Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Agnieszka MICHALAK"

Podejście procesowe w zarządzaniu jakością na przykładzie KONIMPEX Sp. z o.o.

Czytaj za darmo! »

Proces opracowania oferty i zawierania umów z klientami stanowi jeden z istotniejszych tematów związanych bezpośrednio z klientem w większości firm. Konfrontacja zidentyfikowanych potrzeb i oczekiwań klienta z możliwościami ekonomicznotechnicznymi przedsiębiorstwa określa model optymalnego zaspokojenia tych potrzeb.Podejście procesowe do zarządzania organizacjami jest dziedziną dynamicznie s[...]

Zarządzanie procesami

Czytaj za darmo! »

U progu XXI wieku warunkiem przetrwania firmy w długim okresie staje się nieustanne wprowadzanie zmian i ciągłe dopasowywanie istniejących w niej procesów do zmieniających się okoliczności rynkowych.W każdej firmie zachodzą procesy, które pozostają w ścisłej synergii. Współzależność i relacje procesów tworzą jakość funkcjonowania całej organizacji. Zatem jakość to nie tylko termin kojarzony[...]

Audity wewnętrzne - narzędzia doskonalenia, obowiązkowy standard

Czytaj za darmo! »

Audity wewnętrzne stanowią jeden z głównych obszarów, na jaki powinno ukierunkować swoje działania przedsiębiorstwo, a jednocześnie są koniecznością wynikającą z realizacji jednego z podstawowych wymagań normy ISO 9001:20001. Wprowadzenie Przedsiębiorstwa doskonaląc wdrożone przez siebie systemy zarządzania jakością2 koncentrują swoje działania nie tylko na jakości wyrobów czy świadczonych [...]

Audity zewnętrzne doskonalenie systemów zarządzania

Czytaj za darmo! »

Doskonalenie systemów zarządzania poprzez wykorzystanie narzędzia jakim są audity wewnętrzne i zewnętrzne, w tym audity klientów, audity przeprowadzane u dostawców oraz audity jednostek certyfikujących. Wzrost konkurencyjności i rosnące wymagania klientów przedsiębiorstw sektora gumowego w Polsce wymuszają określenie roli jaką audity zewnętrzne odgrywają w doskonaleniu systemów zarządzania.[...]

Audity - doskonalenie systemów zarządzania

Czytaj za darmo! »

Wskazanie działań doskonalących proces auditowania pozwala przedsiębiorstwom rozwinąć stosowane dotychczas metody doskonalenia systemów zarządzania. Z jednej strony przyczynia się do zmniejszenia intensywności występowania barier napotykanych w trakcie procesu auditowania i po jego zakończeniu, z drugiej - wzrostu przydatności auditów wewnętrznych i zewnętrznych w organizacjach. Nasuwają się jednak pytania, jakie działania auditowe i poauditowe można uznać za skuteczne? Które z nich implikują doskonalenie systemów zarządzania, a które stanowią jedynie wymaganie międzynarodowych standardów jakości? Odpowiedzi na tak postawione pytania autorka niniejszej publikacji prezentuje na podstawie badań własnych przeprowadzonych w latach 2007 - 2008. Publikacja stanowi kontynuację rozw[...]

Zarządzanie programem auditów

Czytaj za darmo! »

Prezentacja modelu doskonalenia procesu zarządzania programem auditów.Wymaganiem normy PN-EN ISO 900 : 008 jest ciągłe doskonalenie skuteczności systemu zarządzania jakością poprzez wykorzystanie polityki jakości, celów dotyczących jakości, wyników auditów, analizy danych, działań korygujących i zapobiegawczych oraz przeglądu zarządzania . Organizacje posiadające systemy zarządzania zgodne z międzynarodowymi standardami stają przed zadaniem usprawnienia, uzyskania wartości dodanych w zidentyfikowanych procesach podstawowych i pomocniczych. Pełnomocnicy systemów zarządzania jakością zadają sobie pytanie: jak "ożywić" funkcjonujący od kilkunastu lub kilkudziesięciu lat system? Jak sprawić, aby kierownictwo organizacji uzyskało dodatkowe wartości z procesu zarządzania programem auditów? W jaki sposób wyodrębnić zbiór elementów o kluczowym znaczeniu dla doskonalenia działalności biznesowej i skuteczności systemu zarządzania organizacji w ramach podejmowanych działań auditowych i poauditowych? Literatura przedmiotu wskazuje na określone, podejmowane przez przedsiębiorstwa działania auditowe i poauditowe. Norma PN-EN ISO 90 : 00 charakteryzuje typowe podejmowane w tym zakresie działania. Zgodnie z wytycznymi normy przebieg procesu zarządzania programem auditów obejmuje : PN-EN ISO 900 : 008, Wymagania. Systemy zarządzania jakością, pkt. 8.5. . PN-EN ISO 90 : 00 , Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego, PKN, Warszawa 00 . Tamże, pkt. 5. . uprawnienia do zarządzania programem auditów, ustalenie programu auditów, wdrożenie programu auditów (w tym kierowanie działaniami auditowymi), monitorowanie i przeglądy programu auditów. W punkcie 5. znajdujemy zalecenie, aby "najwyższe kierownictwo ustanowiło uprawnienia do zarządzania programem auditów, natomiast osoby odpowiedzialne za zarządzanie programem auditów ustanowiły, wdrożyły, monitorowały, przeglądały i doskonaliły [...]

 Strona 1