Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"PIOTR MATYJEWSKI"

Badanie zależności między katalityczną aktywnością układów metal/SnO2 a ich aktywnością jako czujników gazu

Czytaj za darmo! »

Badano aktywność katalizatorów Pt/SnO2, Ag/SnO2, Pd/SnO2, Cu/SnO2 i Ni/SnO2 w reakcji utleniania CH4 , CO i H2 . Na podstawie tych katalizatorów konstruowano czujniki gazowe i badano ich aktywność jako sensorów wymienionych gazów. Badania prowadzono w szerokim zakresie temperatury (293 ÷823 K). Stwierdzono, że zmiany aktywności katalitycznej i aktywności sensorów nie następują jednocześnie,[...]

Badanie oddziaływania między tlenem a powierzchnią SnO2

Czytaj za darmo! »

Badano - metodami temperaturowo programowanej redukcji (TPR), utlenienia (TPU) i desorpcji (TPD) - oddziaływanie między tlenem a powierzchnią SnG2. Badania te prowadzono w celu poznania mechanizmu działania SnO2 jako czujnika metanu, wodoru i tlenku węgla. Badano próbki tlenku cyny przygotowane według różnych metod. Stwierdzono, że istnieje ścisła zależność między właściwościami SnO2 jako s[...]

Wpływ materiału elektrodowego na proces redukcji kwasu m-nitrobenzenosulfonowego do kwasu m-aminobenzenosulfonowego DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ takich parametrów, jak: rodzaj materiału elektrody, rodzaj elektrolitu, pH roztworu, stężenie substratu, gęstość prądu i wielkość przepuszczonego przez roztwór ładunku elektrycznego na proces otrzymywania kwasu ти-aminobenzenosulfonowego metodą elektroredukcji kwasu m-nitrobenzenosulfonowego. O końcowym produkcie elektroredukcji kwasu m-nitrobenzenosulfonowego decyduje, oprócz pH roztworu, rodzaj materiału zastosowanej katody. Głęboka redukcja grupy nitrowej do amin (bez pośrednich produktów) przebiega w środowisku kwaśnym na katodach charakteryzujących się wysokim nadnapięciem wodoru. W określonych warunkach w wyniku elektroredukcji nitrozwiązków na elektrodach z Ag, Pb, Zn, Sn, Cu1 + 5), a także na stopach tych metali można otrzymać aminy prawie ze 100-proc. wydajnością. Użycie jako katod metali charakteryzujących się niskim nadnapięciem wodoru, takich jak: Pt. Ni, Fe, Pd czy grafit, prowadzi najczęściej do otrzymania hydroksyloaminy; dopiero zastosowanie wstępnej obróbki elektrody umożliwia uzyskanie odpowiedniej aminy6-71. Jako elektrolity w procesie elektroredukcji kwasu /я-nitrobenzenosulfonowego najczęściej są stosowane roztwory kwasu siarkowego, solnego lub mieszaniny tych kwasów z ich solami. W niniejszej pracy badano wpływ stężenia kwasu m-nitrobenzenosulfonowego, gęstości prądu oraz pH roztworu na wydajność elektroredukcji kwasu m-nitrobenzenosulfonowego do kwasu m-aminobenzenosulfonowego na elektrodzie miedzianej. Podjęto również próbę modyfikacji elektrody miedzianej przez pomiedziowanie jej z roztworu [Cu(NH3)4] S 0 4. Część doświadczalna Elektrochemiczną redukcję kwasu m-nitrobenzenosulfonowego prowadzono w elektrolizerze z rozdzielonymi przestrzeniami elektrodowymi. Używano anody z Pt i С oraz jako katody: blachy miedzianej (o powierzchni roboczej wynoszącej 49,7 cm2) i siatki miedzianej (z drutu o średnicy równej 0,17 mm i powierzchni roboczej równej 78,5 cm2). Elektrolite[...]

 Strona 1