Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JAN PORZUCZEK"

Regulacja temperatury złoża w kotłach fluidalnych małej mocy

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki eksperymentów i symulacji komputerowych, przeprowadzonych na podstawie przyjętego modelu procesu. Przeanalizowano rezultaty regulacji temperatury złoża przy zastosowaniu klasycznego algorytmu PID. Wskazano możliwości jego modyfikacji w celu uzyskania lepszych wskaźników jakości regulacji. KOTŁY ze złożem fluidalnym stanowią obecnie jedną z najszybciej rozwijających się [...]

Model dynamiki kotła fluidalnego na potrzeby automatycznej regulacji temperatury czynnika roboczego DOI:

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wielowymiarowy model kotła fluidalnego, sprowadzony do postaci transmitancji macierzowej. Taka forma modelu pozwala na jego bezpośrednią implementację w strukturze regulatora np. predykcyjnego lub IMC (Internal Model Control) w układzie automatycznej regulacji temperatury czynnika roboczego.W ZASTOSOWANIACH energetycznych, niezależnie od skali i typu kotła, niezbędne jest wyposażenie instalacji w efektywny układ regulacji mocy jednostki, a także parametrów czynnika roboczego. W małych ciepłowniach (np. osiedlowych) coraz częściej stosowane są wodne, niskoparametrowe kotły fluidalne o mocach do kilku MW. W takich jednostkach najważniejsza jest skuteczna regulacja mocy niezbędnej do utrzymywania zadanej temperatury wody zasilającej instalację, przy zmieniającej się w cyklu dobowym temperaturze wody powrotnej. Problem regulacji jest tutaj bardzo złożony. Wynika to z istnienia szeregu współzależności między parametrami procesu. Brak uwzględnienia takich interakcji jest częstą przyczyną niezadowalających wyników regulacji temperatury czynnika grzejnego. Modelowanie wielowymiarowych obiektów regulacji Wielowymiarowym obiektem regulacji (MIMO - Multiple Input Multiple Output) nazywa się obiekt o kilku wielkościach sterujących i wyjściowych, w którym część sterowań wykazuje oddziaływanie na więcej niż jedną wielkoś[...]

Środowiskowe aspekty wypalania łupków przywęglowych - emisja produktów gazowych DOI:10.15199/9.2018.11.6


  1. Wprowadzenie W procesie tworzenia pokładów węgla, oprócz materii organicznej, stanowiącej bazę późniejszych skał węglonośnych, obecna jest materia nieorganiczna. Substancje balastowe zwane skałą płonną mogą występować, np. w postaci łupków węglowych, mułowców czy piaskowców. Łupek węglowy jest skałą osadową detytyczną o barwie ciemnoszarej do czarnej (rys. 1). Charakteryzuje go niska odporność mechaniczna oraz warstwowa tekstura [2]. Łupek węglowy jest integralną częścią pokładów węglowych, jego warstwy leżą naprzemiennie z warstwami węglonośnymi i wraz z nim są wydobywane na powierzchnię. Wykorzystany w pracy łupek przywęglowy (m.in. z KWK Chwałowice i Jankowice) składa się głównie z glinokrzemianów (SiO2 od 21 do 39% i Al2O3 od 13 do 19%) z dodatkami Fe2O3 (1,6-6,8%) oraz K2O (1,5-2,6%). Głównym składnikiem mineralnym łupków jest kaolinit z dodatkiem kwarcu oraz illitu i miki [3]. Wartość opałowa łupków przywęglowych zmienia się od 4,5 MJ/kg do 18 MJ/kg [10], [7]. Zawartość węgla może wynosić nawet 30% [8], a popiołu do 78% [10]. Szacuje się, że na terenie Śląska, na hałdach składowane jest ok. 100 mln Mg odpadów pogórniczych [4]. Wyniki badań prowadzone na łupkach przywęglowych pochodzących z kopalni Makoszowy wskazywały na możliwość autotermicznego ich spalania w technologii fluidalnej, przy czym zawartość w nich popiołu była nie wyższa niż 72%, a górna wartość opałowa nie niższa niż 5,8 MJ/kg [5], [6]. 2. Cel Celem pracy było określenie wielkości emisji gazów cieplarnianych (CO2, N2O, CH4), jak również składników kwaśnych spalin (SO2, NOx, HCl) towarzyszącej procesowi termicznego przetwarzania łupków przywęglowych CIEPŁOWNICTWO ● OGRZEWNICTWO 456 CIEPŁOWNICTWO, OGRZEWNICTWO, WENTYLACJA 49/11 (2018) w technologii fluidalnej, prowadzonemu w celu uzyskania materiału budowlanego zwanego łupkiem czerwonym. 3. Materiały i metodyka Przedmiotem badań były odpady pogórnicze o frakcji 0-120 mm dostarczone z zakła[...]

 Strona 1