Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"WalenTin a. osadCzy"

Modelowanie i obliczanie parametrów procesu walcowania z wykorzystaniem sieci 􀀬nternet


  W pracy przedstawiono założenia i budowę komputerowego systemu ekspertowego, służącego do projektowania procesów walco- wania. System opracowano w technologii Web i udostępniono do użytkowania w sieci Internet. Przyjęte przy projektowaniu systemu założenia dotyczące sposobu pozyskiwania i gromadzenia wiedzy ekspertów oraz zaimplementowane procedury obliczeniowe czynią system bardzo funkcjonalnym i uniwersalnym. Natomiast opracowanie interfejsu użytkownika w technologii Web pozwala na bardzo wygodne wykorzystywanie jego zasobów wiedzy i możliwości obliczeniowych. In the work the conception and construction of expert computer system for rolling processes designing was presented. The system was elaborated using Web-programming technology and it was shared in Internet. The assumptions taking into account during system designing concerning a methods of collecting and storing of the experts knowledge and implemented calculating procedures make the system very flexible and functional. Whereas a user interface elaborated in Web-programming technology allows very comfortable use the knowledge resources and numerical functions of the system. 􀀶łowa kluczowe: technologia Web, system ekspertowy, projektowanie procesu walcowania Key words: Web technology, expert system, rolling process designing 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 405 - bazę danych na temat materiałów metalo- wych oraz ich własności; - system informacyjno-obliczeniowy dla pro- cesów walcowania; - programy do konstruowania agregatów i na- rzędzi technologicznych. 􀀶ystem informacyjno-szkoleniowy dotyczący przemysłu metalurgicznego. Do niedawna techni- ka obliczeniowa była przedstawiana w naszej świa- domości głównie jako środek do rozwiązania zadań obliczeniowych. Teraz komputer przestał być tylko dużym kalkulatorem, zamienił się on w źródło infor- macji i jest zdolny nie tylko wykonywać obliczenia według zadanego, nawet skomplikowanego algoryt- mu, ale i prz[...]

 Strona 1