Wyniki 1-10 spośród 22 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Sikorski"

Trójfazowy falownik napięcia do zastosowań napędowych z predykcyjnym regulatorem prądu

Czytaj za darmo! »

W nowych układach napędowych z silnikami indukcyjnymi wykorzystuje się falowniki napięcia sterowane metodą FOC. Ten sposób sterowania zapewnia kontrolę strumienia i momentu. Dobra dynamika kształtowania momentu zależy głównie od regulatora prądu. Nieliniowe regulatory prądu zapewniają najkrótszy czas odpowiedzi na zmianę sygnału zadanego ale klasyczne rozwiązania (histerezowe, delta-modulacja) [...]

Porównanie właściwości trójpoziomowego przekształtnika DC/AC sterowanego metodami DTC-ST i DTC-SVM

Czytaj za darmo! »

W artykule przeprowadzono porównanie dwóch klas metod z bezpośrednią regulacją momentu i strumienia, z regulatorem liniowym (DTC-SVM) i nieliniowym (DTC-ST). Zaproponowano kryteria porównania w stanach statycznych i dynamicznych przy takiej samej średniej częstotliwości przełączeń. Porównania dokonano na podstawie badań laboratoryjnych układu napędowego zasilanego z falownika 3-poziomowego. Abs[...]

Trójpoziomowy przekształtnik napięcia sterowany nową metodą bezpośredniej regulacji strumienia i momentu silnika indukcyjnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowy algorytm bezpośredniej regulacji momentu i strumienia silnika indukcyjnego. W algorytmie DTFC wyeliminowano podstawowe wady konwencjonalnej metody DTC tj. heksagonalną trajektorię strumienia i silnie odkształcone prądy stojana przy niskich prędkościach napędu, a także problem związany z rozruchem silnika. Algorytm testowano na stanowisku z 3-poziomowym przekształtnikiem DC/AC zasilającym silnik indukcyjny. Przedstawiono realizację praktyczną systemu oraz zaprezentowano wyniki jego badań laboratoryjnych. Abstract. In the article a new algorithm of direct torque and flux control of induction motor is presented. In the DTFC algorithm the basic disadvantages of the conventional DTC method, that is hexagonal flux and strongly deformed current at low speed rang[...]

Sterowanie silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi przy użyciu nowej metody DTC-3A

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nową, zmodyfikowaną metodę typu DTC sterowania silnikiem synchronicznym z magnesami trwałymi, nazwaną DTC-3A, opartą na nowym podziale pola uchybu regulacji momentu i strumienia. Zaprezentowano założenia nowej metody, sposób wyznaczenia nowego podziału pola uchybu oraz zasadę działania sterowania wg metody DTC-3A. Przedstawiono także wyniki badań symulacyjnych, potwierdzające poprawność przeprowadzonej analizy. Abstract. In This article a new, modified DTC control method of PMSM, called DTC-3A, is presented. In this method a new, optimal error area is proposed. The main assumption of DTC-3A method and the way of construction of the new error area is presented. The analysis correctness is acknowledged by the simulation investigation results. (Direct torque and[...]

Implementacja sterowania DTC- do przekształtnika trójpoziomowego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono nowy algorytm bezpośredniej regulacji momentu i strumienia silnika indukcyjnego. W algorytmie DTC- wyeliminowano podstawowe wady konwencjonalnej metody DTC tj. heksagonalną trajektorię strumienia i silnie odkształcone prądy stojana przy niskich prędkościach napędu, a także problem związany z rozruchem silnika. Algorytm testowano na stanowisku z trójpoziomowym przekształtnikiem DC/AC zasilającym silnik indukcyjny. Przedstawiono realizację praktyczną systemu oraz zaprezentowano wyniki jego badań laboratoryjnych. Abstract. In the article a new algorithm of direct torque and flux control of induction motor is presented. In the DTC- algorithm the basic disadvantages of the conventional DTC method, that is hexagonal flux and strongly deformed curren[...]

Regulacja mocy trójpoziomowego przekształtnika AC/DC współpracującego z siecią

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano metodę bezpośredniej regulacji mocy trójpoziomowego przekształtnika AC/DC DPC 5x2-delta, a także porównano ją z dwoma typami regulacji mocy dwupoziomowego przekształtnika: DPC 3x2-delta, oraz regulacją typu delta. Podstawą porównania metod była równość strat na przełączanie w każdej z metod. Artykuł zawiera wyniki symulacji przeprowadzonych w środowisku Matlab Simulink. Abstract. The present article describes the DPC 5x2-delta method control of three-level AC/DC inverter, as well compare this method with two types of power control of two-level inverter: the DPC 3x2-delta, and a delta modulation of current. Bases of comparison those methods is resemblance between the switching power losses of each of the described methods. This article includes the results of the sim[...]

Sterowanie przekształtnika AC/DC współpracującego z siecią metodą DPC-3A

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano metodę bezpośredniej regulacji mocy przekształtnika AC/DC: DPC-3A, oraz porównano ją z działaniem regulacji DPC. Podstawą porównania obu metod były częstotliwości łączeń (straty na przełączanie). Artykuł zawiera wyniki symulacji przeprowadzonych w środowisku Matlab Simulink. Abstract. The present article describes DPC-3A control method of AC/DC converter, as well compare this method with DPC method of direct power control. The comparable switching frequency (the switching power losses) of described methods is basis of the comparison of these methods. This article includes the results of the simulations performed in the Matlab Simulink environment. (DPC-3A control method of AC/DC converter connected to AC grid). Słowa kluczowe: DPC, bezpośrednia regulacja mocy, przekształtnik AC/DC, DPC-3A. Keywords: DPC, direct power control, AC/DC converter, DPC-3A. Wstęp Metoda bezpośredniej regulacji mocy DPC (Direct Power Control) [1] powstała ze względu na dostrzeżenie wielu zalet metody bezpośredniej regulacji momentu DTC i zaadoptowaniu jej zasad na potrzeby przekształtnika AC/DC. Większość modyfikacji metody DTC minimalizuje jej wady np. powoduje zmniejszenie częstotliwości łączeń i uchybu regulowanego prądu. W celu polepszenia własności metody DPC można adoptować modyfikowaną metodę DTC-3A na metodę DPC-3A [2], która została opisana w artykule. Model matematyczny przekształtnika Opis wektorów napięć kształtowanych w przekształtniku w stacjonarnym układzie odniesienia αβ opisuje równanie (1): (1)         " ", dla n { , } [n] U e , dla n { , ..., } j(n ) π dc 0 0 7 3 1 2 6 1 3 2 Ud gdzie: Udc - napięcie w obwodzie pośredniczącym, n - współczynnik opisujący stany zaworów przekształtnika, "0" - wektor zerowy. Wektory pochodnych prądu przekształtnika AC/DC Rys.1. Schemat przekształtnika AC/DC W stacjonarnym układ[...]

 Strona 1  Następna strona »