Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej BĄK"

ODTWARZANIE STANU PROTOKOŁU TCP NA PODSTAWIE PASYWNYCH POMIARÓW RUCHU SIECIOWEGO DOI:10.15199/59.2015.8-9.51


  Protokół TCP jest od lat podstawą większości aplikacji sieciowych i pozostaje jednym z najważniejszych tematów badawczych w obszarze technik Internetu. Niniejszy artykuł przedstawia praktyczne aspekty emulacji stanu zmiennych związanych z mechanizmem congestion control w procesie nadawczym protokołu TCP. Jego odtworzenie jest kluczowe dla analizy wydajności protokołu TCP na podstawie pomiarów dokonanych w sieci przy pomocy sond pasywnych. 1. WSTĘP Od zarania sieci Internet, większość danych jest przesyłana przy użyciu protokołu TCP (ang. Transmission Control Protocol). Korzystają z niego zarówno “tradycyjne" usługi internetowe: przeglądanie stron www, email, transfer plików itp., jak i relatywnie nowe usługi, na przykład adaptacyjny streaming HTTP, który staje się standardem w zakresie transmisji strumieni wideo w Internecie. Z tego powodu analiza wydajności protokołu TCP pozostaje od lat istotnym tematem badawczym. Wydajność protokołu TCP można badać posługując się danymi pomiarowymi uzyskanymi z sond pasywnych, przechwytujących ruch na interfejsach sieciowych. Niektóre dane, wymagane do analizy wydajności protokołu TCP i poszukiwania przyczyn problemów można odczytać bezpośrednio z nagłówków segmentów zarejestrowanych przez systemy pomiarowe. Są jednak też dane, przede wszystkim określone zmienne stanu utrzymywane przez proces nadawczy protokołu TCP, których wartości można oszacować tylko przez odtworzenie (emulację) działania odpowiednich mechanizmów protokołu TCP na podstawie zapisów ruchu pakietowego wymienianego między nadawcą a odbiorcą. W niniejszym artykule omówione zostały praktyczne aspekty związane z odtwarzaniem stanu protokołu TCP na podstawie pasywnych pomiarów ruchu sieciowego. Dotyczy to w szczególności szacowania wartości okna nadawczego, która w istotny sposób wpływa na przepływność uzyskiwaną w połączeniach TCP. 2. ANALIZA WYDAJNOŚCI PROTOKOŁU TCP Od czasu upowszechnienia się protokołu TCP ni[...]

Wymiarowanie interfejsów obsługujących zagregowany ruch pakietowy w sieciach UMTS

Czytaj za darmo! »

W inżynierii ruchu telekomunikacyjnego długo trwało przeświadczenie, że ruch transmisji danych da się dostatecznie dokładnie opisać modelami o własnościach Markowa, które relatywnie łatwo poddają się matematycznej analizie. W tego rodzaju modelach procesy poddane agregacji tworzą nowy proces, który szybko zatraca wewnętrzną korelację i ma własności ciągu niezależnych zmiennych losowych o jed[...]

Problemy projektowania i optymalizacji sieci telekomunikacyjnych

Czytaj za darmo! »

Sieci telekomunikacyjne są obiektami złożonymi. Podstawowym powodem tej złożoności jest ich skala - mierzona zarówno liczbą użytkowników oraz rozległością geograficzną obszaru usługowego, jak też ilością i różnorodnością fizycznych i logicznych zasobów, które muszą w nich poprawnie współdziałać. W okresie ostatnich dekad złożoność sieci uzyskuje nowe wymiary. O ile jeszcze w latach osiemdziesiątych XX wieku dominujące wtedy sieci cyfrowe z komutacją kanałów (np. ISDN) dawały się stosunkowo łatwo modelować, analizować i projektować przy użyciu dostępnych wówczas metod i środków obliczeniowych (jakże skromnych z dzisiejszego punktu widzenia), to obecnie realizacja tych zadań jest znacznie trudniejsza. Przyczyną tego stanu rzeczy wydaje się być splot co najmniej dwu czynników. Pierwszym z nich jest utrwalenie się dominującej roli sieci transportowych opartych na technice komutacji pakietów (TCP/IP) i wynikająca stąd konieczność realizacji odpowiednich mechanizmów płaszczyzny sterowania, które umożliwiają różnicowanie parametrów jakościowych (przepływność, opóźnienie, zmienność opóźnienia, niezawodność), wynikających z charakteru udostępnianych usług. Drugim z czynników jest niezwykły wzrost różnorodności usług i liczby korzystających z nich użytkowników. Mając na uwadze z jednej strony ogromne koszty związane z budową i eksploatacją sieci, a z drugiej skalę możliwych do osiągnięcia przychodów, oczywiste jest, że nawet niewielka procentowo zmiana tych wartości może decydować o sukcesie (a czasem nawet i istnieniu) operatora. W obliczu wspomnianej powyżej złożoności, doświadczenie i intuicja projektanta sieci już nie wystarczają - musi on uzyskać wsparcie w postaci metod i narzędzi dających w ograniczonym czasie rozwiąza[...]

ALGORYTM STEROWANIA WĘZŁAMI POŚREDNICZĄCYMI SIECI BLE MESH DLA SYSTEMÓW INTERNETU RZECZY DOI:10.15199/59.2019.7.10


  1. WSTĘP Aplikacje i systemy Internetu Rzeczy IoT (Internet of Things) są uważane za kluczowy element ewolucji sieci Internet, w której obecnie przeważająca komunikacja interpersonalna zostanie w przyszłości zdominowana przez komunikację pomiędzy urządzeniami. Ewolucja ta wynika przede wszystkim z upowszechnienia urządzeń zdolnych do pozyskiwania, przetwarzania oraz przesyłania danych. Dostępność tych danych stanowi podstawę rozwoju nowych aplikacji i usług IoT wspierających człowieka w wielu obszarach jego działalności, obejmujących m.in. inteligentne miasta, budynki, transport, inteligentną energię, czy też inteligentne fabryki. Należy zwrócić uwagę, że usługi IoT mogą być oferowane dzięki zapewnieniu komunikacji pomiędzy urządzeniami. Ze względu na zróżnicowane zastosowania systemów IoT, które różnią się wymaganiami dotyczącymi zasięgu, przepływności bitowej, charakterystyk przekazu, wsparcia mobilności urządzeń, czy zużycia energii, obecnie istnieje wiele rozwiązań dla sieci IoT. Spośród tych rozwiązań należy wyróżnić rozwiązania wykorzystujące infrastrukturę operatorów, takie jak NB-IoT lub 5G MTC, jak również rozwiązania autonomiczne, w których komunikacja jest realizowana wykorzystując zasoby urządzeń IoT, np. ZigBee, BLE, LoRa. Jedną z technik sieciowych IoT, która zyskuje popularność ze względu na niskie koszty urządzeń oraz powszechną dostępność w urządzeniach końcowych użytkowników jest technika Bluetooth Low Energy (BLE) [1] wspierająca przekaz wieloskokowy (BLE MESH) [2]. Technika BLE MESH jest stosowana w systemach IoT [3] wymagających sporadycznego przekazu krótkich wiadomości (rzędu kilkunastu bajtów) pomiędzy węzłami rozmieszczonymi w stosunkowo niewielkiej odległości, np. do 50 m, często korzystających z własnych źródeł energii. Przykładem zastosowania techniki BLE MESH są systemy monitorowania parametrów środowiskowych wewnątrz obiektów, np. w salach wystawowych w muzeach lub halach produkcyjnych, a [...]

 Strona 1