Wyniki 1-10 spośród 18 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW TURCZYN"

Walcowanie na gorąco cienkich taśm ze stali o wysokiej wytrzymałości

Czytaj za darmo! »

W pracy scharakteryzowano stale o wysokiej wytrzymałości stosowane w nowoczesnym przemyśle motoryzacyjnym, takie jak DP, TRIP, CP i martenzytyczne. Jako przykład przedstawiono proces walcowania na gorąco taśm ze stali ferrytyczno-martenzytycznej typu DP. Oceniono również wpływ prędkości chłodzenia po walcowaniu na skład fazowy i niektóre własności mechaniczne taśm. Omówiono także proces[...]

Wpływ procesu walcowania i chłodzenia stali dual phase na strukturę i własności mechaniczne taśm

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań procesu termomechanicznego walcowania taśm ze stali ferrytyczno-martenzytycznej typu Dual Phase (DP). W szczególności oceniano wpływ prędkości chłodzenia po walcowaniu na skład fazowy i własności mechaniczne taśm. Otrzymane wyniki są satysfakcjonujące i mogą stanowić podstawę do projektowania procesu termomechanicznego walcowania taśm ze stali typu DP. The paper presents results of thermo-mechanical rolling of Dual Phase (DP) steel strips. Especially, the influence of cooling rate on phase volume fraction and mechanical properties of strips has been analyzed. The obtained results are satisfactory and provide the useful data for the designing of thermo-mechanical rolling of DP steel strips. UKD 669-122:622-158.8:669.112.227.342:669.112.228:669.14 S[...]

Wielofazowe stale TRIP na blachy walcowane dla przemysłu motoryzacyjnego DOI:10.15199/24.2016.7.2


  Multiphase TRIP steel for strip rolling for automotive industry Wielofazowe stale m.in. typu TRIP stanowią jedną z grup zaawansowanych stali wysokowytrzymałych przeznaczonych na blachy dla przemysłu motoryzacyjnego. Mikrostruktura stali TRIP zawiera austenit szczątkowy w osnowie ferrytycznej z niewielkimi obszarami bainitycznymi i martenzytycznymi. Cechą charakterystyczną tych stali jest przemiana metastabilnego austenitu szczątkowego w martenzyt podczas ich kształtowania na zimno. Przemiana ta powoduje silne umocnienie odkształceniowe. W pracy dokonano przeglądu stali dedykowanych dla przemysłu motoryzacyjnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niskostopowe stale typu TRIP oraz kierunki ich dalszego rozwoju. Multiphase TRIP type steels represents one of the groups of Advanced High Strength Steels for the automotive industry. Microstructure consist of retained austenite in ferritic matrix with small areas of bainite and martensite. The most characteristic feature for this type of steel is the plasticity induced transformation of retain austenite. This type of phase transformation resulted in the high strain hardening of this steels. In the paper is presented the short revision of the multiphase steels, with the particular focus on the low alloy TRIP steel and perspectives for their further development. Słowa kluczowe: stale TRIP, stale TPN z nanowydzieleniami węglików, walcowanie taśm Key words: TRIP steel, TPN steel with nanoprecipitations of carbides, strip rolling s. 299 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 łego austenitu lub pomiędzy listwami bainitu. Najbardziej wytrzymałą fazą jest bainit, natomiast ciągliwy ferryt i austenit ułatwiają obróbkę plastyczną [6, 12, 14, 15]. Blachy ze stali TRIP można uzyskać, wykorzystując metody klasycznej obróbki cieplnej przez ich austenityzowanie w temperaturze nieco wyższej od Ac1, z następnym chłodzeniem izotermicznym w temperaturze wyższej od Ms, albo stosując zyskującą coraz większe znaczenie met[...]

Ocena naprężenia uplastyczniającego stali do wytwarzania prętów żebrowanych w plastometrycznym teście skręcania na gorąco

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano oceny wpływu warunków odkształcenia na gorąco na wartość naprężenia uplastyczniającego stali do produkcji prętów żebrowanych. Badania zostały wykonane na plastometrze skrętnym. Wykazano bardzo istotny wpływ prędkości odkształcenia na poziom wartości naprężenia uplastyczniającego badanych stali w zakresie temperatur walcowania na gorąco. The paper presents analysis of the influence of hot strain conditions on yield stress value of the steel used for ribbed bars. The torsion plastometer was used in this research. It was proved that the strain rate has a very significant influence on the level of yield stress values of examined steels in the hot rolling conditions. Słowa kluczowe: walcowanie, naprężenie uplastyczniające, plastometryczny test skręcania, stale na pręty żebrowane Key words: rolling, yield stress, plastometric torsion test, steels for ribbed bars S. 658 Hutnik - Wiadomości hutnicze Nr 11 1. Wprowadzenie. Celem współczesnych technologii przeróbki plastycznej jest nie tylko nadawanie kształtu produkowanym wyrobom i minimalizacja energochłonności procesu wytwarzania, lecz także otrzymywanie zaplanowanej struktury i związanych z nią własności mechanicznych wyrobów. Rozwój takich technologii i ich optymalizacja wymaga metodyki badawczej, która pozwala ocenić i projektować parametry procesu odkształcenia na gorąco oraz procesy zmieniające strukturę materiału, jak również ich wzajemne relacje. Badania pozwalające ocenić procesy zmieniające strukturę materiału oraz wpływ parametrów cieplno-mechanicznych procesu na wartość naprężenia uplastyczniającego i własności rozwinęły się między innymi dzięki zastosowaniu nowoczesnych symulatorów, pozwalających odzwierciedlić ekstremalne warunki przemysłowe w skali laboratoryjnej. Możliwości wykonywania badań tego typu istnieją również na plastomerze skrętnym [1÷3]. Urządzenie to pozwala na realizację dwóch typów doświadczeń: symulację fizyczną procesów przemysłowych or[...]

Ocena wartości naprężenia uplastyczniającego stali do walcowania grodzic w plastometrycznym teście skręcania na gorąco


  W pracy dokonano oceny wpływu warunków odkształcenia na gorąco na wartość naprężenia uplastyczniającego stali do walcowania wy- robów długich, w szczególności grodzic, gatunku S430GP. Badania zostały wykonane z zastosowaniem plastometru skrętnego. Wykazano bardzo istotny wpływ prędkości odkształcenia na poziom wartości naprężenia uplastyczniającego badanych stali w zakresie temperatur walcowania na gorąco. In the following paper have been made the analysis of an influence of hot deformation condition on the yield stress value of steel used for sheet pile rolling. In this research torsion plastometer was used. It was proved that the strain rate has a very significant influence on a level of yield stress values of examined steels in the hot rolling temperature range. Słowa kluczowe: walcowanie, naprężenie uplastyczniające, plastometryczny test skręcania Key words: rolling, yield stress, plastometric torsion test.Wprowadzenie. Projektowanie i analiza procesów walcowania na gorąco wymaga znajomości wartości naprężenia uplastyczniającego (σp) odkształcanych sta- li w warunkach procesu, tj. dla określonej temperatury, wartości odkształcenia (ε) i prędkości odkształcenia (ε ). Plastomer skrętny pozwala na realizację dwóch ty- pów doświadczeń: symulację fizyczną procesów prze- mysłowych oraz badania mające na celu wyznaczenie zmian naprężenia uplastyczniającego w zależności od parametrów procesu odkształcenia [1÷3]. W pracy przeprowadzono badania wpływu warun- ków odkształcenia na wartość naprężenia uplastycznia- jącego stali S430GP do walcowania wyrobów długich, w szczególności grodzic, z wykorzystaniem plasto- metrycznego t[...]

ANALIZA PŁYNIĘCIA METALU W PROJEKTOWANIU ZŁOŻONYCH WYKROJÓW KSZTAŁTOWYCH


  W artykule przedstawiono analizę płynięcia metalu i wypełnienia wykrojów walcowniczych w odniesieniu do projektowania złożonych wykrojów kształtowych. W badaniach przyjęto dwie metody: fizyczne modelowanie i symulację komputerową. Zaprezentowano wyniki dla kilku przypadków walcowania wyrobów długich o złożonych kształtach, takich jak ceowniki czy grodzice. Otrzymane wyniki analizy pozwalają na sprawdzenie i korektę zaprojektowanych wykrojów walcowniczych oraz schematu przepustów w procesach przemysłowych. In the following paper the analysis of material flow and filling of rolls grooves was performed, especially in regard to design of compound grooves. The principles of both physical modelling and computer simulation are discussed. The results are presented for several examples of long products rolling such as channels and sheet piles. The realized research allowed to make corrections of the designed rolls grooves as well as to elaborate better pass schedule for rolling in industrial conditions. Słowa kluczowe: walcowanie w wykrojach, kalibrowanie walców, odkształcenia Key words: groove rolling, roll pass design, deformation.1. Wprowadzenie. W procesie walcowania wy- robów długich złożoność kształtu wykrojów, cha- rakteryzowana m.in. przez ich stopień symetrii, ma bardzo duży wpływ nie tylko na sam przebieg opera- cji walcowniczych, ale również na projektowanie ich kształtów i usytuowanie w złożeniu walców. Im niższy stopień symetrii wykroju, tym obliczenia są bardziej skomplikowane, zajmują więcej czasu i mogą prowa- dzić do błędów. Uruchomienie produkcji takich wy- robów wymaga często długotrwałych i kosztownych prób walcowania. W celu ich ograniczenia stosowane są różne sposoby i metody umożliwiające prawidłowe zaprojektowanie kształtu i wymiarów wykrojów oraz ich poprawne umieszczenie w złożeniu walców. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują: - fizyczne modelowanie z użyciem urządzeń laboratoryjnych i materiałów modelowych (pl[...]

Nowe kalibrowanie walców walcowni dużej do walcowania grubych prętów kwadratowych o zawężonym polu tolerancji wymiarowych


  W artykule przedstawiono nowe kalibrowanie walców do walcowania grubych prętów kwadratowych i kęsów o zawężonych tolerancjach wymiarowych. Proces walcowania z użyciem zaprojektowanych wykrojów poddano weryfikacji za pomocą komputerowego modelowania z wykorzystaniem programu Abaqus. Wyniki obliczeń komputerowych pozwoliły na prawidłowy dobór kształtu wykrojów i parametrów pro- cesu walcowania. Dokonano oceny wielkości poszerzeń, wypełnienia wykrojów, kątów chwytu, sił nacisku metalu na walce i wytrzymałości walców. Zastosowanie zaprojektowanego kalibrowania pozwoliło na prowadzenie procesu walcowania z prawidłowym wypełnieniem wy- krojów, w szczególności wykrojów gotowych. Otrzymano wyroby gotowe o żądanych wymiarach i zawężonych tolerancjach wymiarowych zgodnie z wymaganiami norm. In the paper new roll pass design for rolling of heavy-gauge square bars and billets with narrowed dimension tolerances is presented. Rolling process with using of designed grooves have been verified by using FEM analysis and Abaqus solver. Received results of simulation helped for optimization of groove shapes and also were used for improving parameters of rolling process. Analysis of widening, grooves filling, bite angles, roll separating forces, torques and rolls strength were taken into account. Industrial application of designed roll pas design in the rolling mill helped for running rolling process with accurate grooves filling, particularly in the final rolling stand. In the results of new roll pass design have been received final products with demanded dimensions and narrowed dimension tolerances according to norm standard. Słowa kluczowe: walcowanie prętów kwadratowych, kalibrowanie walców, komputerowe modelowanie Key words: square bar rolling, roll pass design, computer simulation.Wprowadzenie. Walcowanie grubych prętów kwadratowych czy okrągłych różni się zasadniczo od walcowania prętów drobnych i średnich. Główne róż- nice sprowadzają się do koniecznoś[...]

Stale do produkcji grodzic o wysokiej wartości naprężenia uplastyczniającego w procesie walcowania na gorąco


  W pracy scharakteryzowano stale stosowane do walcowania grodzic, w szczególności posiadające wysoką wartość naprężenia uplastycznia- jącego. Jako przykładową wybrano stal S460AP, dla której dokonano oceny wpływu warunków odkształcenia na gorąco na wartość naprę- żenia uplastyczniającego. Badania zostały wykonane z zastosowaniem plastometru skrętnego. Wykazano bardzo istotny wpływ warunków odkształcenia na poziom wartości naprężenia uplastyczniającego tej stali w zakresie temperatur walcowania na gorąco. In the paper have been characterized different steels used for rolling of sheet piles, particularly having high value of yield stress. As exemplary S460AP steel grade has been chosen, for which the influence of hot deformation conditions on value of yield stress has been analyzed. The research have been prepared by using torsion plastometer. The influence of the hot deformation conditions on the level of yield stress of examined steels in the hot rolling temperature range has been proved. Słowa kluczowe: walcowanie, naprężenie uplastyczniające, plastometryczny test skręcania Key words: rolling, yield stress, plastometric torsion test.Wprowadzenie. Uruchomienie produkcji nowego asortymentu wyrobów długich, w tym grodzic, wyma- ga opracowania kalibrowania walców i oceny para- metrów siłowych procesu walcowania. W przypadku grodzic dąży się do podwyższenia własności wytrzy- małościowych tych profili poprzez modyfikację kształ- tu przekroju poprzecznego i wymiarów pasma, a także zastosowanie stali gwarantujących uzyskanie wyma- ganych własności. Własności mechaniczne walcowa- nych na gorąco grodzic określone są w normie PN- -EN10248-1:1999 "Grodzice walcowane na gorąco ze stali niestopowych". Norma ta będąca oficjalnym tłu- maczeniem normy EN 10248-1:1995 zastąpiła krajową normę PN-86/H-93433. Określa ona skład chemiczny i własności mechaniczne stali na grodzice oraz pozosta- łe warunki techniczne dostawy, od gatunku S240GP do S430GP, tj[...]

Nowe kalibrowanie walców walcowni dużej z uwzględnieniem stosowania wsadu z COS DOI:


  W artykule przedstawiono nowe kalibrowanie walcarki wstępnej, zaprojektowane pod kątem stosowania jako wsadu wlewków pochodzących z COS. Walcarka wstępna, pracująca w zespole walcowni dużej, służy do walcowania tzw. wstępniaków, przeznaczonych do dalszego walcowania prętów i blach arkuszowych. Pr[...]

Nowoczesne linie cięcia i obróbki wykończającej taśm stalowych walcowanych na gorąco i na zimno DOI:10.15199/24.2015.10.3


  W artykule przedstawiono nowoczesne rozwiązania w zakresie linii cięcia wzdłużnego i poprzecznego taśm stalowych walcowanych na zimno i na gorąco. W liniach tych, oprócz operacji technologicznych samego cięcia jest realizowanych szereg operacji wykończających, poprawiających wiele własności użytkowych blach i zwiększających zakres ich zastosowania. Do często stosowanych operacji można zali- czyć prostowanie, walcowanie wygładzające, mechaniczne lub chemiczne czyszczenie powierzchni i jej zabezpieczanie przed korozją oraz odpowiednie pakowanie. Do bardziej specjalistycznych operacji należy cięcie lub wycinanie laserowe, nanoszenie odpowiednich wzorów graficznych na powierzchnie blach czy pokrywanie specjalnymi powłokami. Zakres stosowania operacji wykańczających jest dostosowany do indywidualnych wymagań odbiorców i realizowany w jednej lub kilku liniach technologicznych. The paper presents modern solution for cross-cutting and lengthwise cutting line for hot and cold rolled steel strips. In these lines, besides cutting operations, are realized many finishing operations, improving some functional properties of sheets and extending the range of their application. Such finishing operations like straightening, skin-pass rolling, mechanical or chemical cleaning (pickling) of surfaces and their protection from corrosion are often used in industrial lines. Sophisticated line can also use laser cutting, applying graphic pattern on sheet surfaces or coating with special layers. The range of finishing operations besides cutting is adjusted to individual demands of consumers and is realized in one or more industrial lines. Słowa kluczowe: cięcia wzdłużne, cięcie poprzeczne, prostowanie blach, walcowanie wygładzające Key words: lengthwise cutting, cutting to length, sheet straightening, skin-pass rolling.Wprowadzenie. Rozwój technologii walcowania stalowych wyrobów płaskich spowodował powszech- ne stosowanie w walcowniach taśm na gorąco wsa- du z ciągłe[...]

 Strona 1  Następna strona »