Wyniki 1-10 spośród 23 dla zapytania: authorDesc:"LEOPOLD JEZIORSKI"

Kierunek kształcenia Inżynieria Materiałowa w Polsce

Czytaj za darmo! »

Utworzenie w Polsce kierunku kształcenia Inżynieria Materiałowa nastąpiło w 1971 roku. Kierunek ten uruchomiony został początkowo na dwóch uczelniach: Politechnice Śląskiej na Wydziale Metalurgicznym i w Akademii Górniczo-Hutniczej na Wydziale Ceramicznym, a w 1973 roku w Politechnice Warszawskiej, gdzie najpierw powstał Instytut Inżynierii Materiałowej, a następnie w 1992 Wydział Inżynierii Materiałowej. Obecnie kierunek studiów Inżynieria Materiałowa prowadzony jest w naszym kraju w 21 uczelniach na 27 wydziałach, w tym w 13 Politechnikach, 4 Uniwersytetach, 1 Wyższej Szkole Zawodowej i 2 niepublicznych szkołach. Wykaz uczelni i wydziałów, które prowadzą ten kierunek studiów przedstawiono w tabeli 1. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych z dyscypliny Inżynieria Materiało[...]

Perspectives of biomimetics in materials science and engineering

Czytaj za darmo! »

Nature offers us multitude of structures in plants and animals. From the beginning the human being have been fascinating of structure and functionality of natural creatures as for example flying of birds and bats. Bio-inspired materials are becoming of increasing interest in many engineering applications. The natural structures gain the superior physical and mechanical properties by hierarchical structures. Such a materials inspired scientists and engineers. The part of the science dealing with using natural templates in engineering solutions is called biomimetics, bionics or biomimicry [1]. However, the experience in this area is that it is not possible to create a new engineering materials simply by making a direct copy of biological materials. The paper presents the perspectives of biomimetics in materials science and engineering. The background of biomimetics and directions of development are described. State of the art There is no doubt that we can learn from Nature and adopted that knowledge to our engineering solutions. In 1917 D’Arcy W. Thomson in his book “On growth and Form" [2] suggested that organic forms can be described by physical and mathematical lows. There are some papers and books, which have been written to show the biological structures, their properties and potential as a new concept in many areas also in materials science. For example, work of J. Benyus from 1997: “Biomimicry: Inovation inspired by Nature" [3], papers and books of Vincent, Currey, Mann, Meyers, and others could be mentioned [4÷8]. In polish language in this area is the work of M. Wit from 1936 titled: “Mistrzostwo Natury" [9]. The work of M. W. Grabski and J. A. Kozubowski published in 2003 “Inżynieria materiałowa, geneza, istota, perspektywy" [10] with one chapter “Biomimetyczne perspektywy inżynierii materiałowej" and work of R. Pampuch from 2008 “Pomaga żyć, ceramika wczoraj i dziś" [11] wit[...]

Model azotowania jarzeniowego tytanu w atmosferze azotu

Czytaj za darmo! »

W pracy dokonano analizy wpływu różnych parametrów procesu azotowania jarzeniowego w atmosferze azotu, na własności warstwy wierzchniej tytanu technicznego. Umożliwiło to opracowanie modelu azotowania jarzeniowego tytanu. Procesy azotowania jarzeniowego przeprowadzono w urządzeniu do azotowania typu JON-600. In the work the analysis of the influence of different parameters of the ionitriding proc[...]

Ocena odporności na zużycie tytanu Grade 2 po azotowaniu jarzeniowym

Czytaj za darmo! »

Tytan i jego stopy znajdują coraz szersze zastosowanie w przemyśle, motoryzacji, w przemyśle stoczniowym, chemicznym i spożywczym, jak również w medycynie, jako jeden z najbardziej perspektywicznych biozgodnych materiałów metalicznych z uwagi na takie właściwości, jak: niska gęstość, duża odporność na korozję, stosunkowo wysoka wytrzymałość zmęczeniowa, dobra plastyczność. Zakres zastosowania tych materiałów jest w dużej mierze ograniczony niską odpornością na zużycie przez tarcie [1]. Spowodowane jest to tym, że materiały te charakteryzują się wysokim współczynnikiem tarcia i małą odpornością na zużycie ścierne, co mogłoby ograniczyć ich stosowanie w przypadku, gdy wymagane są dobre właściwości tribologiczne. Dlatego też, w przypadku elementów eksploatowanych w warunkach tarci[...]

Odporność korozyjna stali austenitycznej 316L po niekonwencjonalnym azotowaniu jarzeniowym

Czytaj za darmo! »

Badaniom korozyjnym poddano stal austenityczną gatunku 316L po azotowaniu jarzeniowym w temperaturze T = 430°C i w czasie t = 8 h, przy czterech różnych wariantach rozmieszczenia próbek w komorze jarzeniowej. Próbki poddane azotowaniu umieszczano na katodzie urządzenia do azotowania jarzeniowego, na podłożu odizolowanym zarówno od katody jak i anody, czyli w tzw. potencjale plazmy oraz na katodzie, jak i w potencjale plazmy osłonięte ekranem wspomagającym. Stwierdzono, że każdorazowe zastosowanie ekranów wspomagających powoduje wzrost głębokości dyfuzji azotu w głąb azotowanej stali austenitycznej 316L a tym samym zwiększenie grubości otrzymanych warstw wierzchnich. Słowa kluczowe: azotowanie jarzeniowe, korozja, stal austenityczna Corrosion resistance of austenitic steel 316l afte[...]

Fluidized Bed Atmospheric Diffusion Treatment (F-A/D-T) – scopes and limitations

Czytaj za darmo! »

Fluidized Bed Atmospheric Diffusion Treatment of the alloys and metallic materials during tools and machine parts volumetric heat treatment gives possibility to the surface layer diffusive saturation of metallic materials with an interstitial elements. Formation of the Cr, Zn, Ti, W, Nb coatings and layers using fluidization method is also known. Technically fluidization effect was used 60 years ago in the United Kingdom for the precipitation hardening of the aluminium alloys [1]. In Poland the interest for fluid heat treatment started in the 1970 [2]. Researches using fluidization technology were guided mainly by the two units, Institute of Precision Mechanics - - Warsaw and Materials Science Institute - Czestochowa Univeristy of Technology. The experiments performed initially by the Institute of Precision Mechanics were focused mainly on the tools low-temperature nitriding and oxidizing [3], while Materials Science Institute in Czestochowa researches were interested in carburizing and carbonitriding mechanisms and kinetics of tools and machine parts in the organic and inorganic fluidized beds. Next years, differences rela[...]

Krótkookresowe i niskotemperaturowe azotowanie jarzeniowe stali austenitycznej 316L

Czytaj za darmo! »

Badaniom poddano stal austenityczną gatunku 316L wg AISI (X2CrNiMo 17-12-2 wg PN-EN 10088-1:1998) po azotowaniu jarzeniowym w temperaturze T=598 K (325 °C) i czasie t = 10,8 ks (3 h), dla dwóch różnych wariantach rozmieszczenia próbek w komorze jarzeniowej. W celu oceny efektywności wariantów procesu azotowania przeprowadzono badania analizy profilowej otrzymanych warstw powierzchniowych, badania twardości powierzchniowej oraz analizę struktur warstw wierzchnich. Stwierdzono, że zastosowanie ekranów wspomagających powoduje wzrost głębokości dyfuzji azotu w głąb azotowanej stali austenitycznej 316L, a tym samym zwiększenie grubości otrzymanych warstw wierzchnich. The AISI 316L (PN-EN 10088-1:1998 X2CrNiMo17-12-2) grade austenitic steel after glow discharge nitriding at temperature of T = 598 K (325°C) and for duration of t = 10,8 ks (3 h), for different variants of specimen placement in the glow-discharge chamber was investigated. In order to assess the effectiveness of nitriding process variants, the profile analysis of obtained surface layers, surface hardness tests and the analysis of surface layer structures. It has been found that application of a booster screen effects in nitrogen diffusion depth increment into the 316L austenitic steel, what results in the surface layers thickness escalation. Słowa kluczowe: stal austenityczna, azotowanie jarzeniowe, struktura warstwy wierzchniej Key words: austenitic stainless steel, glow discharge nitriding, surface layer structure.1. Wprowadzenie. Stale austenityczne dzięki swej dobrej odporności korozyjnej, wytrzymałości, żaroodporności oraz łatwej formowalności znalazły zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Stale te w stanie wyjściowym charakteryzują się jednak niską twardością i odpornością na zużycie ścierne oraz zmęczenie. Dla poprawy tych właściwości stosowano różne metody inżynierii powierzchni [1]. Modyfikacja powierzchn[...]

Kształtowanie struktury i własności stali 41CrAlMo7-10 w procesie azotowania jarzeniowego w porównaniu z azotowaniem gazowym i fluidalnym

Czytaj za darmo! »

Dynamiczny rozwój techniki stwarza konieczność zwiększania wymagań stawianych współcześnie produkowanym materiałom w zakresie właściwości wytrzymałościowych i użytkowych. Coraz większe wymagania stawiane technologom i konstruktorom odnośnie do uszlachetniania materiałów sprawiły, że preferowane są te z metod obróbki cieplnej i powierzchniowej, które oprócz poprawy trwałości eksploatacyjnej i małych kosztów eksploatacyjnych są metodami o niskiej energochłonności i dużej "czystości" z ekologicznego punktu widzenia [1, 2]. Jedną z metod polepszenia własności warstw wierzchnich materiałów jest azotowanie. Do najczęściej stosowanych technologii azotowania należą: azotowanie jarzeniowe, gazowe azotowanie regulowane oraz azotowanie fluidalne. Z wymienionych technologii najbardziej rozpowszechnione jest azotowanie gazowe, natomiast dwie pozostałe technologie wykorzystywane są w przypadkach, gdy w procesach gazowych nie można osiągnąć założonych efektów lub jest to trudne i nieekonomiczne. Atrakcyjność regulowanego azotowania gazowego spowodowana jest przede wszystkim powtarzalnością założonych własności warstw wierzchnich uzyskiwanych na azotowanych stalach, jak również łatwością regulacji procesu azotowania gazowego. Stosowane nadal w praktyce przemysłowej jest również azotowanie fluidalne. Przydatność złóż fluidalnych związana jest z następującymi ich właściwościami: wysoki współczynnik przenoszenia masy, wysoki współczynnik wymiany ciepła, duża jednorodność temperaturowa. Prowadzenie procesu azotowania w złożu fluidalnym pozwala na uzyskanie warstwy dyfuzyjnej w czasie kilkakrotnie krótszym oraz przy mniejszych nakładach inwestycyjnych w porównaniu z innymi metodami. Wyładowanie jarzeniowe stosowane jest w procesach azotowania od szeregu lat w skali przemysłowej. Procesy obróbki cieplno-chemicznej w warunkach wyładowania jarzeniowego należą do grupy technologii inżynierii powierzchni wykorzystujących aktywację elektryczną środowi[...]

 Strona 1  Następna strona »