Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Zbigniew Engel"

WPŁYW DODATKU NATURALNEGO ZEOLITU NA MIKROSTRUKTURĘ I WŁASNOŚCI MECHANICZNE SPIEKANEGO KOMPOZYTU O OSNOWIE ŻELAZA DOI:10.15199/67.2018.7.3


  Nieustannie prowadzone badania nad specyficznymi właściwościami zeolitów, do których zaliczają się właściwości katalityczne, jonowymienne i adsorpcyjne, wskazują wszechstronne możliwości wykorzystania tych materiałów, np. w przeróbce ropy naftowej, w budownictwie, w oczyszczaniu wód i spalin. Stąd często określa się je mianem surowców XXI w. [1]. Mimo interesujących eksperymentów wielu polskich i zagranicznych autorów poruszających tematykę zeolitów, brak jest dotychczas szczegółowych badań nad możliwościami wykorzystania cząstek zeolitu, jako fazy umacniającej materiałów kompozytowych o osnowie metalowej. Dotychczas niewiele opublikowano prac na temat wpływu dodatku cząstek zeolitu na własności kompozytów wytwarzanych za pomocą technologii metalurgii proszków, takich jak: wytrzymałość na ściskanie, odporność na zużycie ścierne, twardość i przewodność cieplna [4, 5]. Najbardziej rozpowszechnionymi na świecie minerałami z grupy zeolitów są klinopliloity. Są to glinokrzemiany zawierające dużą ilość krzemu, wapnia, sodu, potasu i domieszki różnych metali, takich jak: bar, stront, potas, magnez, mangan. Grupę tę wydzielił w 1756 r. szwedzki mineralog Axel Frederik Cronstedt [2, 6, 7]. Zeolity powstały w wyniku erupcji wulkanicznych w ciągu milionów lat pod wpływem wysokiej temperatury i ciśnienia, kiedy wypływająca z wulkanu lawa zetknęła się ze słoną wodą morską. Reakcja wulkanicznego popiołu z solami obecnymi w je- STANISŁAW BOROWIECKI MARCIN KARGUL 13 Rudy Metale 2018, R. 63, nr 7 ziorach, spowodowała przekształcenie popiołu w różnorodne grupy glinokrzemianów o unikatowych właściwościach fizyko- -chemicznych. Własności te wynikają z ich specyficznej struktury krystalicznej, charakteryzującej się istnieniem w przestrzennym glinokrzemianowym szkielecie kanałów i komór o ściśle określonych wymiarach molekularnych. Podstawowymi jednostkami budującymi szkielet zeolitu są tetraedry (SiO4)4- i (AlO4)5-, które połączone są ze sobą[...]

 Strona 1