Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Edyta DROŻDŻAL"

Rola zbiornika Dobczyce w trakcie powodzi na dolnej Rabie w maju 2010 r.

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono analizę wezbrania powodziowego, jakie wystąpiło w maju tego roku w zlewni Raby, ze szczególnym uwzględnieniem pracy zbiornika Dobczyce. Przedstawiono również - do celów porównawczych - nie alternatywne scenariusze powodziowe, których wyniki otrzymano przy użyciu modelu hydraulicznego opracowanego dla Raby w ramach projektu pt. "Rozwój narzędzi zarządzania wodami w zlewni Raby" - zadanie pn. "Wyznaczenie obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią w zlewni Raby, jako integralnej części studium ochrony przeciwpowodziowej". W efekcie wykazano, że zbiornik Dobczyce w sposób należyty spełnił swoje zadanie w maju 2010 r., redukując kulminację fali dopływającej i nie potęgując strat, jakie wystąpiły na odcinku dolnej Raby.Przebieg wydarzeń z maja 2010 r. w zlewni Raby w drastyczny sposób odbiegał od ostatnich wezbrań historycznych. Nigdy bowiem w historii nie zdarzyło się, aby dopływ do zbiornika osiągnął tak katastrofalną wielkość (1150 m3/s), przy równoczesnej ogromnej kumulacji przepływów na dopływach Raby w jej dolnym biegu (Stradomka, Krzyworzeka). Prześledźmy jak wyglądało to w szczegółach. Otrzymane z IMGW w dniach 15-19 maja prognozy1)) wskazywały na następujące wielkości opadu w zlewni Raby: □ 15/16 2) maja - 50 mm, □ 16/17 maja - 80 mm, □ 17/18 maja - 40 mm, □ 18/19 maja - 20 mm, □ 19/20 maja - 15 mm.Opady, które faktycznie wystąpiły na obszarze zlewni Raby i spowodowały majowe wezbranie, były skumulowane głównie w dniach od 15 maja do 19 maja. Średnie wysokości opadów na obszarze zlewni Raby (od źródeł do za- POWÓDŹ 2010 Rys. 1. Lokalizacja stacji opadowych w zlewni Raby 324 Gospodarka Wodna nr 8/2010 pory w Dobczycach), wyliczone na podstawie wysokości zarejestrowanych na stacjach opadowych zlokalizowanych na tym obszarze (rys. 1), wyniosły: □ 15/16 maja - 30 mm, □ 16/17 maja - 100 mm, □ 17/18 maja - 42 mm, □ 18/19 maja -[...]

Czy zbiornik Dobczyce spowodował powódź na dolnej Rabie w maju 2010 roku?

Czytaj za darmo! »

Wezbranie w zlewni Raby w drugiej połowie maja br. miało charakter wyjątkowy, odmienny od wezbrań i powodzi, notowanych na tym obszarze w ostatnich kilkunastu latach. Powodzie, które do tej pory nawiedzały zlewnię Raby, charakteryzowały się na ogół przyborem wody w rzekach w zlewni powyżej zbiornika. Ten dopływ do zbiornika w znacznym stopniu był przechwytywany i redukowany do wartości przepływu nieszkodliwego. Powodzie te nie miały tak katastrofalnego przebiegu, jak w drugiej połowie maja 2010 roku. Największe wezbrania w zlewni Raby ostatnio notowano w latach 1997, 2001 i 2007. Kulminacje, jakie wtedy wystąpiły, były w całości redukowane do odpływów nie większych niż nieszkodliwy (300 m3/s). Poniżej zamieszczono informacje na temat przepływów kulminacyjnych i zredukowanych przez zbiornik podczas tych wezbrań, a obok hydrogramy fal z tych wezbrań i sposób ich redukcji przez zbiornik. Rok 1997 - kulminacja 885 m3/s - odpływ zredukowany 300 m3/s. Rok 2001 - kulminacja 424 m3/s - odpływ zredukowany 250 m3/s. Rok 2007 - kulminacja 534 m3/s - odpływ zredukowany 264 m3/s. Sytuacja w maju w tym roku nie może być jednak w żaden sposób porównywalna ze zdarzeniami z ostatnich lat. Prześledźmy, jak wyglądało to w szczegółach. Otrzymane z IMGW od 15/16 do 19/20 maja prognozy wskazywały na wielkość opadu w zlewni Raby: - 15/16 maja - 50 mm, - 16/17 maja - 80 mm, - 17/18 maja - 40 mm, - 18/[...]

Mapy ryzyka powodziowego - projekt pilotażowy w zlewni Silnicy

Czytaj za darmo! »

Artykuł opisuje przebieg prac związanych z próbą zdefiniowania formy i zawartości map ryzyka powodziowego w kontekście wymagań Dyrektywy Powodziowej. Obszarem pilotażu była zlewnia rzeki Silnicy, lewobrzeżnego dopływu Bobrzy w zlewni rzeki Nidy na obszarze Kielc. Taki wybór podyktowany był możliwością zebrania praktycznie wszystkich - koniecznych dla opracowania map ryzyka powodziowego - materiałów wejściowych. Pilotaż poprzedzony został - z uwagi na bardzo ograniczone w tym zakresie polskie doświadczenia - cyklem szkoleń i współpracą z niemiecką firmą inżynierską Bjornsen Beratende Ingenieure GmbH z siedzibą w Koblencji. Wiele przyjętych i opisanych w artykule rozwiązań jest rozwinięciem niemieckiej metodyki tworzenia map ryzyka powodziowego zastosowanej przy tworzeniu [...]

 Strona 1