Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Wojciech Orłowski"

Problemy gospodarowania wodą w otoczeniu Kopalni Węgla Brunatnego Konin

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono skutki zmian stosunków wodnych spowodowanych eksploatacją złóż węgla brunatnego w rejonie Konina. W wyniku odwodnienia odkrywek następuje obniżenie poziomu zwierciadła wody w jeziorach Powidzkiego Parku Krajobrazowego. Zaproponowano rozwiązania prowadzące do powstrzymania procesu obniżania poziomu wody w jeziorach.Eksploatacja złóż węgla brunatnego w rejonie Konina w Wielkopolsc[...]

Rezygnacja z retencjonowania wody na wododziale Noteci i Warty sprzeczna z zasadą zrównoważonego rozwoju


  Mimo globalnego ocieplenia w Polsce poziomy wody w jeziorach, obok sezonowych wahań, nie wykazują tendencji do obniżania się. Wyjątkiem są jeziora położone na północny zachód od Konina, w sąsiedztwie odkrywek węgla brunatnego (Borowiak 1997). Uwidoczniło się to już w 1990 r., a znaczne pogorszenie spowodowało rozpoczęcie eksploatacji najgłębszej i najbliżej jezior położonej odkrywki Jóźwin IIB. Omawiane jeziora od 1998 r. wchodzą w skład Powidzkiego Parku Krajobrazowego, a od 2008 r. również obszaru Natura 2000 PLH 300026 "Pojezierze Gnieźnieńskie". Gospodarka wodna regionu Kopalni Węgla Brunatnego Konin jest skomplikowana (rys.). Na bardzo dużej powierzchni zlikwidowano odpływ powierzchniowy, a rzeczywisty zasięg leja depresji wód podziemnych w kierunku północnym i północno-zachodnim znacznie przekracza ten oficjalnie przez KWB Konin podawany. Pochodzące z odwodnienia odkrywek wody kopalniane są wykorzystywane do rekultywacji wyeksploatowanych odkrywek, ale głównie zasilają system chłodniczy elektrowni Konin i Pątnów. To drugie umożliwia ograniczenie przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ilości wody pompowanej z Warty do Jeziora Pątnowskiego i powoduje zmniejszenie kosztów eksploatacji obu elektrowni. ■ Charakterystyka jezior objętych ochroną przyrody wraz z ich stopniową degradacją Pod wpływem znacznego obniżenia poziomu wód podziemnych znajdują się następujące jeziora: bardzo duże Powidzkie, położone w źródłowe części zlewni Meszny (dopływ Warty), duże jezioro Niedzięgiel położone w źródłowej części zlewni Noteci Zachodniej oraz tworzące górną część zlewni kanału Ostrowo-Gopło Jeziora Budzisławskie, Kownacko-Wójcińskie, Ostrowskie, Suszewskie i Wilczyńskie (tab. I, rys.). Obok nich dotyczy to również mniejszych jezior: Anastazewo, Białego, Hutka, Kańskiego, Kosewskiego, Powidzkiego Małego i Smolnickiego o łącznej powierzchni ok. 100 ha. Są to głównie jeziora rynnowe, o stromych br[...]

 Strona 1