Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tadeusz BOCHNIA"

System nadzoru nad jakością wody w Wodociągach Krakowskich

Czytaj za darmo! »

Woda jest jednym z najważniejszych dla życia i najbardziej rozpowszechnionych w przyrodzie związków chemicznych, a zaopatrzenie mieszkańców w wodę ma znaczenie podstawowe i strategiczne. Jedno z pierwszych zdań Ramowej Dyrektywy Wodnej brzmi: "Woda nie jest produktem komercyjnym, takim jak każdy inny, lecz raczej dziedzictwem, które musi być chronione, bronione i traktowane jak dziedzictwo." Jak wynika z zapisów ustawowych, zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie zaopatrzenia w wodę, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych należy do zadań własnych gminy. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie realizuje w imieniu gminy miejskiej Kraków te swoje statutowe zadania i ma ustawowy obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych do dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należytą jej jakość. Wraz z postępem cywilizacji i towarzyszącym temu rozwojem przemysłu i budownictwa wciąż wzrasta zanieczyszczenie wód w rzekach i zbiornikach, które człowiek jest w stanie ograniczyć, ale nie może mu całkowicie zapobiec. Dla każdego przedsiębiorstwa wodociągowego najważniejszym celem, wynikającym z przepisów prawa, jest dostarczenie produktu bezpiecznego dla zdrowia konsumentów. Z powodu dużego znaczenia jakości wody do picia dla zdrowia, konieczne jest spełnienie wszystkich polskich i europejskich standardów jakości wody, co pozwala stwierdzić, że woda jest "czysta i zdrowa". Taka właśnie woda, spełniająca z dużym zapasem te wymagania, dostarczana jest mieszkańcom Krakowa przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów. Wodociąg miejski istniał w Krakowie już w średniowieczu, o czym świadczą pierwsze pisemne wzmianki z 1286 roku. Dobrze rozwijający się w kolejnych stuleciach wodociąg został zniszczony npc m te n wc gkn ja le p li szwedzkie- b 1 6 11/2010 ilość kontrolowanych wskaźników fi zy[...]

The effectiveness of muncipal sewage treatment with archaea in sequence biological reactors and Bardenpho systems Efektywność oczyszczania ścieków komunalnych archeanami w systemie SBR i Bardenpho DOI:10.15199/62.2016.2.26


  The wastewater was treated at 25°C with active archaeaenriched sludges at const. O concn. (1.3-3.2%). The highest total N removal efficiency was achieved for the treatment carried out without archaea. The addn. of archaea substrate to the wastewater treatment plant reactor (approx. 4 and 8 kg during first 320 days and 8 g during next 280 days) resulted in a decrease in COD and total N concn. after increasing the archaea dosis. Przedstawiono wyniki badań w skali laboratoryjnej i przemysłowej oceniające efektywność oczyszczania ścieków komunalnych archeanami dozowanymi do ścieków w procesie ich oczyszczania. Archeany mają dużą zdolność do usuwania niektórych substancji, w tym nieorganicznych. Przeprowadzone badania polegały na izolowaniu archeanów i dozowaniu ich do ścieków oczyszczanych laboratoryjnie w systemie sekwencyjnych biologicznych reaktorów (SBR) oraz w oczyszczalni ścieków komunalnych Płaszów w Krakowie, w 3-stopniowym systemie Bardenpho. Izolację archeanów prowadzono oddzielnie w specjalnej konstrukcji generatorach: laboratoryjnym i w trzech przemysłowych. Izolowane archeany były fakultatywne i beztlenowe. Badania wykazały, że dla procesu ważne jest miejsce i ilość dozowania archeanów. W wyniku udziału archeanów w procesie oczyszczania ścieków zachodzi efektywne usuwanie substancji biogennych. Jest to nowa metoda oczyszczania ścieków komunalnych. Efektywność usuwania zanieczyszczeń może być optymalizowana doborem wartości parametrów technologicznych. Rosnące wymagania co do jakości oczyszczonych ścieków wymuszają stosowanie biologicznych metod, które są bardziej skuteczne od chemicznego czy mechanicznego oczyszczania. Klasyczne metody osadu czynnego są jednak niewystarczające, dlatego poszukuje się nowych rozwiązań, intensyfikujących również procesy biologiczne. Szczególnie istotny problem stanowią substancje biogenne, takie jak związki azotu i fosforu. Ważnym czynnikiem jest również zużycie energii, głównie[...]

 Strona 1