Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz Krzyżaniak"

Seminarium ASHRAE POLONIA CHAPTER

Czytaj za darmo! »

W dniach 19-23 marca 2007 r. Amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Ogrzewnictwa, Chłodnictwa i Klimatyzacji (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers, Inc.) ASHRAE POLONIA CHAPTER zorganizowało przy współpracy Krajowego Forum Chłodnictwa oraz Stowarzyszenia Polska Wentylacja seminarium pod tytułem "Nowa maszynownia chłodnicza bez nowych agregatów - optyma[...]

Analiza opłacalności podgrzewania ciepłej wody użytkowej za pomocą pomp ciepła

Czytaj za darmo! »

Pompy ciepła znajdują coraz szersze zastosowanie w technice grzewczej, klimatyzacyjnej i chłodniczej. W pierwszym przypadku wykorzystuje się je do podgrzewania wody w instalacjach wewnętrznych c.o. oraz w układach do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (c.w.u.). Tradycyjnymi źródłami ciepła w tych układach są kotły gazowe, olejowe lub na paliwo stałe, podgrzewacze elektryczne i coraz częś[...]

Porównanie metod chłodzenia skraplaczy cieczą w instalacjach pośredniego chłodzenia powietrza

Czytaj za darmo! »

Układy pośredniego chłodzenia powietrza są stosowane w systemach klimatyzacji pomieszczeń oraz obiektów o różnej kubaturze i różnym obciążeniu chłodniczym. Utworzone są one przez co najmniej dwa odrębne obiegi: chłodniczy i czynnika chłodzącego powietrze. Pierwszym z nich może być sprężarkowy lub absorpcyjny obieg chłodniczy. Natomiast drugi to obieg chłodziwa krążącego między parownikiem [...]

Wyposażenie chłodnicze obiektów handlowych branży mięsno-wędliniarskiej

Czytaj za darmo! »

Wyposażenie chłodnicze sklepów mięsno-wędliniarskich o różnej wielkości stanowią lady, bądź witryny chłodnicze oraz regały chłodnicze. W artykule omówiono ich budowę wraz z rodzajami stosowanych agregatów chłodniczych oraz wariantów obiegów powietrza wewnątrz mebla. Wymieniono zyski ciepła, które decydują o bilansie energii i tym samym doborze mocy chłodniczej agregatów. Wskazano na energooszczędne sposoby eksploatacji mebli chłodniczych.Meble chłodnicze są niezbędnym wyposażeniem obiektów handlowych i usługowych branży mięsnowędliniarskiej. Znajdują się one w sklepach lub działach tej branży spożywczej w supermarketach i hipermarketach, a także w salach konsumpcyjnych np. restauracjach, bistrach itp. O zastosowaniu odpowiedniego typu mebla decyduje m.in. charakter prowadzonej działalności handlowej - samoobsługowa, czy tradycyjna oraz względy estetyczne. W celu zachowania odpowiednich warunków przechowywania wyrobów mięsno-wędliniarskich wymagane jest doprowadzenie odpowiedniej mocy chłodniczej do mebla. Określenie wydajności chłodniczej dla mebli przeznaczonych do przechowywania danego asortymentu następuje na podstawie bilansu energii, w oparciu o wymagane temperatury przechowywania wyrobów wewnątrz mebla ti oraz parametry otoczenia ta, ϕa przy których dany mebel chłodniczy będzie pracować. Budowa i zastosowanie mebli Lady posiadają budowę modułową, co umożliwia łączenie ich w dowolne ciągi proste lub o innych konfiguracjach dostosowanych do wielkości i kształtu pomieszczenia handlowego, czy usługowego. Lady z wysoką szybą przeznaczone są do sprzedaży z obsługą, a z niską szybą do sprzedaży samoobsługowej. Obudowy mebli chłodniczych - cokoły i panele przednie - wykonane są z blachy stalowej ocynkowanej pokryt[...]

XLIV Dni Chłodnictwa w 55 lecie Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP


  14-15 listopada 2012 r. odbyły się w Hotelu - Camping Malta w Poznaniu XLIV Dni Chłodnictwa pn. Badania i rozwiązania techniczne efektywnych energetycznie urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła zorganizowane przez Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Oddział w Poznaniu oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. Na konferencję powołano 9-osobowy Komitet Honorowy, do którego składu poproszono m.in. Prezesa Zarządu Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu, dra inż. Piotra Janickiego, założyciela i Honorowego Przewodniczącego Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji, a następnie Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Oddział w Poznaniu, mgra inż. Stanisława Jurkowlańca oraz profesorów wyższych uczelni technicznych w Polsce. Na konferencji referaty wygłosili pracownicy wyższych uczelni technicznych, w tym z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechnik: Białostockiej, Koszalińskiej, Krakowskiej, Poznańskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej oraz firm Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., Systherm Technik Sp. z o.o. i Thermocold. Referat promocyjny przedstawił reprezentant firmy KRULEN Technika Świetlna Sp. z o.o. W spotkaniu, oprócz autorów i współautorów referatów, udział wzięli projektanci, pracownicy eksploatacji i serwisów firm chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.Obrady konferencji otworzył, witając gości oraz wszystkich jej uczestników Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Dni Chłodnictwa i zarazem Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP dr inż. Bolesław Gaziński. Zwrócił on uwagę na duże znaczenie dla środowiska naukowego i technicznego naszej branży tej konferencji, organizowanej od kilkudziesięciu lat. Dni Chłodnictwa na trwałe wpisały się w kalen- Przedstawił sylwetkę Jubilata, akcentując jego osiągnięcia naukowe z okresu pracy na Politechnice Poznańskiej i późniejszą dynamiczną działalność zawodową jako[...]

Jubileusz 40-lecia działalności zawodowej dra inż. Bolesława Gazińskiego

Czytaj za darmo! »

Dr inż. Bolesław Gaziński jest znanym i cenionym specjalistą o bardzo dużej wiedzy teoretycznej i doświadczeniu praktycznym z zakresu chłodnictwa, klimatyzacji, ogrzewnictwa i pomp ciepła. Urodził się w 1948 roku w Gębicach (woj. Kujawsko- Pomorskie). Tam ukończył szkołę podstawową. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w 1966 roku. W tym samym roku, uzyskując najwyższą lokatę na egzaminach wstępnych, podjął studia dzienne na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznańskiej. Warto wspomnieć, że w okresie studiów zdobył I miejsce w konkursie na najlepszego studenta i działacza społecznego. Studia ukończył w 1972 roku i otrzymał dyplom mgr inż. mechanik, specjalność Maszyny i Urządzenia Energetyczne na Politechnice Poznańskiej. Dzięki swoim wybitnym osiągnięciom podjął pracę na tej uczelni i tam przez 21 lat pracował jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Ogrzewnictwa i Klimatyzacji, Instytutu Inżynierii Środowiska, Politechniki Poznańskiej. W 1979 roku obronił na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Poznańskiej rozprawę doktorską na temat zastosowania instalacji chłodniczych i grzejnych w klimatyzacji. W czasie pracy na Politechnice zaangażował się w tworzenie Laboratorium Urządzeń Ogrzewczych i Klimatyzacyjnych. Był również pełnom[...]

O aktualnych trendach podczas XLVII Dni Chłodnictwa DOI:


  W dniach 24-25 listopada 2015 r. w hotelu Andersia w Poznaniu w ramach XLVII Dni Chłodnictwa odbyła się konferencja naukowo- -techniczna pn. Aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła, zorganizowana przez firmę Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. oraz Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Oddział w Poznaniu. Tegoroczna konferencja miała charakter zarówno naukowo-techniczny, jak i promocyjny.Z referatami naukowo-technicznymi wystąpili głównie pracownicy Politechnik: Białostockiej, Koszalińskiej, Poznańskiej, Śląskiej, Warszawskiej przy współudziale firmy COBRABiD, a także przy współudziale firmy Budopex S.A. oraz pracownicy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Z prezentacjami promocyjnymi wystąpili przedstawiciele firm: EN Group, Samsung, LG, Free Polska, Klima-Therm, Mitsubishi Electric, Emerson Technologies, Systherm D.Gazińska, Testo, Sanhua Europe, Sferan, Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZŁ-Dębica, Honeywell, Ziehl Abegg, Toshiba, BELIMO Siłowniki S.A., Rosenberg, Elchem, Ostberg, Toshiba, Swegon, Coldex oraz Juwent. Swoje wystąpienia dotyczące przepisów i regulacji prawnych mieli również przedstawiciele Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska, Fundacji PROZON, Urzędu Dozoru Technicznego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. W corocznej konferencji oprócz autorów i współautorów referatów naukowo- technicznych oraz pracowników promujących swoje firmy brali udział projektanci, pracownicy wyższych uczelni technicznych, właściciele firm, pracownicy eksploatacji i serwisów firm chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz ciepłowniczych. W wydarzeniu wzięło udział łącznie blisko 170 osób. Konferencję otworzył Honorowy Przewodniczący Komitetu [...]

Zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł ciepła w instalacjach ciepłej wody DOI:10.15199/8.2016.11.2


  W pracy scharakteryzowano pompy ciepła z wybranymi dolnymi źródłami ciepła. Porównano opłacalność ich zastosowania jako źródeł ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej w instalacjach pojemnościowych budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych uwzględniając jeszcze w analizie dodatkowo kolektor słoneczny i kocioł gazowy. Rozważania oparto o wyznaczenie kosztów stałych, zmiennych i całkowitych dla poszczególnych rozwiązań. Słowa kluczowe: niekonwencjonalne źródła ciepła, instalacje ciepłej wody In the paper heat pumps cooperating with selected heat sources are characterized. The cost-effectiveness of its application as heat sources for preparing hot water in single-family and multi-family houses are compared. The accumulative systems, also with solar panels and gas boiler, were taken into account. The analysis of fixed, operational and total costs was conducted for each variant. Keywords: Unconventional sources of heat, hot water installations 1. WPROWADZENIE Obecnie dominującymi w Polsce źródłami ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej są kotłownie czy elektrociepłownie pracujące w oparciu o spalanie paliw konwencjonalnych, głównie węgla kamiennego czy gazu ziemnego. Przy istniejących zasobach paliw kopalnych oraz obecnym poziomie ich zużycia, a także wzroście zapotrzebowania na energię spowodowaną rozwojem technologicznym szacuje się, że gazu ziemnego wystarczy na 50 lat, ropy naftowej na 40 lat, natomiast węgla na 200 lat [4]. W wyniku spalania paliw kopalnych emitowane są do atmosfery ogromne ilości CO2, SO2, czy też tlenków azotu NOx. Środowisko naturalne nie może wchłonąć tych produktów spalania bez występowania skutków ubocznych, głównie globalnego ocieplenia klimatu oraz kwaśnych deszczów. W celu ograniczenia tych szkodliwych zjawisk, w "Polityce energetycznej Polski do roku 2030" jako jeden z celów określono wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w finalnym zużyciu energii, co n[...]

O aktualnych trendach w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów HVACR podczas XLIX Dni Chłodnictwa DOI:


  W dniach 28-29 listopada 2017 r. w Hotelu Poznańskim w Luboniu k. Poznania odbyła się konferencja naukowo-techniczna pn. Aktualne trendy w rozwiązaniach technicznych urządzeń i systemów chłodniczych, klimatyzacyjnych, wentylacyjnych oraz pomp ciepła Wydarzenie zorganizowała w ramach Dni Chłodnictwa firma Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. oraz Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Oddział w Poznaniu, pod patronatem firmy LG Electronics. Obrady tegorocznej konferencji odbywały się jednocześnie w trzech salach w kilku blokach tematycznych: informacyjno- -prawnym, naukowym, produktowo-technologicznym i projektowym. W bloku informacyjno-prawnym przedstawiciele Ministerstwa Środowiska oraz Urzędu Dozoru Technicznego zapoznali zebranych z przepisami ustawy z dnia 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, niektórych innych ustaw oraz z wymaganiami wobec przedsiębiorców wynikającymi z tej ustawy. Doświadczenia z kontroli w przedsiębiorstwach w kontekście znowelizowanej ustawy omówił przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Reprezentanci Fundacji Prozon zapoznali zebranych z metodami wzorcowania przyrządów serwisu chłodniczego, a także z problemami i różnicami występującymi w recyklingu i regeneracji. Dalej w ramach tego bloku poruszono tematykę pomp ciepła. Firmy LG Electronics i Free Polska zaprezentowały swoje rozwiązania pomp ciepła powietrze - woda, a perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła do roku 2030 przedstawiła organizacja PORT PC. Na pytanie, dlaczego instalator powinien instalować produkty oznaczone wg dyrektywy Ecodesign odpowiadał pracownik firmy Danfoss Poland. W bloku naukowym swoje referaty prezentowali przedstawiciele Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Białostockiej, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Warszawskiej, Akademii Hut[...]

Dni Chłodnictwa - jubileusz 50-lecia DOI:


  Po raz 50. w Poznaniu odbyły się Dni Chłodnictwa - konferencja naukowo-techniczna organizowana przez firmę Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. oraz Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Koło Regionalne w Poznaniu. Z tej okazji pragniemy spojrzeć w przeszłość, wspominając historię dotychczasowych konferencji. Od samego początku odbywały się one głównie z inicjatywy trzech nieżyjących już członków ówczesnych Komitetów Organizacyjnych - dr. inż. Bolesława Gazińskiego, prof. dr. inż. Ferdynanda Dembeckiego oraz mgr. inż. Stanisława Jurkowlańca. W ostatnich latach konferencje organizowane są przez zespół działający w firmie Systherm przy współudziale Towarzystwa Chłodnictwa Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Koła Regionalnego SIMP w Poznaniu.UCZESTNICY KONFERENCJI. REFERATY, PREZENTACJE PROMOCYJNE I WYSTĄPIENIA LEGISLACYJNE. W dotychczasowych 49 konferencjach brało udział szerokie grono pracowników polskich wyższych uczelni technicznych, instytutów naukowo-badawczych, biur projektów, przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych oraz bezpośrednich użytkowników urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła. Wzajemne spotkania uczestników "Dni Chłodnictwa" umożliwiły zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w chłodnictwie, klimatyzacji i pompach ciepła oraz pozwoliły na dokonanie wymiany doświadczeń i informacji technicznych. Pogłębiano i nawiązywano nowe kontakty towarzyskie. Z tych też powodów zwiększało się zainteresowanie konferencją i rosła jej ranga zarówno w skali krajowej, jak i europejskiej. Organizowane o[...]

 Strona 1  Następna strona »