Wyniki 1-10 spośród 21 dla zapytania: authorDesc:"WITOLD WALKE"

Badania odporności na korozję elektrochemiczną stopu magnezu aZ31

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję elektrochemiczną odlewanego i przerabianego plastycznie stopu magnezu AZ31. Pomiary realizowano w roztworze 1,35 % NaCl z wykorzystaniem systemu do badań elektrochemicznych VoltaLab®PGP201. Na podstawie zarejestrowanych krzywych polaryzacji wyznaczono charakterystyczne wielkości opisujące odporność stopu na korozję elektrochemiczną, tj.: potencjał korozyjny, opór polaryzacyjny, gęstość prądu korozyjnego, a także szybkość korozji. Porównano odporność na korozję wżerową stopu AZ31 w zależności od stanu jego dostawy. The work presents the results of electrochemical corrosion tests of cast and plastic formed magnesium alloy AZ31. The tests were performed in 1,35 % NaCl solution with the use of electrochemical testing system Vol[...]

Zastosowanie EIS do oceny własności fizykochemicznych drutów stosowanych na prowadniki kardiologiczne

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była ocena odporności korozyjnej drutów wykonanych ze stali nierdzewnej X10CrNi18-8 stosowanych w zabiegach kardiologicznych. Analizowano wpływ umocnienia w procesie ciągnienia oraz modyfikacji powierzchni drutów z uwzględnieniem procesu sterylizacji parą wodną pod ciśnieniem na ich właściwości korozyjne. Badania realizowano w sztucznym osoczu symulującym środowisko krwi. Dla oceny zjawisk zachodzących na powierzchni badanej stali zastosowano metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS - Electrochemical Impedance Spectroscopy). Zaproponowanie odpowiednich wariantów obróbki powierzchniowej ma perspektywiczne znaczenie i przyczyni się do opracowania warunków technologicznych o sprecyzowanych parametrach wytwarzania powłok tlenkowych na wyrobach medycznych. Abstract. This study is aimed at evaluation of corrosion resistance of wires made of stainless steel X10CrNi18-8 used in cardiologic treatment. Analyzed factors included impact of hardening in drawing process and modification of wire surface, involving sterilisation process with pressurized water steam, on their corrosion properties. The tests were performed in artificial blood plasma simulating human blood environment. Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) was used in order to evaluate phenomena taking place on the surface of the tested steel. Suggestion of proper surface treatment variants is perspective significance and will help to develop technological conditions with specified parameters of oxide coating creation on the surface of medical devices. (Application of Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) to evaluation of wires used in cardiology) Słowa kluczowe: stali X10CrNi18-8, sztuczne osocze, pasywacja chemiczna, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna Keywords: X10CrNi18-8 steel, artificial plasma, chemical passivation, electrochemical impedance spectroscopy (EIS), Wstęp Prowadniki kardiologiczne używane są m.in. w zabiegach elektroterapi[...]

The influence of ethylene oxide sterylization on the corrosion behavior of 18-8 steel for contact with blood

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była ocena odporności korozyjnej drutów wykonanych ze stali nierdzewnej X10CrNi18-8 stosowanych w zabiegach kardiologicznych. Analizowano wpływ modyfikacji powierzchni drutów z uwzględnieniem procesu sterylizacji w tlenku etylenu na ich właściwości korozyjne. Badania realizowano w sztucznym osoczu symulującym środowisko krwi. Dla oceny zjawisk zachodzących na powierzchni badanej stali zastosowano metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS - Electrochemical Impedance Spectroscopy). Zaproponowanie odpowiednich wariantów obróbki powierzchniowej z wykorzystaniem metod elektrochemicznych i chemicznych ma perspektywiczne znaczenie i przyczynia się do opracowania warunków technologicznych o sprecyzowanych parametrach wytwarzania powłok tlenkowych odpornych na działanie czynnika sterylizującego na wyrobach medycznych wykonanych ze stali 18-8 do kontaktu z krwią (Wpływ sterylizacji w tlenku etylenu na procesy korozyjne w stali 18-8 przeznaczonej do kontaktu z krwią). Abstract. This study is aimed at evaluation of corrosion resistance of wires made of stainless steel X10CrNi18-8 used in cardiologic treatment. Influence of modification of wire surface, involving sterilisation process with ethylene oxide (EO) on their corrosion properties, was analyzed. The tests were performed in artificial blood plasma simulating human blood environment. Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) was used in order to evaluate phenomena taking place on the surface of the tested steel. Offering specific variants of surface modification with application of electrochemical and chemical methods is of a long-range importance and it contributes to elaboration of technological conditions featurin[...]

Passivation and corrosion behaviours of AISI 316L stainless steel as implant materials in simulated blood environment

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była ocena odporności korozyjnej stali 316L stosowanej w zabiegach kardiologicznych głównie na stenty naczyniowe. Analizowano wpływ elektrochemicznej i chemicznej obróbki powierzchniowej stali z uwzględnieniem procesu sterylizacji parą wodną pod ciśnieniem na jej właściwości korozyjne. Badania realizowano w sztucznym osoczu symulującym środowisko krwi. W celu zasymulowania warunków występujących w środowisku krwi próbki poddawano ekspozycji w sztucznym osoczu o temperaturze T = 37±1oC przez okres 30. dni. Dla oceny zjawisk zachodzących na powierzchni badanej stali zastosowano metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS - Electrochemical Impedance Spectroscopy). Zaproponowanie odpowiednich wariantów obróbki powierzchniowej ma perspektywiczne znaczenie i przyczyni się do opracowania warunków technologicznych o sprecyzowanych parametrach wytwarzania powłok tlenkowych na stentach naczyniowych. (Ocena odporności korozyjnej stali 316L stosowanej w zabiegach kardiologicznych) Abstract. The purpose of the study was evaluation of corrosion resistance of steel 316L used in cardiologic treatment mainly for vascular stents. The study analysed influence of electrochemical and chemical treatment of the steel surface, including sterilisation with pressurised water steam, on its corrosion characteristics. The tests were performed in artificial blood plasma simulating human blood environment. In order to simulate the conditions present in blood, the samples were subject to exposure in artificial blood plasma at the temperature T = 37±1oC for 30 days. To evaluate the phenomena that take place on the surface of the tested steel, electrochemical impedance spectroscopy was applied. Suggestion of proper variants of surface treatment is of a long-range importance and it will contribute to elaboration of technological conditions with specified parameters of formation of oxide layers on vascular stents. Słowa kluczowe: stali AISI [...]

Elektrochemiczne badania odporności korozyjnej stopu Ti-6Al-7Nb w warunkach symulujących środowisko układu kostnego

Czytaj za darmo! »

W pracy analizowano wpływ topografi i powierzchni oraz procesu sterylizacji parowej na zachowanie korozyjne próbek ze stopu Ti-6Al-7Nb po ich ekspozycji w roztworze symulującym środowisko układu kostnego. Zróżnicowanie chropowatości powierzchni próbek uzyskano poprzez zastosowanie obróbki mechanicznej - szlifowania (Raśr = 0,40 μm) oraz polerowania mechanicznego (Raśr = 0,12 μm). Proces sterylizacji parowej realizowano w temperaturze T = 121oC, ciśnieniu p = 1,1 bar w czasie t = 30 min. W celu zasymulowania warunków występujących w środowisku tkankowym układu kostnego próbki poddawano ekspozycji w roztworze fi zjologicznym Ringera o temperaturze T = 37±1oC przez okres 60 dni. Badania odporności korozyjnej przeprowadzono w oparciu o rejestrację krzywych polaryzacji anodowej oraz metodę Sterna. Do oceny zjawisk zachodzących na powierzchni badanego stopu zastosowano również metodę elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej. Uzyskane wyniki badań wskazują, że zarówno proces sterylizacji parowej, jak i oddziaływanie roztworu fi zjologicznego Ringera przez okres 60. dni ma korzystny wpływ na odporność korozyjną stopu Ti-6Al-7Nb niezależnie od wariantu obróbki mechanicznej. Słowa kluczowe: biomateriały metalowe, stop Ti-6Al-7Nb, korozja wżerowa, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, chirurgia kostna Electrochemical tests of Ti-6Al-7Nb alloy in conditions simulating osseous system environment Infl uence of surface topography and steam sterilization process on corrosion resistance of Ti-6Al-7Nb alloy exposed to simulated body fl uid was analyzed in the work. Mechanical treatment consisting of grinding (Raśr = 0,40 μm) and mechanical polishing (Raśr = 0,12 μm) was applied in order to obtain diverse surface roughness. Steam sterilization process was realized at the temperature of T = 121oC, pressure p = 1,1 bar in t = 30 min. In order to simulate conditions of environment of bone tissue, the samples were e[...]

Odporność na korozję elektrochemiczną drutów przeznaczonych na prowadniki kardiologiczne


  W pracy przedstawiono wyniki badań odporności na korozję elektrochemiczną drutów wykonanych ze stali nierdzewnej X10CrNi18-8 przeznaczonych na prowadniki stosowane w kardiologii inwazyjnej. Pomiary realizowano w roztworze sztucznego osocza z wykorzystaniem systemu do badań elektrochemicznych VoltaLab®PGP201. Na podstawie zarejestrowanych krzywych polaryzacji wyznaczono charakterystyczne wielkości opisujące odporność na korozję elektrochemiczną, tj.: potencjał przebicia, opór polaryzacyjny, gęstość prądu korozyjnego, a także szybkość korozji. Określono wpływ odkształcenia w procesie ciągnienia oraz sposobu przygotowania powierzchni drutów na ich odporność na korozję elektrochemiczną. The work presents the results of electrochemical corrosion tests of wire made of stainless steel X10CrNi18-8. The tests were performed in artificial plasma solution with the use of electrochemical testing system VoltaLab®PGP201. On the ground of recorded polarization curves, typical characteristics that describe electrochemical corrosion have been determined, i.e.: breakdown potential, polarization resistance, corrosive current density and corrosion rate. The impact of strain in the drawing process and ways of wire surface preparation to their electrochemical corrosion have been determined. Słowa kluczowe: kardiologia, prowadnik, odporność na korozję elektrochemiczną Key words: cardiology, leader, electrochemical corrosion resistance 1. Wprowadzenie. W minionym 10-leciu nastąpił dynamiczny rozwój polskiej [...]

Odporność na korozję elektrochemiczną przerobionego plastycznie stopu magnezu WE43


  Celem pracy była ocena odporności na korozję w roztworach NaCl przerobionego plastycznie stopu magnezu WE43. Badania koro- zyjne realizowano w roztworach o stężeniu 0,01÷2 M NaCl przy użyciu systemu do badań elektrochemicznych VoltaLab®PGP201. Odporność na korozję elektrochemiczną oceniano opierając się na rejestracji krzywych polaryzacji anodowej metodą potencjodyna- miczną. Wyniki zrealizowanych badań jednoznacznie wskazują na pogorszenie właściwości korozyjnych stopu magnezu WE43 wraz ze wzrostem stężenia molowego roztworu NaCl. The purpose of the study was to assess corrosion resistance of magnesium alloy WE43 after plastic working in NaCl solutions. Corrosion tests of WE43 alloy were carried out in solution with concentration of 0.01÷2 M NaCl with application of the system for electrochemical tests VoltaLab®PGP201. Resistance to electrochemical corrosion was evaluated on the ground of registered anodic polarization curves by means of potentiodynamic method. Results of all carried out tests explicitly prove deterioration of corrosion properties of magnesium alloy WE43 with the increase in molar concentration of NaCl solution. Słowa kluczowe: stop magnezu WE43, korozja elektrochemi[...]

Zastosowanie elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej do oceny odporności korozyjnej stopu Ni-Ti

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki badań zrealizowanych z wykorzystaniem elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej próbek ze stopu Ni-Ti o powierzchni szlifowanej, polerowanej elektrolitycznie oraz pasywowanej. Przeprowadzone pomiary umożliwiły wyznaczenie widm impedancyjnych badanych układów, które przedstawiono w postaci diagramów Bode’go oraz Nyquista (dla różnych wartości częstotliwości) Dobór tej metody umożliwił analizę zjawisk zachodzących na granicy faz Ni-Ti - warstwa powierzchniowa - roztwór Ringera na drodze aproksymacji danych impedancyjnych za pomocą modelu elektrycznego obwodu zastępczego. Abstract. The work presents results of research on electrochemical properties of ground, electropolished and passivated samples of Ni-Ti alloy, realized with the use of electrochemical impedance spectroscopy. The measurements provided impedance spectra of the analyzed systems. Application of the mentioned method allowed to analyze phenomena on the interface Ni-Ti alloy - surface layer - Ringer’ solution with the use of approximation of impedance data by means of electric equivalent circuit. (Application of electrochemical impedance spectroscopy in evaluation of corrosion resistance of Ni-Ti alloy) Keywords: metallic biomaterials, shape memory Ni-Ti alloys, electrochemical impedance spectroscopy, surface treatment. Słowa kluczowe: biomateriały metalowe, stopy z pamięcią kształtu Ni-Ti, elektrochemiczna spektroskopia impedancyjna, obróbka powierzchniowa Wstęp Tworzywa metalowe stanowią nadal podstawową grupę biomateriałów stosowanych na różne postaci implantów [1- 7]. Jednakże współczesna technika stawia coraz większe wymagania materiałom konstrukcyjnym, które dotyczą ich niezawodności, większej wytrzymałości, czy też poszukiwania nowych, nieznanych własności, które mogą poprawić parametry istniejących już rozwiązań. Dlatego w ostatnich latach obserwuje się wzmożone zainteresowanie stopami Ni-Ti jako biomateriałami [8]. Zespół [...]

Ocena własności elektrochemicznych zmodyfikowanego powierzchniowo stopu Ti6Al4V ELI

Czytaj za darmo! »

Przedstawione wyniki badań stanowią próbę określenia wpływu wybranych, wstępnych zabiegów obróbki powierzchniowej na finalne własności anodyzowanego stopu Ti6Al4V ELI. Wstępne przygotowanie powierzchni obejmowało kombinacją następujących obróbek szlifowania, polerowania mechanicznego, piaskowania i polerowania elektrolityczne. Do oceny własności elektrochemicznych zmodyfikowanego powierzchniowo stopu wykorzystano elektrochemiczne metody oceny odporności korozyjnej oraz elektrochemiczną spektroskopię impedancyjną (EIS). Abstract. The presented work is an attempt to determine the influence of selected surface pretreatment on final properties of anodized Ti6Al4V ELI alloy. The pretreatment consisted of grinding, mechanical polishing, sandblasting and electropolishing. In order to determine electrochemical properties of the modified alloy, electrochemical methods of corrosion testing as well as electrochemical impedance spectroscopy were applied. (Evaluation of electrochemical properties of modified Ti-6Al-4V ELI alloy). Słowa kluczowe: stop Ti6Al4V ELI, utlenianie anodowe, korozja szczelinowa, korozja wżerowa, EIS. Keywords: Ti6Al4V ELI alloy, anodic oxidation, crevice corrosion, pitting corrosion, electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Wstęp Do grupy biomateriałów metalowych, długoterminowych zaliczamy stopy na osnowie tytanu oraz stop Ni-Ti. [1,2]. Finalna jakość implantów z nich wykonanych zależy od składu chemicznego, jakości metalurgicznej, rodzaju struktury i umocnienia struktury podłoża oraz struktury, rodzaju i grubości warstwy powierzchniowej [3]. Duża odporność korozyjna tych stopów związana jest z występowaniem na ich powierzchni warstwy tlenków skorelowanej ze składem chemicznym podłoża. Najistotniejszą rolę odgrywają tlenki tytanu charakteryzujące się dużą stabilnością termodynamiczną oraz małą rozpuszczalnością w tkankach [4,5]. Warstwa powierzchniowa kształtowana jest poprzez zastosowanie różnych technologii inżyn[...]

Wpływ odkształcenia w procesie ciągnienia na korozję wżerową drutów prowadzących dla endourologii

Czytaj za darmo! »

Celem pracy była ocena odporności na korozję wżerową drutów stosowanych w zabiegach endourologicznych. Badania przeprowadzono na próbkach drutu ze stali nierdzewnych typu Cr-Ni-Mo. Pomiary realizowano w roztworze sztucznego moczu z wykorzystaniem systemu do badań elektrochemicznych VoltaLab®PGP201. Ustalono wpływ odkształcenia zadawanego w procesie ciągnienia drutu na odporność na korozję e[...]

 Strona 1  Następna strona »