Wyniki 1-10 spośród 42 dla zapytania: authorDesc:"EUGENIUSZ HADASIK"

BADANIA PLASTYCZNOŚCI STOPU MAGNEZU AZ31

Czytaj za darmo! »

Podano właściwości magnezu oraz metody wytwarzania blach ze stopu AZ31. Dla tego stopu przeprowadzono badania plastometryczne metodą skręcania i ściskania na gorąco w temperaturze od 200 do 400 °C i z prędkością odkształcania 0,1, i 1 s-1. Opracowano zależności do obliczania siły nacisku na walce na podstawie wyników prób walcowania realizowanych w VSB-TU Ostawa. Dokonano oceny mikrostruktury s[...]

Modelowanie procesu walcowania blach na gorąco z nowoczesnych gatunków stali karoseryjnej

Czytaj za darmo! »

Dla nowoczesnych gatunków stali karoseryjnych IF, TRIP oraz DP przedstawiono wyniki prób walcowania z zastosowaniem obróbki cieplno-plastycznej, realizowane na półprzemysłowej linii w TU Bergakademie Freiberg. Otrzymane dane poddano weryfikacji poprzez symulację matematyczną i fizyczną procesu walcowania. W celu przeprowadzenia symulacji matematycznej określono metodą inverse funkcję naprężenia[...]

Zmiany struktury odkształcanego na gorąco stopu magnezu mg-al-Zn

Czytaj za darmo! »

W pracy podjęto badania zmierzające do oceny zmian struktury podczas wygrzewania oraz odkształcenia plastycznego na gorąco na procesy odbudowy struktury stopu magnezu do przeróbki plastycznej typu AZ31. Strukturę stopu badano po izotermicznym wygrzewaniu i ściskaniu na symulatorze GLEEBLE. The hot working flow stress and structure for wrought magnesium alloy AZ31 have been analyzed. After rolli[...]

Wysokotemperaturowe charakterystyki plastyczności stopów magnezu


  W pracy analizowano charakterystyki plastyczności i mikrostrukturę stopów magnezu przeznaczonych do przeróbki plastycznej na gorąco ze zróżnicowaną zawartością aluminium (3 i 6%). Badania prowadzono dla oceny podatności badanych stopów do kształtowania plastycz- nego w warunkach przeróbki plastycznej na gorąco. Na symulatorze Gleeble przeprowadzono eksperymenty mające na celu określenie skłonności stopów magnezu do pękania w wysokiej temperaturze. Określono temperaturę zerowej wytrzymałości oraz zerowej plastyczności. Wykonano próbę rozciągania w temperaturze od 250 do 450°C, na podstawie której wyznaczono wytrzymałość na rozciąganie i przewężenie badanych próbek. Wyniki badań będą pomocne do opracowania technologii przeróbki plastycznej wybranych elementów konstrukcyjnych stanowiących lekkie zamienniki stosowanych obecnie materiałów. The paper presents analysis of plasticity characteristics and microstructure of magnesium alloys for hot plastic treatment with different aluminium content (3 and 8%). Susceptibility of magnesium alloy to cracking in high temperatures was tested on Gleeble3800 simulator zero resistance temperature was determined and zero plasticity was determined. Tests were conducted for assessment of susceptibility of tested alloys to hot plastic deformation. A tensile test was realized in temperature from 250 to 450 °C. Base on the results, ultimate tensile strength (UTS) and reduction of area (Z) were determined for samples. A varied plasticity of tested alloys was found depending on aluminium content. Tests results will be useful in development of forging technology of chosen construction elements which serve as light substitutes of currently used materials. Słowa kluczowe: stopy magnezu, badania plastyczności, mikrostruktura, właściwości mechaniczne, pękanie Key words: magnesium alloy, research of plasticity, microstructure, mechanical properties, cracking.Wprowadzenie. Popularną grupą stopów magne- zu są stopy zawierają[...]

Symulacja zmian struktury zachodzących w stali typu TRIP podczas walcowania na gorąco

Czytaj za darmo! »

celem pracy było fizyczne zamodelowanie zmian struktury, jakie zachodzą podczas procesu walcowania stali typu TriP przeznaczonej na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Badania symulacyjne przeprowadzono przy użyciu symulatora Gleeble-3800 na podstawie zarejestrowanych parametrów procesu obróbki cieplno-plastycznej. walcowanie na gorąco blach zrealizowano na półprzemysłowej linii walcowniczej w [...]

Zmiana wybranych parametrów stereologicznych ziaren austenitu w procesie rekrystalizacji drutów ze stali nierdzewnej X10crni18-8

Czytaj za darmo! »

W czasie procesu rekrystalizacji stali nierdzewnych następują zmiany w morfologii ziaren austenitu. do oceny tych zmian zastosowano metody metalografii ilościowej. Stosując metody komputerowej analizy obrazu, opracowano procedury pozwalające na detekcję granic ziaren. uzyskane obrazy binarne posłużyły do wyznaczenia różnych parametrów stereologicznych analizowanej struktury. Szczególną uwagę poświęcono wskaźnikom kształtu oraz ich przydatności do opisu zmian strukturalnych zachodzących w trakcie rekrystalizacji drutów wykonanych ze stali X10crni18-8. During the process of stainless steel recrystallization, changes in austenite grains morphology take place. To evaluate those changes, the method of quantitative metallography was adopted. With the employment of computer-aided picture an[...]

Plastyczność i struktura odkształcanego stopu magnezu AZ31 w stanie po odlaniu oraz po przeróbce plastycznej

Czytaj za darmo! »

W artykule analizowano zmiany mikrostruktury stopu AZ31 odkształcanego na gorąco po odlewaniu oraz w stanie po walcowaniu w funkcji temperatury i odkształcenia. Materiał poddano próbie osiowosymetrycznego ściskania w zakresie temperatury od 200 do 450 °C. Po odkształcaniu próbki oziębiano przez intensywne chłodzenie wodą w celu tzw. "zamrożenia" struktury. Porównano zmiany struktury zachodzące w stopie bezpośrednio po odlaniu i wstępnie przerobionego plastycznie. The structure for die-casting and hot rolling magnesium alloy AZ31 have been analyzed. Alloy samples were subjected to axial-symmetric compression in the range of 250÷400 °C. In order to analyze the processes which take place during deformation, samples after deformation were intensely cooled with water. Structural extermina[...]

KSZTAŁTOWANIE PLASTYCZNE STOPU MAGNEZU AZ31

Czytaj za darmo! »

Wskazano na rosnące zainteresowanie w ostatnich latach stopami magnezu do zastosowań na elementy środków transportu. Podano klasyfikację stopów magnezu do przeróbki plastycznej, metody wytwarzania wyrobów drogą walcowania, wyciskania i kucia oraz wskazano trudności przy realizacji procesów przeróbki plastycznej. W badaniach własnych przedstawiono relacje pomiędzy strukturą, a parametrami odkształcania stopu AZ31. Wskazano na występowanie dwóch mechanizmów odkształcania: poślizgu i bliźniakowania. Podano zależności pomiędzy charakterystykami plastyczności, a parametrem Zenera‐Hollomona. Słowa kluczowe: stopy magnezu, plastyczne kształtowanie, mikrostruktura stopu magnezu PLASTICITY FORMING OF AZ31 MAGNESIUM ALLOY Usage of magnesium alloys constantly increase, especially in the area of automotive industry. Classification of magnesium alloys for forming, production process by rolling, extrusion and forging have been presented. Moreover, the difficulties in magnesium manufacturing have been presented as well. The relations between microstructure and deformation parameters in AZ31 magnesium alloy have been studied. Two main deformation processes: twinning and slipping have been shown. The changes in the plastic characteristics as a function of the Zener‐Hollomon parameter have been presented. Keyword: magnesium alloys, plasticity forming, magnesium alloy microstructure Wprowadzenie Zainteresowanie stopami magnezu na elementy konstrukcyjne dla przemysłu lotniczego sięga okresu lat 40 XX wieku. Spowodowane to było poszukiwaniem materiału, który zmniejszy masę samolotu i może zastąpić stosowane stopy aluminium. W roku 1940 w USA po raz pierwszy skonstruowano samolot Northrop XP‐56, w którym praktycznie wszystkie części narażone na działanie podwyższonej temperatury, wykonano z magnezu i jego stopów [1]. W amerykańskim bombowcu B‐36 zastosowano stopy magnezu o łącznej masie 9 Mg [2], helikopter typu S55 produkcji Wes[...]

 Strona 1  Następna strona »