Wyniki 1-10 spośród 20 dla zapytania: authorDesc:"ROMAN KUZIAK"

Fizyczna i numeryczna symulacja ciągłego wyżarzania blach cienkich ze stali wielofazowych


  Blachy cienkie ze stali wielofazowych do zastosowań w konstrukcji samochodu wytwarzane są z wykorzystaniem metody ciągłego wyża- rzania. Z uwagi na wymaganą wysoką wytrzymałość i ciągliwość tych blach, parametry profilu temperaturowego procesu wyżarzania muszą być dokładnie wyznaczone i kontrolowane. W artykule przedstawiono możliwości metod symulacji fizycznej i numerycznej w zagadnieniach projektowania technologii ciągłego wyżarzania blach ze stali DP. Dla wstępnego wyznaczenia parametrów profilu temperaturowego prze- prowadzono obliczenia termodynamiczne z wykorzystaniem programu ThermCalc. Do obliczeń segregacji węgla w procesie wyżarzania wykorzystano program DICTRA, zaś do modelowania przemian fazowych podczas nagrzewania i chłodzenia zastosowano równanie JMAK. Obliczenia te pozwoliły na zaprojektowanie parametrów doświadczeń symulacyjnych, które następnie przeprowadzono za pomocą symula- tora Gleeble 3800. Celem symulacji fizycznej było zweryfikowanie parametrów profilu temperaturowego w procesie ciągłego wyżarzania, zaprojektowane z wykorzystaniem metody symulacji numerycznej. Wyniki symulacji fizycznej procesu wyżarzania były spójne z wynikami symulacji numerycznej. Sheets of multiphase steel used for the autobody construction are being produced with the application of continuous annealing process. Due to the high strength and ductility requirements, the thermal cycle parameters of continuous annealing must be precisely established and controlled. The paper presents capabilities of the physical and numerical simulation to design the continuous annealing process of DP steels. The progress of phase transformation strongly depends on the thermodynamic conditions defined by the thermal profile parameters. Therefore, ThermoCalc program was used to predict the phase transformation occurring under equilibrium conditions, and the DICTRA program was used to model the carbon segregation during continuous annealing. The JMAK equation was used t[...]

NAPRĘŻENIE UPLASTYCZNIAJĄCE STOPÓW MIEDZI Z CHROMEM ODKSZTAŁCANYCH NA GORĄCO DLA TEMPERATUR I PRĘDKOŚCI ODKSZTAŁCENIA WYSTĘPUJĄCYCH W PROCESIE KUCIA

Czytaj za darmo! »

Celem artykułu była analiza wpływu mikrostruktury wsadu na proces odkształcenia na gorąco stopu miedzi z chromem oraz opracowanie modelu reologicznego dla tych stopów. Analizowano materiał po przesycaniu oraz po wyciskaniu i różnych schematach wygrzewania. Wykonano badania plastometryczne na symulatorze Gleeble 3800 dla próbek w różnym stanie. Do interpretacji wyników badań zastosowano analizę odwrotną. Końcowym wynikiem pracy jest propozycja przygotowania wsadu do procesu kucia na gorąco oraz model reologiczny miedzi chromowej. Słowa kluczowe: miedź chromowa, model reologiczny, kucie na gorąco YIELD STRESS OF HOT-WORKED COPPER ALLOYS WITH CHROMIUM AT THE TEMPERATURES AND DEFORMATION RATES EXISTING DURING THE FORGING PROCESS Analysis of correlation between state of microstructure [...]

Symulacja fizyczna walcowania na gorąco blach cienkich ze stali TRIP o podwyższonej zawartości Mn i Al


  W pracy wyznaczono charakterystyki odkształcenia na gorąco dwóch stali TRIP o podwyższonej zawartości Mn i Al. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ mikrododatku Nb na krzywe s-e wyznaczone w próbie ściskania ciągłego i kilkuetapowego oraz na kinetykę zaniku umocnienia odkształceniowego. Próby przeprowadzono z wykorzystaniem symulatora procesów metalurgicznych Gleeble. Końcowym etapem pracy była symulacja fizyczna procesu walcowania blach taśmowych. Hot deformation characteristics for two TRIP-type steels of increased Mn and Al content were determined in the present study. The special attention was paid to the effect of Nb microaddition on σ-ε curves determined in the continuous and multi-stage compression tests and the softening kinetics as well. The experiments were carried out using the Gleeble thermomechanical simulator. Physical simulation of the process of hot rolling of sheets was a final stage of the work. Słowa kluczowe: stal TRIP, stal Mn-Al, symulacja fizyczna, walcowanie na gorąco Key words: TRIP steel, Mn-Al steel, physical simulation, hot rolling S. 604 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 8 Materiał i metodyka badań. Badaniom poddano 2 nowo opracowane stale typu TRIP o podwyższonej zawartości Al i Mn (tabl. 1). Szcze- gólną uwagę zwrócono na wpływ mikrododatku Nb na otrzymane charakterystyki odkształcalności na gorąco. Wytopy wykonano w próżniowym piecu indukcyjnym firmy Balzers VSG-50 w Instytucie Metalurgii Żelaza w Gliwicach. Wlewki przekuto na płaskowniki 22 × 220 mm, z których wykonano prób- ki o wymiarach ϕ 10 × 12mm oraz 15 × 20 × 35mm. Obróbkę cieplno-plastyczną pr[...]

Rheological model of the austenitic steel subjected to hot deformation, accounting for the microstructure evolution

Czytaj za darmo! »

Evaluation of rheological models for hot formed steels is the goal of the work. Plastometric tests for austenitic steel were performed at various conditions. Inverse analysis was used to identify two groups of models. The first were equations, which describe flow stress as function of external variables. The second group were models, which use internal variable as independent variable. This variable represents the state of the material and accounts for the history of deformation. Analysis has shown that conventional models, which are simple in implementation into FE codes, give good results for processes performed at reasonably monotonic conditions. Internal variable model should be used when conditions of deformation vary significantly or when information regarding microstructure ev[...]

PROBLEM DOBORU NAJLEPSZEGO MODELU DLA SYMULACJI CYKLU WYTWARZANIA BLACHY ZE STALI DP


  W artykule dokonano klasyfikacji modeli przemian fazowych w aspekcie ich możliwości obliczeniowych i czasów obliczeń. Dla potrzeb optymalizacji cyklu produkcji wybrano prosty model opisujący kinetykę przemian fazowych i oceniono możliwości tego modelu w zakresie przewidywania parametrów charakteryzujących własności wyrobów. Wykazano, że model ten w sposób pośredni pozwala przewidywać skład chemiczny i własności martenzytu. Słowa kluczowe: stal DP, numeryczne modelowanie, cykl wytwarzania, optymalizacja PROBLEM OF SELECTION OF THE BEST MODEL FOR SIMULATION OF MANUFACTURING CHAIN FOR DP STEEL STRIPS Classification of phase transformation models with respect to computing times and predictive capabilities is presented. For optimization of manufacturing cycle simple model, which describes kinetics of phase transformations, was selected. Capabilities of this model regarding prediction of properties of products were evaluated. It was shown that this model allows for indirect calculation of chemical composition and properties of martensite. Keywords: DP steel, numerical modelling, manufacturing cycle, optimization Wstęp Materiałom stosowanym na elementy nadwozi samochodów stawiane są bardzo wysokie wymagania, wynikające z ciągłej potrzeby poprawy bezpieczeństwa pasażerów i zmniejszenia zużycia paliwa. Wymagania te, wyrażające się dążeniem do uzyskania wysokiego stosunku wytrzymałości do gęstości materiałów konstrukcyjnych przy utrzymaniu ich dobrej plastyczności, są spełnione przez nowoczesne stale AHSS (ang. Advanced High Strength Steels). Te wysokie własności wytrzymałościowe i plastyczne stali AHSS uzyskuje się poprzez wytworzenie w nich struktury wielofazowej stanowiącej połączenie miękkiego i plastycznego ferrytu z twardymi produktami rozpadu austenitu takimi jak bainit i martenzyt. Naukowcy od ponad 20 lat prowadzą badania, których celem jest poprawa właściwości tych stali poprzez projektowanie specjalnych cykli obróbki cieplnej [[...]

MODELOWANIE NUMERYCZNE MECHANIZMÓW PĘKANIA W STALACH DP Z UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU MORFOLOGII MIKROSTRUKTURY


  Modelowanie mechanizmów pękania ciągliwego w stalach DP (ang. Dual Phase) wymaga utworzenia odpowiedniej cyfrowej reprezentacji morfologii badanej mikrostruktury. Tak utworzony cyfrowy model materiału jest zastosowany w niniejszej pracy do oceny wpływu ułamka fazy martenzytu na zachowanie się stali DP w warunkach odkształcenia plastycznego. W pierwszej części pracy omówiono metodę służącą do odtworzenia cyfrowej reprezentacji mikrostruktury stali DP. Oparta jest ona o algorytmy przetwarzania obrazu zgładu metalograficznego i zapewnia dokładne odwzorowanie badanej mikrostruktury. Utworzone cyfrowe mikrostruktury są następnie wykorzystywane jako dane wejściowe do numerycznego modelu procesu odkształcenia, który uwzględnia mechanizmy pękania ciągliwego. Model zastosowano do oceny wpływu ułamka fazy martenzytu na zachowanie się stali DP w warunkach odkształcenia plastycznego. Uzyskane wyniki obliczeń zaprezentowano w niniejszej pracy. Słowa kluczowe: stale DP, pękanie ciągliwe, cyfrowa reprezentacja materiału NUMERICAL MODELLING OF FRACTURE IN DP STEELS BASED ON DIGITAL MICROSTRUCTURE REPRESENTATION The aim of this work is to develop a methodology for creating a digital microstructures representation of dual phase steels and incorporate them into a numerical model of ductile failure. In the first part of the paper an approach based on image processing algorithms for creating a digital representation of the microstructure is described. In the second part, obtained digital microstructures are used as input to the numerical model of deformation, which takes into account mechanisms of ductile fracture. The model is used to evaluate the impact of the martensite volume phase fraction on DP steel behavior under plastic deformation. The results of the calculations are presented in the paper. Keywords: DP steel, ductile crack, digital material representation. Wprowadzenie Nowoczesne stale o podwyższonej granicy wytrzymałości (ang. Advanced High Str[...]

DOBÓR NAJLEPSZEGO MODELU REOLOGICZNEGO DLA MATERIAŁÓW ODKSZTAŁCANYCH PLASTYCZNIE

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono analizę, która pozwala na zaproponowanie metody doboru najlepszego modelu reologicznego dla mate-riałów odkształcanych przy mocno zmiennej temperaturze i prędkości odkształcenia lub z bardzo dużymi prędkościami lub w warunkach dużego wpływu pasm ścinania. Oceniono przydatność modeli reologicznych do opisu zachowania się mate-riału w tych nietypowych warunkach. Słowa kluczowe: materi[...]

Wieloskalowy model procesu walcowania na gorąco z uwzględnieniem dynamicznej rekrystalizacji

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono zastosowanie wieloskalowej metody CAFE w symulacji procesu walcowania na gorąco. Metoda CAFE jest połączeniem Metody Elementów Skończonych (ang. FE) i Automatów Komórkowych (ang. CA). Opierając się na metodzie Automatów Komórkowych skonstruowano model 2D zjawiska dynamicznej rekrystalizacji, opisujący zachowanie materiału w skali mikro. Za pomocą podejścia typu RVE model t[...]

 Strona 1  Następna strona »