Wyniki 1-10 spośród 16 dla zapytania: authorDesc:"JANUSZ R. RAK"

Dopuszczalne ryzyko zdrowotne związane z konsumpcją wody wodociągowej

Czytaj za darmo! »

Zatrucia pokarmowe towarzyszą człowiekowi od pradawnych czasów. Zapewne drogą prób i błędów ludzie pierwotni przekazywali wiedzę współplemieńcom z pokolenia na pokolenie. Ta pierwotna wiedza była podstawą higieny starożytnych cywilizacji. Problematyka sanitarna była wtedy ujmowana w kanonach religijnych, np. dotyczyła umiejscowienia studni, ustępów czy cmentarzy. Pierwsze informacje o stosowaniu wody jako środka higienicznego można już znaleźć w traktacie indyjskim Rigweda z około 1500 r. p.n.e. Później wzmianki o sanitarnej roli wody w życiu człowieka pojawiały się w Asyrii, Babilonii i Judei. Wiedzę o walorach wody z Egiptu do Grecji sprowadził Pitagoras. Starożytni Grecy jako pierwsi zaczęli naukowo opisywać wpływ warunków życia na zdrowie ludności. Prekursorem światowej med[...]

O możliwościach wykorzystania wód mineralnych w profilaktyce zdrowotnej

Czytaj za darmo! »

Człowiek od pradziejów żyje w sąsiedztwie wody, bez której jego egzystencja byłaby niemożliwa. Znany jest ekstremalny przypadek członka IRA, który prowadził głodówkę i korzystając jedynie z wody przeżył 72 doby. Niemożliwa jest produkcja przemysłowa i rolnicza bez udziału wody. Wodę spożywamy przede wszystkim, jest ona składnikiem wielu produktów żywnościowych. Powszechnie znane są właściwości lecznicze wód mineralnych. Odgrywają one pierwszorzędną rolę w balneotechnice. Woda jest nośnikiem energii w systemach grzewczych i chłodniczych. Istnieją duże możliwości wykorzystania wód geotermalnych. Służy od zarania jako szlak komunikacyjny, morski lub śródlądowy. Fauna i flora morska oraz słodkowodna stanowią wartościowe pożywienie. Nad wodą odpoczywamy, służy do rekreacji, jest pożądanym elementem krajobrazu. Wodę wykorzystuje się do produkcji czystej energii elektrycznej (elektrownie wodne). Wiele religii oddaje wodzie hołd. Postacie bogów panujących nad wodami pojawiają się już w mitologii - np. grecki Posejdon, rzymski Neptun. Woda jest także groźnym żywiołem (powodzie, sztormy, tsunami), ale potrafi skutecznie przeciwstawić się innemu żywiołowi - ogniowi (gaszenie pożarów). Z punktu widzenia medycznego woda jest idealną cieczą gaszącą pragnienie. Należy spożywać ją jako niegazowaną o temperaturze około 15ºC. Stanowi ona w zależności od wieku 60%÷70% masy naszego ciała i aż 85% masy naszego mózgu. Wody w organizmie człowieka nie można zmagazynować na stałe. W ciągu doby człowiek wymienia 3%÷6% swoich zasobów wody, co w skali miesiąca daje około 60 dm³÷120 dm³. Każdy człowiek powinien wypijać w ciągu doby 2 dm³÷3 dm³ wody. Prawdziwe jest stwierdzenie, że wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa - jest źródłem wszelkiego istnienia. Opisowo wodę do picia określa się jako czystą, smaczną i zdrową. Obecnie taką wodę można jedynie pozyskać z zasobów wód podziemnych. Naturalne wody mineralne[...]

Analiza pojęcia ryzyka w odniesieniu do bezpieczeństwa systemów wodociągowych


  W pracy poddano analizie definicję ryzyka i wprowadzono pojęcie antyryzyka w celu skompensowania zagrożeń endogenicznych i egzogenicznych. Podniesiono aspekt rynkowy funkcjonowania przedsiębiorstw wodociągowych oraz wpływ na badania niezawodności i bezpieczeństwa dostawy wody.Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli RP należy do podstawowych obowiązków państwa na mocy postanowień Konstytucji (art. 5, 38 i 74) i aktów prawnych niższego rzędu, takich jak ustawy i rozporządzenia. Dotyczą one organizacji działań na rzecz bezpieczeństwa z pozycji różnych poziomów struktur państwa i różnych obszarów życia jego obywateli. Problematyka bezpieczeństwa z należytą uwagą dostrzegana jest przez organy administracji państwowej i samorządowej [7]. Objawia się to lepszą organizacją działań na rzecz bezpieczeństwa biotechnicznego i większą ich skutecznością. Jednak największy udział w tym zakresie przypada inżynierskim metodom rozwiązywania problemów bezpieczeństwa [1]. Wynika to z faktu, że to inżynierowie są twórcami techniki, z którą związane są źródła zagrożeń cywilizacyjnych. Nowa dyscyplina nauki jaką jest inżynieria bezpieczeństwa pozwoliła na twórcze zastosowania metod analizy i oceny ryzyka [5]. Systemy bezpieczeństwa w różnej skali pozwalają na zarządzanie ryzykiem z możliwością jego redukcji. Umożliwiają przeciwdziałanie zagrożeniom (także nietechnicznym, związanym z działaniem sił natury), a co za tym idzie zmniejszać konsekwencje zdarzeń niepożądanych w postaci strat i krzywd (ogólnie szkód). Ten znaczący wzrost bezpieczeństwa w projektowaniu i eksploatacji systemów biotechnicznych (człowiek - technika - środowisko) jest skutkiem wzrostu wiedzy naukowej, a w szczególności nauki o bezpieczeństwie[4,6]. Woda do spożycia to podstawowy artykuł spożywczy i środek higieny. Niezawodny i bezpieczny system zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) decyduje w znacznym stopniu o zdrowiu i dobrobycie społeczeństwa. Osiągnięcie tak sformułowanego celu[...]

Retrospekcja na temat ryzyka


  W pracy dokonano analizy historycznej pojęcia ryzyka. Pokazano wkład polskiej nauki w tym temacie. Wskazano światowe trendy badań naukowych w obszarze ryzyka.Nadmierna ostrożność może prowadzić do zahamowania, a nawet eliminacji innowacyjności, postępu naukowego i rozwoju cywilizacyjnego. Motorem postępu był fakt, że geniusz ludzki od pradziejów był niezadowolony ze swoich osiągnięć. To ciągłe udoskonalenie procesów i wyrobów stymuluje postęp i konkurencyjność rozwiązań, a globalnie jest motorem naszej cywilizacji. Niestety towarzyszą temu coraz to nowe zagrożenia zwane zagrożeniami cywilizacyjnymi, a także działania terrorystyczne i cyberterrorystyczne [3]. Praczłowiek zbierając runo leśne w celu zaspokojenia głodu starał się nie zatruć. W tamtych czasach praludzie tworzyli postęp na zasadzie prób i błędów. Pierwsze zapisane kryteria względem bezpieczeństwa zawarte zostały w kodeksie króla Babilonii Hammurabiego (XVIII w p.n.e.), w którym między innymi zakazywano otwierania śluz na kanałach nawadniających, jeżeli mogłoby to doprowadzić do zalania przyległych terenów rolniczych. Arystoteles w swoim dziele "Logika" (380 r p.n.e.) zdefiniował jakość "jest to, na mocy, czego rzeczy są w pewien sposób określone". Pierwotne kryteria, jakości i bezpieczeństwa definiowane były w odniesieniu do handlu, gdzie kupujący i sprzedający według nich oceniali towar. Chodziło o uzyskanie zapewnienia, że dany wyrób gwarantuje oczekiwany poziom. Duchowe podejście filozofii Dalekiego Wschodu kładło nacisk na potrzebę stałego doskonalenia. W Złotej Książce Tao Te Cing (VI w p.n.e.) traktuje jakość "jako doskonałość, której nigdy nie osiągnie lecz, do której trzeba uporczywie dążyć". Podstawą japońskich sukcesów gospodarczych była filozofia usprawniana metodą "małych kroków", oddolny system podejmowania decyzji i nawyk pracy zespołowej. Uważa się, że systemowe oceny jakości wprowadził w XVII w. sekretarz stanu Ludwika XIV, J.B. Colbert w produkcji[...]

Analiza i ocena zagrożenia ludności i mienia w przypadku awarii systemów wodociągowych DOI:10.15199/17.2017.2.3


  Nowe rozporządzenie w sprawie jakości wody do spożycia daje szereg delegacji w sprawie informowania użytkowników wodociągów o jakości wody wodociągowej. Powinny być przygotowywane analizy studialne w sprawie ryzyka na zdrowie publiczne. W pracy zaprezentowano metodę analizy i oceny zagrożenia ludności i mienia związanego z awariami systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Przyjęto trzy kategorie czynników mających wpływ multiplikatywny na ryzyko: kategoria czystości lub prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia, strat materialnych i strat związanych ze zdrowiem ludności. Na tej podstawie opracowano trójparametryczną matrycę ryzyka. W pracy przedstawiono także przykłady aplikacyjne metody. Metoda można stanowić narzędzie planistyczne w zarządzaniu kryzysowym na poziomie jednostek samorządu terytorialnego.1. Wstęp Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, podaje delegację do ministra właściwego do spraw zdrowia publicznego do określania w drodze rozporządzenia wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nowe rozporządzenie (Dz.U. z 2015 roku poz. 1989) weszło w życie 28 listopada 2015 roku. Obecnie informacje o pogorszeniu jakości wody (nie odpowiada ona wymaganiom określonym w załącznikach do rozporządzenia) przedsiębiorstwo wodociągowe jest obowiązane przekazywać w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych do właściwego państwowego inspektora sanitarnego oraz wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Rozszerzono zakres informacji zawartych we wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo w zakresie: - powodów, dla których nie można dostarczyć wody o wymaganej jakości, - uzasadnienia, wraz ze wskazaniem działań, mających na celu zapewnienie wody o odpowiedniej jakości, - analizę studialną przygotowaną przez placówkę naukową, prowadzącą działalność w zakresie zdrowia publicznego, dotyczącą wpływu odstępstwa (stężenia i czasu trwania) na zdrowie konsumen[...]

Strategie dywersyfikacji w wodociągach DOI:10.15199/17.2019.2.3


  Strategie dywersyfikacji stają się przedmiotem intensywnych badań w branży wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej. Badania naukowe w tym zakresie są w dalszym ciągu rozwojowe. Co więcej, można zauważyć znaczący wzrost obszarów badawczych w tym aspekcie, jak również obszerniejsze studia empiryczne, obejmujące już kilkadziesiąt krajowych systemów wodociągowych [1]. Lapidarnie rzecz ujmując dywersyfikacja oznacza bardziej równomierne rozłożenie ryzyka związanego z brakiem lub złą jakością wody wodociągowej. Strategia dywersyfikacji zaliczana jest do metod sprzyjających niezawodnemu i bezpiecznemu działaniu systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) [1,5]. Jest ona realizowana przede wszystkim w dużych systemach wodociągowych. Nie jest to strategia jednorodna, ponieważ może dotyczyć różnych podsystemów SZZW. Najbardziej efektywne strategie dywersyfikacji dotyczą liczby ujęć wody, liczby sieciowych zbiorników wodociągowych, liczby magistral wodociągowych oraz liczby pompowni i przepompowni wodociągowych [1,3]. Strategie dywersyfikacyjne powinny być uwzględniane przy modernizacjach i perspektywach rozwojowych SZZW. Dywersyfikacja oznacza rozproszenie funkcjonowania strategicznych podsystemów SZZW i rozdzielenie w ten sposób potencjału zaopatrzenia w wodę do spożycia. Jest zbiorem działań strategicznych, które powodują powstanie nowych kluczowych czynników niezawodności i bezpieczeństwa [5,9]. Tak rozumiana strategia prawie zawsze wymaga nowych inwestycji, które przyczyniają się do wzrostu potencjału rozwojowego SZZW. Strategia dywersyfikacji dla firmy wodociągowej może być atrakcyjna z powodu tworzenia się dodatniego efektu synergii. Świadomość takiego stanu rzeczy prowadzić powinno do starannego oszacowania popartego stosownymi obliczeniami efektu dywersyfikacji. Kolejnym dobrostanem dywersyfikacji jest rozproszenie ryzyka związanego ze zdarzeniami niepożądanymi w SZZW [10,11]. Głównym celem artykułu jest prezentacja r[...]

Ryzyko w kontroli jakości wody do spożycia

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono charakterystykę oceny ryzyka zdrowotnego jakości wody do spożycia. Dokonano pod tym względem interpretacji wskaźników oraz wartości progowych zanieczyszczenia wody. Zaprezentowano matrycę ryzyka z uwzględnieniem kategorii częstości i strat związanych z wystąpieniem zdarzenia niepożądanego. Zastosowano pięciostopniową skalę poziomów ryzyka i zaprezentowano ideę trójwarstwowej [...]

Problematyka zarządzania kryzysowego w systemie zaopatrzenia w wodę

Czytaj za darmo! »

Obecnie ogólnoświatową tendencją naukową staje się bezpieczeństwo funkcjonowania systemów technicznych i środowiskowych [2]. W Polsce powstał ministerialny dokument Krajowego Programu Ramowego w ramach którego, jednym ze strategicznych obszarów badawczych jest "bezpieczeństwo". Priorytetowe kierunki badań to: zarządzanie kryzysowe, systemy wczesnego ostrzegania w sytuacjach kryzysowych itp. [...]

Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa konsumentów wody do spożycia

Czytaj za darmo! »

Rozporządzenie o jakości wody do spożycia z 29 marca 2007 roku definiuje bezpieczeństwo jakości wody do spożycia następująco: woda jest bezpieczna dla zdrowia człowieka, jeżeli nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenia dla zdrowia, substancji chemicznych w ilościach zagrażających zdrowiu, a ponadto nie ma agresywnych właściwości korozyjnych. Za początek polskich uregulowań prawnych w sprawie jakości wody do spożycia uważa się Zasadniczą Ustawę Sanitarną z 1919 r. [2]. W 1923 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Zdrowia Publicznego, w którym podano pierwsze warunki pod względem fizycznym, chemicznym i biologicznym, jakim powinna odpowiadać woda dostarczona ludności. Pierwszym podstawowym aktem prawnym było Rozporząd[...]

Sposób oceny niezawodności operatora SZW metodą drzewa zdarzeń z możliwością poprawy popełnionego błędu

Czytaj za darmo! »

Podstawowym zyskiem zarządzania ryzykiem jest zwiększenie bezpieczeństwa funkcjonowania SZW [2, 4]. W przeciwnym wypadku pozostaje oczekiwanie wystąpienia realizacji ryzyka. Podstawą procesu zarządzania ryzykiem jest rozpoznanie zagrożeń. Efektywne zarządzanie bez tej wiedzy jest bowiem praktycznie niemożliwe. Bezwzględnie najważniejsze jest rozpoznanie zagrożeń technicznych. Poza tym należy zwrócić uwagę na czynniki ludzki (operator-dyspozytor SZW) i środowiskowy oraz na struktury organizacyjne i wzajemne powiązania między nimi. Dopiero takie podejście gwarantuje uniknięcie tzw. niezidentyfikowanego ryzyka. W przypadku tzw. ryzyka czystego związanego z funkcjonowaniem SZW zostały wypracowane standardowe schematy działań. Rozwiązania standardowe w zakresie ochrony i bezpieczeńst[...]

 Strona 1  Następna strona »