przeprowadzonych analiz zaobserwowano nieliniowy wpływ zawartości dodatku na właściwości zużyciowe kompozytu. Przeprowadzono modelowanie zużycia kompozytu w zależności od parametrów procesu oraz zawartości procentowej dodatku. W wyniku modelowania z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych opracowano model opisujący zużycia, charakteryzujący się dobrą jakością oraz zdolnością do generalizacji. Opracowany model wykorzystano do oszacowania zawartości procentowej dodatku pozytywnie wpływającej na odporność na zużycie badanego kompozytu. Rozwój maszyn i urządzeń z węzłami ciernymi pracującymi przy dużych obciążeniach związanych z naciskami oraz dużymi prędkościami stwarza konieczność rozwoju metod i środków zapewniających odpowiednie smarowanie tym węzłom w celu zapewnienia prawi- Instytut Technologii Eksploatacji - PIB, Radom Jolanta D[...]

Wpływ polimeryzacji termicznej oleju rzepakowego na jego właściwości smarne i stabilność chemiczną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ procesu polimeryzacji termicznej oleju rzepakowego z dodatkiem lub bez dodatku bezwodnika maleinowego, w obecności tlenu, na jego właściwości smarne i stabilność oksydacyjną. Otrzymane oleje poddano analizie termoanalitycznej, którą wykorzystano do oceny ich odporności oksydacyjnej oraz wpływu metody modyfikacji na odporność oksydacyjną. Omawiana modyfikacja chemiczna o[...]

Stabilizacja ekologicznych środków smarowych otrzymywanych na bazie oleju rzepakowego


  Przedstawiono wpływ modyfikacji sposobu otrzymywania roślinnych olejów bazowych. Jeden ze sposobów modyfikacji polegał na przedmuchu masy reakcyjnej gazem inertnym w końcowym etapie procesu oksypolimeryzacji termicznej oleju rzepakowego. Druga metoda modyfikacji polegała na zastosowaniu przeciwutleniacza, Irganoxu 1035 (2,2’-tiodietylenobis-[3-(3,5-di-tert-butylo- 4-hydroksyfenylo)-propionian]). Obie metody modyfikacji były też zastosowane równocześnie. Stwierdzono, że zastosowana metodyka w procesie oksypolimeryzacji termicznej ma wpływ na stabilność uzyskanego produktu, która była określona poprzez wartość liczby nadtlenkowej i czas indukcji utleniania. Dla olejów uzyskanych w zmodyfikowanym procesie wyznaczono charakterystyki tribologiczne. Oceniono odporność olejów na oddziaływania przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe, stosując standardowe testy tribologiczne rozszerzone o badania w warunkach narastającego liniowo obciążenia. Zastosowana modyfikacja wpłynęła na wzrost odporności na utlenianie uzyskanych olejów, wyrażony poprzez spadek wartości liczby nadtlenkowej, istotny wzrost stabilności oksydacyjnej w stosunku do wyjściowego oleju oraz zwiększenie zdolności do przenoszenia obciążeń (wzrost wartości Pt oraz granicznego nacisku zatarcia poz). aInstytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle; bInstytut Technologii Eksploatacji-Państwowy Instytut Badawczy, Radom Jolanta Iłowskaa,*, Jan Gniadya, Marian Kozupaa, Jolanta Drabikb Stabilizacja ekologicznych środków smarowych otrzymywanych na bazie oleju rzepakowego Stabilization of biogreases made of rapeesed oil Mgr Jan GNIADY w roku 1974 ukończył studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest specjalistą chemikiem w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - technologia organiczna. Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", ul. Energetyków 9, 47-225[...]

Complex greases produced in calorimetric reactor. Part 1. Optimization of process parameters with respect to the grease quality. Kompleksowe smary plastyczne wytwarzane w reaktorze kalorymetrycznym. Cz. I. Dobór parametrów procesu wytwarzania ze względu na jakość smaru plastycznego


  Li 12‑hydroxystearate and Li azelate were synthesized and used as thickeners (mole ratio 1:0.5) for manufg. plastic greases (18% by mass) at 95°C or 99°C for 120 min or 180 min. The thickener was dispersed in oil at 160°C. Optimum conditions for prodn. of the grease were confirmed (synthesis temp. 95°C, water-free medium, short synthesis time. Przedstawiono metodę doboru warunków wytwarzania kompleksowego smaru plastycznego. Przeprowadzono serie prób przy różnych wartościach parametrów wytwarzania. Na podstawie zmienności wybranych jakościowych charakterystyk smarów wytworzonych w różnych warunkach wykazano wpływ parametrów procesu na właściwości fizykochemiczne i smarne. Dokonano porównania uzyskanych wyników, oceniono wpływ parametrów procesu na jakość wytworzonego smaru oraz wytypowano warunki prowadzenia procesu w celu spełnienia przyjętych kryteriów jakościowych. Zmieniające się konstrukcje i warunki eksploatacji urządzeń kształtują w znacznej mierze asortyment smarów plastycznych. Spełnienie rygorystycznych wymagań ekologicznych i ekonomicznych wymusza rozwój nowej generacji bazy surowcowej smarów plastycznych, co umożliwia bardzo precyzyjny ich dobór do specjalistycznych skojarzeń trących. Węzły tarcia smarowane są przede wszystkim za pomocą oleju, który jest zasadniczym komponentem smaru plastycznego. Natomiast zagęszczacze tworzą uporządkowaną strukturę przestrzenną, wiążąc cząsteczki oleju i nadając smarowi wymaganą konsystencję. W zależności od rodzaju i charakteru zagęszczacza, jego wewnętrzny szkielet strukturalny wpływa na zdolności do zagęszczania oleju, co ma wpływ na tworzenie stabilnej struktury smaru, odpornej na deformacje. Właściwości reologiczne smarów plastycznych determinują zastosowanie ich w skojarzeniach tribologicznych narażonych na wymuszenia mechaniczne podczas eksploatacji. [...]

Wpływ dodatku bezwodnika maleinowego na zmianę właściwości olejów uzyskanych w procesie utleniania oleju rzepakowego

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wpływ dodatku bezwodnika maleinowego w procesie utleniania oleju rzepakowego na właściwości uzyskanych produktów. Prowadzenie procesu utleniania oleju rzepakowego z dodatkiem bezwodnika maleinowego umożliwiło skrócenie czasu reakcji w stosunku do czasu reakcji prowadzonej bez dodatku bezwodnika. W obu przypadkach otrzymano analogiczne produkty. Określono właściwości fizykochemiczne i użytkowe oraz zmiany strukturalne otrzymanych produktów po ich długoterminowym magazynowaniu. Maleic anhydride was added (2%) to rapeseed oils before their oxidn. at 150°C for 70 or 100 min to improve the stability of the oils. The oils were studied for fractional compn., kinematic viscosity, acid no. and peroxide value directly after the oxidn. and after 1 year long storage in air. The addn. of maleic anhydride resulted in a shortening of oxidn. time, increasing the oxidative stability of the oils and improving their lubricating capacity. Oleje roślinne znajdują szerokie zastosowanie w przemyśle spożywczym jako środki smarowe lub komponenty olejów smarowych. Są one stosowane w łożyskach ślizgowych i tocznych, przekładniach mechanicznych i układach hydraulicznych maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie rolno-spożywczym. Oprócz przeciwdziałania tarciu i zużyciu, oleje te spełniają również funkcję ochronną, zabezpieczając urządzenia przed korozją. Muszą też wykazywać kompatybilność z materiałami uszczelniającymi. Oleje smarowe na bazie roślinnej powinny być stabilne termicznie i charakteryzować się szybkim rozkładem biologicznym. Oprócz właściwości smarnych oleje roślinne charakteryzują się nietoksycznością oraz biodegradowalnością. Niedoskonałością tych olejów jest jednak brak odporności na utlenianie i skłonność do hydrolizy1, 2). Za brak tej odporności odpowiedzialne są zawarte w olejach wiązania wielokrotne3, 4). W celu wykorzystania olejów roślinnych jako zamienników surowców pochodzenia naftowego w produkcji paliw siln[...]

Zastosowanie techniki DWS i spektroskopii Ramana do oceny emulsji parafinowych formowanych metodą homogenizacji DOI:10.15199/62.2017.12.31


  Nową generację opracowywanych preparatów wykorzystywanych do powierzchniowego powlekania opakowań do żywności stanowią odpowiednio skomponowane emulsje wodno-parafinowe1). Skład kompozycji, a także sposób formowania emulsji, efektem którego jest stopień zdyspergowania fazy rozproszonej, pozwala na kształtowanie odpowiednich właściwości reologicznych, które decydują o oporach przepływu w aparaturze natryskowej, efektywności rozpylania, a także zdolności do wytwarzania na podłożu tekturowym jednorodnej cienkiej warstwy impregnatu2). O jakości emulsji decyduje jej struktura wewnętrzna i powiązane z nią właściwości reologiczne, które mają kluczowe znaczenie aplikacyjne, gdyż umożliwiają oszacowanie stabilności emulsji podczas przechowywania i użytkowania. Emulsje wodno-parafinowe są układami koloidalnymi o strukturze mono- lub polidyspersyjnej, uzyskiwanymi w procesie emulgowania 96/12(2017) 2545 Dr hab. inż. Jolanta IŁOWSKA, prof. ICSO, w roku 1989 ukończyła studia ma Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Pracuje na stanowisku profesora i jest kierownikiem Zakładu Środków Specjalistycznych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej “Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - inżynieria chemiczna, technologia chemiczna. Mgr inż. Małgorzata WRONA w roku 1983 ukończyła studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej. Jest asystentem w Zakładzie Technologii Proekologicznych Instytutu Technologii Eksploatacji - Państwowego Instytutu Badawczego w Radomiu. Specjalność - chemia analityczna i technologia chemiczna. co najmniej dwóch niemieszających się faz ciekłych stabilizowanych emulgatorami. Układy emulsyjne typu O/W lub W/O, mimo że składają się z dwóch podstawowych faz: fazy zdyspergowanej i dyspergującej, to różnią się budową wewnętrzną w zależności od ilościowego i jakościowego doboru komponentów, w tym emulgatorów. Średni rozmiar kropel oraz polidyspersyjność fazy zdyspergowanej, jak również jej udział[...]

Proekologiczne bazy olejowe wysokospecjalistycznych środków smarowych DOI:10.15199/62.2018.9.30


  W ostatnich latach nastąpił wzrost zainteresowania olejami roślinnymi w aspekcie ich szerokiego stosowania jako proekologicznych środków smarowych. Pomimo realizacji wielu prac badawczych nadal nie wzrasta liczba nowych zastosowań przemysłowych dla tych środków i od wielu lat utrzymuje się ona na stałym poziomie nieprzekraczającym kilku procent produkowanych substancji smarowych. Głównymi zaletami olejów roślinnych są przede wszystkim korzystne właściwości smarne, jak również ich nietoksyczność oraz biodegradowalność w środowisku naturalnym1, 2). Wadą jest mała odporność na proces utleniania i hydrolizy ze względu na ich strukturę, a w szczególności występowanie wiązań podwójnych i wiązania estrowego w cząsteczce triglicerydów3-5). W warunkach tarcia oleje roślinne narażone są na zmienne temperatury wymuszeń mechanicznych i czynników atmosferycznych, co przyczynia się do intensyfikacji degradacji olejów i zmian jakości ograniczających zakres ich zastosowań6, 7). Jednym ze sposobów zwiększania trwałości eksploatacyjnej olejów roślinnych jest stosowanie dodatków poprawiających ich odporność oksydacyjną oraz właściwości funkcjonalne8-10). Szczególne wymagania w stosunku do użytkowanych środków smarowych występują w branżach przemysłu produkującego żywność11- 14). System zarządzania bezpieczeństwem żywności wg normy15) wprowadza konieczność stosowania bezpiecznych środków smarowych. W normie dotyczącej maszyn dla przemysłu spożywczego sprecyzowano zagrożenia, jakie dla wytwarzanej żywności mogą stanowić maszyny stosowane w tym przemyśle oraz warunki, jakie powinny spełnić środki smarowe, żeby były dopuszczone do kontaktu z żywnością, a także niezbędne przedsięwzięcia dla uniknięcia zanieczyszczenia żywności. Z analizy wymagań dotyczących produkcji i higieny żywności wynika, że smarowanie maszyn w przemyśle spożywczym wymusza stosowanie tylko i wyłącznie certyfikowanych środków smarowych, a wszystkie stosowane składniki do wytwarz[...]

Analiza zmian struktury ekologicznych smarów po teście stabilności oksydacyjnej DOI:10.15199/62.2019.12.3


  Rosnące wymagania dotyczące ochrony środowiska powodują konieczność poszukiwania nowych rozwiązań w zakresie środków smarowych spełniających zarówno normy ekologiczne, jak i kryteria eksploatacji maszyn i urządzeń w przemyśle produkującym żywność1, 2). Istotne w obszarze biogospodarki są więc zagadnienia związane z opracowaniem proekologicznych środków smarowych, zapewniających nie tylko odpowiednie właściwości eksploatacyjne, ale również bezpieczeństwo i higienę produkcji żywności3-8). Specyfika branży spożywczej wymaga stosowania nietoksycznych środków smarowych, których właściwości gwarantują prawidłowe funkcjonowanie maszyn i urządzeń. W związku z tym, podczas wytwarzania środków smarowych należy odpowiednio dobierać komponenty spełniające najwyższe wymagania certyfikacji. Smary przeznaczone do stosowania w przemyśle produkującym żywność nie powinny zawierać substancji toksycznych i kancerogennych. Wymagania te dotyczą przede wszystkim przemysłu rolno-spożywczego, ale również wiążą się z ochroną środowiska, gdzie obowiązuje wymóg potencjalnej lub całkowitej ich biodegradowalności1, 8-10). Coraz częściej jako biokomponenty środków smarowych stosuje się epoksydowane oleje naturalne11, 12, 21). Mimo wyraźnej tendencji wzrostowej, związanej z ich ekologicznością oraz licznymi uregulowaniami prawnymi, oleje ekologiczne mają nadal niewielki udział w światowym rynku środków smarowych. W doborze smaru do maszyn i urządzeń należy uwzględnić różnorodność występujących węzłów tarcia i warunków ich eksploatacji, w tym oddziaływania takich czynników, jak temperatura, wilgotność i zanieczyszczenia. Często są to warunki trudne, wymagające specyficznych właściwości, których uzyskanie wiąże się z koniecznością zaplanowania i przeprowadzenia badań zarówno laboratoryjnych, jak i eksploatacyjnych13- 17). We wcześniejszych publikacjach16-20) zamieszczono wyniki badań, w których, wykorzystując m.in. metody symulacyjne, określono właściwości śr[...]

Badanie stabilności właściwości produktów termicznej polimeryzacji oleju rzepakowego

Czytaj za darmo! »

Scharakteryzowano grupę modyfikowanych olejów otrzymaną z oleju rzepakowego w procesie polimeryzacji termicznej. Określono właściwości fizykochemiczne i użytkowe oraz zmiany strukturalne otrzymanych produktów po ich długoterminowym okresie magazynowania. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono wpływ zastosowanego sposobu modyfikacji chemicznej oraz warunków długoterminowego magazynowania na zmianę jakości olejów. Rapeseed oil was thermally treated at 150°C for 45-285 min after addn. of maleic anhydride (I) (2%) and stored for 20 mo at ambient temp. The products were analyzed for kinematic viscosity, acid and peroxide nos., chem. compn. (gel permeation chromatog.) and lubrication properties in the ball-plate (steel-steel) system. The addn. of I resulted in an increase in th[...]

Wpływ bazy olejowej i składu zagęszczacza na właściwości użytkowe smarów plastycznych


  Przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny wpływu rodzaju bazy olejowej i składu zagęszczacza na właściwości użytkowe smarów plastycznych. Środki te wytworzono metodą in situ prowadząc proces w środowisku oleju bazowego. Po zakończeniu procesu wytwarzania smaru plastycznego rejestrowano widma IR produktu, przy czym analizowano zmiany intensywności pasm absorpcyjnych charakterystycznych dla jonu karboksylanowego, w zależności od stosowanego oleju oraz składu zagęszczacza. Jakość powstającego smaru plastycznego oceniono na podstawie jego właściwości fizykochemicznych oraz smarnych. Analizując uzyskane wyniki zaobserwowano, że wyznaczane właściwości zależą zarówno od stosunku molowego komponentów zagęszczacza, jak również rodzaju oleju bazowego. Three com. synthetic base oils were thickened (18% by mass) with mixts. of Li 12‑hydroxystearate and Li adipate to lubricating greases and studied for structural, physicochem. and tribolog. properties. The greases based on the polyester oil showed the highest oxidative stability. Use of the hydrocarbon oil resulted in the highest antiwear resistance of the greases. It increased with the increasing content of Li adipate in the thickener. aInstytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy, Radom; bInstytut Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia", Kędzierzyn-Koźle Jolanta Drabika, *, Jolanta Iłowskab, Jan Gniadyb, Marian Kozupab, Michał Szmatołab, Izabela Semeniukb Wpływ bazy olejowej i składu zagęszczacza na właściwości użytkowe smarów plastycznych Effect of the base oil and thickener composition on the performance characteristics of greases Dr inż. Jolanta IŁOWSKA w roku 1989 ukończyła studia ma Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Jest adiunktem i kierownikiem Zakładu Środków Pomocniczych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" w Kędzierzynie-Koźlu. Specjalność - inżynieria chemiczna, technologia organiczna. Instytut Technologii [...]

 Strona 1  Następna strona »