Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA MICHALIK"

Numeryczne modelowanie procesów cieplno-mechanicznych we wlewku odlewanym sposobem ciągłym

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono problem modelowania rozkładu naprężeń termicznych podczas ciągłego odlewania stali w maszynie typu łukowego. Własności mechaniczne fazy stałej opisano za pomocą teorii dyslokacji z uwzględnieniem historii odkształcenia. Model własności mechanicznych został oparty na modelowaniu fizycznym ciągłego odlewania w symulatorze GLEEBLE. Model matematyczny, bazujący na metodzie ele[...]

Symulacja komputerowa rozkładu naprężeń i odkształceń podczas procesu chłodzenia wlewka ciągłego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono problem modelowania rozkładu naprężeń termicznych i odkształceń podczas ciągłego odlewania stali w maszynie typu łukowego. Badania numeryczne przeprowadzono dla stali ST3S. Do symulacji użyto autorskiego programu komputerowego opartego o metodę elementów skończonych. Model matematyczny uwzględnia procesy relaksacji naprężeń termicznych. Analizę numeryczną przeprowadzono na podstawie rzeczywistych warunków występujących podczas procesu ciągłego odlewania stali w jednej z polskich hut. In this article the FEM modeling problem of thermal stress and strain distribution during continuous casting of steel in arc-type machine is investigated. The numerical research for St3S ingot were realized. Computer program based on FEM was used to simulation. The mathematical model takes into consideration processes of forming and relaxation o[...]

Analiza stanu naprężeń i odkształceń metalu w warunkach obciążenia właściwych dla ciągłego odlewania stali


  W artykule przedstawiono wybrane parametry procesu ciągłego odlewania. Zaprezentowano modelowanie metodą elementów skoń- czonych rozkładu naprężeń i odkształceń podczas ciągłego odlewania stali w maszynie łukowego typu. Własności mechaniczne fazy stałej w modelu matematycznym opisano za pomocą teorii dyslokacji, jednocześnie uwzględniono historię odkształceń i naprężeń w materiale. Model matematyczny uwzględnia także procesy relaksacji naprężeń termicznych. Badania numeryczne przeprowadzo- no dla stali S235JR. Analizę numeryczną przeprowadzono na podstawie rzeczywistych warunków występujących podczas procesu ciągłego odlewania stali w jednej z polskich hut. The analyse of choose parameters of continues casting process was shown in this article. The FEM modelling problem of strain distribution during continuous casting of steel in arc-type[...]

Analiza stanu naprężeń i odkształceń metalu w warunkach obciążenia właściwych dla ciągłego odlewania stali przy różnych prędko- ściach odlewania


  W artykule przedstawiono modelowanie matematyczne rozkładu naprężeń podczas ciągłego odlewania stali w maszynie łukowego typu. Do symulacji użyto autorskiego programu komputerowego opartego o metodę elementów skończonych. Zastosowano różne prędkości odlewania. Własności mechaniczne fazy stałej w modelu matematycznym opisano za pomocą teorii dyslokacji, jedno- cześnie uwzględniono historię odkształceń i naprężeń w materiale [1]. Model matematyczny uwzględnia także procesy relaksacji naprężeń termicznych. Badania numeryczne przeprowadzono dla stali S235JR. Analizę numeryczną przeprowadzono na podstawie rzeczywistych warunków występujących podczas procesu ciągłego odlewania stali w jednej z pols[...]

Ekonomiczne aspekty wprowadzania zaawansowanych procesów wymiany ciepła

Czytaj za darmo! »

Czynnikiem mającym decydujący wpływ na cenę wyrobów hutniczych jest koszt ich wytworzenia. Procesy nagrzewania i obróbki cieplnej, oraz wiele innych, są procesami energochłonnymi. Obniżenie energochłonności procesu nagrzewania wsadu, można uzyskać między innymi poprzez modernizację istniejących urządzeń mających na celu podniesienie ich sprawności. W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną podczas stosowania różnych sposobów wymiany ciepła w procesach nagrzewania wsadu. Przeprowadzona analiza cieplna uzyskanych wyników badań eksperymentalnych wykazała, iż zastosowanie odpowiedniej modernizacji urządzenia poprawiło sprawność przekazywania ciepła o ponad 7 %. The factors that has an influence on the price of metallurgical product there is the production cost. Heating and the heat tr[...]

Numeryczne modelowanie rozkładu naprężeń i optymalizacja procesu chłodzenia wlewka stalowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono problem modelowania rozkładu naprężeń termicznych podczas ciągłego odlewania stali w maszynie typu łukowego oraz optymalizację procesu chłodzenia wlewka. Badania numeryczne przeprowadzono dla stali ST3S. Do symulacji użyto programu komputerowego opartego na metodzie elementów skończonych. Model matematyczny uwzględnia procesy relaksacji naprężeń termicznych. Analizę numeryczną przeprowadzono na podstawie rzeczywistych warunków występujących podczas procesu ciągłego odlewania stali w jednej z polskich hut. In this article the FEM modelling problem of thermal stress distribution during continuous casting of steel in arc-type machine is investigated and the optimization of steel ingot cooling process. The numerical research for St3S ingot were realized. Computer pr[...]

Racjonalizacja użytkowania paliw w piecach pokrocznych Walcowni Średniej

Czytaj za darmo! »

Jednym z podstawowych czynników decydujących o cenie, a tym samym o konkurencyjności danego wyrobu, jest koszt jego wytworzenia (produkcji). Hutnictwo jako ta dziedzina, dla której gospodarka paliwami i energią ma tak znaczący wpływ na kształtowanie się kosztów wytwarzania, powinno nieustannie dążyć do racjonalizacji użytkowania energii. W artykule przedstawiono analizę możliwości racjonalnego wykorzystania paliw i energii w piecach pokrocznych podczas nagrzewania wsadu stalowego przed walcowaniem. Dokonano oceny energetycznej pracy pieców na podstawie dokumentacji technicznej oraz danych pomiarowych. W rezultacie dokonania takiej oceny przedstawiono propozycje efektywnego wykorzystania paliw dostarczonych na Walcownię Średnią, w szczególności w dwóch piecach pokrocznych o wydajności[...]

 Strona 1