Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Przemysław Tkaczyk"

Metale ciężkie w niektórych roślinach uprawnych Lubelszczyzny

Czytaj za darmo! »

Na rejony użytkowane rolniczo nieustannie oddziałują różne czynniki, w tym antropogeniczne, które mogą mieć ujemny wpływ m.in. na jakość gleby, wody, powietrza i roślin, a pośrednio - otrzymywanej żywności. Związane są przede wszystkim z rozwojem przemysłu, transportu, a niekiedy również z działalnością rolniczą. Konsekwencją tego stalego wpływu może być zanieczyszczenie środowiska różnymi substancjami, w tym także związkami i pierwiastkami szkodliwymi, a nawet niebezpiecznymi dla organizmów żywych i człowieka. Lubelszczyzna to typowy rejon rolniczy. Uprawia się tu, ze względu na zróżnicowanie glebowe, m. in. ozime pszenicę i żyto oraz ziemniaki. Rośliny te spełniają bardzo ważną funkcję w żywieniu zwierząt i ludzi. Dlatego należy systematycznie kontrolować jakość ziarna zbóż i bulw ziemniaków. W ocenie tej konieczne jest uwzględnienie zawartości m.in. metali ciężkich, a szczególnie ołowiu, kadmu, arsenu i rtęci; uzupełnieniem tej oceny spożywane produkty roślinne. Zawartość pierwiastków śladowych w płodach rolnych jest zmienna i zależy od gatunku, fazy rozwojowej oraz części rośliny. Najmniejsze ilości metali ciężkich zazwyczaj znajdują się w ziarnie zbóż i owocach, natomiast największe w organach wegetatywnych. O ilości tych metali pobieranych przez rośliny z gleby decyduje m.in. skład granulometryczny, odczyn gleby, ich ogólna zawartość i forma występowania, zawartość próchnicy oraz interakcje z innymi pierwiastkami. W ocenie jakości surowców roślinnych pomocne jest rozporządzenie Ministra Zdrowia z 13 stycznia 2003 r. w sprawie maksymalnych poziomów zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych, które mogą znajdować się w żywności, składnikach żywności, dozwolonych substancjach dodatkowych, substancjach pomagających w przetwarzaniu albo na powierzchni żywności (Dz. U. 03. 37. 326) (tabela 1). Nadmiar metali ciężkich w roślinach, jeżeli przedostaną się one do organizmów zwierząt i ludzi, może wywołać nieko[...]

Wpływ nawożenia na zawartość azotu mineralnego w glebach użytków zielonych i upraw rolniczych o przeznaczeniu paszowym DOI:10.15199/62.2018.11.17


  Użytki rolne (UR) w Polsce zajmują obecnie powierzchnię 15,1 mln ha. Na 73,9% tego areału wysiewane są zboża, a tylko na 26,1% uprawiane są rośliny okopowe, przemysłowe oraz inne1). Około 1/5 ogólnej powierzchni gleb wykorzystywanych rolniczo zajmują użytki zielone. Mimo zmniejszającej się w kolejnych latach XXI w. powierzchni zarówno gruntów ornych, jak i użytków zielonych, plony roślin uzyskiwane z jednostki powierzchni ulegają zwiększeniu, co ma związek z intensywnością produkcji roślinnej, a zatem i z silaInstytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy; bUniwersytet Przyrodniczy w Lublinie; cPaństwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie; dInstytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin The impact of fertilization on the mineral nitrogen content in grassland and fodder crop soils Wpływ nawożenia na zawartość azotu mineralnego w glebach użytków zielonych i upraw rolniczych o przeznaczeniu paszowym DOI: 10.15199/62.2018.11.17 Dr hab. inż. Halina LIPIŃSKA w roku 1987 ukończyła studia na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej w Lublinie. Stopień doktora nauk rolniczych uzyskała w 2009 r., a stopień doktora habilitowanego w 2011 r. Jest adiunktem w Katedrze Łąkarstwa i Kształtowania Krajobrazu na UP w Lublinie. Specjalność - agronomia, łąkarstwo, kształtowanie środowiska. Dr Anna WATROS - notkę biograficzną i fotografię Autorki wydrukowaliśmy w numerze 8/2018, str. 1285. A mineral N content (Nmin) in the 60-90 cm layer of mineral and org. soils depending on the N dose in the mineral fertilizer used for grassland as well as for the cultivation of maize and cereal mixes in 2010-2012 was detd. in spring and autumn to find a resp. correlation. The Nmin content and the dose of N fertilizer were positively correlated for (i) grassland on mineral soils, (ii) grassland on org. soils, and (iii) cultivations of maize and cereal mixes on mineral soils. Particularly high correlation coeffs. (higher than 0.8) were obsd. for cereal mix[...]

 Strona 1