Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna Milczarek"

Wpływ warunków glebowych na gospodarkę przestrzenną na przykładzie wsi Ślężany w gminie Dąbrówka


  W pracy przedstawiono analizę warunków glebowych dla potrzeb opracowania projektów zagospodarowania przestrzennego. Wykorzystując strategiczny plan rozwoju gminy, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz mapę ewidencyjną i glebowo - rolniczą dokonano analizy warunków glebowych na badanym obszarze. Na podstawie uzyskanych wyników opracowano koncepcję kierunków zmian przeznaczenia i zagospodarowania gruntów na badanym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem założeń zrównoważonego rozwoju. Wyniki badań wskazują, że szczegółowa analiza warunków glebowych dla potrzeb gospodarki przestrzennej gminy, jest potrzebna nie tylko dla obszarów z przeważającą funkcją rolniczą, ale również dla innych obszarów wiejskich. Uwzględnianie warunków glebowych w procesie planowania przestrzennego, pozwala na ochronę środowiska przyrodniczego, daje możliwość podnoszenia walorów turystycznych danego regionu, co wpływa również na rozwój ekonomiczny. The influence of soil conditions on spatial management using the example of Ślężany Village, Dąbrówka Municipality Abstract. This paper presents the analysis of soil conditions for the purposes of drafting local development plans. On the basis of the strategic plan for development of the commune, local development plans, land register maps and soil-agricultural maps the analysis of soil conditions in the investigated area had been performed. Based on the results thereof a concept for directions of changes in allocation and development of lands in the said area, with particular reference to the sustainable development principle, was created. The results of the research indicate that detailed analysis of soil conditions for the purposes of spatial development of the commune is required not only for the areas of predominant agricultural function, but also for other rural areas. Taking into account the soil conditions in the process of spatial planning allows for protection of natural environment and provid[...]

Badania zawartości związków szkodliwych w materiałach opakowaniowych z papieru i tektury


  Rola opakowania polega na zabezpieczeniu opakowanego produktu przed uszkodzeniem oraz ochronie przed czynnikami szkodliwymi podczas transportu, przechowywania i użytkowania. Opakowania powinny zabezpieczać zachowanie i utrzymanie dobrej jakości produktów. W szczególności odnosi się to do produktów spożywczych. Wymagania dotyczące opakowań przeznaczonych do produktów spożywczych powinny być jasno określone oraz zapewniona kontrola tych wymagań. Produkcja materiałów opakowaniowych z papieru składa się z dwóch zasadniczych etapów. Pierwszym z nich jest wytwarzanie samego papieru, a drugim - przetwórstwo papieru do produktu finalnego - gotowego opakowania, spełniającego określone wymagania dotyczące własności wytrzymałościowych, informacyjnych i promocyjnych. W obu etapach produkcji opakowań z papieru stosowane są środki chemiczne, takie jak: wypełniacze, środki zaklejające, barwniki, substancje śluzobójcze, pigmenty, środki wodoutrwalające, rozjaśniacze optyczne, wybielacze, farby, lakiery i inne. Materiały, z których są wytwarzane opakowania do bezpośredniego i pośredniego kontaktu z żywnością, a szcze- Produkcja materiałów opakowaniowych z papieru związana jest ze stosowaniem różnorodnych środków chemicznych, zarówno na etapie wytwarzania papieru, jak i w kolejnych procesach przetwórczych. Część tych środków zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia ludzi, które zostają na włóknach celulozowych lub na powierzchni produktu finalnego - opakowania. Istnieje uzasadnione zagrożenie przenikania substancji chemicznych z opakowania papierowego lub tekturowego do opakowanego produktu. Jeżeli produktem tym jest żywność, to migrujące związki chemiczne mogą powodować nie tylko zmiany zapachowe i smakowe, ale mogą również prowadzić do zanieczyszczenia i skażenia opakowanej żywności. Z tych względów obecność nawet śladowych ilości substancji chemicznych pochodzących z procesu produkcyjnego powinna być ściśle kontrolowana. Do badani[...]

 Strona 1