Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Rafał Łagosz"

Współpraca dwustronna na wodach granicznych z Republiką Czeską w regionie wodnym górnej Odry


  Zgodnie z art. 5 Konstytucji Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym również środowiska wodnego. Jednak granice państwowe dzielą zasoby środowiska wbrew naturalnemu podziałowi, np. hydrograficznemu. W miejscu podziału konieczna jest koordynacja działań w zakresie ochrony przyrody czy wykorzystania poszczególnych zasobów po obu stronach granicy. Temu celowi służy współpraca w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z sąsiadami Polski. Na obszarze przyległym do granicy z Republiką Czeską współpraca ta opiera się na zapisach umowy z 21 marca 1958 r. Przedstawiono najważniejsze zadania, które dotyczą regionu wodnego górnej Odry i udziału przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w pracach poszczególnych grup roboczych.Zgodnie z art. 5 Konstytucji Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju, w tym również środowiska wodnego. Jednak granice państwowe dzielą zasoby środowiska wbrew naturalnemu podziałowi, np. hydrograficznemu. W miejscu podziału konieczna jest koordynacja działań w zakresie ochrony przyrody czy wykorzystania poszczególnych zasobów po obu stronach granicy. Temu celowi służy współpraca w dziedzinie gospodarki wodnej na wodach granicznych z sąsiadami Polski. Na obszarze przyległym do granicy z Republiką Czeską współpraca ta opiera się na zapisach umowy z 21 marca 1958 r. Przedstawiono najważniejsze zadania, które dotyczą regionu wodnego górnej Odry i udziału przedstawicieli Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach w pracach poszczególnych grup roboczych.Od początku Grupa PL zajmowała się opracowywaniem długoterminowych planów rozwoju gospodarki wodnej oraz znaczącymi inwestycjami w tym zakresie. Analizując materiały archiwalne można stwierdzić, że niektóre działania zainicjowane prawie pół wieku temu mają swoje miejsce i dziś w pracach pełnomocni[...]

Realizacja procesu inwestycyjnego dużych zadań w dziedzinie hydrotechniki w świetle wyników kontroli wdrażania "Programu dla Odry 2006"


  Nie ulega wątpliwości, że powódź z lipca 1997 r. była największą jaką precyzyjnie zanotowano, szczególnie dotkliwie doświadczającą mieszkańców dorzecza Odry. Reakcją władz było opracowanie wieloletniego programu mającego na celu realizację zadań inwestycyjnych w infrastrukturze hydrotechnicznej dorzecza Odry. Rządowy program został zatwierdzony ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program dla Odry 2006" 2). Program ten obejmuje modernizację Odrzańskiego Systemu Wodnego w granicach administracyjnych 8 województw położonych w dorzeczu Odry. W poprzednich latach, jak również obecnie, opracowuje się wieloletnie programy w dziedzinie hydrotechniki. Można do nich zaliczyć: - ustawę z dnia 4 marca 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010" [DzU z 2005 r. Nr 94 poz. 784 z późn. zm.]; - poselski projekt ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu: "Program poprawy podstawowego systemu ochrony przeciwpowodziowej na Żuławach Wiślanych na lata 2003-2010" - prace nie zostały zakończone przed końcem kadencji parlamentu; □ poselski projekt ustawy o ustanowieniu wieloletniego programu: "Program budowy zbiornika wodnego Kąty- -Myscowa na lata 2006-2016" - prace nie zostały zakończone przed końcem kadencji Parlamentu. Ostatecznie budowa zbiornika została włączona do "Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły" (UchwałaNr 151/2011 Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2011 r.). Prowadzi się również prace związane z opracowaniem programu ochrony przed powodzią dla środkowej Wisły. Uchwalenie ustawy lub obecnie ustanowienie programu wieloletniego przez Radę Ministrów, wynikające z wymogów ustawy o finansach publicznych, dotyczącego jednej inwestycji lub zespołu obiektów, w dużej mierze jest działaniem jedynie deklaratywnym. Wdrażanie tych programów bazujące na istniejącej strukturze instytucjona[...]

Droga wodna Odra-Dunaj w świetle umowy o głównych śródlądowych drogach wodnych znaczenia międzynarodowego

Czytaj za darmo! »

Historia przygotowań do budowy połączenia Odra-Dunaj jest bardzo bogata. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym Europy połączeniu takiemu stawiane były różne wymagania. Jednak obecnie, kiedy w polityce transportowej Unii Europejskiej wzrasta znaczenie transportu śródlądowego, Polska stoi trochę obok tego nurtu, koncentrując się na rozwoju dróg kołowych i kolejowych. Potwierdzają to kolejne przyjmowane strategie rozwoju transportu w naszym kraju. Aby lepiej koordynować działania zmierzające do stworzenia europejskiej sieci dróg wodnych w 1996 r. w Genewie Stały Komitet Transportu Lądowego Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ przyjął umowę pod nazwą "European Agreement on Main Inland Waterways of International Importance" (zwana w skrócie AGN). Została ona podpisana lub ratyfiko[...]

Zbiornik Racibórz jako element ochrony przeciwpowodziowej górnej i środkowej Odry

Czytaj za darmo! »

Istniejący system ochrony przeciwpowodziowej dorzecza górnej i środkowej Odry w głównych swych zarysach ukształtowany został w pierwszym trzydziestoleciu XX wieku. System ten, który zbudowano opierając się głównie na danych z powodzi 1903 r., był następnie modernizowany i uzupełniany. Tworzy go zabudowa hydrotechniczna w postaci zbiorników retencyjnych, suchych zbiorników przeciwpowodziowych, kanałów ulgi i wałów przeciwpowodziowych. System ten został poddany surowemu egzaminowi podczas powodzi w lipcu 1997 r. Była to największa powódź z odnotowanych do tej pory w analizowanej części dorzecza Odry. W jej wyniku śmierć poniosły 54 osoby, a państwo i mieszkańcy doliny odrzańskiej ponieśli ogromne straty materialne. Całkowita powierzchnia obszaru dotkniętego przez powódź wyniosła ok[...]

Ocena stanu koryta właściwego Odry na odcinku meandrów granicznych w aspekcie zabezpieczenia erodowanych brzegów


  Na odcinku siedmiu meandrów granicznych, między miejscowościami Chałupki- -Bohumin (km 21,5-meander I) a Olza (km 27,0-meander VII), autorzy zaobserwowali intensywne deformacje koryta Odry. Z wieloletnich badań wynika, że jest to spowodowane głównie zmianami w obu odnogach meandra I. W dwóch newralgicznych miejscach tego meandra może nastąpić awulsja, przerzut wód powodziowych do dawnego koryta Odry z 1741 r., a w konsekwencji odcięcie pozostałych sześciu meandrów od przepływu wody i zamulenie. Aby temu zapobiec proponuje się ubezpieczenie brzegu meandra I tamą podłużną wykonaną z narzutu kamiennego i faszyny, zakotwioną głęboko w dnie koryta rzeki. Dodatkowo należy wzmocnić aluwialną terasę w obrębie szczytu tego meandra za pomocą budowli siatkowo-kamiennych. ■ Lokalizacja i opis meandrów granicznych Odry Obszar meandrów znajduje się na granicznym polsko-czeskim odcinku Odry od km 20,020 (most kolejowy Chałupki-Bohumin) do km 27,7 (ujście Olzy, prawostronnego dopływu Odry). Zgodnie z podziałem administracyjnym graniczne meandry znajdują się na obszarze gminy Krzyżanowice (powiat Racibórz, województwo śląskie) oraz gminy Bohumin (Czechy) (rys. 1). Meandry graniczne wchodzą w skład większego obszaru, nazywanego po czesku Ostravska Panev, o długości ok. 24 km [20]. Korytarz ekologiczny Odry dochodzi do Bramy Morawskiej. Szerokość doliny Odry w aglomeracji ostrawskiej wynosi ok. 2 km. Na północ od Ostrawy rozszerza się ona w kierunku wschodnim i łączy z doliną Olzy. Z wyjątkiem granicznego odcinka polsko- czeskiego koryto rzeki jest silnie wyprostowane i uregulowane, z kilkoma jazami. Olza natomiast została uregulowana w 1930 r. aż do ujścia do Odry. Na odcinku granicznym polsko- -czeskim od meandra nr I do ujścia Olzy nie ma po obu stronach Odry żadnych wałów przeciwpowodziowych. Płynie ona tu swym naturalnym, meandrującym korytem, które ma charakter unikatowy w tej części Europy. W XX wieku nastąpił[...]

Jeszcze raz o uprawnieniach hydrologicznych

Czytaj za darmo! »

Praktyka inżynierska, w tym wykonywanie projektów obiektów budownictwa wodnego, melioracyjnego czy drogowego, jak również opracowywanie dokumentacji i operatów, które są podstawą wydawania decyzji administracyjnych, wymaga od autorów rzetelnej wiedzy i umiejętnego stosowania współczesnych metod hydrologii inżynierskiej. Nowoczesne metody obliczeniowe powstają w renomowanych ośrodkach bad[...]

 Strona 1