Wyniki 1-10 spośród 15 dla zapytania: authorDesc:"Jan Żelazo"

W kwestii kształcenia kadr dla inżynierii i gospodarki wodnej

Czytaj za darmo! »

Powiązanie rozwoju gospodarczego z dostępnością wody wskazuje jednoznacznie na wysoką rangę gospodarki wodnej. Wskazuje także, że zaspokojenie dużych i różnorodnych potrzeb wodnych w gospodarce narodowej nie jest możliwe bez racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, do czego niezbędna jest odpowiednia infrastruktura wodna. Należy także zaznaczyć, że uwarunkowania programowania, realizacji i eksploatacji tej infrastruktury uległy w ciągu ostatnich lat istotnym zmianom. Wynikają one głównie z potrzeby ochrony środowiska związanego z ekosystemami wodnymi. Bardzo wyraźnie ujmuje to Ramowa Dyrektywa Wodna, która ustanawia ramy do działań na rzecz ochrony wszelkich typów wód we Wspólnocie (tzn. śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych oraz[...]

*

Czytaj za darmo! »

B ardzo ucieszył mnie artykuł "Dla kogo kształcimy kadry?" przygotowany przez Pana mgr. inż. Stanisława Szpi- lę, w nawiązaniu do publikacji w "Go- spodarce Wodnej" nr 2 z 2010 r. pt. "W kwestii kształcenia kadr dla inżynierii i gospodarki wodnej". Pan S. Szpila podnosi w swoim tek- ście wiele problemów nurtujących bran- żę gospodarki wodnej. Ogólne przesła- nie tekstu wskazuje na potrzebę nowe- go spojrzenia na gospodarkę wodną lub inaczej mówiąc - poważnej jej reformy. Podzielam ten pogląd i był on wyrażo- ny w kilku opracowaniach, w których współuczestniczyłem (m.in. ekspertyzy KGW PAN oraz materiał pt. Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami). Moja publikacja pt. "W kwestii kształ- cenia kadr dla inżynierii i gospodarki wodnej" dotyczy tylko jednego z wielu elementów, które wymagają poprawy. Sądzę, że inne problemy zasygnali- zowane przez Pana S. Szpilę zostaną także podjęte przez odpowiednich spe- cjalistów i doprowadzą do oczekiwanej poprawy. Poprawa modelu kszta[...]

Elżbieta Kubrak, Janusz Kubrak: Podstawy obliczeń z mechaniki płynów w inżynierii i ochronie środowiska

Czytaj za darmo! »

Recenzowana publikacja ma status podręcznika akademickiego i została dofinansowana z dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Treść podręcznika, zgodnie z tytułem, jest ukierunkowana na przedstawienie podstaw teoretycznych i metodyki obliczeń wybranych zagadnień mechaniki płynów. Budując konstrukcję merytoryczną i redakcyjną podręcznika, autorzy starali się dostosować do standardów kształcenia na kierunkach inżynieria środowiska i budownictwo. W tre[...]

OD REDAKCJI DOI:

Czytaj za darmo! »

Szanowni Czytelnicy! Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz.U. z dnia 16 listopoada, poz. 2152) zmienia istotnie dotychczasową sytuację czasopism naukowo-technicznych, w tym edytowanych przez Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT. Misją tego rodzaju czasopism, do których zalicza się także Gospodarka Wodna jest nie tylko prezentacja osiągnięć naukowych lecz także[...]

Współczesne wymagania w regulacji małych rzek DOI:


  Rzeki i ich doliny, oprócz funkcji gospodarczych, spełniają również ważne funkcje ekologiczne i krajobrazowe. Podjęcie robót regulacyjnych na rzece może prowadzić do ostrych konfliktów, gdyż między potrzebami przyrody i gospodarki występuje wyraźna sprzeczność. Przedstawiono propozycje rozwiązań zbieżnymi z zasadami rozwoju zrównoważonego, ułatwiających przygotowanie procesu inwestycyjnego robót regulacyjnych. Podkreślono kluczową rolę rozpoznań przedprojektowych, analiz studialnych i koncepcyjnych.D ziałania inwestycyjne związane z regulacją rzek często wywołują protesty, a nawet ostre konflikty, między przyrodnikami i hydrotechnikami. W szczególności dotyczy to małych rzek, na których roboty regulacyjne są podejmowane w celu poprawy warunków odprowadzenia wód wielkich czy stworzenia lepszych warunków dla gospodarki rolnej. Konflikty bywają na tyle silne, że mogą powodować istotne zmiany w rozwiązaniach technicznych, co w konsekwencji może ograniczać skuteczność ich działania, a w skrajnych zaś sytuacjach - prowadzić do zaniechania realizacji przedsięwzięcia. Jednocześnie widoczna jest duża presja społeczna na realizację tych działań, nasilająca się zwłaszcza po wystąpieniu powodzi czy długotrwałej suszy. Przyczyny oraz skala tych konfliktów są różne i wynikają z charakterystyki rzeki, cech środowiska przyrodniczego, rodzaju i zakresu planowanego przedsięwzięcia oraz adekwatności rozwiązań do zidentyfikowanych problemów, a także presji społeczeństwa lub różnych organizacji. Zasadniczym źródłem wskazanych problemów jest wielofunkcyjność rzek. Przez setki lat zagospodarowanie rzek postrzegano przez pryzmat ich znaczenia gospodarczego. Funkcje gospodarcze rzek stanowiły wyzwanie dla działań inżynierskich zmierzających do ich efektywniejszego wykorzystania: w celach żeglugowych, do pozyskiwania energii, jako źródło wody, a doliny - jako obszary użytków rolnych. Rozwój osadnictwa i intensyfikacja produkcji rolniczej p[...]

Zarys działalności Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW w okresie 1946-2016 DOI:


  Przedstawiono charakterystykę i ewolucję Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW - od jednostki organizacyjnej, kształcącej początkowo specjalistów melioracji wodnych, do placówki naukowo-dydaktycznej prowadzącej edukację w szerokim zakresie techniczno-przyrodniczym, na czterech kierunkach studiów. Zaprezentowano tematykę prowadzonych badań, ukierunkowanych na problemy inżynierii i gospodarki wodnej.RYS HISTORYCZNY POWSTANIA WYDZIAŁU W 1946 r. z inicjatywy prof. Stanisława Turczynowicza utworzono przy Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Sekcję Melioracyjną, którą w 1948 r. przekształcono w Oddział Melioracji Rolnych, a w 1950 r. w samodzielny Wydział Melioracji Rolnych. Przed 1939 r. kształcenie kadry technicznej w zakresie melioracji wodnych odbywało się na wydziałach inżynierii wodnej politechnik, w ramach sekcji melioracyjnych. Studia te miały wyraźny profil hydrotechniczny, a brak odpowiedniego przygotowania przyrodniczego hydrotechników-meliorantów postrzegano jako poważny mankament kształcenia inżynierów zajmujących się działaniami technicznymi w środowisku. Przeniesienie studiów melioracyjnych do SGGW oraz później do uczelni rolniczych w Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu miało zapewnić inżynierom melioracji wodnych uzupełnienie wiedzy z zakresu funkcjonowania środowiska przyrodniczego, rolnictwa i ogólnej działalności inżynierskiej w obszarach wiejskich. Z tych względów do programów nauczania wprowadzono m.in. takie przedmioty, jak: ekologia, gleboznawstwo, podstawy rolnictwa. Działalność badawcza i dydaktyczna Wydziału ulegała ciągłej transformacji, dostosowując się do bieżących i prognozowanych potrzeb gospodarki oraz stanu i trendów w rozwoju nauki. Szczególnie istotne znaczenie miały zmiany zadań w zakresie melioracji i gospodarowania wodą w rolnictwie i leśnictwie, a także wzrastające znaczenie ochrony środowiska. Związane z tym są stosunkowo liczne zmiany nazwy Wydziału,[...]

Wspomnienie pośmiertne DOI:

Czytaj za darmo! »

13 września 2017 r. zmarł profesor Waldemar Mioduszewski. Osoba Profesora jest od dawna dobrze znana specjalistom z zakresu szeroko pojętej inżynierii i gospodarki wodnej - w tym Czytelnikom naszego miesięcznika, z bardzo licznych artykułów, książek, a także referatów głoszonych na rozmaitych konferencjach i sympozjach. Krąg osób, które znały Profesora Mioduszewskiego jest bardzo szeroki. Z racji swoich rozległych zainteresowań i dużego zaangażowania w rozwiązywanie problemów naukowych i technicznych był bowiem bardzo częstym uczestnikiem seminariów i konferencji naukowych, członkiem różnych rad naukowych i innych gremiów [...]

Wspomnienie Pośmiertne DOI:

Czytaj za darmo! »

13 września 2017 r. zmarł profesor Waldemar Mioduszewski. Osoba Profesora jest od dawna dobrze znana specjalistom z zakresu szeroko pojętej inżynierii i gospodarki wodnej - w tym Czytelnikom naszego miesięcznika, z bardzo licznych artykułów, książek, a także referatów głoszonych na rozmaitych konferencjach i sympozjach. Krąg osób, które znały Profesora Mioduszewskiego jest bardzo szeroki. Z racji swoich rozległych zainteresowań i dużego zaangażowania w rozwiązywanie problemów naukowych i technicznych był bowiem bardzo częstym uczestnikiem seminariów i konferencji naukowych, członkiem różnych rad naukowych i innych gremiów [...]

 Strona 1  Następna strona »