Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna Pastuszczak"

Wdrażanie Dyrektywy Azotanowej w Polsce na przykładzie współpracy RZGW we Wrocławiu oraz RZGW w Poznaniu

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono efekty współpracy RZGW we Wrocławiu i w Poznaniu w zakresie wdrażania Dyrektywy Azotanowej, wyniki doświadczeń zdobytych podczas pierwszego cyklu wdrażania dyrektywy, skalę wyznaczonych wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych (OSN) na terenie województwa wielkopolskiego oraz w znacznej części wspólnych adresatów obowiązków określonych w "Programach działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych" (Programów działań). Katarzyn a Pastuszcz ak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Jo lant a Nagr abska Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu Wdrażanie Dyrektywy Azotanowej w Polsce na przykładzie współpracy RZGW we Wrocławiu oraz RZGW w Poznaniu Jednym z wymogów warunkujących wstąpienie Polski w struktury Unii Europejskiej była transpozycja przepisów Dyrektywy Rady Wspólnoty Europejskiej 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych [1], a następnie wdrożenie jej zapisów. Wśród aktów prawnych, przenoszących postanowienia Dyrektywy Azotanowej do prawodawstwa polskiego jest ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. [15]. W art. 47 wskazuje ona dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej jako organy właściwe w kwestii wyznaczenia, weryfikacji wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych oraz opracowania programów działań. Pierwsze wyznaczenie wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych (OSN) dokonane przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej, w drodze rozporządzeń będących aktami prawa miejscowego, nastąpiło na przełomie roku 2003/2004. Od maja 2004 r. na wyznaczonych OSN obowiązywały już "Programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych". W zaistniałej sytuacji nie dysponowaliśmy przewidzianym w Dyrektywie Azotanowej 2-letnim okresem oddzielającym wyznaczenie wód wrażliwych oraz O[...]

Optymalizacja procesu wdrażania Dyrektywy Azotanowej


  W artykule przedstawiono wyniki dotychczasowych rozmów prowadzonych z Komisją Europejską w zakresie wdrażania w Polsce Dyrektywy Rady z 12 grudnia 1991 r. 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych (Dyrektywy Azotanowej) oraz zmianę podejścia i działania podjęte w celu optymalizacji procesu w trzecim cyklu wdrażania dyrektywy, tj. w okresie 2012-2016. Implementacja postanowień Dyrektywy Rady z 12 grudnia 1991 r. 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych [1] do prawodawstwa polskiego, wyznaczenie, a następnie weryfikacja wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć (OSN), jak również opracowywanie i wdrażanie programów działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Programów działań), podlega stałej obserwacji Dyrekcji Generalnej Środowisko (DGŚ), która działa w strukturach Komisji Europejskiej (KE). Na początku kwietnia 2004 r., czyli jeszcze przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, Dyrekcja Generalna Środowisko wskazała na konieczność dokonania pełnej identyfikacji wód wrażliwych i obszarów szczególnie narażonych w Polsce. Podczas kolejnych rozmów i spotkań, w latach 2004-2010, Komisja Europejska podtrzymywała swoje stanowisko dotyczące wyznaczenia zbyt małej powierzchni OSN w tak dużym i rolniczym kraju, w porównaniu do innych państw leżących w zlewisku Morza Bałtyckiego, jakim jest Polska. Ponadto KE wskazywała na konieczność wprowadzenia uzupełnień i korekt w programach działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych ustanawianych przez dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej (RZGW) na wyznaczonych obszarach szczególnie narażonych. Odpowiedzi Polski na zgłaszane uwagi i[...]

 Strona 1