Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"Jan W. PiLaRczYk"

Międzynarodowe stowarzyszenie ciągarskie w Polsce

Czytaj za darmo! »

W dniu 8.05.1999 r. zarząd Wire association international (Wai) na swym posiedzeniu w atlancie (uSa) podjął decyzję o utworzeniu pierwszego poza granicami uSa oddziału Wire association international - Poland chapter (drugi utworzono w indiach w 2002 roku, a trzeci we Włoszech w 2006 roku). W dniu 8.02.2002 r. postanowieniem Sądu Rejonowego w katowicach nastąpił wpis do krajowego Rejestru Stowarzyszeń "międzynarodowe Stowarzyszenie ciągarskie w Polsce". Wire association international jest największą organizacją ciągarską w świecie, która zrzesza kilka tysięcy członków z wielu krajów. Głównym celem tej organizacji jest promocja myśli technicznej w branży oraz umożliwienie kontaktów handlowych i naukowych, poprzez organizację targów i zamieszczanie publikacji i informacji o [...]

Ewolucja mikrostruktury w wysokowytrzymałych drutach ze stali perlitycznej

Czytaj za darmo! »

Recent increases in the strength of steel wire to 4000 mPa range provide new opportunities for weight reduction of products utilizing steel cord, particularly, automotive tires. Processing of this pearlitic steel requires control of microstructure yielding a high strength combined with a good fatigue and toughness. major processes of microstructure evolution during wire drawing, including ferrit[...]

Zależność pomiędzy twardością w skali Webstera a wytrzymałością na rozciąganie


  Celem badań jest analiza korelacji między twardością w skali Webstera określoną za pomocą testera twardości Webster i wytrzymałości na rozciąganie wyciskanych na gorąco profili aluminiowych. Do przeprowadzenia analizy ekonometrycznej urzyto następujących metod: anali- zy regresji, współczynnik zmienności, rozkładu t-Studenta, współczynnika istotność korelacji wielokrotnej, testu Jarque-Bera, współczynnik korelacji Pearsona. W badaniu stwierdzono, że pomiędzy twardością określoną przy pomocy testera Webster i wytrzymałością na rozciąganie profili aluminiowych istnieje bardzo silna korelacja. The aim of this research is to analyze the correlation between hardness in Webster scale determined by Webster tester and ultimate tensile strength of hot extruded aluminum profiles. To conduct econometric analysis the following methods: regression analysis, coefficient of variation, Student’s t-distribution, significance multiple correlation coefficient, Jarque-Ber test, Pearson product-moment correlation coefficient were used. In the study it was found that between hardness determined with Webster tester and ultimate tensile strength of extruded aluminum profiles exist very strong correlation. Słowa kluczowe: wyciskanie, profile aluminiowe, twardość, własności mechaniczne Key words: extrusion, aluminium profiles, hardness, mechanical properties.1. Wprowadzenie. Do oceny właściwości mecha- nicznych wyciskanych na gorąco profili aluminiowych stosuje się powszechnie statyczną próbę rozciągania. Niezbędne w tym celu jest wycięcie podczas produkcji odcinków profili stanowiących reprezentatywną pró- bę produkowanego materiału. Na tak przygotowanym materiale wycina się próbkę o kształcie przedstawio- nym na rys. 1, która służy do badania własności me- chanicznych w statycznej próbie rozciągania. Kształt i wymiary próbki oraz sposób przeprowadzenia bada- nia determinuje norma PN-EN 755-2:2010 [1]. Ponie- waż wykonanie badań własności mechanicznych [...]

Wpływ odprężania po procesie ciągnienia na zmianę własności drutów stosowanych na kord stalowy do opon samochodowych

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wpływ wielokrotnego przeginania stalowego drutu kordowego na zmianę jego własności oraz rozkład naprężeń własnych na przekroju poprzecznym drutu przebudowany w wyniku odprężania. The article discusses the effect of multiple bending of steel cord wire on the change of its properties and the distribution of residual stresses on the wire cross-section, modified as the result of stress relieving. słowa kluczowe: drut, ciągnienie, własności mechaniczne, naprężenia własne Key words: wire, drawing, mechanical properties, residual stresses 1. wstęp. druty stalowe, stosowane do zbrojenia opon samochodowych, po ciągnieniu posiadają lepsze własności wytrzymałościowe niż przed ciągnieniem oraz gorsze własności plastyczne. dla drutów stalowych wysokowęglowych, po ciąg[...]

Badanie wpływu temperatury wyżarzania i odkształcenia na własności mechaniczne i plastyczne drutów ze stopu CuAg15P5


  W artykule przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych i plastycznych drutu ze stopu CuAg15P5 po wyżarzaniu i ciągnieniu. Wyżarzanie prasówki o średnicy 3,0 mm w zakresie temperatur 500’550°C pozwala na otrzymanie materiału, który można odkształcać na zimno na drodze ciągnienia z maksymalnym gniotem sumarycznym 75 %. Wyżarzanie prasówki w tym zakresie temperatur powoduje homogenizację struktury, która korzystnie wpływa na plastyczność stopu. The results of the investigations of the mechanical and plastic properties of the wire from the alloy CuAg15P5 after annealing and drawing were introduced in the paper. Annealing of extruded wire with diameter 3.0 mm in the range of temperatures 500÷550°C allows to receive the material, which can be deformed by means of the cold drawing with maximum total reduction 75 %. Annealing of the extruded wire in this range of temperatures results in the homogenization of the structure which influences the plasticity of the alloy profitably. Słowa kluczowe: stop lutowniczy CuAg15P5, ciągnienie drutów, wyżarzanie Key words: alloy brazing CuAg15P5, wire drawing, annealing 2011 r. HUTNIK - WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 147 1. Wstęp. Stop CuAg15P5 należy do grupy spoiw miedziowo-fosforowych z dodatkiem srebra trudnoodkształcalnych na zimno [1’3]. Spoiwa miedziowo - srebro - fosforowe już od lat uznawane są jako [...]

Analiza numeryczna wpływu kształtu części zgniatającej i kalibrującej ciągadła na temperaturę i stan naprężeń w ciągnionych drutach ze stali wysokowęglowej

Czytaj za darmo! »

Czynnikiem mającym decydujący wpływ na parametry procesu ciągnienia, takie jak: temperatura, odkształcenie, siła ciągnienia jest kształt ciągadła roboczego. Istotnym elementem konstrukcji ciągadła jest stożek roboczy zwany zgniatającym. Kształt stożka zgniatającego tej części wywiera decydujący wpływ na przebieg odkształcenia, rozkład nacisków, siły ciągnienia oraz stan wyrobów ciągnionych. Część kalibrująca stożka nadaje kształt i końcowy wymiar ciągnionemu materiałowi. Kształt tej części ciągadła wyznacza obrys ciągnionego materiału oraz jej długość. Charakteryzowana jest ona przez średnicę, kąt pochylenia części kalibrującej φ i jej długość Lk [1, 2]. Modelowanie procesu ciągnienia za pomocą programów komputerowych umożliwia takie dobranie parametrów procesu ciągnienia, aby usprawnić proces i jak najbardziej zminimalizować zużywanie się ciągadeł. Programem wykorzystywanym w ciągarstwie, który pozwala na przeprowadzenie symulacji procesu ciągnienia drutu okrągłego w ciągadłach o dowolnym kształcie części zgniatającej (α), kalibrującej (φ) i długości części kalibrującej (Lk) jest program Drawing 2D autorstwa prof. Andrieya Milenina [3]. MATERIAŁ I METODYKA BADAŃ Zakres badań obejmował przeprowadzenie analizy numerycznej wpływu kształtu części zgniatającej i kalibrującej ciągadła na temperaturę, intensywność i stan naprężeń w ciągnionych drutach ze stali wysokowęglowej. Materiałem wyjściowym użytym do symulacji numerycznych w programie Drawing 2D był przeznaczony do wyrobu lin drut ze stali C56D o średnicy 5,5 mm o składzie chemicznym przedstawionym w tabeli 1. W pracy wytypowano 6 wariantów ciągadeł (tab. 2) różnią[...]

WPŁYW PRĘDKOŚCI PROCESU WYCISKANIA ORAZ METOD USZLACHETNIANIA POWIERZCHNI WYCISKANYCH PROFILI ZE STOPU ALUMINIUM AlMgSi0,5 NA WYBRANE PARAMETRY CHROPOWATOŚCI


  Celem pracy jest dokonanie analizy wpływu prędkości wyciskania oraz metod uszlachetniania powierzchni na chropowatość wyciskanych profili ze stopu aluminium AlMgSi0,5. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu prędkości procesu wyciskania na gorąco oraz metod uszlachetniania powierzchni takich jak lakierowanie proszkowe oraz anodowanie na wybrane parametry struktury geometrycznej 3D profili aluminiowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że zwiększenie prędkości wyciskania z 20 do 30 m/min powoduje obniżenie się wybranych parametrów trójwymiarowej chropowatości powierzchni. Słowa kluczowe: wyciskanie, profile aluminiowe, struktura geometryczna, chropowatość powierzchni. INFLUENCE OF THE EXTRUSION SPEED AND METHODS OF SURFACE TREATMENT OF EXTRUDED PROFILES FROM THE AlMgSi0,5 ALUMINIUM ALLOY ON THE SELECTED PARAMETERS OF SURFACE ROUGHNESS Aim of this study is to analyze the influence of extrusion speed and methods of surface treatment on the roughness of extruded profiles from AlMgSi0.5 aluminium alloy. This paper presents the results of research on the influence of hot extrusion speed process and surface treatment methods such as powder coating and anodizing on the selected 3D surface texture parameters of aluminium profiles. The investigations results has pointed out that the increasing the extrusion speed from 20 to 30 m/min has resulted in decreasing the selected three-dimensional surface roughness parameters. Keywords: extrusion, aluminium profiles, surface texture, roughness. Wprowadzenie Wyciskanie jest jedną z podstawowych metod przeróbki plastycznej. Wykorzystywane jest do produkcji m.in: profili standardowych (tj. rury, płaskowniki, tuby), kształtowniki o bardziej złożonej budowie; ze stali oraz metali nieżelaznych m.in. aluminium. Aluminium jest metalem cechującym się wysoką odpornością na korozję w środowisku naturalnym i lekko kwaśnym, dzięki samorzutnemu pokrywaniu się bardzo cienką warstwą tlenku Al, k[...]

The influence of heat treatment on toughness of extruded profiles from EN AW-6063 aluminium alloy DOI:10.15199/24.2016.5.6


  The aim of this work was to analyze the influence of heat treatment on toughness of hot extruded aluminium profiles from EN AW-6063 aluminium alloy. The result of the conducted research has shown that the heat treatment had a significant effect on the toughness of aluminium profiles. In the study it was found that the highest values of toughness were achieved after supersaturation process of hot extruded aluminium profiles. Celem pracy była analiza wpływu obróbki cieplnej na udarność wyciskanych na gorąco profili ze stopu aluminium EN AW-6063. Wyniki przeprowadzanych badań ukazały, że obróbka cieplna ma istotny wpływ na udarność profili aluminiowych. W badaniach wykazano, że najwyższą wartość udarności uzyskano po przeprowadzonym procesie przesycania wyciskanych na gorąco profili aluminiowych. Key words: extrusion, aluminium profiles, toughness, heat treatment Słowa kluczowe: wyciskanie, profile aluminiowe, udarność, obróbka cieplna.Introduction. The extrusion is one of the basic processes of plastic deformation of non-ferrous metals like aluminium. Extruded aluminium profiles before they will be delivered to final customer are subjected to heat treatment processes. The first heat treatment operation is aluminium billet homogenizing annealing after casting. The second operation is supersaturation of hot extruded aluminium profiles at press exit. The third and last operation of heat treatment of extruded profiles is aging. The aging process is divided into natural aging and artificial aging. Natural aging occurs in room temperature. Artificial aging is conducted in special furnaces in high temperature below the recrystallization point for definite time period [1, 2, 6-8, 12]. The aim of this work was to analyze the influence of different types of heat treatment operations: homogenization, supersaturation and artificial aging on toughness of hot extruded profiles from EN AW-6063 aluminium alloy. Material and methodology used in the[...]

Wływ układu gniotów pojedynczych na własności drutów ciągnionych ze stali wysokowęglowej

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki badań ciągnienia drutu ze stali c78d z różnymi układami gniotów pojedynczych (malejącymi, równomiernymi, rosnąco-stałymi, rosnąco-malejącymi). Proces ciągnienia drutu przeprowadzono w 13 ciągach z gniotem sumarycznym 92,6 % z walcówki o średnicy 5,5 mm na drut o średnicy końcowej 1,5 mm z prędkością ciągnienia 15 m/s. In the paper results of research of drawing of wire from steel C78D with different schedule of single reductions (decreasing, uniform, increasing-constant, increasing-decreasing) were presented. A drawing process wire has been carried out in 13 draws with a total reduction 92,6 % from a wire rod with diameter 5,5 mm for a wire with a diameter 1.5 mm with a draw speed 15 m/s. słowa kluczowe: druty ze stali c78d, schemat gniotów Key words:[...]

Wpływ parametrów wyciskania profili aluminiowych na ich wybrane własności mechaniczne

Czytaj za darmo! »

W artykule zamieszczono wyniki badań wpływu prędkości i temperatury procesu wyciskania oraz parametrów starzenia na wybrane własności profili aluminiowych. Określono następujące własności profili: twardość, wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie, mikrotwardość. Założono, że na ich podstawie możliwe będzie określenie wpływu parametrów wyciskania, takich jak: temperatura i prędkość wyciskania, kształt matrycy oraz parametry starzenia na wyżej wymienione własności. In this work the results of investigations of the effect of the speed and temperature of the extrusion process and aging parameters on selected mechanical properties of the aluminum profiles were presented. Mechanical properties were determined as follows: hardness, tensile strength elongation, micro- hardness It has been assumed that on the base of obtained results it will be possible to determine the effect of such parameters of the extrusion as: temperature and extrusion speed, die shape and parameters of the aging process on above mentioned properties. Słowa kluczowe: wyciskanie, profile aluminiowe, własności mechaniczne Key words: extrusion, aluminum profiles, mechanical properties.1. Zakres i metodyka badań. Materiałem badawczym były profile ze stopów 6060 (AlMgSi0,5) i 6005 (AlMgSi1) wyciskane w warunkach przemysłowych. Stopy te różnią się zawartością Mg i Si. Próbki przygotowane zostały z profili aluminiowych otwartych (O) i zamkniętych (Z). Pod względem masy te, które nie przekraczają 1kg/mb uznano za lekkie, pozostałe za ciężkie. Istotnym punktem w klasyfikacji był sposób starzenia W - starzenie wymuszone w temp 180 °C w ciągu 6 godzin oraz N - starzenie naturalne. Profile zostały również sklasyfikowane ze względu na materiał na AlMgSi0,5 i [...]

 Strona 1  Następna strona »