Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Małgorzata Bonisławska"

Oddziaływanie wybranych budowli hydrotechnicznych na drożność i jakość wód rzeki Krąpiel

Czytaj za darmo! »

W artykule poruszono problem drożności rzek na przykładzie rzeki Krąpiel. Analiza wartości stężeń wybranych wskaźników jakości wód badanej rzeki (wykonywana przez okres siedmiu miesięcy) na wyznaczonych odcinkach, znajdujących się powyżej oraz poniżej wybranych budowli piętrzących wodę, i porównanie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu ministra środowiska z 4 października 2002 r. "W sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych", pozwoliły na dokonanie oceny oddziaływania budowli hydrotechnicznych na jakość wód na wybranych odcinkach rzeki Krąpiel. Człowiek wielokrotnie, wskutek swojej nieprzemyślanej działalności, doprowadzał do niekorzystnych zmian środowiskowych, również w ekosystemach rzecznych. Wody[...]

Sezonowe zmiany jakości wód ujściowego odcinka rzeki Wiśniówki

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań sezonowych zmian jakości wód ujściowego odcinka Wiśniówki w 2006 r. Oznaczano wskaźniki ważne z punktu widzenia życia ryb w warunkach naturalnych, tj. temperaturę, pH, zawiesiny ogólne, zawartość tlenu, BZT5, azot amonowy, azotany(III), fosfor ogólny, metale (żelazo ogólne, cynk i miedź), a następnie porównywano ich wartości z wymaganiami określonymi w Rozporządz[...]

 Strona 1