Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"RENATA GRUCA-ROKOSZ"

Skład izotopowy jako wskaźnik pochodzenia azotanów w zbiorniku zaporowym Solina

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono założenia metodyczne dotyczące wykorzystania znajomości składu izotopowego jonu azotanowego(V) do identyfikacji pochodzenia azotanów zasilających wody zbiornika zaporowego Solina ze zlewni Sanu. Na podstawie znajomości wartości stosunków izotopowych d15N i d18O w cząsteczkach azotanów stwierdzono, że udział jonów pochodzenia naturalnego (nitryfikacja w glebie) jest mniejszy [...]

Stabilne izotopy. Ważne narzędzie w inżynierii środowiska

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono informacje ogólne o zastosowaniu izotopowej spektrometrii masowej w inżynierii środowiska. Jako przykład zaprezentowano wyniki badań szybkości denitryfikacji w osadach dennych zbiornika zaporowego w Solinie, w których wykorzystano technikę 15N IPT. The stable isotope pairing technique (15N IPT) was used for studying the denitrification of NO2 ions in bottom sediments from the[...]

Studia nad pochodzeniem materii organicznej zdeponowanej w osadach dennych zalewu Maziarnia, na podstawie analizy elementarnej i izotopowej


  Celem pracy była analiza znaczenia zarówno naturalnych jak i antropogenicznych źródeł materii organicznej (OM) zawartej w osadach dennych zalewu Maziarnia. Obserwowane wartości wskaźników izotopowych i elementarnych sugerują mieszane pochodzenie OM ze źródeł allo- i autochtonicznych w całym zbiorniku. Wykorzystanie modelu mieszanych źródeł w oparciu o wskaźniki δ15N i C:N wskazują na przewagę materii autochtonicznej (50-80%). Wstęp Depozycja materii organicznej w osadach dennych zbiorników wodnych jest zjawiskiem niekorzystnym, które obniża walory użytkowe tego typu ekosystemów. Ilościowa estymacja przemian biochemicznych i trwałej akumulacji węgla organicznego, czy azotu w osadach dennych jest istotna w kontekście globalnego bilansu tych pierwiastków, głównie w związku z emisją gazów szklarniowych [6,11], a także dlatego, że magazynowanie w obrębie ekosystemu produktów jego własnej przemiany materii jest głównym efektem wzmożonej eutrofizacji [8]. Wielkość akumulacji OM w osadach dennych jest związana z jej eksportem ze zlewni (materia allochtoniczna), czego przyczyną może być erozja naturalna lub antropogeniczna. Innym źródłem OM może być materia autochtoniczna wyprodukowana w obrębie ekosystemu w wyniku procesów eutroficznych, czego powodem jest antropopresja i dostawa związków biogennych, ze zlewni [3,4,8]. Dotychczas najbardziej powszechną metodą identyfikacji pochodzenia materii organicznej w osadach dennych była analiza stosunku stężeń węgla organicznego w odniesieniu do azotu ogólnego (iloraz C:N). W materii organicznej pochodzącej z sedymentacji substancji allochtonicznej charakterystyczne są wartości C:N ponad 10:1. Materia autochtoniczna wyróżnia się niższymi wartościami tego ilorazu na poziomie około 6:1, ponieważ szczątki glonów zawierają więcej azotu niż materia lądowa [2,7]. W ostatnich latach coraz częściej stosowaną metodą oceny pochodzenia osadów dennych wód powierzchniowych staje się analiza zawarto[...]

 Strona 1