Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Kafel"

Certyfikat a fałszowanie żywności


  Wpływ nadzoru jednostek certyfikujących na spełnienie wymagań prawnych związanych z fałszowaniem żywności.Za najpopularniejszy znormalizowany system zarządzania w organizacjach uznaje się system zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2008. O sukcesie tego standardu świadczy liczba wydanych certyfikatów, która w roku 2009 przekroczyła milion. Również zasięg terytorialny organizacji posiadających wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością jest duży, system ten w 2009 roku był certyfikowany w 178 krajach świata . Popularność SZJ wynika z jego uniwersalności i możliwości dopasowania do charakterystyki różnych organizacji, bez względu na ich wielkość, charakter działalności czy status prawny. Specyfika branży spożywczej powoduje, że poza systemem zarządzania jakością organizacje te wdrażają również inne systemy, w tym obligatoryjne. Za najpopularniejszy uznać należy system bezpieczeństwa żywności HACCP. Wynika to głównie z obligatoryjności tego systemu w krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 5. rozporządzenia PE i RU nr 852/2004/WE z 29.04.2004 r. organizacje działające w sektorze żywnościowym zobowiązane są do wdrożenia systemu HACCP . Organizacje takie, mogą na zasadzie dobrowolności, ubiegać się również o certyfikację systemu HACCP. Dokumentem odniesienia w procesie certyfikacji mogą być wymagania Codexu Alimentarius lub też wymagania normy ISO 22000. Wymagania zawarte w normie ISO 22000 obejmują poza zasadami HACCP takie elementy, jak komunikacja interaktywna, zarządzanie systemem oraz programy wstępne. Liczba certyfikowanych na świecie organizacji w 2009 roku, na zgodność The ISO Survey of Certifications 2009, pobrano z: www.iso.org Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych z wymaganiami normy ISO 22000, wynosiła 13881. Polska znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów na liście z największą liczbą certyfikowanych systemów[...]

Integracja systemów zarządzania - nowe kierunki badań DOI:10.15199/46.2015.5.4


  Wspólną cechą modeli wskazujących na skuteczny sposób integracji systemów jest wykorzystanie cyklu PDCA.Wstęp Zagadnienia dotyczące integracji systemów zarządzania sięgają czasów opracowania systemu zarządzania środowiskowego przedstawionego w normie ISO 14001:19961. Wraz z publikacją kolejnych norm zawierających wymagania dotyczące innych systemów zarządzania, tematyka integracji staje się coraz to ważniejszym zagadnieniem. Obecnie liczba dostępnych systemów zarządzania, które wdrażane są w organizacjach, jest bardzo duża, a za najpopularniejsze z nich uznać można systemy opisane w takich normach, jak: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001/PN-N 18001, ISO/IEC 27001, ISO/TS 16949, ISO 22000, ISO 13485, ISO 50001, ISO 26000. Tak duża liczba systemów powoduje konieczność przynajmniej częściowej ich integracji. Celem artykułu jest przedstawienie, wyników przeglądu literatury opublikowanej w latach 2012- 2014 dotyczących aspektów integracji systemów zarządzania. Przegląd badań dotyczących integracji systemów zarządzania Proces przeglądu literatury obejmuje 22 badania dotyczące integracji systemów zarządzania i przeprowadzony został w styczniu i lutym 2015 roku2. Analizowana literatura opublikowana została w języku angielskim i obejmowała publikacje z lat 2012-2014 w tym publikacje, których wydanie zaplanowano na rok 2015, a ich wersje elektroniczne były już dostępne w czasie prowadzonego przeglądu. Pomimo istnienia publikacji dotyczących omawianego tematu w innych językach, np. hiszpańskim, niemieckim, francuskim, trudno było umieścić je w przeglądzie z następujących powodów: 1. Brak dostępu do tego typu publikacji wykorzystywanych w badanych bazach danych. 2. Brak dostępu do wersji drukowanych publikacji w krajach innych niż kraj publikacji. 3. Problemy językowe. Istotne angielskojęzyczne publikacje zostały zgromadzone z wykorzystaniem baz danych Elsevier (Science Direct) oraz Emerald. W wyniku przeszukiwania słów kluczow[...]

Wpływ certyfikacji systemu zarządzania jakością na wyniki finansowe małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej

Czytaj za darmo! »

Popularność systemów zarządzania jakością (SZJ) zgodnych z wymaganiami norm ISO serii 9000 jest bezsprzeczna. Trudno też polemizować z korzyściami wynikającymi z wdrożenia i certyfikacji SZJ, które zostały szeroko opisane w literaturze. Problemem, na który nie udzielono do tej pory jednoznacznej odpowiedzi wydaje się zagadnienie wpływu ponoszonych nakładów związanych z utrzymaniem SZJ na u[...]

Integracja systemów zarządzania


  Liczba dostępnych znormalizowanych standardów zarządzania, które wdrażane są w organizacjach jest bardzo duża. Popularność standardów związanych z zarządzaniem rozpoczęła się od niewątpliwego sukcesu związanego z publikacją norm ISO serii 9000, a następnie norm ISO serii 14000. Systemy te są najpopularniejszymi i najczęściej wdrażanymi systemami na świecie. W 2009 roku wydanych zostało ponad 1 milion certyfikatów na zgodność z wymaganiami normy ISO 9001 oraz powyżej 200 tysięcy certyfikatów potwierdzających zgodność z wymaganiami normy ISO 14001 [15]. Inne popularne standardy to m.in. system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy - OHSAS 18001, system zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 oraz system społecznej odpowiedzialności biznesu SA 8000. Organizacje wdrażają również systemy odnoszące się do specyficznych branż, takie jak np.: ISO/TS 16949, ISO 22000, ISO 13485. Tak duża liczba różnych systemów powoduje coraz to większe przenikanie się ww. systemów. Jednocześnie aktualne wydania norm ISO 9001 i ISO 14001 są tak opracowane, że ich integracja w organizacji jest nieomal pewna, a próby utrzymywania równolegle kilku systemów bardzo trudne [12], [13], [18]. Literatura przedmiotu wskazuje również wiele teoretycznych modeli integracji znormalizowanych systemów zarządzania np.: [7], [9], [16]. Niewiele jest natomiast badań dotyczących praktycznych aspektów związanych z integracją systemów zarządzania. Dlatego też w artykule przedstawiono wyniki przeglądu literatury światowej dotyczących praktycznych aspektów integracji systemów zarządzania. Przegląd badań dotyczących integracji systemów zarządzania Proces przeglądu literatury obejmuje 14 badań dotyczących integracji systemów zarządzania. Analizowana literatura opublikowana została w języku angielskim i obejmowała publikacje z lat 2000-2010. Pomimo istnienia publikacji dotyczących omawianego tematu w innych językach np. niemieckim, francuskim, hi[...]

Powiązanie sposobu definiowania jakości i poziomu dojrzałości systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach


  Pojęcie jakości najczęściej jest rozumiane różnie przez producentów oraz ich klientów.Definiowanie jakości jest zagadnieniem towarzyszącym ludzkości od czasów antycznych. Trudność jednoznacznego określenia jakości wynika z faktu, iż pojęcie jakości może być postrzegane w wielu wymiarach . Można ją definiować uwzględniając takie aspekty, jak : postać produktu, np.: wyrób materialny, usługa, materiał przetworzony itp., charakterystyki i cechy brane pod uwagę, np.: funkcjonalność, ekonomiczność, dokładność i precyzja wykonania itp., podmiot postrzegający jakość, np.: klient, producent, dostawca, faza życia produktu, np.: badania marketingowe, projektowanie produktu, projektowanie procesów, realizacja, użytkowanie, utylizacja. W artykule przedstawiono sposób definiowania jakości przez przedstawicieli przedsiębiorstw sektora spożywczego oraz jego powiązanie z poziomem dojrzałości systemów zarządzania w tych organizacjach oraz podstawowymi danymi i wskaźnikami finansowymi. W badaniu wykorzystano pomiar stopnia dojrzałości organizacji, wykonany na podstawie formularza samooceny organizacji zawartej w normie ISO 9004:2009. Materiał i metody badań Prowadzone badania miały charakter ankietowy. Do badań ankietowych wybrano w sposób losowy przedsiębiorstwa, które spełniały następujące kryteria: Karaszewski R., Nowoczesne koncepcje zarządzania jakością, Wyd. Dom Organizatora, wyd. 1., Toruń 2006 r. Hamrol A., Zarządzanie jakością z przykładami, Wyd. Nauk. PWN, wyd. 2, Warszawa 2008 r. przedsiębiorstwa, które mają swoją siedzibę w południowo-wschodniej Polsce, tj. województwa: małopolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie i lubelskie, forma prawna: spółki prawa handlowego, wielkość zatrudnienia (średnioroczna): od 10 do 250 pracowników, data rozpoczęcia działalności: nie później niż w roku 2006, główny obszar działalności: produkcja artykułów spożywczych i napojów (EKD 10 i 11 ). Dane przedsiębiorstw spełniających powyż[...]

System zarządzania jakością w przedsiębiorstwach po rezygnacji z jego certyfikacji


  Utrzymanie systemu zarządzania nie powinno być utożsamiane z utrzymaniem certyfikatu.Wstęp Dynamiczny rozwój certyfikacji systemów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach należy do przeszłości. Dla coraz większej grupy właścicieli przedsiębiorstw system zarządzania jakością, zgodny z wymaganiami normy ISO 9001, nie stanowi już nowości. Pozytywne efekty wdrożenia i certyfikacji systemu, opisywane jeszcze kilka lat temu przez badaczy , , nie mają obecnie dużego znaczenia dla przedsiębiorców. W szczególności dotyczy to korzyści zewnętrznych, takich jak np. uzyskanie przewagi marketingowej przez organizacje, które wdrożyły i certyfikowały SZJ. Coraz powszechniejsza staje się tendencja do rezygnacji z recertyfikacji wdrożonych systemów zarządzania. Dane opublikowane przez ISO wskazują na 7% spadek liczby wydawanych/ wznawianych certyfikatów w Europie w roku 2011 w stosunku do roku poprzedniego. Jeszcze większe procentowe spadki odnotowano w krajach Bliskiego Wschodu - 9% oraz Centralnej i Południowej Azji - 11 %. Liczba certyfikatów ISO 9001 w skali globalnej uległa 1% zmniejszeniu w roku 2011 w stosunku do roku poprzedniego . W przypadku Polski, spadek liczby certyfikatów wyniósł 11 % i jest nieco wyższy, niż średnia dla wszystkich krajów europejskich. W artykule tym autorzy przedstawili główne przyczyny rezygnacji z recertyfikacji systemu ISO 9001 oraz ocenę poziomu utrzymania systemu zarządzania, który nie jest nadzorowany przez jednostkę certyfikującą. Opis badań Badania przeprowadzono wśród polskich przedsiębiorstw, które zrezygnowały z recertyfikacji systemu Kafel P., Sikora T., Benefits of implementation and certification of management systems in the food industry enterprises, 5th International Quality Conference, 20.05.2011 r., Kragujevac, Serbia. Kafel P., Sikora T., Efekty wdrożenia systemów jakości, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 12/2009, str. 87-93. ISO Survey 2011 , www.iso.org ISO 9001. Dane doty[...]

Analiza niezgodności w wybranych przedsiębiorstwach DOI:


  Analiza niezgodności prowadzona jest bez względu na certyfikowany system zarządzania jakością.Wstęp Jakość produktu finalnego kształtowana jest od momentu jego projektowania, poprzez przygotowanie i realizację procesów wytwórczych, do wykonania produktu gotowego. Jakość produktu finalnego oceniana jest w przedsiębiorstwie podczas kontroli końcowej, a następnie przez klienta w trakcie użytkowania. W celu dostarczania "dobrych jakościowo" produktów do klienta, organizacja powinna dbać o ich jakość w całym cyklu produkcyjnym. A zatem w czasie procesu produkcyjnego dokonuje się pomiaru i oceny jakości produktu i/lub procesu realizacji . Ocena całego produktu lub jego części jest wyrażana poprzez wskazanie występujących w nich niezgodności lub poprzez zakwalifikowanie produktu jako jednostki niezgodnej . Niezgodność jest to niespełnienie wymagań, które nie oznacza dyskwalifikacji produktu . Jednostka niezgodna to produkt obciążony liczbą niezgodności większą od przyjętej za dopuszczalną lub też wadą, czyli niezgodnością, która nie pozawala na uzyskanie pełnej wartości użytkowej wyrobu . Ocenie podlegają już materiały wejściowe do produkcji, których stan ma znaczący wpływ na jakość wyrobu finalnego. W celu dbałości o jakość materiałów wejściowych do produkcji, zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania PN-EN ISO 9001:2009 System zarządzania jakością. Wymagania. Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE Warszawa 2013, str. 43-54 PN-EN ISO 9000:2006 System zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. Zymonik Z., Hamrol A., Grudowski P., Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem, PWE Warszawa 2013, str. 43-54 jakością (SZJ) wg normy ISO 9001, w przedsiębiorstwie powinien być system doboru i weryfikacji dostawców. Podczas współpracy z dostawcami prowadzone są audity u dostawców, a także wykorzystywane są informacje o certyfikatach uzyskanych przez dostawców. Dobra współpraca i działania d[...]

 Strona 1