Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Krzysztof Alejski"

50 lat Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej DOI:


  Dr hab. inż. Krzysztof Alejski, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Technologii Chemicznej PP.Przed pięćdziesięciu laty został powołany do życia Wydział Chemiczny Politechniki Poznańskiej, przemianowany w 1987 r., zgodnie z jego dominującym charakterem, na Wydział Technologii Chemicznej. Było to zwieńczenie starań i wysiłków grupy pracowników Katedry Chemii Ogólnej istniejącej na Wydziale Budowy Maszyn, którzy mieli wizję i odwagę wprowadzenia jej w czyn. Obecny jubileusz jest tym istotniejszy, że przypada w stulecie wyższego szkolnictwa technicznego w Poznaniu. Od 1968 r. przebyliśmy bardzo długą drogę, od małego wydziału kształcącego ok. 50 studentów na pierwszym roku, w przypadkowych pomieszczeniach rozrzuconych po całym mieście, do prężnego i bardzo nowoczesnego wydziału o ugruntowanej pozycji naukowej, kształcącego 1300 studentów i doktorantów z kraju i z zagranicy na czterech kierunkach studiów. Trudne początki, zagrożenie istnienia Wydziału w latach 80. XX w. przeplatały się z kolejnymi promocjami doktorskimi i habilitacyjnymi, nawiązywaniem kontaktów z innymi jednostkami w kraju i za granicą, publikacjami w czasopismach o zasięgu światowym i ze stopniowym zwiększaniem zainteresowania Wydziałem wśród kandydatów na studia. Dzisiaj, w roku jubileuszu, Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej jest znaczącą jednostką naukową, dysponującą nowoczesną infrastrukturą oraz dobrą kadrą, prowadzącą na wysokim poziomie badania naukowe oraz kształcenie studentów. Bez odpowiedniego zaplecza badawczego nie można odnieść wielkich sukcesów, ale zawsze najważniejsi są ludzie pracujący każdego dnia, zaangażowani w badania i kształcenie. Chcę więc w tym miejscu podziękować wszystkim Pracownikom Wydziału za ich codzienny trud, zmaganie się z problemami, entuzjazm i wytrwałość. Życzę wszystkim satysfakcji z pracy i osiągnięć na miarę aspiracji. Dziękuję także studentom, obecnym i tym, którzy od wielu lat realizują s[...]

New catalysts for synthesis of ester-based ethoxylates Nowe katalizatory do syntezy oksyetylatów na bazie estrów DOI:10.15199/62.2016.1.9


  PrCOOBu, fatty acid Me esters (biodiesel), triglycerides, tech. lanolin and beeswax were directly oxyethylated with oxirane on Ca and oxide Al-Mg catalysts (concn. 0.3%) at 180°C to prep. resp. ethoxylates. The beeswax showed the highest reactivity and highest ethoxylation degree. PrCOOBu was the less reactive. The chromatog. was not efficient when the product contained some high-mol. compds. Opisano procesy i produkty bezpośredniego oksyetylenowania różnych surowców zawierających ugrupowanie estrowe z zastosowaniem dwóch różnych katalizatorów (homogenicznego i heterogenicznego). Jako surowce zastosowano estry o różnych masach cząsteczkowych i właściwościach fizykochemicznych. Przeprowadzono porównawcze badania optymalizacyjne procesu oksyetylenowania dla dwóch typów katalizatorów (Al-Mg i Ca) i wytypowanego surowca estrowego (maślan butylu). Wykonano szczegółowe analizy otrzymanych produktów metodami GC/FID, GC/MS, GPC i HPLC. Przeprowadzono syntezy porównawcze z użyciem homogenicznego katalizatora wapniowego oraz heterogenicznego katalizatora glinowo-magnezowego, stosując jako surowce różne substancje zawierające ugrupowania estrowe, spotykane w praktyce przemysłowej (estry metylowe kwasów tłuszczowych, triglicerydy, lanolina, woski). Dokonano oceny szybkości procesów oraz analizy otrzymanych produktów metodami GPC i HPLC. Określono właściwości fizykochemiczne otrzymanych oksyetylatów warunkujące kierunki ich zastosowań. Bezpośrednie oksyetylenowanie ugrupowania estrowego to stosunkowo nowa i wciąż słabo zbadana reakcja. Pierwsze prace na temat bezpośredniego oksyetylenowania estrów pojawiły się niespełna 20 lat temu. W niezależnych ośrodkach naukowych w USA i Japonii podjęto wówczas próby oksyetylenowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych. Proces ten umożliwiły specjalne katalizatory polimeryzacji, których ogromny rozwój obserwowano pod koniec XX w. W latach 1995-1997 ukazały się pierwsze publikacje, w których [...]

Comparative study on two types of ethoxylation catalysts applicable for natural raw materials with hydroxyl groups Porównanie dwóch typów katalizatorów do procesów oksyetylenowania surowców zawierających grupy hydroksylowe DOI:10.15199/62.2016.11.43


  Dodecanol, stearic acid, oleic acid and cardanol were oxyethylated with oxirane on Ca, Al-Mg and NaOH-based catalysts to study the fractional distribution of the oxyethylene homologs by gas, liq. and gel chromatog. The Ca catalyst was more efficient at oxyethylation of acids while the Al-Mg catalyst at oxyethylation of the alc. and cardanol. Wykonano porównawcze syntezy oksyetylatów alkoholu C12, alkilofenolu oraz kwasów tłuszczowych. Do procesów użyto trzech różnych typów katalizatorów: katalizatora wapniowego, glinowo- magnezowego oraz NaOH. Oceniono aktywność badanych katalizatorów w zależności od rodzaju surowca, a także wykonano analizy składu otrzymanych oksyetylatów, stosując metody chromatograficzne GC/FID, HPLC i GPC. Wykazano, że skład otrzymanych oksyetylatów różnił się znacząco w zależności od zastosowanego katalizatora. Użycie katalizatora wapniowego lub glinowo-magnezowego, niezależnie od zastosowanego surowca, zawęża rozkład frakcyjny poszczególnych homologów oksyetylenowych, co ma wpływ na właściwości produktów. Do procesów oksyetylenowania jako podstawowy surowiec stosowany jest tlenek etylenu (oksiran). Na skalę przemysłową wykorzystuje się go w syntezie organicznej głównie do produkcji glikoli etylenowych, niejonowych środków powierzchniowo czynnych, etanoloamin i eterów glikolu etylenowego. W tabelach 1 i 2 przedstawiono kierunki zużycia tlenku etylenu na świecie w 2012 r.1). Do produkcji niejonowych środków powierzchniowo czynnych (etoksylatów) na świecie zużywa się 10,8% całej produkcji tlenku etylenu (czyli ok. 2,35 mln t/r, dane z 2012 r.)1). Dynamika wzrostu zużycia etoksylatów w latach 2010-2013 wynosiła 1,0%, a na lata 2013-2018 prognozowany jest wzrost 3,1%1). Związki niejonowe stanowią 30% wszystkich wytwarzanych surfaktantów2-4). Według szacunków instytucji maklerskiej "Sriconsulting" zużycie niejonowych surfaktantów rozwijać się będzie w tempie średnio 3% rocznie5). Bardzo szeroki zakres zast[...]

Aspekty obliczeniowe i weryfikacja eksperymentalna modelowania dynamiki kolumn reakcyjno-destylacyjnych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono zagadnienia modelowania dynamiki kolumn reakcyjno-destylacyjnych. Dynamikę kolumny opisano za pomocą modelu zredukowanego na sposób interpolacyjny. Wyniki obliczeń porównano z danymi eksperymentalnymi uzyskanymi podczas estryfikacji kwasu octowego etanolem w laboratoryjnej kolumnie destylacyjnej. Polynomial interpolations introduced into the classical model to describe the st[...]

Rozwiązanie konstrukcyjne uniwersalnego mieszadła turbinowego o zmiennej średnicy, liczbie i kącie pochylenia łopatek


  Przedstawiono oryginalne rozwiązanie konstrukcyjne uniwersalnego mieszadła turbinowego, będącego przedmiotem zgłoszenia patentowego z 2009 r. W skład wykonanego modelowo prototypu wchodzą dwie geometrycznie podobne piasty umożliwiające zamienne montowanie 2, 3, 4 lub 6 łopatek. Integralną częścią kompletu jest zestaw wymiennych, geometrycznie podobnych prostokątnych łopatek (po 6 w 9 różnych rozmiarach) o identycznym trzpieniu oraz 4 zaślepki i przyrząd umożliwiający nastawianie żądanego kąta pochylenia łopatek względem osi obrotu mieszadła. A prototype model of a new universal turbine stirrer with 2 geometrically similar hubs used to mount 2, 3, 4 or 6 blades was constructed. An integral part of the stirrer was a set of interchangeable rectangular blades (6 blades in 9 different sizes) with the same holding pin and 4 hole plugs. An addn. part of the set was a device for establishing requested inclination angles of blades in relation to the axis of rotation of the agitator shaft. W praktyce doświadczalnej dotyczącej procesu mieszania w układach jedno- lub wielofazowych stosowane są różne rozwiązania konstrukcyjne mechanicznych mieszadeł. W grupie mieszadeł wysokoobrotowych, pracujących przy częstościach obrotów n > 1,5 s-1, do podstawowych typów należą m.in. mieszadła turbinowe z prostokątnymi prostymi lub pochylonymi łopatkami. Klasyczne mieszadło aPolitechnika Poznańska; bLuvena SA, Luboń Piotr Wesołowskia,*, Mariusz Pawłowiczb, Krzysztof Alejskia Rozwiązanie konstrukcyjne uniwersalnego mieszadła turbinowego o zmiennej średnicy, liczbie i kącie pochylenia łopatek Construction of the universal turbine stirrer with varying diameter, number of bla[...]

Wytwarzanie koncentratu kazeinianu sodu w mieszalniku bez przegród z pochylonym wałem mieszadła


  Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań procesu wytwarzania jednorodnego, 15-proc. wodnego koncentratu kazeinianu sodu w mieszalniku bez przegród z pochylonym wałem mieszadła. Zasadniczym celem badań była intensyfikacja procesu i określenie optymalnych warunków pracy przemysłowego mieszalnika pracującego w jednej z wielkopolskich firm spożywczych. Aq. soln. of Na caseinate (concn. 15%) was stirred in a lab. mixer with inclined agitator shaft but without baffles to det. optimum operational conditions of the industrial process. The Newton no. did not depend on the Reynold no. of the stirred fluid but was higher for the down pumping stirrer than for the up pumping one. Kazeinian sodu dzięki swoim specyficznym właściwościom (zdolność emulgowania, stabilizowanie emulsji, zdolności pianotwórcze oraz wodochłonność) znajduje częste zastosowanie w przemyśle mięsno-garmażeryjnym, piekarniczym i cukierniczym do produkcji koncentratów spożywczych i farmaceutycznych, napojów oraz różnych produktów dietetycznych. Zastosowanie kazeinianu sodu jako dodatku funkcjonalnego w procesach produkcyjnych najczęściej wymaga wytworzenia jego skoncentrowanych wodnych roztworów. W rozważanym przypadku proces roztwarzania kazeinianu sodu w zdemineralizowanej wodzie prowadzony jest w praktyce przemysłowej w mieszalniku bez przegród o średnicy D = 0,800 m. Mieszalnik wyposażony jest w mieszadło turbinowe o średnicy d = 0,200 m z czterema prostokątnymi łopatkami pochylonymi pod kątem α = 135°, które pompuje mieszany układ w dół. Mieszadło umieszczone jest w centralnej części przekroju poprzecznego zbiornika na wysokości h = 0,090 m. Wał mieszadła pochylony jest pod kątem β = 23°. Wyjściowa wysokość wody wypełniającej mieszalnik wynosi H = 0,420 m. Zleceniodawca ukierunkował badania doświadczalne na określenie wpływu takich parametrów procesowych, jak sposó[...]

Badanie transportu masy i charakterystyki mieszania w przepływie segmentowym DOI:10.15199/62.2018.12.2

Czytaj za darmo! »

W procesach, które biegną w układzie wielofazowym istotnym czynnikiem jest odpowiednie rozwinięcie powierzchni pomiędzy fazami. Umożliwia to intensyfikację procesów i jednocześnie ma korzystny wpływ kluczowego etapu, jakim jest transport masy pomiędzy fazami, na kinetykę procesu. Wielofazowe mikroreaktory ciecz-ciecz stanowią dobrą alternatywę dla reaktorów konwencjonalnych w tym obszarze. Charakteryzują się małym stosunkiem sił inercyjnych do oddziaływań lepkościowych, małymi odległościami dla procesów dyfuzji, dużą wartością stosunku pola powierzchni międzyfazowej do objętości, stosunkowo łatwym utrzymaniem wymaganych temperatur oraz małym rozrzutem czasu przebywania. Z tego względu umożliwiają one bardziej niezawodne prowadzenie wielofazowych procesów jednostkowych1, 2). Mikroreaktory strukturalne mogą także być projektowane w taki sposób, aby można w nich było prowadzić procesy wieloetapowe, np. ekstrakcję. Wieloetapowy proces realizuje się w pojedynczym kompaktowym aparacie3-5). W tego typu reaktorach prowadzi się procesy, w których obie fazy to niemieszające się ciecze6-9). Najwięcej uwagi poświęca się przepływom typu segmentowego, w których następuje 97/12(2018) 1999 Dr hab. inż. Krzysztof ALEJSKI, prof. nadzw. PP - notkę biograficzną i fotografię Autora drukujemy w bieżącym numerze na str. 2005. wyraźne rozdzielenie obu faz oraz widoczne cykliczne tworzenie się pęcherzy zajmujących cały przekrój reaktora10-13). Dobrze rozwinięty przepływ zapewnia stabilne utrzymanie granicy międzyfazowej, ułatwiając jednocześnie szacowanie kinetyki transportu masy oraz jego wpływ na cały proces. Najpopularniejszymi geometriami tego typu reaktorów są kształty Y oraz T, za pomocą których można zapewnić odpowiedni charakter przepływu. Wpływ na wydajność procesu mają średnice wewnętrzne kapilar i ich długość, natężenie przepływu, stosunek ilości faz, a także właściwości fizyczno-chemiczne, wśród których bardzo istotne jest napięcie między[...]

 Strona 1  Następna strona »