Wyniki 1-10 spośród 43 dla zapytania: authorDesc:"Radosław Wolniak"

Unikanie niepewności a wdrażanie koncepcji zarządzania jakością

Czytaj za darmo! »

Unikanie niepewności jest tylko jednym z całej gamy czynników, jakie muszą zostać poddane analizie w przypadku gdy chcemy wprowadzać koncepcje projakościowe.Zarządzanie jakością jest działalnością niezbędną, bez której nie może obyć się żadna współczesna organizacja. Bez względu na to czy mamy do czynienia z przemysłem, usługami czy administracją publiczną, jakość produktu, który jest ofe[...]

Polityka bezpieczeństwa informacji w organizacji publicznej

Czytaj za darmo! »

Większość systemów informacyjnych nie było projektowanych z myślą o bezpieczeństwie.Wzrost zagrożeń sieciowych powoduje na przestrzeni ostatnich lat pojawienie się coraz szerszego zainteresowania systemami bezpieczeństwa informacji. Problematyka bezpieczeństwa informacji nie jest nowa i istniała zanim powstały systemy komputerowe, niemniej jednak w czasach powszechnego dostępu do sieci komp[...]

Orientacja indywidualistyczno kolektywistyczna a wykorzystanie narzędzi pracy zespołowej

Czytaj za darmo! »

W warunkach Polski należy zachować równowagę pomiędzy indywidualizmem a kolektywizmem z obu podejść kulturowych wybierając elementy najlepsze.Od dawna w organizacjach na całym świecie wykorzystywana jest, zastosowana po raz pierwszy w Japonii, koncepcja pracy zespołowej polegająca na wykorzystywaniu kół jakości. W niniejszej pracy przedstawione zostaną wyniki badań autora w zakresie związków pomiędzy orientacją kulturową organizacji (przyjętą za podziałem zastosowanym przez G. Hofstede1) a metodami pracy zespołowej wykorzystywanymi w organizacjach. Celem badań było ustalenie jaka orientacja kulturowa (indywidualistyczna czy też kolektywistyczna) jest korzystna z punktu widzenia wykorzystania metod pracy zespołowej. Badania prowadzono w zakresie czterech zmiennych wpływają[...]

Total Quality Leadership

Czytaj za darmo! »

Rozwój systemów zarządzania jakością opartych na normach z serii ISO 9001 oraz wdrażanie zasad TOM, w organizacjach występuje w ostatnich latach coraz częściej. Tradycyjne podejście wynikające z koncepcji TQM - totalnego zarządzania jakością zwracało co prawda uwagę na rolę przywództwa, niemniej było ono traktowane jako jedna ze zmiennych, jakie należy brać pod uwagę we wprowadzonych zmianach [Jabłoński 2005]. Dlatego też cześć managerów uważa, że TQL jest wyższą ulepszoną formą znanej od dłuższego czasu filozofii TQM. Wydaje się, że przywództwo przez jakość totalną lepiej niż wcześniejsza koncepcja, wiąże humanistyczne i techniczne aspekty podejścia do zarządzania jakością. W niniejszej publikacji dokonano analizy najważniejszych elementów składających się na wprowadzanie [...]

Pomiar oczekiwanej i postrzeganej jakości w usługach medycznych

Czytaj za darmo! »

Pacjent ma największe oczekiwania w przypadku pomocy medycznej w obszarze bezpieczeństwa usługi oraz reagowania na jego potrzeby.Metody zarządzania jakością stosowane były początkowo w organizacjach produkcyjnych. Jednak od kilkunastu lat coraz częściej znajdują one swe zastosowanie w organizacjach usługowych. Opracowano w tym okresie wiele metod i narzędzi, które mogą być stosowane do pomiaru jakości oczekiwanej i postrzeganej w usługach. Jedną z takich metod jest metoda Servqual. Przy pomocy zestandaryzowanego kwestionariusza badawczego podzielonego na pięć obszarów: namacalność, niezawodność, reagowanie, pewność i empatia, pozwala dokonać pomiaru jakości oczekiwanej i jakości postrzeganej usługi. Okazuje się, że różne postrzeganie usługi medycznej przez pacjenta powoduje powstanie luk między tym co oferuje usługodawca a tym co otrzymuje pacjent. Metoda Servqual służy do wyznaczenia ich wielkości. Publikacja przedstawia wyniki badań własnych autora dotyczące usług świadczonych przez przykładową przychodnię na terenie Katowic. Narzędziem badawczym był kwestionariusz Servqual, odpowiednio dostosowany do specyfiki badanego zagadnienia zachowując klasyczny układ wymienionych pięciu obszarów. Przy jego pomocy badano opinie losowo wybranych pacjentów korzystających z usług przychodni medycznej. Celem niniejszej publikacji jest dokonanie pomiaru jakości usług medycznych metodą Servqual i jej uproszczoną wersją Servperf na przykładzie wybranej placówki. Prowadzone badania powinny dać odpowiedź na pytanie czy metoda Servqual może być stosowana do pomiaru jakości w usługach medycznych oraz jaka wersja tej metody (pełna czy też uproszczona) powinna być w tym przypadku stosowana. Koncepcja oczekiwanej i postrzeganej jakości usług Koncepcja pomiaru jakości w usługach powstała w latach 80-tych XX wieku. Ponieważ do tego czasu zarządzaniem jakością zajmowano się głównie w przemyśle i początkowo próbowano bezpośrednio zaimplemen[...]

Nowy model doskonałości EFQM

Czytaj za darmo! »

Współczesny świat stawia przed organizacjami coraz nowe, bardziej skomplikowane wyzwania. Światowy kryzys finansowy pokazał negatywne konsekwencje niezrównoważenia różnych aspektów funkcjonowania gospodarki. W odpowiedzi na to powstały nowe modele doskonalenia zarządzania jakością, próbujące rozszerzyć wcześniej stosowane koncepcje o nowe, poprzednio nie uwzględniane, lub uwzględniane w zbyt małym stopniu kwestie. Dokonano tu charakterystyki nowego modelu doskonalenia organizacji EFQM. Szczególną uwagę poświęcono porównaniu go z modelem poprzednim pochodzącym z roku 2003. Zwrócono uwagę na występującą w nowym modelu problematykę równoważenia funkcjonowania organizacji. Nauki o jakości - trendy rozwoju Na świecie rozwój nauk o jakości podlega ciągłemu badaniu w celu określenia przyszłych trendów ich rozwoju. Takie badania są prowadzone miedzy innymi przez ASQ - American Society for Quality - Amerykańskie Stowarzyszenie Jakości. Organizacja ta co trzy lata przeprowadza badania mające na celu określenie dominujących w naukach o jakości trendów, głównych sił napędowych i perspektyw rozwoju. Badania te są prowadzone od 1996 roku i mają trzy cele: identyfikację i uszeregowanie kluczowych czynników w rozwoju nauk o jakości, analizę możliwych scenariuszy ich przyszłego rozwoju, określenie implikacji tych czynników dla firm i menedżerów działających w obszarze nauk o jakości. W tablicy 1 zgromadzono wyniki wspomnianych badań dla lat 2002-2008. Śledząc zmiany, jakie nastąpiły na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, widać kilka wyraźnych trendów. Po pierwsze, warto S. Sanders: What’s up?, "Quality Progress" nr 10 2008, s. 44. zwrócić uwagę na fakt rosnącej roli globalizacji, która od dłuższego czasu stała się głównym czynnikiem zmian w naukach o jakości. Czynnik ten jest wyzwaniem a jednocześnie stwarza wiele szans dla organizacji, które będą potrafiły go właściwie wykorzystać. Również rośnie, co zaznaczono już we wst[...]

 Strona 1  Następna strona »