Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej J. Kosicki"

Projektowanie przejść drogowych przez cieki wodne w stanie Maryland (USA) – system organizacji i podstawowe wymagania

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest pierwszym z cyklu omawiającego metody projektowania przekroczeń drogowych cieków wodnych w USA na podstawie doświadczeń stanu Maryland. Autor pracuje w USA od 1982 r. i od początku zajmuje się tymi zagadnieniami. Celem całej serii jest przedstawienie ewolucji w projektowaniu drogowych przekroczeń wodnych na przestrzeni ostatnich 20 lat oraz zaprezentowanie obecnych zasad stosowanych w stanie Maryland. Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej pociąga za sobą konieczność zmian w projektowaniu. Przepisy Unii znacznie obostrzają wymogi ochrony środowiska i są w tym podobne do przepisów obowiązujących w Stanach Zjednoczonych. Z tego względu doświadczenia stanu Maryland, który jako pierwszy w Stanach wprowadził zasadę morfologii strumieni i rzek do projektowania d[...]

Metody i studia hydrologiczne w projektowaniu drogowych przejść przez rzeki

Czytaj za darmo! »

Artykuł przedstawia metody stosowane w studiach hydrologicznych wymaganych przy projektowaniu drogowych przejść przez rzeki w stanie Maryland. Omawia szerzej zarówno metody oparte na analizie danych stacji wodowskazowych, jak i modele komputerowe typu TR 20, metody stosowane do kalibracji takich modeli zarekomendowane przez Marylandzki Panel Ekspertów, oraz dyskutuje kwestie automatyzacji analizy hydrologicznej. Na szczególną uwagę zasługuje opis GISHydro 2000, w pełni zintegrowanego hydrologicznego systemu komputerowego. Maryland jest pierwszym stanem w USA, który wprowadził pełną automatyzację studiów hydrologicznych do praktyki inżynierskiej, redukując koszty związane z takimi studiami, a jednocześnie zapewniając racjonalną, łatwo powtarzalną i sprawdzalną analizę. D[...]

Morfologia strumieni w projektowaniu drogowych przejść przez rzeki

Czytaj za darmo! »

Artykuł jest trzecim w serii dotyczącej metod projektowania drogowych przejść przez rzeki w USA, omówionych na podstawie doświadczeń stanu Maryland. Omawia elementy morfologii rzek mające wpływ na projektowanie drogowych przejść przez rzeki oraz metody analizy morfologicznej stosowane w projektach stanowej administracji drogowej Marylandu. Ruch wody, ruch rumowiska oraz istniejąca roślinność mają zasadniczy wpływ na morfologię koryta cieku. Zmiany tych czynników mogą powodować zmiany w wielkości, kształcie, usytuowaniu i położeniu koryta rzeki. Obecność drogowych przejść przez rzeki dodatkowo komplikuje lokalne zmiany w geometrii koryta rzeki: □ nadmierne zwężenie przepływu może powodować degradację dna i brzegów koryta w miejscu zwężenia i poniżej, zaś powyżej z[...]

Metody hydraulicznego projektowania przepustów z uwzględnieniem morfologii cieku i wymogów związanych ze swobodnym przepływem ryb


  Artykuł omawia metody hydraulicznego projektowania przepustów z uwzględnieniem morfologii strumienia i migracji ryb. Tego typu projektowanie wymaga aby przepusty spełniały wymogi określonego przepływu projektowego w warunkach powodziowych oraz zapewnienia minimalnej głębokości i limitowania prędkości przepływu w przepuście w czasie dużo mniejszych przepływów związanych z migracją ryb. Komplikuje to zarówno tradycyjną analizę przepustu, jak i metody wymagane przy budowie takich obiektów.Tradycyjne projektowanie przepustów drogowych w Biurze Rozwoju Mostów wiązało się z maksymalnym wykorzystaniem ich potencjalnej wydajności, co z reguły pozwalało na znaczne oszczędności w kosztach budowy. Efektywność przepustu można zwiększać w znaczący sposób przez podnoszenie głębokości wody na jego wlocie. Dlatego typowy przepust był projektowany w sposob pozwalający na spiętrzanie wody i tworzenie mniejszego lub większego zbiornika wodnego po górnej stronie przekroczenia. Spiętrzona woda tworzyła cofkę (rys. 1), która radykalnie redukowała prędkości przepływu i zmniejszała zdolność transportową cieku, co z kolei powodowało akumulację rumowiska. Wypływająca z przepustu woda, uwolniona od sedymentów i płynąca ze znacznie zwiększoną prędkością w efekcie dużego ścieśnienia przepływu, atakowała zarówno dno, jak i brzegi koryta, powodując nadmierną erozję. Obniżenie dna koryta, w połączeniu z jego długoterminową degradacją, powodowało powstawanie mniejszego lub większego uskoku na wylocie przepustu, co oznaczało blokadę przepływu ryb oraz ruchu innych organizmów wodnych i zmieniało w sposób negatywny ekologię strumienia. Na fot. 1 pokazano dwa sposoby projektowania przepustów stosowane bardzo często była limitowana albo przez rzędną drogi, albo względy konstrukcyjne. W efekcie w obu wypadkach zmieniano niekorzystnie morfologię cieku. Przepust rurowy (fot. 1a) jest przykładem nadmiernego spiętrzenia oraz ścieśnienia przepływu[...]

Analiza rozmycia dna cieku w okolicach przyczółków i podpór w projektowaniu drogowych przejść przez rzeki


  Przedstawiono metody stosowane przez Oddział Hydrologiczno-Hydrauliczny (OHH) w analizach potencjalnej głębokości rozmycia dna cieku pozwalających na właściwe projektowanie fundamentów mostów i przepustów z dnem naturalnym, ze szczególnym podkreśleniem zastosowania programu komputerowego o nazwie ABSCOUR [1]. Rozmycie dna cieku było w przeszłości podstawowym powodem katastrofalnych zniszczeń drogowych przejść przez rzeki w USA i z tego względu szczegółowa analiza potencjalnego rozmycia dna koryta jest obecnie wymagana w każdym projekcie drogowego przekroczenia wodnego zarówno w wypadku mostów, jak i przepustów z dnem naturalnym. W 1989 r. odbyło się ogólnokrajowe sympozjum zorganizowane przez Centrum Badawcze FHWA w Turner- -Fairbanks w okolicach Waszyngtonu - celem była ocena ówczesnych metod i sposobów ich stosowania w praktyce inżynierskiej. Efektem sympozjum była dyrektywa FHWA zobowiązująca drogowe administracje stanowe w USA do oceny wszystkich istniejących drogowych przejść przez rzeki z punktu widzenia potencjalnego niebezpieczeństwa powodowanego rozmywaniem dna koryta w okolicach podpór i przyczółków. Ta inicjatywa była konsekwencją tragicznego w skutkach zniszczenia mostu na autostradzie I-90 przekraczającej rzekę Schoharie w stanie Nowy York w 1986 r. (fot. 1 i 2). Powodem katastrofy, która kosztowała życie 12 ludzi, było rozmycie dna w okolicach podpory zlokalizowanej w korycie cieku, co spowodowało jej uszkodzenie i w konsekwencji zniszczenie pomostu. Nieco więcej szczęścia miał stan Maryland, gdzie bardziej konserwatywne (czyt. głębsze) posadawianie podpór uchroniło od zniszczenia most na drodze nr 367 przekraczającej niewielką rzekę o nazwie Buntings Branch, pomimo głębokiego rozmycia dna rzeki przez powódź spowodowaną wyjątkowo intensywnym opadem deszczu laGospodarka Wodna nr 5/2012 195 Andrzej J. Kosicki Maryland State Highway Administration Maryland Department of Transportation Analiza[...]

 Strona 1