Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"MONIKA GóRSKA"

Modelowanie numeryczne pól temperatur w przestrzeni roboczej pieca przepychowego z wykorzystaniem programu Fluent

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki obliczeń temperatury strumienia przepływających spalin w komorze grzewczej pieca. Model numeryczny został opracowany w oparciu o schemat pieca przepychowego do nagrzewania kęsów. Obliczenia wykonano przy użyciu programu CFD FLUENT służącym miedzy innymi do modelowania przepływów gazów. W związku z występowaniem przepływów turbulentnych obliczenia zostały przeprowadzone za pomocą dostępnego w programie modelu k-e standard. Otrzymane wyniki rozkładu temperatury w całej przestrzeni roboczej pieca, jak również poszczególnych jego stref umożliwiły szczegółową analizę zjawisk zachodzących w komorze grzewczej pieca. In the article the results of research calculation for stream temperature gas flow in a heating chamber of a furnace was introduced. Numerical model was drawn up on the basis of pusher furnace scheme for billet heating. The calculations were carried out using the CFD FLUENT program. It is used among other things for simulation gas flow. In connection with turbulent flow occurrence the calculations were carried out by means of model k-ε standard, which is available in the program. It possesses very big conformity of results from the data received from real object. Received results of temperature distribution in the whole workspace of the furnace and in individual its zones makes possible detailed analysis of phenomenon [...]

Symulacja rozkładu ciśnień w komorze grzewczej pieca przepycho- wego z wykorzystaniem metod komputerowej mechaniki płynów


  W artykule przedstawiono wyniki obliczeń ciśnienia przepływających spalin w komorze grzewczej pieca. Model numeryczny został opracowany w oparciu o schemat pieca przepychowego do nagrzewania kęsów. Obliczenia wykonano przy użyciu programu CFD FLUENT służącego między innymi do modelowania przepływów gazów. W związku z występowaniem przepływów turbulentnych obliczenia zostały przeprowadzone za pomocą dostępnego w programie modelu turbulencji k-ε standard, który charakteryzuje wyso- ka zgodność wyników z danymi otrzymanymi z obiektów rzeczywistych. Otrzymane wyniki rozkładu ciśnienia w całej przestrzeni roboczej pieca jak również poszczególnych stref umożliwiły szczegółową analizę zjawisk zachodzących w komorze grzewczej pieca. In the article the calculations results of furnace gas flow pressure in the heating chamber of a furnace are presented. The study of numerical model has been based on a diagram of a pusher-type furnace for heating bloom . For the calculations the CFD FLUENT program was used, which can also be used for modelling gas flow. Because of turbulent flows, for the calculations the accessible in the program "k-ε standard" turbulence model was used. This program has a high result conformity with the data obtained from a real object. The obtained results of pressure distribution in the whole furnace laboratory as well as in individua[...]

Zależność lokalnej liczby Nu od prędkości przepływu spalin


  W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wnikania ciepła podczas opływu wsadu okrągłego pulsacyjnym strumieniem spalin. Pomiary prowadzono podczas przepływu pulsacyjnego oraz przepływu niezmiennego w czasie w komorze grzewczej opalanej gazem ziemnym, w której w osi poziomej umieszczono walec pomiarowy. Stosując odpowiednie oprzyrządowanie kontrolowano proces spalania w celu zapewnienia utrzymania stałej prędkości spalin oraz ich temperatury. Zastosowany walec pomiarowy wyposażono w termoelementy oraz układ chłodzenia, co pozwalało na obliczenie lokalnej liczby Nu. The paper results of experimental research of convective heat transfer during flow of disturbance hot combustion gas around a horizontal circular cylinder was presented. Measurements conducted at non-disturbance and pulsation disturbance flow of combustion gas. Experimental tests were carried out on a properly designed measurement cylinder furnished with a number of thermocouples embedded along the cylinder perimeter. The cylinder was made from stainless steel of known thermal conductivity, and was cooled on the outer side through a water cool- cooling system. The cylinder was placed horizontally in a heating chamber equipped with an axially positioned gas burner fired with natural gas. The applied measuring cylinder equipped with thermocouples and cooling system which allowed the calculation of the local Nu number. Słowa kluczowe: wymiana ciepła, poziomy walec, lokalna liczba Nu Key words: heat transfer, horizontal cylinder, local Nu number.1. Wstęp. Proces konwekcyjnej wymiany ciepła podczas nagrzewania w niewielkim stopniu różni się od konwekcji podczas chłodzenia. Z konwekcyjną wymianą ciepła w przepływie gorącego płynu można się spotkać w przypadku nagrzewania okrągłego wsadu stalowego w piecach do obróbki cieplnej, w których przeprowadza się odpuszczanie wcześniej poddanego obróbce plastycznej lub hartowaniu materiału. Nagrzewanie w piecach do obróbki cieplnej [...]

Zastosowanie metody z wykorzystaniem anemometrycznych sond foliowych do analizy procesów konwekcyjnego przepływu ciepła


  W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wnikania ciepła podczas chłodzenia walca zaburzonym pulsacyjnie strumieniem powietrza. Pomiary prowadzono podczas przepływu pulsacyjnego oraz przepływu niezmiennego w czasie w komorze aerodynamicznej, w której umieszczono walec, o średnicy 78 mm, w płaszczyźnie poziomej przechodzącej przez oś komory. Na powierzchni walca zainstalo- wano dwie stałotemperaturowe anemometryczne sondy foliowe. Metodyka pomiaru opierała się na bilansie energii pobranej przez strumień przepływającego powietrza oraz energii doprowadzonej do sondy w celu utrzymania stałej temperatury włókna. Ilości energii pobranej na zasadzie konwekcji przez przepływające powietrze określano jako różnicę średniej wartości napięcia i wartości napięcia wyjściowego (bez przepływu). In the article some results of experimental researches of penetrating heat during the cooling cylinder that is pulsatory disturb by air flow were presented. Measurements were conducted during the pulsating flow and the unchanging flow in the time. In the aerodynamic chamber was put the cylinder, with the diameter 78mm, in the horizontal plane which was covered through the axis chambers. On the surface of the cylinder were installed two permanent-temperature anemometer foil probes. The methodology of the measurement was based on balance of the energy taken by the stream of flowing air and the energy supplied to the probe in the purpose of holding the constant temperature of fibre. The amounts of the energy taken on the principle of the convection through flowing air were determined as the difference of tension average value and value of the initial tension (without the flow). Słowa kluczowe: konwekcyjna wymiana ciepła, poziomy walec, lokalna liczba Nu Key words: convective heat transfer, horizontal cylinder, local Nu number.Wstęp. Stan wiedzy na temat konwekcyjnego przepływu ciepła uległ w ciągu dziesiątek lat znacznemu poszerzeniu, tym niemniej prowa[...]

Uwarunkowania decydujące o poziomie innowacyjności przedsiębiorstw sektora metalowego


  W artykule przedstawiono badania mające na celu ocenę i wyszczególnienie głównych cech determinujących poziom innowacyj- ności wybranych przedsiębiorstw sektora metalowego. Zwrócono uwagę na warunki, które wpływają na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach. Przy czym zbadano ogólną tendencję sektora w kontekście konieczności wprowadzenia działań innowacyjnych i ich następstw. Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród wybranych pracowników przedsiębiorstw zidentyfikowano główne powody wdra- żania innowacji, czynniki wpływające na działalność innowacyjną oraz bariery jakie występują podczas wdrażania innowacji. In the article were introduced the scientific research connected with an assessment and detailing main features determining the level of innovations for chosen enterprises from metal sector. It was paid attention on conditions that influence on the innovative activity in enterprises. In addition, a general tendency of the sector in the context of the need to implementation the innovative action and its results was examined. On the base of the questionnaire form that was carried out amongst chosen employees of enterprises main reasons of implementing the innovations, the factors influencing innovative activity and barriers which are appearing while implementing the innovation were identified. Słowa kluczowe: innowacje, przedsiębiorstwa opakowań metalowych, działalność badawczo-rozwojowa Key words: innovations, metal packaging enterprise, R & D.Wstęp. Współczesny rynek stawia przedsiębior- stwom nowe coraz bardziej wyspecjalizowane wyma- gania, wymuszając na nich większą konkurencyjność. Każde przedsiębiorstwo branży metalowej dążące do własnego rozwoju i prowadzące działalność biznesową zmuszone jest do poszukiwania i kreowania nowych rozwiązań innowacyjnych w każdej sferze prowadzo- nej działalności. Zdolność do kreowania rozwiązań innowacyjnych świadczy o kondycji przedsiębiorstwa i jego możliwościach rozwoju w stale zmieni[...]

Wybrane narzędzia doskonalenia systemu wytwarzania wyrobów metalowych DOI:10.15199/24.2015.5.15


  W artykule zastosowano kilka narzędzi użytych w doskonaleniu procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie hutniczym. Zakresem analizy objęto proces wytwarzania drutu gołego żarzonego. W tym celu dokonano identyfikacji miejsc, które należy poddać procesom doskonalenia, wykorzystując dwie metody zarządzania: analizę Pareto-Lorenza przyczyn niezgodności występujących podczas produkcji drutu oraz analizę FMEA badanego procesu. Wyniki badań pozwoliły na określenie wystąpienia możliwych zakłóceń w działaniach przez wyznaczenie stopnia ryzyka ich wystąpienia oraz znaczenia pojawienia się tych zakłóceń w odniesieniu do całego procesu. Ujawniły one również obszary, które poddane w pierwszej kolejności procesom doskonalenia przyniosą wymierne efekty. Uzupełnieniem otrzymanych wyników badań było wskazanie, za pomocą macierzy BCG, grup produktów, które należy poddać szczególnie procesowi doskonalenia. In the article were presented some tools connected with the production processes improvement. The research object is the enterprise from the metal branch. The area of analysis is production process of mild bare wire. In order to show the areas influencing the quality of processes it was carried out detailed identification with using two methods: analysis Pareto-Lorenz diagram for causes of discrepancies appearing during production process of wire and FMEA analysis of researched process. The results allowed characterising possible disturbance in action by determining the degree of the risk and meanings of these disturbances appearance with reference to the entire process. It also allowed to reveal the areas, which first subjected to improvement processes will bring notable effects. Additional element of analysis was showing, with the help of the BCG matrix, groups of products which should be subjected process of improvement in first order. Słowa kluczowe: jakość, doskonalenie, system produkcyjny Key words: quality, improvement, production system.Wstęp. Obecni[...]

Doskonalenie funkcjonowania systemu wytwarzania w przedsiębiorstwie branży metalowej z wykorzystaniem narzędzi Lean DOI:10.15199/24.2016.11.15


  W artykule przedstawiono problematykę wdrożenia i funkcjonowania narzędzi Lean mających na celu doskonalenie procesów wytwarzania w wybranym przedsiębiorstwie branży metalowej. Celem opracowania była identyfikacja kluczowych obszarów systemu przetwarzania (wytwarzanie, badanie i rozwój, dystrybucja), w których zachodzi szczególna potrzeba ich doskonalenia. Wyznaczenie takich obszarów było pierwszym krokiem w kierunku wyboru narzędzi doskonalenia, zarówno jakości wytwarzanego produktu, jak i procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Uzupełnieniem otrzymanych wyników badań było wskazanie tych obszarów, w których, wprowadzając narzędzia oferowane przez Lean Management, otrzymano wymierne korzyści w postaci redukcji czasu, kosztów czy strat występujących w procesie przetwarzania. In the article were presented issues of the implementation and functioning Lean tools in order to production improvement in chosen enterprises from metal branch. A purpose of the study was an identification of manufacturing system crucial areas (production, research and development, distribution), where there is a special need for improvement. Outlining such areas was the first step in direction of tools choice, methods and improvement connected with the quality of product and processes occurring in the enterprise. As a completion of received results was showing these areas where Lean Management tools was received notable benefits in the form of time reduction, costs and losses in the production processing. Słowa kluczowe: jakość, doskonalenie, system produkcyjny, Lean Key words: quality, improvement, production system, Lean.Wstęp. We współczesnych organizacjach doskonalenie procesów produkcyjnych jest obecnie podstawową determinantą ich obecności i funkcjonowania na rynku. Daje bowiem szanse zaspokojenia potrzeb w sposób lepszy, aniżeli czyni to konkurencja, stosując rozwiązania nowsze od dotychczasowych, elastyczniej reagujące na sygnały otoczenia. Ciągły rozwój p[...]

Standaryzacja jako sposób doskonalenia systemu wytwarzania wyrobów metalowych


  W artykule zaprezentowano rolę i znaczenie standaryzacji pracy w doskonaleniu systemu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa bran- ży metalowej. W celu wskazania miejsc występowania niezgodności w badanym procesie produkcyjnym gwoździ w pierwszej kolejności dokonano szczegółowej jego identyfikacji tworząc mapę procesu, a następnie na tej podstawie przeprowadzono analizę poszczególnych działań wykorzystując metodę FMEA procesu. Wyniki badań pozwoliły na określenie wystąpienia możliwych zakłóceń procesu w poszcze- gólnych jego etapach oraz umożliwiły wskazanie obszarów szczególnie wymagających opracowania nowych standardów pracy. Zasadność wprowadzenia standaryzacji pracy potwierdziły wyniki obserwacji i wywiadu przeprowadzonego z personelem badanego przedsiębiorstwa. The article presents the process of work standardization, as a part of production system improvement in the selected company of the metal industry. In order to indicate the occurrence of inconsistencies in the analyzed manufacturing process of nails, first a process map was created after detailed identification of the process, followed by an analysis of the various actions using the Process FMEA method. The results enabled the determination of possible process disturbance in each of its stages and enabled the identification of areas that particularly demand developing of new work standards. The legitimacy for introducing work standardization was confirmed by the results of observation and interview conducted with staff of surveyed enterprise. Słowa kluczowe: standaryzacja pracy, FMEA procesu, ciągłe doskonalenie Key words: work standardization, FMEA of process, continuous improvement.1. Wstęp. Ostatnie dziesięciolecia rozwoju gospo- darki światowej charakteryzują się postępującą globa- lizacją, wzrastającą konkurencyjnością oraz innowa- cyjnością i coraz większymi wymaganiami klientów. Dlatego dziś bycie konkurencyjnym jest prioryteto- wym czynnikiem sukcesu dającym przedsię[...]

Ekonomiczne aspekty wprowadzania zaawansowanych procesów wymiany ciepła

Czytaj za darmo! »

Czynnikiem mającym decydujący wpływ na cenę wyrobów hutniczych jest koszt ich wytworzenia. Procesy nagrzewania i obróbki cieplnej, oraz wiele innych, są procesami energochłonnymi. Obniżenie energochłonności procesu nagrzewania wsadu, można uzyskać między innymi poprzez modernizację istniejących urządzeń mających na celu podniesienie ich sprawności. W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną podczas stosowania różnych sposobów wymiany ciepła w procesach nagrzewania wsadu. Przeprowadzona analiza cieplna uzyskanych wyników badań eksperymentalnych wykazała, iż zastosowanie odpowiedniej modernizacji urządzenia poprawiło sprawność przekazywania ciepła o ponad 7 %. The factors that has an influence on the price of metallurgical product there is the production cost. Heating and the heat tr[...]

Numeryczne modelowanie rozkładu naprężeń i optymalizacja procesu chłodzenia wlewka stalowego

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono problem modelowania rozkładu naprężeń termicznych podczas ciągłego odlewania stali w maszynie typu łukowego oraz optymalizację procesu chłodzenia wlewka. Badania numeryczne przeprowadzono dla stali ST3S. Do symulacji użyto programu komputerowego opartego na metodzie elementów skończonych. Model matematyczny uwzględnia procesy relaksacji naprężeń termicznych. Analizę numeryczną przeprowadzono na podstawie rzeczywistych warunków występujących podczas procesu ciągłego odlewania stali w jednej z polskich hut. In this article the FEM modelling problem of thermal stress distribution during continuous casting of steel in arc-type machine is investigated and the optimization of steel ingot cooling process. The numerical research for St3S ingot were realized. Computer pr[...]

 Strona 1  Następna strona »