Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"marta JAGUSIAK-KOCIK"

Ocena przełożonych za pomocą metody BOST w hucie


  W artykule przedstawiono wyniki badań związanych z oceną zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa branży hutniczej. Jest to część programu ramowego wpływu zasobów niematerialnych na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstwa, zwanego metodą BOST. Metoda ta oparta jest na zasadach funkcjonowania systemu Toyoty oraz uwzględnia elementy i zasady realizowane w tym przedsiębiorstwie. In the article results of the researches connected with assessment of intangible resources of the steel company were presented. It is part of the framework program of the influence of the intangible resources on the efficiency of functioning of the company, called BOST method. This method is based on Toyota’s principles of operating of the system and this principles are used in this company. Słowa kluczowe: zasoby niematerialne, huta, toyotaryzm Key words: intangible resources, steelworks, toyotarity S. 858 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 9 Wprowadzenie. W przedsiębiorstwach, również branży hutniczej, można wyróżnić zasoby material- ne i niematerialne. Zasoby materialne są powszech- nie znane i często poddawane analizie. Natomiast za- soby niematerialne są często w badaniach pomijane, dlatego autorzy zdecydowali się ich na dokładniejszą analizę. Badania [...]

 Strona 1