Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Daniel Podgórski"

Komputerowe narzędzie do pomiaru efektywności operacyjnej systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z wykorzystaniem Kluczowych Wskaźników Efektywności DOI:10.15199/47.2016.4.1


  A software tool for measuring operational effectiveness of Occupational Safety and Health Management Systems by means of Key Performance Indicators.Celem prezentowanego projektu KPI-OSH Tool jest opracowanie komputerowego narzędzia do pomiaru efektywności systemów zarządzania BHP, którego wdrożenie przyczyni się do poprawy skuteczności tych systemów w zapobieganiu i ograniczaniu liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Metodologia projektu zakłada zastosowanie stosunkowo małej liczby kluczowych wskaźników efektywności (KPIs), które dostarczają wiarygodnej informacji o stopniu zaawansowania najważniejszych procesów w systemie. Wyboru KPIs dokonano metodą Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP) spośród zbioru 120 wiodących wskaźników efektywności, zidentyfikowanych w literaturze przedmiotu. Pomiar efektywności operacyjnej SZ BHP w opracowanym narzędziu jest realizowany z wykorzystaniem 27 KPIs przyporządkowanych do odpowiednich komponentów systemu według modelu przyjętego w projekcie normy ISO 45001. Narzędzie umożliwia łatwe wprowadzenie danych oraz obliczenie i graficzną prezentację wartości KPIs, dostarczając menedżerom syntetycznego obrazu funkcjonowania SZ BHP, oraz umożliwiając wczesne wykrywanie sygnałów o nieprawidłowościach w poszczególnych procesach SZ BHP. The objective of the international KPI-OSH Tool project is to develop a software tool for measuring operational performance of Occupational Safety and Health Management Systems (OSH MS). The implementation of the tool aims at the improvement of OSH MS effectiveness in terms of the capacity to prevent and reduce a number of occupational accidents and diseases. Project methodology assumes the selection and application of a relatively small number of Key Performance Indicators (KPIs) that will deliver reliable information on advancement of most important system processes. The selection of the KPIs out of a set of 120 leading performance indicators has be[...]

 Strona 1