Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Mariusz Mycek"

Problemy projektowania i optymalizacji sieci telekomunikacyjnych

Czytaj za darmo! »

Sieci telekomunikacyjne są obiektami złożonymi. Podstawowym powodem tej złożoności jest ich skala - mierzona zarówno liczbą użytkowników oraz rozległością geograficzną obszaru usługowego, jak też ilością i różnorodnością fizycznych i logicznych zasobów, które muszą w nich poprawnie współdziałać. W okresie ostatnich dekad złożoność sieci uzyskuje nowe wymiary. O ile jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku dominujące wtedy sieci cyfrowe z komutacją kanałów (np. ISDN) dawały się stosunkowo łatwo modelować, analizować i projektować przy użyciu dostępnych wówczas metod i środków obliczeniowych (jakże skromnych z dzisiejszego punktu widzenia), to obecnie realizacja tych zadań jest znacznie trudniejsza. Przyczyną tego stanu rzeczy wydaje się być splot co najmniej dwu czynników. Pierwszym z nich jest utrwalenie się dominującej roli sieci transportowych opartych na technice komutacji pakietów (TCP/IP) i wynikająca stąd konieczność realizacji odpowiednich mechanizmów płaszczyzny sterowania, które umożliwiają różnicowanie parametrów jakościowych (przepływność, opóźnienie, zmienność opóźnienia, niezawodność), wynikających z charakteru udostępnianych usług. Drugim z czynników jest niezwykły wzrost różnorodności usług i liczby korzystających z nich użytkowników. Mając na uwadze z jednej strony ogromne koszty związane z budową i eksploatacją sieci, a z drugiej skalę możliwych do osiągnięcia przychodów, oczywiste jest, że nawet niewielka procentowo zmiana tych wartości może decydować o sukcesie (a czasem nawet i istnieniu) operatora. W obliczu wspomnianej powyżej złożoności, doświadczenie i intuicja projektanta sieci już nie wystarczają - musi on uzyskać wsparcie w postaci metod i narzędzi dających w ograniczonym czasie rozwiąza[...]

F2Tx - system optymalizacji światłowodowych sieci dostępowych DOI:10.15199/59.2015.2-3.11


  F2Tx to opracowany w Instytucie Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej komputerowy system optymalizacji światłowodowych sieci dostępowych FTTx realizowanych w technice PON. Automatyzuje on procesy planowania strategicznego oraz projektowania konfiguracji i wyposażenia światłowodowych sieci dostępowych o architekturze FTTH, FTTB i FTTC. Skraca on czas realizacji procesu projektowania, poszerzając zakres możliwych do przeprowadzenia na etapie tego projektowania analiz oraz umożliwiając zaprojektowanie znacznie tańszej w realizacji sieci, niż jest to możliwe bez użycia metod optymalizacji. F2Tx oparto na zaawansowanych algorytmach optymalizacji sieci, wykorzystujących modele i metody programowania liniowego całkowitoliczbowego i teorii grafów. Został on zaimplementowany z użyciem współczesnych narzędzi teleinformatycznych z dziedziny programowania matematycznego i baz danych. Komercyjną wersję systemu wdrożono pod nazwą FiNOS (Fiber Network Optimization System) w Orange Polska i jest ona wykorzystywana do projektowania sieci FTTx dla różnych miast, m.in. Warszawy. Pasywne sieci optyczne PON Technikę pasywnej sieci optycznej PON (Passive Optical Network) uznaje się za jedną z podstawowych technik realizacji sieci dostępowych następnej (nowej) generacji NGA (Next Generation Access), których główną funkcją jest zapewnienie szerokopasmowego dostępu do sieci abonentom sieci stacjonarnych oraz realizacja szerokopasmowych łączy transportowych pomiędzy stacjami bazowymi a węzłami brzegowymi sieci komórkowych (backhaul links). W technice PON pojedyncze optyczne zakończenie linii OLT (Optical Line Termination), pełniąc rolę terminala centralowego, jest połączone ze zbiorem wielu optycznych jednostek sieciowych ONU (Optical Network Unit), znajdujących się w lokalizacjach klienckich i pełniących rolę terminali klienckich (rys. 1). Wszystkie ONU są dołączone do OLT przy Artur Tomas zewsk i*, Mariusz Myc ek*, Michał Pióro*, Mateusz Żotk i[...]

 Strona 1